Ugens Fonds Tips – Uge 47

Foreningsværkstedet, SIKO og Odense Kommune kommer her med ugens Tips til din forening.

Når I søger en fond eller en kommunal pulje om støtte til jeres forenings gode projekt, så vil fonden/puljen gerne vide, hvad de penge som I søger, skal bruges til.
Så udover projektbeskrivelsen, så lav et realistisk budget og send det med som bilag til ansøgningen.

Eksempel – Kajakklubbens budget.

3 stk. havkajak á 14.500 kr.                               43.500 kr.
3 stk. pagaj á 850 kr.                                             2.550 kr.
3 redningsveste á 900 kr.                                     2.700 kr.
3 stk. spray-deck á 600 kr.                                   1.800 kr.
I alt inkl. moms                                                      50.550 kr.

Det er ALTID en fordel, hvis I selv kan finde nogle af pengene. Det viser at I er engagerede og økonomisk ansvarlige. Så hvis I f.eks. kan skrive:  ”Kajakklubben har selv opsparet de 15.000 kr., så vi søger om hjælp til de sidste 35.550 kr.” – er det et stort plus, som vil give jer point hos fonden, og derved større chance for at jeres ansøgning får støtte.

Hvis I søger penge til et stort projekt eller evt. et byggeprojekt, så indhent en overslagspris fra leverandører/håndværkere, og vedlæg det som bilag til ansøgningen. Det viser at I har gjort jeres forarbejde grundigt.

Husk at vedlægge de obligatoriske bilag til ansøgningen, så fonden nemt kan finde alle oplysninger om jeres forening (Vedtægter, Årsregnskab, CVR-nr, Bank-konto-nr).

Jeg har hørt fra sagsbehandlere i fonde/puljer, at de får mange elendige ansøgninger, hvor foreninger tror de kan hente 100.000 kr. på en 5-linjers tekst uden budget, uden årsregnskab, uden de nødvendige bilag som belyser projektet og foreningen.

Det er spild af tid hos begge parter, så gør jer umage

Husk at fondene får MANGE ansøgninger og kun ca. 15 % får JA, så I skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

Har din forening brug for hjælp og sparring til ansøgningen, så står Torben i Foreningsværkstedet klar første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00, på Stadionvej 50, indgang H, 5200 Odense V. Han kan også træffes på mail: fundraising@siko.dk og tlf. 23314302.

Referat af repræsentantskabsmøde 30/3 2023

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Helge Pasfall blev valgt og startede med at konstatere at rep. mødet var lovligt indvarslet.
 1. Formandens mundtlige beretning
  Henrik Schmidt (HS) fremlagde den mundtlige beretning med henvisning til den udsendte skriftlige beretning.
  Spørgsmål: Jørgen Bendix : At 200 foreninger har søgt hjælp i Foreningsværkstedet ( FV) viser også at der stadig er store administrative udfordringer for foreningerne.
  HS: Ja vi er helt enige. Der arbejdes med at forenkle regler mv. både centralt og i kommunen. Det er især når der er udskiftning på kassererposten at der er udfordringer. Netop der viser FV sin styrke.Derefter blev beretningen godkendt.
 1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  Da Dennis Witek var fraværende på grund af sygdom fremlagde HS regnskab og budget.
 2. Spørgsmål efter fremlæggelsen: Jørgen Bendix: Hvem er formand for SIKO-fonden ?
  HS: Der er ikke en fond med bestyrelse mv. Det er et begreb vi har opfundet for at kunne adskille tingene. Formandshonoreringen vedrører SIKO.
  Jens Erik Pedersen: Jeg var med til at stifte SIKO- fonden. Pengene skal ud og arbejde i foreningerne. Hvorfor arrangerer man ikke en tur til vores venskabsby, Tammerfors i Finland ?
  HS: Enig i at midlerne skal ud til foreningerne og vi tager forslaget til efterretning.
  HS fremlagde derefter budgettet.
  Derefter blev regnskab og budget godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Der er ikke kommet nogle forslag
 2. Valg
  Næstformand Hans Ole Andersen blev genvalgt.
 3. Kasserer Dennis Witek blev genvalgt.
  Bernt Nielsen og Bent Juhler blev genvalgt.
  Kasper Ejlertsen og Claus Rasmussen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
  Andreas Kjeldsen og Poul Bulow blev genvalgt som suppleanter.
  PK revision blev genvalgt.
  Arne Christensen blev genvalgt som frivillig revisor.

 1. Evt
 2. Jens Erik Pedersen: hvorfor er politikerne ikke inviteret ? Og hvorfor er pressen ikke tilstede ?
  Svar: Politikerne er inviteret og der er også 2 tilstede. Pressen er inviteret men er ikke mødt.
  Claus Rasmussen: Har man en arbejdsplan ?
  HS: Ja vi skal satse endnu mere på det idrætspolitiske. Planen udarbejdes efter bestyrelseskonferencen 15/4.
  HS holdt derefter en hyldesttale til Årets frivillige idrætsleder, Morten Schreiner.
  Tak til dirigenten.
  Som afslutning på mødet holdt viceborgmester Andreas Møller et oplæg om den idrætspolitiske status i Odense.
  Dette oplæg kan ses senere på hjemmesiden.
  Oplægget afstedkom en del kommentarer fra salen. Her opsummeres hovedpunkterne fra denne debat:

  • Der er behov for en markant højere idrætspolitisk satsning i Odense.
  • Manglen på faciliteter er et kæmpeproblem, der kan forårsage frafald i forhold til frivillige ledere og trænere.
  • Fritidschef Rune Bille pegede på at By og Kulturudvalget skal drøfte facilitetsområdet på et af de kommende møder.
  • Der er et stort behov for andre finansieringskilder end kommunen.
  • Påvirkningen af de centrale politikere i hvert parti er et særdeles vigtigt arbejdsområde.
  • Byplanlægningen skal i langt højere grad indtænke idrætsfaciliteter.

Referent : Preben Rasmussen

Remindere til repræsentantskabsmøde 2023

Reminder 1.
Husk lige tilmelding til
SIKO’S Repræsentantskabsmøde fordi
På mødet vil der være mulighed for at drøfte og få ny inspiration til forskellige relevante emner.

Et af de højaktuelle emner :
Hvordan gør vi en god børne og ungdomsidræt bedre ?

Odense Kommune har markant focus på børn og unges trivsel i Odense.
Hvordan kan din idrætsforening bidrage ?

Har din forening lyst til at være med i et udviklingsprojekt indenfor dette område ?

Får vi alle børn og unge med i fællesskabet ?

Ja eller nej til forældretrænere ?

Bliver trænerne set og hørt af lederne ?

Der er mange udviklingsområder indenfor børneidrætten.
I SIKO er vi klar til at igangsætte nye initiativer på dette område .

Kom og deltag i debatten

Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625

Skriftlig beretning tryk her

Regnskabssammendrag tryk her

Reminder 2.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
er vigtig og spændende
fordi
Idrætspolitikken er det højest prioriterede område i SIKO.

Men hvordan får vi endnu større politisk gennemslagskraft i Odense ?
Har du og din forening nogle forslag til nye metoder ?

Er der behov for et idrætspolitisk forum i Odense, hvor alle idrætsinteressenter kan mødes til uformelle drøftelser?

Er det korrekt eller er det en myte at vi ikke har særlig mange politikere, der brænder for foreningsidrætten ?

I SIKO holder vi en intern bestyrelseskonference d. 15/4, hvor vi kun har focus på dette område.
Her vil vi blive klædt på af Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen hvor vi får et indblik i den kommunale økonomi. Senere vil vi blive inspireret af Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter i forhold til nye metoder til påvirkning af beslutningstagerne.


Foto: TV2 Fyn
Din forening har mulighed for at komme med indput til udviklingen af vores metoder indenfor dette vigtige område.
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Reminder 3.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
kan være starten på et udviklingsprojekt
om rekruttering af frivillige i idrætsforeningerne
Evnen til at tiltrække og fastholde frivillige er vigtig.
Der er en kæmpe forskel på vores foreningers evne til at tiltrække og fastholde frivillige ledere.

Hvad skal der til for at trække nye ledere/hjælpere til foreningen?

Handler det i virkeligheden om synlig ledelse ?
Handler det om at skabe et socialt miljø, hvor de involverede oplever en værdi ved at få nogle gode relationer ?
Hvordan får vi de unge involveret ?
Hvilke erfaringer er der fra de foreninger, der lykkes med det ?
Hvilke kompetencer skal der til for at tiltrække nye ledere ?
Er rekrutteringen af nye frivillige i virkeligheden den største udfordring for foreningerne ?
Hvad kan SIKO gøre for at hjælpe foreningerne ?

I SIKO vil vi gerne igangsætte et udviklingsprojekt hvor vi har focus på dette område.

Vil I være med ?
Mød op på repræsentantskabsmødet 30/3 og få ny inspiration. !


Foto: Idrætssamvirket Aarhus
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625

 

 

 

Dagsorden for SIKO’S Repræsentantskabsmøde

DAGSORDEN for SIKO ́S repræsentantskabsmøde

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00
i Odense Kultur- og Idrætshus

Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
5. Ingen indkomne forslag:

6. Valg.

Næstformand Hans Ole Andersen
Kasserer Dennis Witek
Bestyrelsesmedlem Bent Juhler
Bestyrelsesmedlem Max Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter-Tommas Møss
Bestyrelsesmedlem Bernt Nielsen
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.
1 registreret revisor (1 år):
PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år):
Arne Christensen

7. Eventuelt.

Mødet starter med et indlæg fra rådmand Søren Windell.
Beretning, regnskab og budget kan nu findes på vores hjemmeside www.siko.dk.
På bestyrelsens vegne
SIKO

Henrik Schmidt
formand

SIKO’s Kursuspulje er igen åben for ansøgninger.

SIKO’s Kursuspulje er igen åben for ansøgninger.
Der er igen i 2023 3. runder, hvor der til hver udloddes 300.000 kr. til uddannelse af trænere,
instruktører og foreningsledere.
Første ansøgningsfrist er den 1. marts 2023 kl. 12.00 og efterfølgende runder er 1. juni og 1.
oktober.
Der kan søges til kurser for foreningens instruktører og ledere og også til kurser der afvikles
af foreningerne selv.

Kriterierne er

KURSUSPULJEN
I kan søge midler til uddannelse af både trænere og andre ledere i klubben Puljen skal understøtte:
– Idrætsfaglig udvikling indenfor den enkelte idrætsgren.
– Idrætspædagogisk udvikling på tværs af idrætsgrene/foreninger.
– Udvikling af lederkompetencer for både nuværende og kommende frivillige.

Der kan søges tilskud til:
– Kursusgebyr
– Rejse- og opholdsudgifter
– Forplejning

Der kan ikke ydes tilskud til tabt:
– Tabt arbejdsfortjeneste
– Mødevirksomhed for ledere på regional- eller landsplan
– Træningssamlinger
– ECTS kompetencegivende kurser
– Kurser i udlandet, med mindre særlige fysiske rammer ikke kan tilgodeses i Danmark
– Foreningsledere under 13 år, med mindre kurset er målrettet denne aldersgruppe.
– Foreningsledere, der har forenings-ansættelsen som primært erhverv.

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter ansøgningsfristen, hvorefter SIKO giver meddelelse om bevilling/afslag til alle ansøgere. Der kan ansøges såvel før som efter kurset er afholdt.
Efter kursus-afviklingen skal der indsendes dokumentation for anvendelsen af midlerne til de beskrevne formål samt en kort beskrivelse af udbyttet af kurset for foreningen.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde:
Torsdag d. 30/3 kl. 19.00. ( Sted meddeles senere )

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet afholdes.

Dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag er tilgængeligt  for forening

Synspunkt

Forskellige idrætsforskere lancerer gang på gang holdningen om at idrætsfaciliteter ikke er afgørende for befolkningens tilslutning til organiseret idræt i idrætsforeningerne.
Desværre er det nogle letkøbte argumenter, som især købes af politikerne i de store kommuner som argument i de årlige budgetlægninger.
For de frivillige idrætsledere i de store byer ser virkeligheden noget anderledes ud. I mange foreninger etablerer man nu lange ventelister for de idrætshungrende børn og unge, seniorhold nedlægges eller flyttes til ekstreme tidspunkter, f. eks fredag aften, som altid har udgjort en øm tå i facilitetsudnyttelsen. Kreativiteten hos lederne er enorm, gangene og omklædningsrummene i idrætshallerne udnyttes til træning og man flytter sågar opvarmningen udenfor fordi hallen er optaget.
Idrætsforeningerne i de store byer har ikke en jordisk chance for at imødekomme det store antal børn og unge, der gerne vil med i foreningsfællesskabet. Dette gælder generelt alle indendørs idrætsgrene.De selvsamme forskere har en tendens til at pege på outdoor idræt som det store mantra i forhold til den nødvendige nytænkning. Dette argument købes også ivrigt af politikerne, der her ser muligheden for en særdeles billig løsning.
Borgerne kan jo bare løbe og cykle på alle vores fantastiske stier !!

 
Borgerne trives imidlertid allerbedst i  dynamiske foreningsfællesskaber, hvor et stort antal i alle aldre kan mødes på tværs af idrætsgrene.
I de byer og lokalområder, hvor man har en stor mængde af idrætsfaciliteter samlet på et sted, er der en massiv tilslutning til den lokale idrætsforening.
Tune IF, der blev kåret som årets idrætsforening i 2020 er et lysende eksempel på dette. Der bor 5000 i byen og 3500 af disse er medlem af idrætsforeningen, der råder over tre haller. Foreningen administrerer selv hallerne, som i øvrigt stilles gratis til rådighed. Samtlige haltider bliver udnyttet og de tre haller, fitnesscentret og de øvrige klublokaler summer af liv og glade dage med masser af mennesker og masser af frivillige, der står i kø for at hjælpe til. De traditionelle foreningsdyder som holdånd og sammenhold er de bærende værdier for dette fantastiske foreningseventyr.Der er mange, mange flere eksempler på lignende foreninger rundt om i landet, også i de store byer. Mængden af faciliteter samlet på et centralt sted i lokalområdet, gerne tæt på skolen, er den helt afgørende forudsætning for at frivilligheden kan udfoldes til fulde. Når faciliteterne er der skabes der et grundlag for involveringen af den store mængde frivillig energi, som er tilstede hos et stort antal borgere, især forældre, der gerne vil yde en indsats for deres børn og dermed for foreningen. Hvis kommunen desuden  uddelegerer ansvaret for den daglige vedligeholdelse af faciliteterne til foreningerne så er der skabt et miljø, der er langtidsholdbart.

 

Forskernes argumenter om at idrætsdeltagelsen i høj grad er afhængig af idrætsforeningernes kompetencer både i forhold til ledelse og instruktørernes evne til at levere kvalificeret undervisning er således misvisende, i hvert fald i forhold til prioriteringen af midlerne. Når først faciliteterne er der ser man hvordan de udviklende foreningsmiljøer udfolder sig, både på leder og instruktørsiden.

Med venlig hilsen
Preben Rasmussen
Sekretariatsleder

Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn Bjørn Stenhøj Hansen fra Skalbjerg

Fynske Bank Sportslørdag 21. januar 2023.

Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn blev i år Bjørn Stenhøj Hansen fra Skalbjerg Boldklub. Bjarne Stenhøj blev udvalgt blandt flere nominerede fra fyn.

Som motivation for kåringen nævnes blandt andet at Bjarne er en person, som gør en forskel alle steder, hvor han deltager i aktiviteter. Bjarne Stenhøj er nuværende formand for boldklubben og han har været med til at starte spinding, som han nu også er instruktør ved. Han har et hold i “junglesport” og han har også deltaget i opstart af et fitnesscenter i byen.

Bjarne Stenhøj Hansen sidder også i bestyrelsen for Vissenbjerghallerne og i sit arbejde er han skoleleder.

Gavechekken blev overragt af SIKOs formand Henrik Schmidt.

Skattevejledning for foreninger, som også Skattestyrelsen har været inde over

Det vil sikker interessere kasserere,bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige foreninger,

at der nu er kommet en skattevejledning om skattemæssige forhold i forhold til idrætsforeninger.

Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Vejledningen er gennemgået af Skattestyrelsen.
Vejledningen omhandler de skattemæssige forhold, der gælder for idrætsforeninger.
Vi håber, at vejledningen vil være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der beskæftiger
sig med skat i forhold til idrætsforeninger.
Der er ikke redegjort for lovgivning, der ikke var udformet ved redaktionens afslutning.
Redaktionen er afsluttet i december 2022.
DGI Jura
DIF, Public Affairs

Link til vejledning: Tryk Her

GF Fondens 5. klasse skoleturnering 2022-23.

Så fik vi afviklet GF Fondens 5. klasse skoleturnering 2022-23.

Det blev en forrygende finale mellem de 4. klasser der havde kvalificeret sig til den store finale.

Faktisk var der kun 7,62 sekund mellem nr. 1 og nr. 4 inden finalen. De 4 klasser i finalen var Ålykke 54, Dalum 5a, Risinge 5c og Kroggård 5a.sDet endelige resultat i finalen blev at Kroggård 5a vandt med 9,63 sekund foran Ålykke 5a.

Kroggård 5a sluttede med 953,99 sekunder, Ålykke 5a havde på 2. pladsen 963,62 sekund. På 3. og 4. pladsen blev det Dalum 5a med 974,38 sekund og Risings 5c med 983,45 sekund.

Efter finalen var der præmieoverækkelse af Rådmand Tommy Hummelmose, Direktør i GF Claus Halfgarn og Henrik Schmidt fra SIKO.

Ligeledes var Fungerende Transportminister Trine Bramsen til stede og overrakte Fighterprisen til Esther fra Risinge 5c.

En pris der gives til en fra klassen der hylder fællesskabet og sammenholdet og hjælper alle.

Mange hilsner

Allan P

 

Lidt uddybende viden omkring Cykelskolen

I cykelskolen kommer alle ud og cykler samt laver Atletik. Her er det vigtigt at vi lærer eleverne alt omkring sikkerhed samt fart og styring når man er i bevægelsen på en cykel.

En læring de derefter kan bruge i dagligdagen når de cykler i skole m.m.

I skoleturneringerne er det kun de 8 bedste resultater i hver disciplin der tæller til klassens resultat.

Det betyder at nogen i klassen er gode på cykelbanen. Nogen er gode på E-cykling og nogen er gode til at holde balancen.

Alle i klassen bidrager til klassens resultat og et større fællesskab og sammenhold. Ingen bliver mobbet over deres resultater.

Et andet element er at alle klasserne laver en prioriteringsliste over hvem der er bedst til at cykle fra klassen inden de kommer til cykelbanen.

Det betyder at det altid er 2 med nr. 1, og nr. 2 også videre der køre mod hinanden og ikke nr. 1 mod nr. 23.

Dermed bliver alle heat på banen lige spændende fordi man kører mod en ligeværdig elev.

Det har vist sig gennem så mange år at projekterne er med til et større fællesskab i klasserne. Det er de meddelelser der gang på gang kommer tilbage fra skolerne.

En anden indikator er at et helt skoleår bliver udsolgt på 2-3 uger når vi sender invitationer ud i marts.

Vi må havde ramt noget som skolerne ønsker at deltage i med deres klasser.

Vi er blevet lidt ,“verdens kendt“☺️ i Danmark på vores Skoleprojekter.

Viborg Kommune har bedt mig komme til et idrætsmøde i maj, hvor jeg skal holde et indlæg for alle deres idrætsklubber om hvordan Cykling Odense og Odense Kommune samarbejder om den åbne skole.

Allan P