Vedtægter

På rep. mødet i marts 2018 fik vi et helt sæt nye vedtægter vedtaget.

20/3-2018. Ændring i § 7.1.

Vedtægterne kan hentes som pdf dokument nederst på siden.

Vedtægter for SIKO
vedtaget 20/3 2018

§ 1 – Navn

Sammenslutningens navn er “Samvirkende Idræts-klubber i Odense” (SIKO), idrætsråd under DIF.

§2 – Formål

SIKO er en interesseorganisation for den organiserede idræt i Odense Kommune.

SIKO’s formål er, at vejlede, hjælpe og fremme medlemsforeningernes interesser overfor Odense Kommune og øvrige idrætssammenslutninger. SIKO bistår foreningerne omkring de idrætspolitiske spørgsmål overfor Odense Kommune.

SIKO er sparrings-, ide- og udviklingspartner til gavn for idrætten i Odense.

SIKO afholder relevante arrangementer, med det formål at understøtte medlemsforeningernes fællesskab og interesseområder.

§3 – Medlemskab

Foreninger/klubber med hjemsted i Odense Kommune, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, kan optages i SIKO.

Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og skal indeholde oplysninger om:

Antal aktive og passive medlemmer, opgjort ud fra Odense Kommunes regler om aktivitetstilskud.

Bestyrelsesmedlemmers navne, adresser, tlf.nr. og e-mail adresser.

Et eksemplar af foreningens/klubbens vedtægter – godkendt af Odense Kommune – skal medfølge anmodningen om optagelse.

SIKO’s bestyrelse afgør på førstkommende bestyrelsesmøde, om optagelse kan tages til følge.

Såfremt en forening/klub nægtes optagelse i SIKO, kan sagen indankes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Foreninger/klubber, der optages under SIKO, betaler et indmeldelsesgebyr fastsat af bestyrelsen.

Evt. restance til SIKO, skal være afviklet før foreningen/klubben, igen kan optages som medlem.

§ 3.1 – Medlemsforpligtigelse

Medlemmer af SIKO er underkastet SIKO’s vedtægter og trufne afgørelser, hvor imod den enkelte forenings interne forhold er SIKO uvedkommende.

De af SIKO tilsluttede foreninger/klubber, hæfter ikke personligt, overfor tredjemand for SIKO’s forpligtigelser.

§ 4 – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til SIKO’s sekretariat.

Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel og er først gældende fra den 1. januar det efterfølgende år.

§ 5 – Økonomi

§ 5.1 – Regnskab

SIKO’s regnskab følger kalenderåret

Bestyrelsen er ansvarlig for SIKO’s regnskab.

Kassereren sikrer, at regnskabet udformes således, det kan følges i forhold til det vedtagne budget.

Regnskabet skal godkendes i henhold til årsregnskabsloven.

Regnskabet skal være SIKO’s foreninger/klubber i hænde seneste 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 5.2 – Budget

SIKO udarbejder budget for det kommende år.

Budgettet godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.

§ 5.3 – Revision

SIKO’s regnskab revideres af registreret revisor samt de 2 folkevalgte revisorer.

Revisorerne skal udøve kritisk og talmæssigt revision.

§ 5.4 – Kontingent

Kontingentet fastsættes på repræsentantskabsmødet.

Kontingent forfalder til betaling senest den 1. maj i indeværende år

For foreninger/klubber, der optages i løbet af regnskabsåret, afregnes kontingentet forholdsmæssigt. Beløbet indbetales senest 14 dage efter medlemskabet er skriftligt bekræftet af sekretariatet.

SIKO’s bestyrelse kan ekskludere foreninger/klubber, der er i restance, og som ikke har overholdt de gældende rykkerprocedurer.

§ 6 – Udvalg

I henhold til mission og vision nedsætter bestyrelsen udvalg, til udførelse af de af bestyrelsen pålagte opgaver.

Udvalgene udfører deres arbejde under ansvar over for SIKO’s daglige virke og i interesse for medlemsforeningerne/-klubberne.

Udvalgene kan ændres, efter de opgaver, der skal varetages.

Der er 8 faste udvalg, og hvert udvalg har en ansvarlig, som er repræsenteret i SIKO’s bestyrelse.

Hvert udvalg er repræsenteret med minimum 1 SIKO bestyrelsesmedlem, som er valgt for en 2 årig periode.

Ansvarlig for udvalget har pligt til at holde SIKO’s bestyrelse orienteret omkring status på udvalgsarbejdet.

Ud over de 8 faste udvalg, kan SIKO’s bestyrelse nedsætte ad hoc udvalg, til udførelse af opgaver som ikke indgår i øvrige udvalgs arbejde.

Ad hoc udvalg har som minimum en kontakt person i SIKO, enten i form af sekretariatet eller en fra bestyrelsen.

Formål for de enkelte udvalg, findes på SIKO’s hjemmeside.

§ 7 – SIKO’s Organisation

SIKO’s anliggender varetages af:

Repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen
Forretningsudvalget

§ 7.1 – Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabet er SIKO’s øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af SIKO’s bestyrelse samt godkendte og betalende foreninger.

Hvert gyldigt medlem har en stemme.

Repræsentantskabet træffer bestemmelser om ændringer i sammenslutningens vedtægter.

Det ordinære repræsentantskab afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, uanset de fremmødte medlemmers antal, når blot repræsentantskabet er lovligt indvarslet.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet afholdes. Dog kan der vedtages ændringsforslag i tilknytning til bekendtgjorte forslag.

Den specificerede dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag skal være tilgængelig for foreningerne på hjemmesiden senest 2 uger før mødet.

Dagsorden er følgende:

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

Kassereren fremlægger budget til godkendelse

Indkomne forslag

Valg:

Formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år

Næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år for et år af gangen

1 registreret revisor vælges hvert år

1 folkevalgt revisor vælges i ulige år for en 2 årig periode

1 folkevalgt revisor vælges i lige år for en 2 årig periode

1 folkevalgt revisorsuppleant vælges hvert år

Eventuelt

Vedtagelse af ændringer i SIKO’s vedtægter, fordrer at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmetal, afgives for forslaget.

Kun de på afstemningstidspunktet tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Ved enhver afstemning opgøres antal stemmer: For, imod og hverken for eller imod (blank).

Bestyrelsen eller 30 forenings-/klubmedlemmer kan med 4 ugers varsel indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når dagsorden oplyses i indkaldelsen.

Foreninger/klubber i restance har ikke adgang på repræsentantskabsmødet.

Dirigenten godkender og underskriver, det af sekretæren udfærdigede referat.

§ 7.2 – Opstilling af kandidater til SIKO’s bestyrelse

Såvel SIKO’s bestyrelse, som medlemsforeninger/-klubber, kan opstille kandidater til valg til bestyrelsen.

Valgbare personer er godkendte foreninger/klubber’s repræsentanter, som er til stede på repræsentantskabsmødet eller har givet tilsagn ved en fuldmagt.

§ 7.3 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg med 3 medlemmer (formand, næstformand og kasserer) samt 8 bestyrelsesmedlemmer.

Firmaidræt Odense og Selv- og foreningsejede haller og idrætsanlæg udpeger hver 1 repræsentant for en 2 årig periode, såfremt dette ønskes.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, vælger hvert enkelt bestyrelsesmedlem det/de udvalg, de ønsker at arbejde med.

Ud af SIKO’s bestyrelse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en af SIKO’s medlemsforeninger/-klubber.

Der kan højst vælges 2 medlemmer fra én forening/klub i SIKO’s bestyrelse.

Bestyrelsen nedsætter udvalg og ad hoc udvalg efter behov, og kan supplere såvel udvalg som ad hoc udvalg med personer uden for bestyrelsen.

Udvalgene konstituerer sig selv, straks efter bestyrelsesmedlemmerne har valgt udvalg.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

Der skal afholdes mindst 6 årlige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen og formand eller næstformand er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

De ansvarlige for udvalgene aflægger beretning om status for arbejde.

Finder bestyrelsen, at en af SIKO’s medlemsforeninger/-klubber handler imod SIKO’s vedtægter, interesser og etiske regler, kan foreningen/klubben ekskluderes. Forholdet kan prøves på førstkommende ordinære- eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor det ekskluderede medlem har adgang og taleret til at fremføre sin sag på repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet afgør ved simpelt stemmeflertal, om bestyrelsens beslutning skal stå ved magt.

§ 7.4 – Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af 5 medlemmer – 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget, har den overordnede daglige ledelse af SIKO, og træffer under ansvar over for bestyrelsen og repræsentantskabet, afgørelser i alle spørgsmål angående sammenslutningens virke.

Forretningsudvalget afholder møder efter behov, dog minimum 6 møder pr. år.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtigt, når 3 af dens medlemmer er til stede.

Formand, næstformand og kasserer er økonomisk ansvarlig for SIKO ud ad til.

De 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges for 1 år af gangen af bestyrelsen, ud fra de overordnede opgaver, SIKO skal varetage i kommende år.

§ 8 – Arbejdsudvalg

Nedsatte udvalg, har ikke råderet over ikke afsatte økonomiske midler.

SIKO’s bestyrelse orienteres om udvalgets arbejdsopgaver.

Hvert udvalg skal være på mindst 3 personer. I udvalg med et lige antal medlemmer, vil den udvalgsansvarliges stemme være afgørende ved stemmelighed.

Ad hoc udvalg kan bestå af deltagere udenfor SIKO, men har som minimum en kontaktperson, i enten sekretariatet eller i SIKO’s bestyrelsen.

Ad hoc udvalg arbejder ud fra en fastlagt opgave, og i respekt for SIKO’s vision, mission og værdigrundlag.

§ 9 – Opløsning

Beslutning om SIKO ́s opløsning kan kun træffes på to af hinanden følgende ekstraordinære
repræsentantskabsmøder, med det ene punkt på dagsordenen, hvor mindst 1⁄2 af sammenslutningens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af opløsning opbevares sammenslutningens formue og anden løsøre af Odense Kommune i 2
år i tilfælde af genetablering.
Efter 2 år tilfalder formue og andet løsøre SIKO’s medlemsforeninger.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 20. marts 2018.

Dato:

Dirigent

Download Materialer