Idrætspolitiske valgmøde 28-9-2021 hos Energi Fyn

Opsummerende notat fra det idrætspolitiske vælgermøde:

Der er et kæmpe behov for en massiv indsats i forhold til nyetablering, modernisering og renovering af idrætsfaciliteter i Odense.

Behovene omfatter flg. elementer:

1:

. Udvidelse og modernisering af de eksisterende faciliteter i lokalområder, hvor idrætsforeningerne aktuelt er nødt til at afvise børn og unge, der ønsker at dyrke idræt.
. Moderniseringen skal også indeholde etablering af tidssvarende samværslokaler.
. Udvidelsen skal baseres på et samarbejde mellem flere aktører i lokalområdet, så der
skabes et levende og dynamisk miljø.
Som redskab til realisering af dette behov skal der udarbejdes en udviklingsplan.
Idrætsorganisationerne arbejder sammen med kommunen om dette. Derefter skal det behandles
politisk hvordan man finder midlerne til realisering af planen.

2:

. Renovering og vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter.
Der skal udarbejdes en genopretningsplan for dette. Samme model som
under punkt 1. Arbejdet baseres på den eksisterende viden om
vedligeholdelsesbehovet.

Øvrige indsatsområder/ forslag:

. Når 40% af børn og unge ikke er medlemmer af en idrætsforening i Odense, er tallet i høj grad præget af den massive manglende foreningsdeltagelse i de udsatte boligområder, hvor 80-90% ikke deltager. Her skal der gøres en indsats, men hvilke metoder skal anvendes ? Alle interessenter skal reflektere og have en dialog om dette.
. Der bør iværksættes en gennemgribende afbureaukratisering af alle relevante områder, hvor idrætsforeningerne agerer. Det skal gøres nemmere at være frivillig leder. SIKO arbejder videre med dette.
. Kursuspuljen til trænere, instruktører og ledere bør udvides så der kan etableres den nødvendige kompetenceudvikling også i forhold til behovet for rekruttering af nye frivillige ledere.
. Der bør etableres et idrætspolitisk forum, hvor alle interessenter kan drøfte visioner for idrætsudviklingen i Odense.
. Både de lokale politikere, idrætsforeningerne og SIKO bør være aktive i forhold til indholdet af den kommende revision af udlodningsloven i 2022. Lokale idrætssammenslutninger bør tilgodeses i denne.

 

Noter fra valgmøde tirsdag d 28. september 2021

Finn Andersen Energi Fyn bød velkommen i lokalerne.

Paw Jacobsen fortalte om Fyns Support EL. Det handler om støttepenge til foreningerne, hjælp til  ungdomsarbejde, køb af træningstøj og lignende. Støtteordningen har eksisteret i snart 10 år.

Claus Skjoldborg Larsen socialdemokratiet: 

Repræsenterer 500 medlemmer idrætsmæssigt – Mener at man skal rekruttere nye medlemmer i skolerne – Hos de svage familier kniber det med opbakning til børns idrætsaktiviteter – Dokumentation omkring arrangementer er alt for omfattende – Hvad med at sætte frivillighed på skoleskemaet? – Der er behov for en frivillig basis.

Christel Gall De Lokal Nationale:

Aktiv i Kodokan – Støtter SIKO fuldt ud – Bakker op omkring penge til Sct. Jørgens Hallen – Vil gerne have en opsparing til flere haller – Ønsker en form for fritids palette til nye tilflyttere (gælder alle kulturelle aktiviteter og idræt) – Giv kurser til ledere og trænere – Brug af støtteforeninger til klubber – Odense skal have et friluftsbad – Ja til EM i kvindefodbold 2025.

Christoffer Lilleholt Venstre:

Tak til foreningsbestyrelser – ja til fagligt løft til ledere og trænere -Synes man skal tænke idræt ind i kommende byudvikling – Mere og bedre uddannelser til ledere – Eliteidræt har andre præmisser en breddeidræt. Odense støtter udvikling af talenter – Der er nu  en idrætsefterskole i Odense – Foreninger er ikke firmaer, derfor lettere dokumentation og digitale løsninger – Vi skal lave en opsparing til kommende idrætsfaciliteter – Vi skal finde en metode til at finansiere de selvejende haller – DBU og dyre kurser skal der kigges på – Friluftsbadet, der kigges ind i 3 scenarier: renovering af bestående, bygge helt ny på stedet, bygge nyt et andet sted.

Søren Freiesleben Enhedslisten:

Lytter aktivt til foreningerne – Mest interesseret i breddeidræt – fritidspas er en god ide – De, der ikke selv kan finde vej skal hjælpes Der er jo afsat penge til frivilligt arbejde i foreninger – Ansøgninger til kommunen kræver at man er specialist – Friluftsbadet er i proces, det skal gøres mere smart.

Brian Dybro Socialistisk Folkeparti:

Vil gerne koble idræt og unge som mistrives – Søger fortsat samarbejde med SIKO om  de 13-1400 unge, som hverken er arbejds-eller uddannelsesparate – Godt med pengene til Sct. Jørgens Hallen – Fritidspas som supplement til fritidsvejleder – kommunen støtter breddeidrætten – Det er idrætten selv ,der har løsningerne på det meste – Sætter man sig sammen i dialog, så sker der også noget – Høj støtte giver også høj deltagelse – Idrættens behov er meget større end der er penge til ,derfor lav en 10 års plan – Byrådspolitikere skal videregive idrættens problemer til deres kollegaer i folketinget – Vi skal sikre at idrætten har lokal forankring-

Kristian Guldfeldt Det Konservative Folkeparti:

Ekstra faciliteter til eliten i 2025 – Idrætsfaciliteter skal være i orden – Ønsker en fast plan for renovering af idrætshaller i fremtiden – Man skal nytænke hele området omkring fritidspas og fritidsvejledere – Det er foreningernes opgave at sluse forældrene ind i foreningsarbejdet – Idrætten har allerede længe været presset med løn til ledere – Fjern det store bureaukrati ,som gør det surt at være frivillig – Alle idrætsforeninger har svært ved at besætte kassererposten – OK til idrætscentre med rammer for forskellige foreninger – ja til at fritidsklubber skal være lokale – Vi skal have en udviklingsplan og en genopretningsplan, begynd opsparing nu – Man kan spare 20 mill. på administration eller telefon budget per år

Susanne Crawley Radikale:

Mener at fritidsvejlederne er bedre ordning end fritidspas til prøveforløb i foreningerne – Foreningerne kan måske lære noget af hvordan Red Barnet er organiseret – Økonomisk tilskud skal gives til dem ,der bidrager med frivillig arbejdsindsats – Idrætslivet skal prøve at samarbejde med frivilligforeninger og sociale foreninger – ja tak til en 10 års plan for renovering – tanken om idræts centre som i Korup er velkommen – Der skal kikkes på eventuel overbooking af haller – Idrætsforeninger skaber værdi, sundhed og velvære – Lav en plan for idrætten baseret på fakta – Lav et idrætspolitisk møde i “ikke valgår” – Pedeller tilbage på skolerne (distrikt) – Lav partnerskaber omkring bycentre.

Carsten Sørensen Dansk Folkeparti:

Friluftsbadet bør nybygges som OPP projekt, skal fortsat være placeret i Bolbro – Idræt er en vigtig del af folkesundheden – dette også sagt ved valgmødet for 4 år siden – undgå aflønning af ledere og trænere , tilbyd kurser – Dokumentation tynger idrætslederne – Vi skal udvikle et nyt friluftsbad og det skal ligge i Bolbro – pedeller tilbage til skolerne – Ta’ et kik på generationernes hus –

Fra salen

Andreas Kjeldsen ,Odense Skiklub:

Der mangler tilbud til introduktion af idrætten. Odense har ikke et tilbud om fritidspas.Odense er en af de 3 kommuner på fyn der ikke har fritidspas.

Preben Rasmussen, SIKO:

Det er et problem at børn er med i idrætstilbud i de 3 år ,der gives tilskud., derefter forsvinder de ud af idrætssammenhæng. Kernen i det hele er ,at det er svagt stillede børn. Man skal have fat i en landsplan for idrætspolitik. Støtten skal falde mere lokalt og ikke kun fortrinsvis til de store idrætsforbund

John Christensen, Odense Sejlklub:

Idræt er et samlet hele. Det er både elite og bredde. Det kan ikke skilles ad. Der skal være mere fokus på den frivillige idrætsleder. Tendensen med løn til ledere er godt på vej.

Lars Buchard, Odin skolen:

Man har fat i noget meget frugtbart når det drejer sig om forældresamarbejdet. Folkeskolen er jo forpligtet til at søge partnerskab med frivillig idræt. Vollsmose Plan er fin nok, men kunne man ikke lave nogle lokale fritids seminarer, det er bare en ide.

Helene Seefeldt, Fællesværket i Bellinge:

Vi skal have styrket idrætsfaciliteterne i Odense ved at samle både idrætslivet og lokalsamfundet i attraktive idræts -og fritidscentreDet er vigtigt med en fysisk samling af faciliteter.

John Nielsen B1913:

DBU er en pengemaskine ,deres kurser er alt for dyre. Påvirk landspolitikerne til at gøre noget ved det. Opgavefordeling mellem forvaltninger virker uheldig. Man sætter skilte op på fodboldbaner ,hvor der står, at de ikke må ikke betrædes.

Vagn Jensen FKS:

Husk ,at vi har tabt en generation af frivillige ledere. Idrætshaller skal fremover være samlingspunkt for lokale aktiviteter. Man forventer at Idræts centre skal favne mere, men som selvejende kan man ikke låne penge nogen steder.

Sanderum Håndbold:

Fællesskab er vigtigt. Man kommer en halv time før og bliver en time efter træning, når man er frivillig. Hold op med at yde tilskud til idrætsfaciliteter ,hvor der ikke er en klub til at tage ansvar. I Sanderum Håndbold er man på få år gået fra 135 til 250 medlemmer- det stiller store krav til hal kapacitet !

Michael Hansen Neptun:

Det er ærgerligt ,at friluftsbadet kun bruges i en kort sæson. I Reykjavik er der 20 friluftsbade til 170.000 mennesker. Der er mange gode ideer til kommende brug af friluftsbadet.

Nicolai Günther, Dalum Håndbold:

Den rapport, som politikerne kigger på, er forældet : kig venligst på virkeligheden.! Hallerne er presset og foreningerne lider under at skulle træne på flere forskellige lokationer. Meget uheldig opdeling mellem forvaltningerne: pedellerrengøring og græsklipning.

Rene Hansen Odense Q:

Har udviklet trænere for egen regning, det er dyrt. Klubben tiltrækker spillere fra hele Fyn ,og man mangler gevaldigt omklædning og badefaciliteter. Er politikerne med på at trække EM i kvindefodbold til Odense?

Højby S&G:

Vi er gået fra 175 til 375 medlemmer og har brug for en hal mere. Vi har 3 mill. kr. selv, men der er ikke nogen reaktion fra politisk side. Mener også at hallerne skal gøres mere indbydende. Der savnes en mulighed for at kunne optage kommunale lån.

Anita Faros Dart Center Fyn:

Kommunen kan ikke acceptere at to selvstændige klubber slår sig sammen om et fælles aktivitetscenter og opretter en forening til dette. Der er ingen medlemmer i den nye forening siger kommunen.

Reception for Christoffer Lilleholts indtrædelse som rådmand

Rådmand Christoffer Lilleholt holdt i fredags d 3 september 2021, reception for sin indtrædelse
som rådmand, som var stærkt forsinket af COVID 19
SIKO´ s formand , og næstformand i Folkeoplysningsudvalget, Henrik Schmidt,
deltog som  Idrætslivets og Folkeoplysningens repræsentant  i receptionen.

Til stede var mange byrådskolleger med borgmester Peter Rahbæk Juel i
spidsen , stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i By- og Kultur
Morten Møller Iversen , Regionsrådsformand Stefanie Loose og flere folketingspolitiker.

alt i alt et godt politisk forum at tale idræt med.

Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

I SIKO har vi nu været igennem den årlige møderække med de beslutningstagende politikere i alle partier i Odense Byråd. Møderne har igen været præget af en særdeles konstruktiv dialog, hvor begge parter har haft mulighed for at fremlægge og drøfte forskellige temaer.

Fra SIKO´s side har vi fremlagt nogle konkrete indsatsområder.

Først og fremmest har vi argumenteret for at der bevilges anlægsmidler til nye idrætsfaciliteter  i Odense. Moderne idrætsfaciliteter er i høj grad med til at tiltrække og fastholde ressourcestærke familier til og i byen.

Der foreligger et stort antal velbeskrevne idrætsprojekter, hvor idrætsforeningerne har udarbejdet og beskrevet behovet for nye faciliteter i det pågældende område. Vi har argumenteret for at de nye anlæg bør bevilges ud fra nogle objektive kriterier som dækningsgrad og fremtidsperspektiver for den pågældende bydel. F.eks er der 14.000 borgere pr. idrætshal i centrum, hvor gennemsnittet i Odense som helhed ligger på 4000. Der er således al mulig grund til at der bevilges de nødvendige  midler til en annekshal til Sct. Jørgens hallen. Imidlertid skal dette ikke afholde politikerne fra at bevilge midler til de anbefalelsesværdige projekter i forstadsområderne i Odense.

I SIKO følger vi i øvrigt vores 10 års plan, hvor kompetenceudvikling af de frivillige trænere og ledere er et prioriteret område.

Derfor foreslår vi politikerne at der afsættes et millionbeløb til en kursuspulje, hvor idrætsforeningerne kan søge tilskud til den nødvendige kompetenceudvikling af deres trænere. Som træner for børn og unge mødes man konstant af nye udfordringer, både i forhold til de faglige kompetencer indenfor den enkelte idrætsgren og i forhold til de generelle idrætspædagogiske metoder.

Endelig har vi plæderet for at de allerede etablerede puljer, nemlig sundhedspuljen og idrætspuljen, der begge kan karakteriseres som veritable succeser til fordel for idrætsforeningerne og byen, skal forøges med kr. 1. mio.

Vi ser nu frem til at politikerne kan finde sammen om en realisering af disse ønsker. Det ser ud til der er et rimeligt økonomisk råderum, hvor der kan prioriteres. De frivillige idrætsforeninger med SIKO i spidsen bør tilgodeses. Vi glæder os til den fortsatte dialog og ikke mindst drøftelserne i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Idrætspolitisk valgmøde

Idrætspolitisk valgmøde.

Tirsdag d. 28/9 kl. 18.00 hos Energi Fyn afholder vi idrætspolitisk valgmøde med alle spidskandidaterne.
Mødet afvikles igennem et samarbejde mellem DGI, Fyn, Fyenske Idrætsforbund og SIKO.

Reserver allerede nu denne aften til dette formål.

For SIKO, er det nu højsæson for idrætspolitik

Vi er nu i gang med forberedelserne af vores idrætspolitiske indsats ieftersommeren og efteråret 2021.

Vi har netop fastlagt augustmøderne med samtlige partier i Byrådet.

Vi vil prioritere flg. områder i dialogen med politikerne:
. Nye investeringer i idrætsfaciliteter i udvalgte lokalområder.
. Ny pulje til kompetenceudvikling i idrætsforeningerne
. Forhøjelse af idrætspuljen med kr. 1. mio.
. Fastholdelse af den halve mio. til sundhedsfremmende initiativer.
. Afbureaukratisering af Bydelspuljen
. Anvendelse af midlerne fra Velfærdens Fundament til idrætsfremmende initiativer.

Alle disse områder er baseret på vores idrætspolitiske 10 års plan.
Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med politikerne.

Møderne vil blive afholdt som en optakt til budgetforhandlingerne.

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Covidvirussen er snart et overstået kapitel. Det betyder at fællesskabet i idrætsforeningerne er stærkt efterspurgt igen.

I kan nu søge midler til at igangsætte eller understøtte en eller flere aktiviteter, der har focus på at øge sundheden, fællesskabet
og livskvaliteteten.

Det kunne f. eks være:
. På med musklerne – ned med vægten. Målrettet styrketræning for alle
. Et nyt samarbejde med børneinstitutionerne om mere bevægelse til førskolebørnene
. Tag din nabo med til idræt
. Tag din ven eller veninde med til idræt
. Skal vi cykle en tur hver uge – deltagere søges
. Nyt udstyr til træningen, der kan stilles til rådighed for nye medlemmer
. Send jeres ledere eller instruktører på kursus
. Flere sunde varer på hylderne i klubhuset
. Fællesspisning i klubhuset/hallen
. Idræt på tværs – familieidræt for alle generationer.

Kom selv med flere ideer. I kan søge op til kr. 50.000 til at
understøtte et eksisterende initiativ eller til at starte et helt nyt
hold eller tiltag.

I skal blot sende en mail til siko@siko.dk med en kort beskrivelse
af det I søger penge til.

Den nye ansøgningsfrist er 1/9.
Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.

Søg om 200.000 til dit lokalområde – Borgerne Bestemmer 2021

I Odense Kommune er vi i øjeblikket ved at lancerer Borgerne Bestemmer-pulje 2021.

Du kender den måske, men det er en tilbagevendende pulje som borgerne i et lokalområde kan ansøge, hvis de opfylder kriterierne. Her kan man blandt andet søge midler til at afvikle arrangementer der støtter de lokale fællesskaber og foreninger, men også til indsatser der støtter op om klima og miljø samt til mindre faciliteter og anlæg, fx borde og bænke i lokalområdet.

Vil du være med til at styrke fællesskabet i dit lokalområde? 🙌😀
Igen i år kan 10 lokalområder i Odense hver få 200.000 kr. til at styrke det lokale fællesskab. Søg puljen Borgerne Bestemmer og vær med til at gøre en forskel for dit lokalområde!
Find sammen med andre i dit lokalområde, og ansøg senest den 27. juni 2021. 👉 Læs mere på: odense.dk/borgernebestemmer
Del gerne opslaget med dine naboer, lokale foreninger og andre ildsjæle i dit lokalområde 👍
Mere om Borgerne Bestemmer:
Odense har mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde. Derfor har vi puljen Borgerne Bestemmer. Formålet med puljen er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne.
Borgerne Bestemmer har tidligere støttet en lang række af projekter, fx foredrag, musikcaféer, legepladser, shelters, sommerfester, kunst, fodboldstævner og meget mere 🌿🎺🎭

Tilbud om kurser i konflikthåndtering – Det er gratis

Trænere, ledere og undervisere i foreningslivet oplever i stigende grad konflikter blandt deltagere, konflikter
der kan være ødelæggende for aktiviteten. Konflikter kan opstå pga. af mange forskellige faktorer f.eks.
deltagere med forskellig baggrund, psykiske udfordringer, forskellige forventninger eller af helt andre
årsager.
Der er en udbredt usikkerhed og mangel på viden og værktøjer til at tackle sådanne konflikter.
Derfor har BUS, SIKO og DOF Paarup Aftenskole i samarbejde søgt og fået tildelt midler til kurser i
konflikthåndtering fra Odense Kommunes udviklingspulje.
Kurserne er gratis og for alle trænere, ledere og undervisere i Odenses foreninger og aftenskoler.
Vi håber at rigtig mange vil deltage i kurserne til gavn for et bedre foreningsliv for alle.
Vi beder derfor om at I videresender det gode budskab med vedhæftede kursusbeskrivelse og orientering
om tilmelding til alle relevante i Jeres forening eller aftenskole.
Bemærk at det første kursus allerede er 26/5.

Det er afgørende, at du er bevidst om dine egne styrker og begrænsninger – såvel følelsesmæssigt som
intellektuelt, når du vil være god til at håndtere konflikter. Det er også vigtigt, at du får viden om og overblik
over, hvordan uenigheder kan optrappe til konflikter, hvis ikke vi griber ind på en hensigtsmæssig måde.
Derfor skal du kende forskellige redskaber til at nedtrappe konflikter.
Du får viden om
. Hvad er en konflikt?
. Hjernens dagsorden, når vi er pressede
. Konfliktgrupper og konflikttyper
. Konflikttrappen
. Kommunikation – optrappende og neddæmpende sprog – og kropssprogets betydning
. GIRAF-sprog og modellen – tal med autoritet og empati
.Konfliktreaktioner – test dig selv

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så når vi laver – mange – øvelser, er det jeres konflikter, vi prøver at håndtere.
De 14 dage mellem kursusdagene kan I bruge til at øve jer på lige de situationer, som er svære for jer at håndtere i dagligdagen.
På den sidste kursusdag taler vi om, hvad I har erfaret, der virker – og hvad der ikke virker. Og vi hjælpes ad
med, at I hver især starter på at udvikle jeres egen ”manual” til konflikthåndtering, som er brugbar netop for jer.
Underviser er Cand. Mag. Anette Ingemann Kirkegaard, som har 15 års erfaring med at undervise i kommunikation og konflikthåndtering.

Kursus 1: Onsdage 26/5 og 9/6 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 2: Lørdage 12/6 og 26/6 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 3: Lørdag 7/8 og 21/8 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 4: Tirsdage 7/9 og 21/9 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 5: Tirsdage 12/10 og 26/10 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 6: Lørdage 13/11 og 27/11 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 7: Lørdage 15/1 pg 29/1 2022 kl. 10.00-14.35
Kursus 8: Tirsdag 8/2 og 22/2 2022 kl. 17.00-21.35

Kurserne er gratis
Sted: DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Hvis I er nok deltagere til et kursus fra
samme forening, kan kurset evt. afholdes i Jeres egne lokaler.
Tilmelding og yderligere oplysninger: DOF Paarup Aftenskole, info@paarupaftenskole.dk, 66 13 00 82
Ved tilmelding bedes du oplyse på hvilket af kurserne du gerne vil deltage, hvilken forening/aftenskole du er
tilknyttet, dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Søg penge fra vores nye sundhedspulje !

Bevilling fra Odense Kommune åbner nu for ansøgninger til sundhedspuljen.

På baggrund af en bevilling fra Odense Kommune lukker vi hermed op for ansøgninger til Sundhedspuljen.

I Sundhedspuljen kan alle medlemsforeninger søge tilskud til idrætsindsatser for :
. Børn og unge med sundhedsmæssige udfordringer.
. Psykisk syge.
. Misbrugere.
. Isolerede familier.
. Andre udsatte grupper.
Der kan søges tilskud til:
. Udarbejdelse af PR-materiale.
. Indkøb af nødvendigt udstyr.
. Lokaleleje.
. Instruktørhonorering.
. Nedbringelse af deltagergebyr.
. Andre udgiftsposter indenfor puljens formål.
Der kan max. søges kr. 50.000 pr. forening.

I søger igennem en kort beskrivelse af Jeres indsats med en angivelse af formålet, indholdet, målgruppen, tidsplanen, evt. samarbejdspartnere og budget.
I kan også søge tilskud til en indsats I allerede har igangsat.
I skal sende en mail til siko@siko.dk med dette.

Ansøgningsfristen er 1/6 men vi behandler ansøgningerne løbende og der er 450.000 i puljen. Når de er bevilget er der ikke flere muligheder for at søge i 2021.

Når i har brugt pengene skal I indsende regnskab og en kort evaluering af indsatsen hertil.

Yderligere oplysninger:

Preben Rasmussen

preben@siko.dk

66148625./ 30625851

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret

Februar 2021-6 Nyhedsbrev

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret
Afholdes torsdag d 2/9 kl. 19.00.

På baggrund af myndighedernes opretholdelse af forsamlingsforbuddet skal vi hermed meddele at
repræsentantskabsmødet  er flyttet til:

torsdag d. 2/9 kl. 19.00.

Sted meddeles senere.
Beretning, dagsorden og regnskab udsendes medio april.

Med venlig hilsen
SIKO