Målstregen nærmer sig!! Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten??

Målstregen nærmer sig!!
Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten?? 

Og vil politikerne tilgodese de frivillige ledere i idrætsforeningerne?idrætsforeningerne?

Idrætsforeningernes organisation SIKO har fremlagt en 10 års plan for politikerne.

Kære Politikere
Nu har I chancen for at prioritere denne så odenseanerne får markant forbedrede muligheder for at dyrke idræt i en af de 220 medlemsforeninger.

Vi skal have gjort noget ved de kommunale faciliteter.
Vi skal have nogle nye moderne idrætscentre.
Vi skal have focus på idrætsforeningernes muligheder
for at spille aktivt med på sundhedsområdet.

SIKO har fremlagt en samlet plan for dette.
Den kan ses her.

Vi ønsker Jer alle nogle gode budgetforhandlinger.
Vi holder øje med Jer og ser frem til et positivt resultat.

DBU-Fyn og SIKO er enige om ønsker for kunstgræsplæner

Som supplement til det allerede fremsendte og fremlagte materiale vedr. etablering af kunstgræsbaner I Odense skal vi hermed tilkendegive flg:

SIKO og DBU Fyn har en kontinuerlig dialog om de idrætspolitiske ønsker, herunder også om etableringen af kunstgræsbaner i Odense.

Organisationerne er enige om at der, dels er et stort behov for nye kunstgræsbaner I Odense, dels er behov for midler til renovering af de nedslidte baner.
Endelig er der også behov for at kommunen som udgangspunkt overtager driften af banerne.

 

DBU Fyn ønsker for nuværende ikke at pege på specifikke placeringer af baner på et uoplyst grundlag. DBU Fyn ønsker at der iværksættes en grundig analyse af  behovet i kommunen med involvering af klubberne samt brug af de faktuelle tal vi kender omkring”kundegrundlaget”, der både kan være klubber, medlemmer, folkegrundlag og skoler Jf, de objektive kriterier, der fremgår af det udsendte notat fra SIKO. Det er for DBU Fyn vigtigt, at sådanne beslutninger træffes på et så oplyst grundlag som muligt til gavn for alle interessenter.  DBU Fyn er enige i, at der godt kan placeres baner i de 4 nævnte distrikter, men hvor, bør som nævnt undersøges nøjere. DBU Fyn deltager gerne i faciliteringen af en sådan behovsanalyse sammen med kommunens medarbejdere.

Desuden ønsker DBU Fyn at beslutningen om etablering af en ny kunstgræsbane i Syd/ Sydøst udskydes til der er en afklaring om hele Danmarks fodboldcenter på SDU.

DBU Fyn skal derfor ud fra ovenstående oplyse, at DBU Fyn for nuværende ikke ønsker at pege på nogle specifikke placeringssteder for kunstgræsbaner i Odense, og kan derfor ikke stå inde for helheden i det udsendte notat.  

SIKO står fortsat bag det fremlagte materiale.

Som det fremgår fremhæver begge organisationer fortsat det store behov for disse omfattende investeringer i kunstgræsbanerne.

Med venlig hilsen
SIKO
Henrik Schmidt

DBU, Fyn
Bjarne Christensen

 

Markant behov for en idrætspolitisk satsning i Odense

August 2020-1 Synspunkt

Markant behov for en idrætspolitisk satsning i Odense
Sommeren er ved at gå på hæld og som altid på denne årstid er aktivitetsniveauet højt
i de odenseanske idrætsforeninger. De udendørs idrætsgrene kører på højeste gear,
mens indendørsidrætterne allerede er i gang i haller og sale.Hvilket indtryk får idrætsudøverne så?

Først og fremmest bliver de mødt af nogle meget engagerede, initiativrige og dygtige
trænere og instruktører.
Dernæst kan de også være helt sikre på at aktiviteterne er velorganiserede og
strukturerede. De frivillige ledere har sørget for at rammerne er på plads.
De kan også helt sikre på at de fleste deltagere og trænerne er interesserede i at der
skal være et fællesskab på holdet og i klubben. Et fællesskab, der rækker ud over
idrætten. Her mødes man med holdkammeraterne og de øvrige klubmedlemmer til
sociale arrangementer af meget forskellig karakter.
Disse elementer er karakteristiske for foreningsidrætten i hele byen og uanset hvilken
slags idræt man dyrker.

Forskellene bliver imidlertid meget tydelige når der focuseres på facilitetsstandarden.

Et stort antal lokalområder er præget af firkantede og nedslidte haller. Gulvet, taget,
væggene, cafeteriaet og ikke mindst omklædningsrummene er præget af manglende
vedligeholdelse. Kalkaflejringer, rawplugs, der stikker ud og huller i gulv og vægge er
tydelige og afsætter et indtryk, der kan have stor betydning for idrætsdeltagernes
motivation for at deltage.

50 % af de odenseanske kvinder mellem 18 og 45 er ikke idrætsaktive i en forening.

Facilitetsstandarden er den afgørende faktor her. De sundhedsbevidste kvinder sætter
simpelthen ikke deres ben i en nedslidt hal, hvor man ikke kan være sikker på at
toiletter, håndvaske og brusere virker eller der ikke er gjort hovedrent i flere år.
De private fitnesscentre har scoret kassen ved at satse på denne målgruppe med nogle
andre sundhedsorienterede aktiviteter og moderne faciliteter.
Men når de unge mødre ikke kommer i foreningen, kommer deres døtre heller ikke.
De 14-18 årige piger er næsten ikke til at finde i idrætsforeningerne.

I andre lokalområder hvor der er bygget nye idrætscentre som i Højby, Korup, Dalum,
Tarup/Pårup og Ubberud er der en markant større tilslutning til foreningsidrætten fra
disse målgrupper.
I SIKO er vi netop nu i gang med den årlige møderække med de politiske partier i
Odense Byråd.
Her argumenterer vi for at et enigt Byråd bør vedtage en markant idrætspolitisk
satsning, der indeholder flg.:

.Etablering af 10 nye idrætscentre bestående af 2-3 nye eller nyrenoverede
haller, hvor den lokale idrætsforening kan igangsætte mindst 15 forskellige
idrætsgrene, suppleret af alsidige træningsmuligheder i form af et moderne
foreningsdrevet fitnesscenter.

. Etablering af 5 nye kunstgræsbaner og renovering af de nedslidte

.Etablering af nye tidssvarende faciliteter til de enstrengede idrætsgrene, der kan
dokumentere et behov for disse.

. Etablering af en sundhedspulje på 5 mio. pr år. Puljen skal give
idrætsforeningerne mulighed for at tiltrække alle de grupper, der er ramt af
livsstilssygdomme, isolation og ensomhed. Det gælder både børn, unge, voksne
og ældre.

.Renovering og modernisering af de øvrige nedslidte idrætsfaciliteter.

. Igangsætning af kompetenceudviklingsforløb for halinspektørerne.

. Igangsætning af udviklingsforløb i idrætsforeningerne under overskriften ” det
fede idrætsmiljø for alle ”.

Med disse punkter har vi serveret indholdet og rammerne for en idrætspolitik, der er
visionær og orienteret mod at give idrætsforeningerne optimale muligheder for at
imødekomme borgernes behov for lokale og interessebestemte fællesskaber.

Tør politikerne gribe bolden?

Indsatte billede er fra Keingart designede idekatalog for indretning af omklædningsrum for kvinder.
https://www.dbu.dk/media/12532/idekatalog-02-01-2019-1.pdf

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

SIKO afholder repræsentantskabsmøde

Torsdag 1. oktober 2020 kl. 19.00
i Pucken, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning (den muntlige)

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg.
Formand Henrik Schmidt (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Pernille R. Egdal (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Michael Mai (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jimmy Andersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Carina Andersen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter for et år af gangen.
1 registreret revisor(1år) = PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år) Hanne Clemmensen (modtager genvalg)
1 revisorsuppleant (1 år) Arne Christensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Skriftlig beretning findes vedhæftet her.
Regnskab findes vedhæftet her.
Budget findes vedhæftet her.
Alt findes også på hjemmesiden www.siko.dk.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 24 september, på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Med sportslig hilsen
SIKO

Corona-midler til kommunerne

Corona-midler til kommunerne

Fra Louise Biede, konsulent i DIF, er følgende nyhed modtaget.

Emne: Penge til sommeraktiviteter i kommunerne og GDPR
 1. Corona-midler til kommunerne: Regeringen og folketingets partier har lavet en ambitiøs aftale om at yde 200 (+20) mio. kr. i støtte til sommeraktiviteter for børn og unge med særlig fokus på at få alle med i fællesskaberne. Puljen er en markant støtte til børn og unges fritidsliv omkring lokale fællesskaber med udgangspunkt i idræt, naturoplevelser, rollespil og mange andre lokale aktiviteter.

På grund af den meget korte forberedelsestid og de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne kræver det en stor indsats og handlekraft at realisere ambitionerne bag aftalen og skabe aktiviteter for særligt udsatte børn. I DIF vilvi meget gerne bidrage med konkrete overvejelser, der kan tjene som inspiration til, hvordan kommunen kan organisere aktiviteterne. Jeg har vedhæftet et dokument, med en række forslag. Forslagene er egentlig rettet mod kommunen, men mit håb er, at I vil opfordre jeres kommune til, at de penge, kommunen har fået til sommeraktiviteter for børn og unge, bliver brugt til netop det. Vi har sendt et lignende dokument direkte til kommunerne også.
Derudover håber jeg, at nogle af jeres foreninger med de nye penge kan se ide i at planlægge nye eller udvide allerede planlagte sommeraktiviteter – selvom vi godt ved, at de allerede gør et stort stykke arbejde i øjeblikket med at få de daglige aktiviteterne op at køre igen efter coronaen.
Hvis I har spørgsmål til puljen eller dokumentet, er I meget velkomne til at kontakte mig eller min kollega Lasse Lyck (lly@dif.dk).

 1. GDPR: Persondataforordningen, GDPR, er lige fyldt to år. I DIF har vi både før og efter GDPR’s fødsel drøftet dens rimelige og urimelige konsekvenser for ForeningsDanmark med Datatilsynet og Justitsministeriet.
  Dialogen med Justitsministeriet holder vi i live, og vi har et nyt møde med ministeriet på vej. Vi vil derfor gerne høre jeres vurdering af tingenes tilstand i foreningerne.

–          Har man vænnet sig til GDPR-kravene og har den første forskrækkelse lagt sig?
–          Er det til at leve med i praksis, eller er der GDPR-krav, der stiller sig i vejen for idrætsudøvelsen?
Hvis I har input hertil, må I meget gerne sende mig nogle linjer med jeres overordnede indtryk, som kan supplere vores egen aktuelle vurdering. Jeg skal bruge svaret senest 26. juni.

NOTAT 17. JUNI 2020

SOMMERAKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

Nedenstående er en række ideer til og betragtninger om, hvordan
de 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge kan komme bedst muligt i
spil med det korte aftræk, der er til sommerferien.
Skabe en samlet ramme for engagering af lokale foreninger
Foreningerne har brug for en så klar ramme som muligt at spille ind i. Det vil sige,
hvad I forventer af dem, og hvordan de kan opnå støtte i form af økonomi, tildeling
af faciliteter og hjælp til kommunikation.
Rammen kan som Køge Kommunes Ungdommens Sommer være en stor, samlet
indsats med klare støttemuligheder. Med det korte aftræk for aktiviteterne kan
rammen også bestå i mere kortfattet kommunikation til foreninger om
støttemuligheder for f.eks. endagsaktiviteter, fritidspas, styrkelse af eksisterende
sommeraktiviteter eller blot en individuel behandling af alle interesserede
foreninger.
Lettilgængelige aktiviteter og fællesskaber
Med ambitionen om at få endnu flere med i sommerens lokale fællesskaber, så
bør der være fokus på aktiviteter og fællesskaber, der er lettilgængelige og ikke
kræver tilmelding. Vi bør sænke tærsklen for deltagelse og skabe åbne, lokale
aktiviteter tæt på de børn og unge, der har allermest brug for det.
Midlerne skal muliggøre nye aktiviteter og ikke udelukkende finansiere allerede
planlagte sommeraktiviteter. Aktiviteterne bør alligevel have fokus på at skabe en
rød tråd til blivende foreningsfællesskaber efter sommerferien, så midlerne får
længere virkning.
Styrke eller forlænge eksisterende sommeraktiviteter
Der er allerede planlagt sommerlejre og camps for mange tusinder børn og unge.
Det er oplagt at styrke disse lejre ved at yde et økonomisk bidrag, som f.eks. kan
muliggøre en særlig oplevelse for børnene.
Nogle sommerskoler vil også kunne forlænges igennem ekstra økonomi, så
deltagerne og kommunen ikke får ekstra omkostninger. Den 16. juni 2020

Synspunkt Flere kunstgræsplæner – ja tak !!

SIKO bakker op om behovet for nye kunstgræsbaner men der er også et
stort behov for flere idræts og kulturcentre.
I SIKO har vi fulgt debatten om nye kunstgræsbaner med stor interesse.
Det er særdeles positivt at flere politiske partier går ind for etablering af nye kunstgræsbaner og desuden renovering af de nedslidte.De odenseanske fodboldklubber har igennem de sidste 20 år ydet en omfattende frivillig indsats for at skaffe midler til etableringen af disse
baner, der gør det muligt at spille og træne hele året. Fundraising i form af fondsansøgninger og indtægtsgivende arrangementer har været på dagsordenen i mange klubber.
Desuden har klubberne ydet en tilsvarende bemærkelsesværdig indsats i forhold til at vedligeholde de etablerede baner.
Vi har nu over 10 baner i Odense.

Behovet for flere kunstgræsbaner til fodbold i Odense er imidlertid endnu mere omfattende end indholdet i det forslag, der nu ligger om 5 nye baner.
Alle klubber burde have adgang til en kunstgræsbane. Nødvendig vis ikke sådan at en enkelt klub har fuld råderet over denne, men således at flere klubber i det enkelte område går sammen om anvendelsen og driften. Der bør udarbejdes en samlet plan for dette. Planen skal indeholde forslag til finansiering og drift af disse nye baner.

I SIKO har vi været med til at udarbejde en facilitetsstrategi, der bygger på en grundig analyse af det fremtidige behov for idrætsfaciliteter i Odense. Denne strategi bygger på prognoserne i forhold til befolkningsudvikling og facilitetsdækning.

Strategien er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget.

Den manglende vedligeholdelse og modernisering af de eksisterende faciliteter træder stadig tydeligere frem som et markant behov.

Endelig er der allerede beskrevet nogle nye ambitiøse idrætsprojekter, som kan være med til at dække det stadig stigende behov for sunde
foreningsdrevne idrætsaktiviteter. Imidlertid er der behov for en samlet kortlægning af alle projekter sådan at vi får et samlet overblik, der kan danne grundlaget for en fornuftig helhedsplanlægning.
Derefter kan man afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at realisere de vedtagede målsætninger.
Kortsigtede hovsaløsninger er ikke til gavn for den samlede foreningsidræt.

Skal vi opretholde gejsten i de odenseanske idrætsforeninger generelt er vi
nødt til at udarbejde en samlet plan, der tilgodeser flest mulige idrætsgrene og lokalområder.

Reminder omkring Webinar i dag kl 15.00 samt hjælpepuljer gratis hjælp til Conventus

Fra Dorte Ankjær Nielsen, Fritid og folkeoplysning By og Kulturforvaltning, har Siko modtaget understående oplysninger

 

Der sker rigtig meget på folkeoplysningsområdet lige pt. I denne mail vil jeg forsøge at samle op på det mest vigtige.

 1. Nedlukning af fritids- og idrætsfaciliteter
 2. Indbydelse til webinar
 3. Info om generalforsamling
 4. Oversigt over hjælpepakker for foreninger og aftenskoler
 5. Akutpuljer – aktiviteter for særlige målgrupper
 6. Kursustilbud
 1. Nedlukning af fritids- og idrætsfaciliter.

Mandag den 6. april 2020 forlængede statsministeren nedlukningen af fritids- og idrætsfaciliteterne foreløbig til 10. maj 2020. Det betyder, at der ikke må afvikles foreningsaktiviteter på kommunale idræts- og fritidsfaciliteter. Det gælder både udendørs og indendørs. Odense Kommune opfordrer i lighed med DIF og DGI (og andre foreningsorganisationer) ligeledes foreninger i private lokaler og med private udendørsfaciliteter til at følge de kommunale retningslinjer. Derfor opfordrer vi til, at alle foreninger i Odense følger myndighedernes anbefalinger om at aflyse alle ikke-nødvendige aktiviteter.

 1. Indbydelse til webinar.

Der afholdes to webinar i den kommende uge.

Aftenskoler – Tidspunkt: onsdag den 22/4 kl. 0900-1030
Folkeoplysende foreninger – Tidspunkt: torsdag den 23/4 kl. 1500-1630

Se vedhæftet invitationer.

 1. Generalforsamlingen kan udsættes, men ikke aflyses i 2020

Generalforsamlingen kan udsættes, men ikke aflyses. Det er vigtigt, at vedtægten skal overholdes ift. frist for indkaldelse, valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendelse af regnskab m.m.

Generalforsamlinger kan kun afvikles digitalt, hvis muligheden for det er skrevet ind i vedtægten.

Pulje Målgruppe Kriterier Hvem fordeler tilskud
50 mio. kr. til foreningsområdet Idræts- og spejderforeninger der er hårdt ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyst mindre arrangementer DIF 23 mio. kr., DGI 21 mio. kr., Firmaidrætten 3,5 mio. kr. DUF 2,5 mio. kr. øremærket spejderne* Er under udarbejdelse. Følg med på organisationernes hjemmeside. Organisationerne, der har fået tildelt midlerne, så følg med på deres hjemmesider.
Kompensation til selvejende kulturinstitutioner, foreninger m.v. Selvejende institutioner, foreninger, organisationer mv. på Kulturministeriets område, der modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Puljen kan søges, hvis mere end 50% af driftsudgifterne dækkes af offentlige tilskud. Hvis de offentlige tilskud er under 50% skal der søges via Erhvervsstyrelsen. Reglerne er de samme. Der kan søges om kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale Slots- og Kulturstyrelsen fordeler tilskud, hvis det offentlige dækker mere end 50% af driftsudgifterne, Erhvervsstyrelsen fordeler tilskud, hvis det offentlige tilskud er under 50%.

Læs mere her https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Faktaark_om_annullering_af_50_pct.pdf

Kompensation til aftenskoler Aftenskoler (højskoler og folkeuniversiteter) Aftenskoler kan søge om kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling udover de faktiske afholdte udgifter. Slots- og Kulturstyrelsen. Der er ikke åben for ansøgning endnu.
Aflyst eller udskudt større arrangement Alle Der kan søges om kompensation for arrangementer i perioden 6. marts til 9. juni 2020. Over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide, kroniske syge) Erhvervsstyrelsen

Der er ikke åben for ansøgning for perioden 1. april til 9. juni 2020 endnu.

Tilskud fra Odense Kommune Folkeoplysende foreninger og aftenskoler De kommunale tilskud udbetales uanset om aktiviteterne gennemføres. Der er ikke ændringer i kriterierne ifht. de almindelige ansøgningskriterier.
Der er mulighed for at få tilskud forudbetalt for at hjælpe på likviditeten, betaling af gebyr kan udskydes, afregning af tilskud for 2019 kan gennemføres, selv om regnskabet ikke er godkendt på generalforsamling.
Fritid og Folkeoplysning.

Hvis der er spørgsmål så tag kontakt til den medarbejder, der udbetaler tilskud til foreningen.

 1. Akutpuljer – aktiviteter for særlige målgrupper.

Odense Kommunes akutpulje ifbm. Covid19
Odense Kommune har oprettet en akutpulje målrettet frivillige foreninger, der sikrer fællesskaber under den aktuelle COVID-19-situation.

Med puljen gives en hjælpende hånd til de frivillige kræfter, så de i denne ekstraordinære situation kan hjælpe de børn og ældre, der er hårdest ramt af situationen. Puljen støtter op om, at Odense bliver rigere på frivillige kræfter – kræfter der vil det fælles bedste, mens vi er hver for sig.

Der er ansøgningsfrist onsdag den 22. april 2020. To ansøgningsfrister er overstået.

Læs mere om puljen og ansøgning her https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

TrygFondens Akutpulje ifbm. Covid19
TrygFondens akutpulje – https://www.tryghed.dk/

TrygFonden har afsat 50 mio. kr. til indsatser, der skal hjælpe særligt udsatte mennesker under coronakrisen – eller dem, der pludselig oplever at få deres liv vendt på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem.

Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan søges af organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, der i forbindelse med den akutte situation i Danmark har eller påtænker at iværksætte særlige initiativer for at afbøde krisens konsekvenser for de udsatte og mest sårbare grupper i samfundet.

Herudover etableres en akutpulje på 20 mio. kr., der målrettes socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget.

Ambitionen er i fællesskab med lokale aktører i hele landet at hjælpe de udsatte grupper igennem den kommende tid, hvor nedlukningen af Danmark afskærer dem fra fællesskabet og mange af de støttende tilbud og aktiviteter, som holder sammen på deres hverdag.
Læs mere om, hvordan midlerne ansøges og ansøg på www.tryghed.dk

Hvis der har spørgsmål til denne pulje, er I velkomne til at ringe til Trygfonden alle hverdage på 70 10 42 42 mellem kl. 10-14 eller til at skrive på akutpulje@trygfonden.dk.

 1. Kursustilbud.

Nyt tilbud – Conventus onlinekurser

Fritid og Folkeoplysning tilbyder sammen med SJ Hjælp fra ForeningsVærkstedet som noget nyt Conventus-online kurser. Sidder du derhjemme, og har brug for lidt viden om systemet eller vil i gang, så kan du tilmelde dig.

Vi tilbyder også et online finanskursus i april.

Link til tilmelding: https://www.conventuskurser.dk/tilmelding-kurser-ok/

Datoerne for kurserne er:
Online introkursus den 21.04. kl. 18-20
Online finanskursus den 24.04 kl. 16-18

Hvis du i øvrigt vil se, hvad vi tilbyder af hjælp til at komme i gang med Conventus, så se på vedhæftede materiale.

Webinar. Byens foreningsliv under Coronakrisen

Foreningshjælp til Conventus

Ny aftale sikre tilskud til lokale idrætsforeninger på 50 mio. kr.

Fra By- og kulturrådmand Jane Jegind har SIKO modtaget information
om understående pressemeddelelse fra kulturministeriet

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19.

Baggrund

Aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Hent aftaleteksten (pdf)

Besøg Kulturministeriets hjemmeside Her

SIKO arbejder ihærdigt for at synliggøre idrætsforeningernes udfordringer under Coronakrisen

SIKO arbejder ihærdigt for at synliggøre idrætsforeningernes udfordringer under Coronakrisen.

I SIKO kæmper vi netop nu for at der etableres tilstrækkelige hjælpepakker til idrætsforeningerne, der kan blive hårdt ramt af sundhedskrisen.

Vi er derfor i tæt dialog med både DIF og DGI. Begge organisationer arbejder for at der etableres en central hjælpepakke. I den forbindelse har de sendt et spørgeskema ud til alle foreninger. Vi skal opfordre til at alle foreninger får svaret på dette.
Der forventes en afklaring på de politiske forhandlinger umiddelbart efter påske.

Vi skal henvise til organisationernes hjemmesider, der iøvrigt også har en række nyttige informationer om foreningernes muligheder og vilkår under krisen.

Dansk Idrætsforbund     Dansk Gymnastik Idrætsforbund

Vi er selvfølgelig også i tæt dialog med By og Kultur, Odense Kommune. De har allerede iværksat en række hjælpeforanstaltninger til foreningerne i Odense.
Der er etableret en akutpulje på kr. 300.000 under By og Kultur. Der udsendes yderligere info vedr. denne umiddelbart efter påske.
Puljen kan søges fra https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

Vi holder møde med Jane Jegind og hendes embedsmænd umiddelbart efter påske.

Desuden har vi udsendt Nyhedsbrev med den anden akutpulje til initiativer overfor ramte grupper.
Endelig skal vi henvise til Trygs  pulje til nye initiativer under krisen. Yderligere info på www.tryghed.dk.
Vi holder et vågent øje med udviklingen.

Skal vi have et velfungerende foreningsliv efter krisen er det bydende nødvendigt med en tilstrækkelig hjælpepakke.

Mvh og god påske
SIKO

 

Akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID – 19krisen

Akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID – 19krisen

Vi har været afsøgende på hvordan vi som kommune bedst kan støtte op om alle de frivillige indsatser der er i gang og kan sættes i gang under COVID-19 krisen.

Derfor har vi nu afsat midler til en akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID 19-krisen.

 

Baggrund

Danmark står lige nu i en helt ekstraordinær situation på grund af COVID-19. Det har konsekvenser for os alle sammen, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen. Heldigvis har vi set rigtig mange udvise samfundssind i Odense. Det gælder ikke mindst de odenseanske foreninger, der allerede nu er godt i gang med at organisere sig og tænke i nye initiativer, hvor mange har meldt sig som nye frivillige. Det vil Odense Kommune gerne støtte op om.

 

Derfor opretter Odense Kommune nu en akutpulje målrettet frivillige foreninger, der sikrer fællesskaber under den aktuelle COVID-19-situation. De fleste savner fællesskabet, men nogle borgere er særligt udsatte lige nu. Det gælder eksempelvis udsatte børn og deres familier, der lige nu kan have svært ved at få hverdagslivet til at hænge sammen, og hvor børnenes trivsel er ekstra udfordret på grund af den ændrede hverdag. Eller vores ældre, som kan opleve øget ensomhed og udfordringer med praktiske gøremål i det daglige.

 

Med puljen gives en hjælpende hånd til de frivillige kræfter, så de i denne ekstraordinære situation kan hjælpe de børn og ældre, der er hårdest ramt af situationen. Puljen støtter op om, at Odense bliver rigere på frivillige kræfter – kræfter der vil det fælles bedste, mens vi er hver for sig.

 

Akutpuljen

Der afsættes i første omgang 300.000 kr. til akutpuljen, og hver forening kan søge op til 100.000 kr.
Ved alle bevillinger kræves en evaluering. Ved bevillinger på en sum over 25.000 kr., kræves der endvidere et regnskab samt en underskrevet ledelseserklæring. Dokumentationen skal sendes seneste 3 måneder efter, at I er færdige med projektet.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et administrativt indstillingsudvalg på baggrund af nedenstående kriterier.

Kriterier for akutpuljen

 • Akutpuljen kan søges af alle frivillige foreninger i Odense, der iværksætter tiltag til borgere i Odense, der er særligt berørt af konsekvenserne ved den aktuelle COVID-19-situation.

 

 • Ved behandling af ansøgninger vil indsatser rettet mod udsatte børn med afsavn og ældre blive prioriteret.

 

 • Vi skal stå sammen for at tænke nyt. Derfor understøtter akutpuljen særligt initiativer, der i partnerskaber med for eksempel andre foreninger eller det lokale erhvervsliv øger frivilligheden i Odense.

 

 • Da sundhedsvæsnet lige nu har brug for alle sundhedsfaglige hænder, vil puljen ikke støtte indsatser, der trækker på sundhedsfaglige ressourcer.

 

 • Akutpuljen kan ikke søges af enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner samt private virksomheder. Der kan ikke søges om midler til direkte støtte af enkeltpersoner eller virksomheder.
 • Der er ansøgningsfrist til akutpuljen henholdsvis mandag den 6. april 2020 kl. 12.00, onsdag den 15. april 2020 og onsdag den 22. april 2020. Ved ansøgninger fremsendt til den 6. april 2020 prioriteres projekter, der kan opstartes i uge 15. Ansøgninger til akutpuljen vil blive behandlet hurtigt efter ansøgningsfristens udløb. Hvis midlerne i puljen er opbrugt efter første ansøgningsrunde, vil senere indkomne ansøgninger ikke blive behandlet, medmindre der bliver afsat yderligere midler.

 

Puljen kan søges fra https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

I meget velkomne til at sende en ansøgning, hvorefter der vil blive taget konkret stilling til den i forbindelse med puljens kriterier.

 

Venlig hilsen

 

Sara Lund Jensen

Konsulent og antropolog

 

Mobiltlf. 3066 1793

sarje@odense.dk

 

Odense Kommune
Borgmesterforvaltningen

Borgmestersekretariatet og borgerinddragelse

 

Flakhaven 2

5000 Odense C

www.odense.dk

Conavirus – Kan generalforsamlingen udsættes? Relevant spørgsmål i disse tider

Meget relevant spørgsmål i disse tider.

På Odense kommunes hjemmeside er fundet følgende:

Generalforsamlingen – kan den aflyses, hvordan gør I, og hvordan skal I forholde jer?

Få gode råd her.

DGIs chefjurist har skrevet lidt om, hvordan I som foreninger kan forholde jer til genralforsamlingen i denne periode. Der er gode råd til aflysning, udsættelse og indbydelse til ny. Tak til Steen for de gode råd.

 1. Kan foreningen udsætte en allerede indkaldt generalforsamling?
  Ja. Bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte generalforsamlingen, da der bør gennemføres så få fysiske møder som muligt.
 2. Gælder det både generalforsamlinger i marts og senere?
  Generalforsamlinger i marts kan og bør udsættes. Derimod bør man foreløbig afvente situationens udvikling før der tages stilling til, om generalforsamlinger i april og senere udsættes.
 3. Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden en bestemt dag, f.eks. i marts, ikke kan overholdes?
  Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure), og fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er derfor lovlig og beslutningsdygtig.
 4. Hvornår skal den udsatte generalforsamling afholdes?
  Den skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt.
 5. Skal vi indkalde på ny selvom vi allerede har indkaldt en gang til den ordinære generalforsamling?
  Ja. Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat (udskudt), er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og –måde. Medlemmer kan fremsætte forslag efter vedtægternes regel for, hvor lang tid før generalforsamlingen sådanne forslag skal være modtaget. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal behandles.
 6. Kan vi vælge at afholde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?
  Nej. Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne.
 7. Skal vi indkalde nu til generalforsamling, som vi efter vedtægterne skal holde i april, selvom vi ikke ved, om vi kan afholde den?
  Ja. Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde. Men kan I vente til 30. marts, hvor der gøres status på Coronasituationen, og stadig overholde varslingsfristen, bør I afvente med at indkalde. Det kan i indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af Coronasituationen.
 8. Kan vi indkalde til generalforsamlingen uden at sætte dato på, men anføre at det tidligst bliver en bestemt dato, og at der kommer nærmere information om den endelige dato.
  Nej. Vedtægternes krav til varslingsperiode skal opfyldes, så generalforsamlingsdatoen skal fastlægges med en frist, der opfylder varslingsreglen (f.eks. 4 uger før generalforsamlingen).
 9. Kan bestyrelsen bare fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne skulle være besat ved nye valg på den nu aflyste generalforsamling?
  Ja. Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.
 10. Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling?
  Nej. Har bestyrelsen f.eks. foreslået, at kontingentet skal sættes op, kan der ikke opkræves efter dette forslag før den udsatte generalforsamling har været afholdt og har godkendt forslaget.
 11. 11.Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling?
  Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal behandles på en ordinær generalforsamling, og andre emner, som ønskes behandlet. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, og der aflægges beretning. Den sædvanlige årsberetning kan suppleres med bemærkninger om perioden op til den udsatte generalforsamling.
 12. Hvad skal vi svare, hvis der bliver spurgt til, om medlemmerne får noget af kontingentet refunderet, fordi der har været en periode, hvor der ikke var aktivitet som følge af Coronasituationen?
  I kan svare, at der ikke betales noget tilbage. Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv.