Referat af repræsentantskabsmøde 30/3 2023

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Helge Pasfall blev valgt og startede med at konstatere at rep. mødet var lovligt indvarslet.
 1. Formandens mundtlige beretning
  Henrik Schmidt (HS) fremlagde den mundtlige beretning med henvisning til den udsendte skriftlige beretning.
  Spørgsmål: Jørgen Bendix : At 200 foreninger har søgt hjælp i Foreningsværkstedet ( FV) viser også at der stadig er store administrative udfordringer for foreningerne.
  HS: Ja vi er helt enige. Der arbejdes med at forenkle regler mv. både centralt og i kommunen. Det er især når der er udskiftning på kassererposten at der er udfordringer. Netop der viser FV sin styrke.Derefter blev beretningen godkendt.
 1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  Da Dennis Witek var fraværende på grund af sygdom fremlagde HS regnskab og budget.
 2. Spørgsmål efter fremlæggelsen: Jørgen Bendix: Hvem er formand for SIKO-fonden ?
  HS: Der er ikke en fond med bestyrelse mv. Det er et begreb vi har opfundet for at kunne adskille tingene. Formandshonoreringen vedrører SIKO.
  Jens Erik Pedersen: Jeg var med til at stifte SIKO- fonden. Pengene skal ud og arbejde i foreningerne. Hvorfor arrangerer man ikke en tur til vores venskabsby, Tammerfors i Finland ?
  HS: Enig i at midlerne skal ud til foreningerne og vi tager forslaget til efterretning.
  HS fremlagde derefter budgettet.
  Derefter blev regnskab og budget godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Der er ikke kommet nogle forslag
 2. Valg
  Næstformand Hans Ole Andersen blev genvalgt.
 3. Kasserer Dennis Witek blev genvalgt.
  Bernt Nielsen og Bent Juhler blev genvalgt.
  Kasper Ejlertsen og Claus Rasmussen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
  Andreas Kjeldsen og Poul Bulow blev genvalgt som suppleanter.
  PK revision blev genvalgt.
  Arne Christensen blev genvalgt som frivillig revisor.

 1. Evt
 2. Jens Erik Pedersen: hvorfor er politikerne ikke inviteret ? Og hvorfor er pressen ikke tilstede ?
  Svar: Politikerne er inviteret og der er også 2 tilstede. Pressen er inviteret men er ikke mødt.
  Claus Rasmussen: Har man en arbejdsplan ?
  HS: Ja vi skal satse endnu mere på det idrætspolitiske. Planen udarbejdes efter bestyrelseskonferencen 15/4.
  HS holdt derefter en hyldesttale til Årets frivillige idrætsleder, Morten Schreiner.
  Tak til dirigenten.
  Som afslutning på mødet holdt viceborgmester Andreas Møller et oplæg om den idrætspolitiske status i Odense.
  Dette oplæg kan ses senere på hjemmesiden.
  Oplægget afstedkom en del kommentarer fra salen. Her opsummeres hovedpunkterne fra denne debat:

  • Der er behov for en markant højere idrætspolitisk satsning i Odense.
  • Manglen på faciliteter er et kæmpeproblem, der kan forårsage frafald i forhold til frivillige ledere og trænere.
  • Fritidschef Rune Bille pegede på at By og Kulturudvalget skal drøfte facilitetsområdet på et af de kommende møder.
  • Der er et stort behov for andre finansieringskilder end kommunen.
  • Påvirkningen af de centrale politikere i hvert parti er et særdeles vigtigt arbejdsområde.
  • Byplanlægningen skal i langt højere grad indtænke idrætsfaciliteter.

Referent : Preben Rasmussen