Referat fra repræsentantskabsmødet d. 26/3 2018

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

1.    Valg af dirigent: Helge Pasfall blev valgt. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt.

2.    Formandens Beretning: Henrik Schmidt fremlagde den mundtlige Beretning, som derefter blev godkendt uden kommentarer.

3.    Regnskab: Kasserer Poul Bûlow fremlagde årsregnskabet til godkendelse.

Efter regnskabsaflæggelsen blev de sidste to års underskud drøftet. Bestyrelsen opfordres til at have focus på en konsolidering af økonomien. Samtidig ønskes det at organisationen opretholder aktivitetsniveauet. Derefter blev regnskabet godkendt.

4.    Kassereren fremlægger budget til godkendelse.  Samme kommentarer som ved punkt 3. Derefter blev budgettet godkendt.

5.    Ingen indkomne forslag

6.    Valg: Næstformand Hans Ole Andersen blev genvalgt.

                    Dennis Witek blev valgt som ny kasserer.

                    Max Pedersen blev genvalgt

                    Nicolai Reedtz blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

                    Der er en vakant plads, som bestyrelsen får ret til at bemande.

                    Charlotte Veppler blev valgt som den ene suppleant.

                    Den anden suppleantplads er vakant.

                    Poul Bûlow blev valgt som frivillig revisor.

                    Arne Christensen blev valgt som revisorsuppleant.

7.    Eventuelt.

Pernille Egedal fra bestyrelsen opfordrer medlemsforeningerne til at komme med gode ideer til indtægtsgivende aktivitet for SIKO.

Henrik Schmidt takkede Poul Bülow og Bjarne Frimann for deres indsats i bestyrelsen.