Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent

Henrik Schmidt(HS) foreslog Helge Pasfall, der efterfølgende blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning

Formand Henrik Schmidt aflagde mundtlig beretning.
Jørgen Bendix, OGF: Ved SIKO noget om udviklingen for bygningerne på Rømersvej ?
Henrik Schmidt henviste til Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt Odense Kommune,
der svarede :Det er en privatmand, der har købt det hele. Vi forhandler i øjeblikket
med vedkommende om en lejeaftale. Der er imidlertid ingen afklaring. Måske vil han
bruge arealet til boliger.
Claus Rasmussen, Cycling, Odense: Vil du uddybe dine bemærkninger om Odense
Idrætspark:
Henrik Schmidt : Besparelserne i Idrætsparken er ikke tilfredsstillende hverken for
personalet eller foreningerne. Vi er imod disse og vil gerne fastholde
koordinationsudvalget som et vigtigt udvalg.
Dorte Nielsen anførte at Odense Idrætspark har status som et kommunalt anlæg, der
drives og ledes af Odense Kommune.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev derefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Poul Bülow(PB) fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.

PB fremlagde budgettet for 2018 til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsens ændringsforslag om ændringen i vedtægternes pkt. 7.1 blev vedtaget.

(Bestyrelsen foreslår en ændring af teksten i vedtægterne pkt. 7.1, som nu er:

Den specificerede dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag

skal være foreningerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Det markerede foreslås ændret til: skal være tilgængelig for foreningerne på hjemmesiden ) afsnit er tilføjet af redaktør.

 

6. Valg.

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Jimmy Andersen, Pernille Egedal og Kim Jensen blev genvalgt.
Verner Engelbæk genopstillede ikke. Michael Mai blev nyvalgt.
Jacqueline Levin udtræder uden for nummer. Max Pedersen blev valgt i stedet.

Carina Andersen og Charlotte Weppler blev valgt som suppleanter for 1 år.

Reg. revisor PK Revision blev genvalgt.
Folkevalgt revisor Hanne Clemmensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Arne Christensen blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Claus Rasmussen, Cycling Odense: Kunne SIKO ikke gøre en indsats for at få
DGI og DIF til at fusionere ?
Henrik Schmidt: Vi er foreløbig med i et bredt samarbejde hvor de 2
organisationer arbejder tæt sammen, nemlig i forhold til ”Bevæg dig for livet”.
Henrik Schmidt takkede Verner Engelbæk for hans mangeårige indsats i SIKO.

Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt takkede SIKO for det gode samarbejde og
omtalte i øvrigt flg. punkter:
Tak for et konstruktivt samarbejde i fodboldbanesagen
Tak for et godt og velfungerende samarbejde i Idrætspuljen
Mange foreninger får tilskud fra Bydelspuljen
2:1 puljen blev kun forøget for et år
Valgproceduen ved valget til Folkeoplysningsudvalget skal gennemgås og fornys.
Der har været startvanskeligheder med det nye bookingsystem

Der er netop bevilget kr. 300.000 til det nye elitecollege
Vi gentager vores velbesøgte fyraftensmøder
Vi deltager i et phd-projekt om talentudvikling.

Mødet blev afsluttet med et indlæg fra 4 studerende fra EAL Lillebælt om etablering
af et ungdomsadvisory board i SIKO-regi. Samarbejdet mellem SIKO og EAL
fortsætter blandt andet med dette spor.
Ref.
Preben Rasmussen d. 22/3 2018