Synspunkt Flere kunstgræsplæner – ja tak !!

SIKO bakker op om behovet for nye kunstgræsbaner men der er også et
stort behov for flere idræts og kulturcentre.
I SIKO har vi fulgt debatten om nye kunstgræsbaner med stor interesse.
Det er særdeles positivt at flere politiske partier går ind for etablering af nye kunstgræsbaner og desuden renovering af de nedslidte.De odenseanske fodboldklubber har igennem de sidste 20 år ydet en omfattende frivillig indsats for at skaffe midler til etableringen af disse
baner, der gør det muligt at spille og træne hele året. Fundraising i form af fondsansøgninger og indtægtsgivende arrangementer har været på dagsordenen i mange klubber.
Desuden har klubberne ydet en tilsvarende bemærkelsesværdig indsats i forhold til at vedligeholde de etablerede baner.
Vi har nu over 10 baner i Odense.

Behovet for flere kunstgræsbaner til fodbold i Odense er imidlertid endnu mere omfattende end indholdet i det forslag, der nu ligger om 5 nye baner.
Alle klubber burde have adgang til en kunstgræsbane. Nødvendig vis ikke sådan at en enkelt klub har fuld råderet over denne, men således at flere klubber i det enkelte område går sammen om anvendelsen og driften. Der bør udarbejdes en samlet plan for dette. Planen skal indeholde forslag til finansiering og drift af disse nye baner.

I SIKO har vi været med til at udarbejde en facilitetsstrategi, der bygger på en grundig analyse af det fremtidige behov for idrætsfaciliteter i Odense. Denne strategi bygger på prognoserne i forhold til befolkningsudvikling og facilitetsdækning.

Strategien er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget.

Den manglende vedligeholdelse og modernisering af de eksisterende faciliteter træder stadig tydeligere frem som et markant behov.

Endelig er der allerede beskrevet nogle nye ambitiøse idrætsprojekter, som kan være med til at dække det stadig stigende behov for sunde
foreningsdrevne idrætsaktiviteter. Imidlertid er der behov for en samlet kortlægning af alle projekter sådan at vi får et samlet overblik, der kan danne grundlaget for en fornuftig helhedsplanlægning.
Derefter kan man afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at realisere de vedtagede målsætninger.
Kortsigtede hovsaløsninger er ikke til gavn for den samlede foreningsidræt.

Skal vi opretholde gejsten i de odenseanske idrætsforeninger generelt er vi
nødt til at udarbejde en samlet plan, der tilgodeser flest mulige idrætsgrene og lokalområder.