Skriftlig beretning for året 2017

 Beretning 2017

 Repræsentantskabsmøde  20. marts 2018 Kl. 19.00

I Agedruphallen

Indledning.

I 2017 har det idrætspolitiske område igen været prioriteret som det væsentligste arbejdsområde for SIKO. Vi har været på mærkerne i en række aktuelle sager, ikke mindst i forbindelse med processen omkring anvendelsen af de bevilgede midler til nye fodboldbaner i Odense.

Desuden har vi haft den kontinuerlige kontakt til politikerne igennem hele året, dels i forbindelse med budgetlægningen, dels igennem vores valgmøde arrangement i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt.

Kontakten til vores medlemsforeninger er grundlaget for det idrætspolitiske arbejde. Derfor gør vi en stor indsats for at have en tæt dialog med foreningerne. Vi er tilstede ved en række foreningsarrangementer, vi har vores Foreningsværksted, arbejdet med Idrætspuljen og ikke mindst prioriterer vi foreningsledernes kontakt med sekretariat og bestyrelse. Her bliver vi mødt med respekt og viljen til en god og konstruktiv dialog.

I denne Beretning kan alle, der interesserer sig for idrætspolitik og idrætsrelevante områder, få inspiration til det fremtidige arbejde og ikke mindst det fremtidige samarbejde med SIKO.

Vi håber at alle foreningsledere vil give sig tid til en grundig gennemlæsning af denne Beretning, idet den giver et kvalificeret grundlag for den idrætspolitiske debat. Vi ønsker samtidig alle velkommen til repræsentantskabsmødet d. 20/3.

 1. Det idrætspolitiske område v. Henrik Schmidt.

Det idrætspolitiske område er det højst prioriterede område i SIKO. Vi bruger rigtig meget tid på at arbejde med dette og på at opretholde en god dialog med politikerne i byrådet.

Formand Henrik Schmidt og enkelte bestyrelsesmedlemmer holder hvert år i august møder med alle partier. Her fremlægges vores ønsker i forhold til det kommende budget.

Dette skete også i 2017.

Her var vores ønsker:

 • En øget bevilling til renovering og opgradering af de eksisterende idrætsfaciliteter.
 • En forhøjelse af 2.1 tilskudspuljen med 1. mio.
 • En forhøjelse af idrætspuljen med 1 mio.
 • Bevillinger til ny idrætshal i Østre Bydel eller til køb af idrætshallen på Rømersvej.

Budgetforliget indeholdt flg. elementer med relevans for idrætsforeningerne:

 • I mio. mere til 2:1 puljen.
 • 1 mio. mere til idrætspuljen.
 • 14,2 mio. til forbedring af de fysiske rammer ved folkeskolerne.
 • 2 mio. til renovering af svømmehallen i Højme.
 • Positiv hensigtserklæring i forhold til etablering af nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi har tidligere givet udtryk for tilfredshed med dette forlig.

Denne tilfredshed skal gentages her. De 2. mio. til de 2 tilskudspuljer er kærkomne og velvalgte. De øvrige elementer er også positive.

Vi ved at der er nogle bestemte politikere, der har kæmpet for disse ønsker.

På den anden side mener vi stadig der er behov og grundlag for øgede bevillinger til de odenseanske idrætsforeninger og haller.

I en periode hvor politikerne sætter skatten op får kommunen ekstra indtægter.

Der er stigende vækst i Odense.

I den mundtlige Beretning vil vi fremlægge yderligere argumenter for en øget prioritering af idrætsforeningerne i Odense.

Behovet for en langt større satsning på idrætsforeningerne som den allervigtigste faktor i forhold til fællesskab og sundhed står øverst på den idrætspolitiske dagsorden.

I forbindelse med anvendelsen og prioriteringen af de 16. mio. til nye fodboldbaner I Odense har SIKO været særdeles aktiv i 2017.

Tidligt i processen blev vi præsenteret for et skrækscenarie, der betød at en række af vores medlemsforeninger ville komme til at fraflytte deres nuværende anlæg.

Det drejede sig om Kildemosen BK, Røde Stjerne, Lavia og Bolbro GIF.

Igennem et hårdt og langt forløb, hvor klubberne og SIKO arbejdede tæt sammen, både i forhold til embedsmænd, politikere og presse lykkedes det at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle berørte klubber.

Politikerne fandt yderligere 8. mio. til projektet således at OB kunne få 2 nye kunstgræsbaner i Ådalen og at Røde Stjerne og Lavia får nye baner og klubhus på området ”Cigaren”.

Dette forløb repræsenterer på mange måder et klart og tydeligt bevis på effekten af en fælles indsats når vores medlemsforeninger presses af det administrative og politiske system.

SIKO var på banen fra starten af med klare meldinger. De eksisterende foreningsmiljøer skulle bevares og man måtte finde en løsning, der gav de berørte klubber bedre udfoldelsesmuligheder.

Vi blev hørt, hvilket er meget tilfredsstillende.

At Odense Kommune så kunne finde de ekstra mio., der kunne løse den gordiske knude i sidste øjeblik, er også et eksempel på at der kan findes ekstra ressourcer når indflydelsesrige interessenter presser nok på. Vi vil uddybe dette yderligere i den mundtlige Beretning.

I forhold til den samlede landsdækkende tilskudspulje til den organiserede idræt har vi den klare holdning at der burde tilflyde de lokale idrætsforeninger langt større tilskud.  Også dette punkt vil vi uddybe nærmere i den mundtlige Beretning.

 1. Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget v. Jimmy Andersen.

FOU er et udvalg, hvor der sidder 3 personer fra idrætsforeningerne og i 2017 var man i den situation at alle 3 også var en del af SIKO´s bestyrelse, samtidig var 2 af stedfortræderne også medlemmer af SIKO´s bestyrelse.

Her vil vi give en kronologisk beskrivelse af de mest relevante diskussionspunkter og de beslutninger, der er blevet truffet.

 1. januar: Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år. Vi gik imod og dermed blev forslaget ikke vedtaget.
 2. februar besluttede udvalget at nye fodboldklubber kunne tildeles baner hos FKS

Der blev debatteret kriterier for 2 – 1 puljen. Konsekvenser ved den nye lovændring omkring folkeoplysningen blev debatteret, vi fik en status på foreningspakken blandt andet med en evaluering af vores fyraftensmøde, hvor Christine Feldthaus var en meget morsom oplægsholder omkring humor i hverdagen. Fremadrettet vil lokalefordeling være 2 årig.

6.april blev mødet brugt på udviklingspuljen hvor udvalget mener der også skal bruges penge til andet end idrætsforeningerne, altså E-Sport, drama og kreative fag.  Ved at afsætte en særlig pulje til den åbne skole, kunne vi være med til at udvikle denne.

1.juni By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvilke anlægsprojekter der skal prioriteres indenfor folkeoplysningsområdet til budget 2018.
Dette møde blev et af de større med en masse beslutninger, blandt andet 2:1 puljens kriterier for tildeling af tilskud. Skal den nuværende tilskudsform for aktivitetstilskud ændres?

31. august

Ændring af retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese.

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar i forhold til ny vedtægt for Odense kommunes Ungdomsskolebestyrelse:

Folkeoplysningsudvalget synes, at det giver god mening at samle kræfterne i én ungdomsskolebestyrelse, og ser frem til at fastholde det gode samspil mellem ungdomsskole og foreningsliv i Odense. Med det nye forslag vil foreningslivet fremover være repræsenteret med to medlemmer i en bestyrelse i stedet for, som i dag med ét medlem i hver af de 3 bestyrelser.

Klage over fordeling af tider i Gymnastik/spring hallen, den aftalte fordeling af tider forbliver indtil udgangen af 2019.

Odense Idrætspark: Revision af tilskud, der arbejdes hen imod en forenkling af reglerne.

 1. oktober: Revision af retningslinjer for udlån af lokaler i Odense Idrætspark blev tiltrådt af udvalget.

Ja dette var måske en speciel årsberetning, men den viser helt præcis hvad man indlader sig på hvis man ønsker at gøre det store stykke arbejde det er at repræsentere foreningerne i Folkeoplysningsudvalget, altså ingen badetur, men hårdt arbejde og gevinsten er en masse glade foreningsmedlemmer og et meget stort netværk, som man kan bruge overalt i sit frivillige arbejde, til gavn for dem man repræsenterer lige nøjagtigt i den sammenhæng man møder op den pågældende dag.

 1. Arbejdet i udvalgene.

4.1 FU/Finans.

I forretningsudvalget har vi arbejdet med den daglige overordnede ledelse i forhold til sekretariatet, bestyrelsen og udvalgene.

Der har desuden været fokus på økonomiopfølgningen og bestræbelserne på at øge indtægterne til SIKO.

Endelig har vi arbejdet med en samarbejdsaftale med firmaet Office 1 i forhold til et tilbud til foreningerne om hjælp til kassererne. Dette er nu sendt ud til alle medlemsforeninger.

4.2 Idrætspolitisk udvalg v. Henrik Schmidt.

I Idrætspolitisk udvalg sætter vi retning på årets idrætspolitik. SIKO ´ s formand er født formand for udvalget, fordi en stor del af formandens arbejde består i at mødes med politikere, embedsmænd og idrættens interesse organisationer(DIF, DGI,DFIF)

Ligeledes sidder de i SIKO ´s bestyrelse, som er medlemmer af Folkeoplysningsudvalget som idrættens repræsentanter, i Idrætspolitisk udvalg – det samme gælder de af idrættens repræsentanter, som ikke sidder i SIKO ´s bestyrelse. Formålet med det er i alle tilfælde at lave en fælles koordineret indsats for idrætten i Odense i Folkeoplysningsudvalget til gavn for alle idrætsforeninger i Odense

De absolutte hovedopgaver i Idrætspolitisk udvalg er:

 • Overblik over den odenseanske idræts aktuelle situation.
 • Ønsker til det kommende års budget samt tilrettelæggelse af og deltagelse i de idrætspolitiske konsultationer hvert år i august måned.
 • Tilrettelæggelse og udførelse af valgmøder og andre politiske møder.

4.3 Bygge- og anlægsudvalget v. Verner Engelbæk.

I år 2017 har der været aktivitet fra foreningerne vedr. ansøgning til 2-1 puljen, hvor der denne gang var 4 millioner at søge om. Pengene blev udløst i december til brug for de forskellige foreninger i 2018. Vi skal dog være opmærksomme på, at der var en ekstra million at søge om, men vi vil i SIKO arbejde for at puljen bliver på 4 millioner. Derfor opfordrer vi foreningerne til at gøre brug af denne mulighed til at forbedre forholdene for de forskellige klubhuse m.v., som klubberne råder over. Stort set alle ansøgere (klubber/foreninger) har fået deres ansøgning igennem og kan nu i år gå i gang med deres forskellige projekter. Der var lagt vægt på 3 kriterier i ansøgningerne: 1. Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse. 2. Øvrig/nødvendig vedligeholdelse. 3. Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg. Dette kunne vi i SIKO fuldt ud sige ja til.

4.4 Strategi- og strukturudvalget v. Henrik Schmidt.

Udvalget har i 2017 arbejdet med:

 • Bestyrelseskonference i januar: med forventningsafstemning til året 2017 hhv. med vor rådmand Jane Jegind/ Fritids – og kulturchef Martin Petersen og Anders W. Berthelsen (Soc. Dem.) samt oplæg til ny strategiplan 2017/2018
 • SIKO som en synlig organisation: resten af 2017 er gået med at finde ud af, hvordan SIKO kan blive en mere synlig organisation. Det er blevet klart for SIKO´ s bestyrelse, at det arbejde kræver rigtigt mange frivillige timer og en understøttelse fra et sekretariat. Som SIKO har udviklet sig de senere år med Kursuscenter SIKO, herunder at være sekretariat for Ældreidrættens Hus, samtidig med at sekretariatslederen besætter en halvtidsstilling i Idrætspuljen og er lærer og daglig leder af Ældreidrættens hus – så er der ikke meget tid tilbage til egentligt sekretariatsarbejde.
 • Kan vi rationalisere arbejdsopgaverne i SIKO´ s organisation: og kan vi herefter få finansieret den del af arbejdsopgaverne, som vi ikke kan løfte udelukkende ved frivilligt arbejde. I den forbindelse og som oplæg til bestyrelseskonferencen i januar 2018 har Struktur – og Strategiudvalget lavet et oplæg til arbejdsopgaver for: bestyrelse, forretningsudvalg, formand, næstformand, kasserer, og udvalgene, som efterfølgende skal drøftes og vedtages i løbet af foråret 2018. Når arbejdsopgaverne ligger klar, skal vi finde ud af den endelige finansiering.

4.5 Kursusudvalget v. Preben Rasmussen.

I kursusudvalget har vi arbejdet med videreudviklingen af vores daghøjskole for voksne udviklingshæmmede. I 2017 har vi gennemført 2 20-ugers forløb med hhv. 5 og 6 elever på hvert hold. Eleverne er på skolen hver dag fra 9-15. Kurset gennemføres i samarbejde med Odense Kommune, der giver et grundtilskud til skolen.

Undervisningen har til hensigt at øge elevernes livskvalitet i forhold til selvværd, grundlæggende kompetencer, sundhed og idræt.

Tilbagemeldingerne fra elever, forældre og lærere er positive i forhold til den ønskede realisering af målsætningerne.

Samarbejdet med Odense Kommune fortsætter i 2018.

4.6 De Selvejende Haller v. Arne Andersen.

Kommunen har opfordret hallerne til at ha’ deres vedtægter med på deres hjemmeside, ligesom priser for både halleje og mødelokaler.
De selvejende haller er dog så forskellige, her hvad de kan tilbyde af faciliteter, så det har ikke været muligt at finde fælles fodslaw for enhedspriser, dog er der haller der ligner hinanden mere end andre, og de må så lave en aftale sammen, hvis de finder det nødvendigt.

Der er stadigvæk ikke ens retningslinjer for kommunale og private, hvor gratis udlejning i kommunale i nogle tilfælde kan virke konkurrenceforvridende, men er dog ikke observeret som det store problem.

Hallerne har stået lidt uforstående overfor det faktum, at kommunen har sat 2018 fremskrivning til nul.
Det må hallerne leve med, da det er noget politisk besluttet, fordi der ikke var penge til det i budgettet.
Det er dog lovet ændret tilbage for 2019.
På møderne drøftes der alt hvad de enkelte haller tager op, det være sig lige fra varmestyring, indgang-alarmsystemer til LED lys, nyt gulv, eller cafeteriapriser til forsikring m.m. hvor det primære er, at vi kan bruge hinanden og hinandens erfaringer, inden man selv kaster sig ud i noget nyt.

Jeg har varetaget SIKO´s interesser omkring og på møderne, og ud fra bedste skøn orienteret hallerne om hvad der rør sig, ligesom jeg har været tovholder op til møderne med at samle materiale sammen til en dagsorden og udsendelse af samme, og forsøger på den måde, at holde hallerne så tæt til SIKO som muligt.

Som noget nyt har vi de sidste par år haft folk fra kommunens administration med på møderne, hvor de kan fremlægge evt. fremtidsplaner for hallerne, og/eller de kan sidde med en viden og svare på evt. spørgsmål som folk i panelet stiller.
Der er som regel et par mere med fra SIKO på møderne, og på det sidste også Henrik, hvilket vi selv mener, alt sammen kan være med til at styrke SIKO´s image udadtil, og her sammenholdet mellem hallerne og SIKO.

Efter at halpanelet var gået helt i stå, og lå brak et par år, så har vi igen opnået en stor mødeprocent, hvilket må tages som udtryk/indtægt for, at man mener der er et behov for at ha’ dette fælles forum.

4.7 Medie/Foreningskonsulentudvalget v. Kim Jensen.

I 2017 har vi arbejdet med en øget synliggørelse af SIKO igennem:

 • Ajourføring og opdatering af hjemmesiden.
 • Besøg i foreninger
 • Sider på facebook
 • Planlægning af temamøder.
 1.  Øvrige SIKO indsatser.

5.1 Bæredygtighedsrådet v. Jimmy Andersen.

Her var SIKO repræsenteret af Henrik Schmidt og samtidig sad undertegnede også med i rådet dog valgt ind med en af de andre kasketter, nemlig som boligselskabsmand. Vi sad begge to i formandskabet, og begge er også blevet valgt for den næste 4 års periode.

I 2017 har der som de andre år været heftig aktivitet, først på året skal der jo vælges modtageren af årets bæredygtighedspris. Det blev Odense ZOO men den man vælger er jo egentlig for 2016.

VI vil her give en kronologisk beskrivelse af hvad der er sket i årets løb.

1.december 2017 blev handicapprisen uddelt, hvor vi også var inviteret til at være en del af arrangementet.

Torsdag den 30. november 2017, kl. 15.30-18:00. Sted: Festsalen på Odense Rådhus. hvordan virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner m.fl. kan arbejde med FN’s Verdensmål, CSR og bæredygtighed. Arrangementets hovedtaler er Mogens Lykketoft, som var formand for FN’s generalforsamling i 2015, da FN’s medlemslande vedtog de 17 verdensmål.

Torsdag den 2. november 2017: Indstillinger til årets handicap pris og i denne forbindelse præsentation af nyt logo.

Mandag d. 18. december 2017: Er fristen for at indstille kandidater til Bæredygtighedsprisen Det er odenseanske virksomheder, organisationer, personer eller initiativer, der kan indstilles til prisen. Det er både muligt at indstille sig selv og andre kandidater.

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 16-18 hvor Odense Bæredygtighedspris uddeles ved et arrangement i Festsalen på Odense Rådhus.

Fairtrade er en af de ting man arbejder med i Bæredygtighedsrådet: Odense forsætter efter fornyet ansøgning som Fairtrade by.

Som i kan høre i denne korte årsberetning er det et arbejde med mange spændende opgaver og frem for alt muligheden for at udvide sit netværk, som jo kan bruges i alle de udvalg man er en del af.

SIKO er først og fremmest repræsenteret her i forhold til ønsket om opretholdelse og videreudvikling af netværket.

5.2  Repræsentation i Beskæftigelses og Socialforvaltningen

 1. Jimmy Andersen.

Vi er repræsenteret i dette forum, der består af et meget bredt udsnit af organisationer og institutioner.

Det overordnede tema er muligheden for at tilknytte personer udenfor arbejdsmarkedet til forskellige former for afklaringsforløb/ praktikforløb i organisationer/virksomheder og institutioner. Vi har nu i 3 år bedst om at der bliver udarbejdet en samlet folder med en beskrivelse af de forskellige ordninger. Det er blevet lovet gang på gang, men der er endnu ikke kommet noget ud af det.

Vi vil opretholde vores repræsentation i dette forum, da en del foreninger/haller benytter sig af de forskellige muligheder.

5.3 Koordinationsudvalget for OIP v. Verner Engelbæk.

Koordinationsudvalget er et udvalg for brugerne af Odense Idrætspark (herunder svømmehallerne). Vedr. selve anlæggene så blev der bevilget 5 millioner til udskiftning af rensningsanlægget i Højme svømmehal, hvilket var meget tiltrængt. Ligeledes af der udskiftning på ledelsesfronten, idet Søren Damgaard gik på pension og en ny leder at idrætsparken – Rune Bille – blev ansat. En af de store opgaver i fremtiden er at arbejde med de kommunale besparelser.

5.4 Det grønne råd v. Dennis Witek.

Hvad er Det Grønne Råd?

Odense Kommune etablerede i 2007 Det Grønne Råd for at skabe et forum, som sikrer samarbejde og gensidig orientering mellem Odense Kommune og de foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse og benyttelse af naturen

Det Grønne Råd behandler sager af betydning for naturen og miljøet i kommunen. Rådet kan benyttes til at give generelle informationer om Odense Kommunes natur- og miljøadministration til offentligheden, til at udveksle idéer og udvikle nye projekter til gavn for natur og miljø.

Lidt om hvad vi har beskæftiget os med i 2017.

 • Gasværksgrunden
 • Bæredygtighedsrådet og Bæredygtighedsprisen
 • Strategi for mobilitet og byrum – fokus på cyklister
 • Det grønne Danmarkskort
 • Helhedsplan Dalum Papirfabrik
 • Bevaring af bygninger og andet
 • Bekæmpelse af Bjørneklo i Odense Kommune
 • Vandråd
 • De lokale naturråd
 • Jagt på kommunens arealer

 

Det grønne møde 2017.

Odense Kommune vil forsat opkridte alle kommunale baner ved opstart forår og efterår. Efterfølgende opkridter klubberne selv Deres baner. Der ydes selvfølgelig forsat tilskud til kridt.

På grund af større omkostninger i 2016, blev beløbet til foreningerne mindre i 2017.

5.5 Sportslørdag v. Bjarne Frimann.

SIKO har igen været en del af styregruppen omkring sportslørdag. Bestyrelsen vedtog sidste år, at SIKO ikke kunne støtte op omkring finansieringen af Sports lørdag på grund af reduceringen af tilskuddet fra Odense Kommune.

Til gængæld tilbød vi at stille med frivillig arbejdskraft til at løse opgaverne omkring Mestrefejringen, den lille reception der afholdes om eftermiddagen hvor alle mestre har mulighed for at træffe ligestillede, samt indsamling og afviklingen af Årets frivillige Idrætsleder, fra de fynske kommuner der deltog – alle med undtagelse af Ærø.

Begge dele blev opfyldt tilfredsstillende.

Samtidig har SIKO en lille stand i forhallen.

Vi har i forløbet deltaget i alle styregruppemøder omkring planlægningen og samtidigt arbejdet med at finde sponsorer.

Formålet med det frivillige arbejde er et øget kendskab til og større synlighed for SIKO, der deltager med logo i det materiale der fremstilles til oplysning.

Vi forventer at fortsætte dette arbejde på frivillig basis.

5.6 Idrætspuljen v. Preben Rasmussen.

I 2017 har Idrætspuljen været en stærkt medvirkende årsag til at samtlige folkeskoler og friskoler i Odense har indgået i samarbejdsforløb med en eller flere odenseanske idrætsforeninger. Over 50 foreninger har modtaget tilskud fra puljen. Der er tale om et meget varieret billede i forhold til forløbenes længde, indhold, placering og omfang. Generelt er både foreninger og skoler meget tilfredse med tilskudspuljen, der giver en øget motivation for etablering af et samarbejde mellem skole og forening.

I den forbindelse vil vi pege på de helt åbenlyse fordele, der karakteriserer puljen:

 • Puljen administreres af chefkonsulent Bent Juhler, Odense Kommune og sekretariatsleder Preben Rasmussen, SIKO. Dermed har puljen et meget bredt erfarings, netværks og vidensgrundlag i forhold til den ønskede realisering.
 • Foreningerne har mulighed for at få et direkte tilskud til en beskeden instruktørhonorering og til de nødvendige materialer.
 • Ansøgnings og evalueringsproceduren er meget enkel, nem og overskuelig.
 • Der gives et meget hurtigt svar på ansøgningen.
 • Projektlederne er meget nemme at få fat i.
 • Projektlederne følger op med besøg og skriftlige evalueringer, der sendes hurtigt til foreningerne.
 • Puljen giver øget motivation til lokalt samarbejde mellem foreninger og skoler.

Puljens succes har betydet at der nu er afsat yderligere 1 mio. til puljen.

En del af disse midler skal anvendes til en videnskabelig undersøgelse af puljens effekt blandt andet i forhold til flg. parametre:

 • Medlemstilgangen til foreningerne.
 • Øget idrætsdeltagelse også for de ”idrætssvage” børn.
 • Øget indlæringseffekt.
 • Øget lokalt samarbejde.
 • Indflydelsen på foreningens målsætninger og virkemidler.
 • Forankringen af initiativerne.
 • Indflydelsen på skolens målsætning og virkemidler.

5.7 Ældreidrættens Hus (ÆIH) v. Preben Rasmussen.

SIKO er repræsenteret med 3 medlemmer i ÆIH s bestyrelse. Desuden er der en samarbejdsaftale mellem Kursuscenter SIKO og ÆIH i forhold til ledelse, undervisningstimer og administration.

2017 har dels været præget af en stigning i aktivitetsomfanget, der nu omfatter ca. 100 ugentlige hold, dels af bygningen af en ny træningssal i skolehaven ved Odense Kultur og Idrætshus. Dette byggeri er nu realiseret. Vi blev imidlertid mødt med en del uforudsete udfordringer i form af kravene til rådgivning, energikrav og nye elinstallationer. Projektet kom alligevel i mål blandt andet på baggrund af en bevilling fra SIKO.

Træningssalen forventes klar til brug primo april. I kraft af dette byggeri er ÆIH til dels gearet til de fremtidige udfordringer i forhold til behovet for kvalificerede træningsmuligheder for seniorerne i Odense.

Også på demensområdet blev vi mødt med markante udfordringer, idet vores Byhøjskoles projektbevilling ophørte ved udgangen af 2017. Det er nu lykkedes at finde en samarbejdsmodel med AOF, der betyder at vi kan opretholde skolen, dog med en markant stigning på deltagerbetalingen.

Ultimo december fik vi en ny driftsaftale for hele huset på plads med Odense Kommune. Dette var meget tilfredsstillende, idet den sikrer det indholdsmæssige og økonomiske grundlag frem til 2021. Nu forestår arbejdet med de nødvendige vedtægtsændringer.

5.8 Årets frivillige idrætsleder v. Preben Rasmussen.

Årets frivillige idrætsleder blev Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub.

I indstillingen fra klubben er der flg. argumenter for Allan Grundsøe:

Allan har ydet en kæmpemæssig frivillig ledelsesindsats for Odense Orienteringsklub igennem de sidste mere end 25 år. Og han er fortsat super aktiv. ”Løbstilmelder” er en helt afgørende nøglefunktion i Odense Orienteringsklub. Det kræver en systematisk og vedholdende indsats at få medlemmer til at tilmelde sig rettidigt og korrekt og samtidig styre systemet i forhold til økonomiafregning og medlemsregister.

Allan er samtidig en engageret stævneleder, lige fra små træningsstævner til store DM-begivenheder. Så sent som 9. september i 2017 var Allan stævneleder for et stort DM i stafetorientering i Krengerup. Det er livsvigtigt for Odense Orienteringsklub at vi har frivillige ledere som Allan.”

På baggrund af disse argumenter valgt en enig bestyrelse Allan Grundsøe som ”Årets frivillige idrætsleder”.

5.9 Foreningsværkstedet (FV) v. Preben Rasmussen.

Foreningsværkstedet har haft åbent den første tirsdag i hver måned fra 16.30-18.30. Her har foreningerne haft mulighed for at få rådgivning i forhold til anvendelsen af Conventus, fundraising, kassererfunktionen og nye anlægsprojekter.

Medio 2017 tilknyttede vi en ny fundraiser til FV, nemlig Torben Bürgel Nielsen, idet Anne-Mette De Visser ønskede at prioritere andre arbejdsopgaver.

Der er en tilfredsstillende besøgsfrekvens i FV. Desuden kan vi konstatere at konceptet med en samling af ekspertviden indenfor de respektive områder har en afsmittende effekt på foreningernes udnyttelse af denne viden. F. eks kan en kasserer få hjælp til et administrativt emne samtidig med at han samme aften kan få rådgivning i forhold til fundraising.

Vi har valgt at opretholde dette initiativ selv om den økonomiske medfinansiering er en stærkt medvirkende årsag til det kontinuerlige pres på vores økonomi.

5.10 Idræt om dagen. v. Preben Rasmussen.

Det koordinerede idræt om dagen samarbejde kører fortsat med flg. foreninger: Næsby IF, Allesø GF, Svømmeklubben Frem og Firmaidræt Odense. Der er stadig et tilfredsstillende deltagerantal til disse foreningsaktiviteter i dagtimerne. Vi distribuerer fortsat den fælles folder og igennem vores associeringsordning med Firmaidræt Odense kan foreningerne få et mindre tilskud til fællesarrangementer.

 1. Repræsentative opgaver.

I løbet af 2017 har vi deltaget i flg. arrangementer:

 • 50 års jubilæum i Dalumhallen
 • 40 års jubilæum i OH77
 • 100 års jubilæum i Odense KFUM
 • 50 års jubilæum i Fraugde GIF
 • Afskedsreception for Dalumhallens inspektør
 • Fødselsdagsarrangement for Claus Rasmussen, Cycling Odense
 • 50 års jubilæum i B67
 • Afskedsreception for Søren Damgård
 • Fødselsdagsarrangement for Peter Rahbæk Juel
 • Fødselsdagsarrangement for Jørgen Mikkelsen.
 1. Samarbejdspartnere.

Vores primære samarbejdspartnere er vores medlemsforeninger og De Selvejende Haller.

Vi har haft et tæt samarbejde med disse igennem hele året blandt andet i forbindelse med flg. arrangementer/ områder:

 • Forhandlingerne omkring anvendelsen af bevillingen til nye fodboldbaner i Odense
 • Planlægningen og gennemførslen af ”Sportslørdag”
 • Ledelsen og koordineringen af tilskuddene fra Idrætspuljen
 • Møderne med De Selvejende Haller
 • Rådgivningen i Foreningsværkstedet.
 • Rådgivning til foreninger, der selv har henvendt sig til sekretariatet eller bestyrelsen.

Vores dialog med foreningerne baseres på flg. værdier:

 • Gensidig respekt
 • Hurtig og effektiv sagsbehandling
 • Relevante henvisninger til øvrig kvalificeret vejledning
 • Fleksibilitet i forhold til de frivillige lederes vilkår

I forhold til øvrige samarbejdspartnere vil vi nævne flg.:

 • Fritidsafdelingen, By og Kultur, Odense Kommune. Vi er meget glade for samarbejdet med Fritidsafdelingen. Samarbejdet i forbindelse med Idrætspuljen er eksemplarisk.

I andre sammenhænge bliver vi altid mødt med velvilje, respekt og kvalificerede medarbejdere.

 • Ældre/Handicapforvaltningen, Odense Kommune. Også her er vi meget tilfredse med samarbejdet, der er præget af en god og konstruktiv dialog.
 • Fynske Idrætsforbund, som vi har et godt samarbejde med i forbindelse med Sportslørdag
 • Samarbejdet med DIF og DGI.

 SIKO samarbejder som idrætsråd under DIF sammen med både DIF og DGI om visionen: bevæg dig for livet om at få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt og motion inden for foreningslivet i 2025, en ambitiøs men forhåbentlig ikke uoverkommelig opgave.

 • For at satsningen skal lykkes, er det virkelig nødvendigt at det sekretariat, som skal styre indsatsen, er målrettet arbejdende og vedholdende, samt ikke mindst ubureaukratisk. Det som er vigtigt er, at når et sådant projekt har kørt i 5 år, så skal det være så fast og solidt forankret, at det der var formålet med projektet, ikke fortoner sig – og udvander indsatsen!
 • Her mener vi i SIKO, at vi har modellen for at styre et sådant projekt: Idrætspuljen, som allerede nu er en fast forankret succes med samtlige folkeskoler og privatskoler i Odense samt over 4o foreninger involveret. Det ville være hensigtsmæssigt at sætte SIKO i spidsen for bevæg dig for livet med manpower og kontakt til hele det odenseanske idrætsliv. Men ud over et velfungerende sekretariat er det bydende nødvendigt med et pengebeløb til materialer og delvist til aflønning af instruktører
 • Ud over bevæg dig for livet samarbejder SIKO med DGI, Dansk Firmaidræt og Fynske Idrætsforbund om dagsordner på idrætsområdet af fælles betydning for Fyn: idræt og bevægelse i folkeskolen, facilitetsudvikling og rimelige grundvilkår for idrætsforeningerne.

 

 • Erhvervsakademi Lillebælt.

I efteråret indledte vi et nyt samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt. (EAL)Vi fik en henvendelse fra en af underviserne på Sportsmanagement forløbet. Vedkommende havde læst et af vores Synspunkter I Fyens Stiftstidende.

Vores samarbejde udmøntede sig i første omgang i planlægningen og gennemførslen af et idrætspolitisk valgmøde, som blev afholdt på EAL medio november.

Vi fortsætter samarbejdet i det nye år. Her har vi allerede gennemført en gæsteforelæsning om SIKO. Denne forelæsning danner grundlaget for en eksamensopgave for de studerende.

Vi er meget glade og tilfredse med dette samarbejde, som vi vurderer til at rumme nogle meget spændende fremtidsperspektiver i forhold til involveringen af de unge i idrætsforeningerne.

 1. Sekretariatet.

 

SIKO`s sekretariat har i 2017 været karakteriseret af de mange idrætsinteresserede odenseanere, der henvender sig med forespørgsler indenfor idrætsområdet. Med 8 fuldtidsansatte medarbejdere, 25 timemedarbejdere og 2 bestyrelser på hhv. 13 og 12 personer er aktivitetsniveauet højt. Der er mange besøg på kontoret, telefonerne kimer og der kommer mange mails fra medlemsforeninger og øvrige samarbejdspartnere. Heldigvis er der travlhed som der skal være når man driver et professionelt, fagligt højt kvalificeret idrætskontor, der har til opgave at servicere og levere ny ajourført viden og vedledning indenfor alle idrætsområder og i forhold til alle målgrupper. Det er vores opfattelse at kontoret lever op til disse målsætninger. Vi kan da også konstatere at de mange henvendelser fra foreninger, borgere, samarbejdspartnere både fra Odense og fra det øvrige land, netop er udtryk for at man generelt ønsker at bruge den tilstedeværende viden.

 1. Fremtiden.

 

Først og fremmest vil arbejde benhårdt på at holde snuden i sporet i forhold til den nødvendige idrætspolitiske satsning, som vi har peget på andre steder i beretningen.

SIKO har i 2017 taget hul på det at udvikle sig til en moderne organisation, som på bedst mulig måde varetager sine medlemsforeningers interesser og på alle måder er synlig over for sine medlemsforeninger

SIKO skal have en moderne hjemmeside, som til stadighed vedligeholdes og aktualiseres – og der skal kommunikeres på Facebook, Twitter og alle relevante medier at kommunikere på.

SIKO skal have en mere ung profil, startende med et ungdommens advisory board, hvorfra vi måske kan rekruttere bestyrelsesmedlemmer

Endelig skal SIKO helt eller delvist have finansieret sine aktiviteter, således at man til stadighed kan have en fond, hvorfra foreninger kan låne midler som en delfinansiering til deres projekt.