Referat fra SIKO repræsentantskabsmøde 2. september 2021

Referat af Repræsentantskabsmøde i SIKO.  2/9 2021

Mødet blev indledt med et oplæg fra Rådmand Christoffer Lilleholdt. Hovedpunkterne fra oplægget og den efterfølgende debat kan ses efter referatet.

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

 1. Valg  af dirigent. Helge Pasfall blev valgt. Mødet er lovligt og rettidigt indkaldt.

 2. Formanden aflægger Beretning. Henrik Schmidt aflagde den mundtlige Beretning. ( Kan ses på hjemmesiden) Henrik Schmidt henviste i øvrigt til den skriftlige Beretning. (Kan ses på hjemmesiden )

   

Der var flg. spørgsmål/kommentarer: Vagn Hansen, Firmaidræt Odense: Det er vigtigt at foreningerne er aktive i Velfærdens Fundament. Svar fra SIKO: Helt enig.

Vagn Hansen Firmaidræt Odense: Kan det være rigtigt at haller/foreninger pålægges at have en statsautoriseret revisor ? Svar: Selvejende haller skal og det samme gælder for foreninger med over kr. 400.000 i omsætning.

Jørgen Hansen, Odense Sportscentrum: Det bør drøftes om nye faciliteter er nok til at tiltrække nye medlemmer? Der er andre faktorer, der er mindst lige så vigtige, bl. a. kompetenceudvikling. Svar: Vi er helt enige, derfor foreslår vi også at der etableres en kursuspulje.

Claus Rasmussen, Cycling Odense: Mange små klubber mangler ledere og trænere: Hvad gør vi ?

Svar: Vi prøver hele tiden at optimere vilkårene for de frivillige bl.a igennem nye  tilskud til faciliteter og puljer.

Victor Buch blev hyldet for kåringen som Årets frivillige idrætsleder. Henrik Schmidts tale til Victor kan ses på hjemmesiden.

Derefter blev Beretningen godkendt.

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Dennis Witek fremlagde regnskabet, som derefter blev godkendt.

 1. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. Godkendt.

 2. Ingen indkomne forslag.

 3. Valg:

Næstformand Hans Ole Andersen blev valgt.

Kasserer Dennis Witek  blev valgt.

Bestyrelsesmedlemmerne Bent Juhler, Andreas Kjeldsen, Max Pedersen og Bernt Nielsen blev valgt.

Poul Bûlow og Michael Dahl Lassen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

PK Revision blev valgt.

Arne Christensen blev valgt som frivillig revisor.

 

 1. Eventuelt.

Bjarne Frimann: Hvad gør SIKO for at rekruttere nye medlemmer ?

Svar: Der bliver arbejdet med det i et af vores udvalg.

Tak til dirigenten.

Referent: Preben Rasmussen

 

Hovedpunkter fra Christoffer Lilleholdts oplæg:

 • Idrætsforeningerne har fået et godt udbytte af Velfærdens Fundament

 • Der er plads til anlægsudvidelser i det kommende budget

 • Behov for nye tiltag på Odense Stadion

 • Udvidelsen af 2.1 puljen er tiltrængt

 • Hvad gør vi med Friluftsbadet ?

 • Tak for samarbejdet med SIKO

 • Der er bred opbakning til en ny kursuspulje

Spørgsmål/ kommentarer fra salen:

Vagn Jensen , Firmaidræt Odense: Der er også et massivt behov for midler til vedligeholdelse.

 Hvad gør man i forhold til hallernes muligheder for at lånefinansiere byggeri?

Svar: Enig i det første. I forhold til det andet er kommunen i gang med at undersøge nye muligheder. Der forventes en afklaring i løbet af efteråret.

Michael Hansen, Neptun: I forhold til Friluftsbadet har vi undersøgt muligheden for en overdækning. Den vil koste 3. mio og gøre at anlægget kan bruges hele året. Desuden vil vi gerne have et højere udspringstårn og et dybere bassin så der kan holdes internationale udspringskonkurrencer.

Svar: Gode forslag som vi gerne vil se nærmere på.

Søren Aamann, Odense Bowlinghal: Kan man ikke stille krav om at der skal afsættes 1 % af byggesummen ved nybyggeri til idrætsfaciliteter ?

Svar: Ikke når der er tale om privat byggeri på privat ejendom. Der er ikke mange kommunale grunde tilbage.

Preben Rasmussen; SIKO: Kæmpe behov for en kursuspulje til idrætsforeningerne. Håber på bred politisk opbakning til dette.