Referat repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

Referat af repræsentantskabsmøde d. 29/3 2022

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

Dog blev mødet indledt med en tale af Rådmand Søren Windell, By og Kultur. Denne og spørgsmålene til Rådmanden udsendes seperat.

  1. Valg af dirigent. Helge Pasfall  blev valgt. Han startede med at konstatere at der var indkaldt rettidigt til mødet.

  2. Formanden aflægger Beretning.

Formand Henrik Schmidt aflagde den mundtlige beretning. ( Både den mundtlige og skriftlige Beretning kan ses på hjemmesiden )

Derefter godkendte forsamlingen Beretningerne.

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Dennis Witek fremlagde regnskabet.  Derefter blev regnskabet godkendt .

  2. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. Der var flg. spørgsmål : Har man en plan i forhold til økonomien ? Man kan ikke budgettere med et underskud !

Henrik Schmidt svarede: Vi er nu gået over til en strategi, der går på at vi modtager et beløb for at administrere, lede og koordinere visse puljer, f.eks. Idrætspuljen og kursuspuljen.

Strategien ser ud til at holde men selvfølgelig er vi afhængige af disse puljers eksistens. Vi mener det er ok at budgettere med et underskud i stedet for at være for optimistiske.

Derefter blev budgettet godkendt. 4 undlod at stemme.

  1. Ingen indkomne forslag.

  2. Valg.

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Peder Theilman Møes blev valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmerne Christel Gall og Lene Jensen blev valgt for 2 år.

William Bond og Niels Peter Knudsen blev valgt for 2 år.

Andreas Kjeldsen og Poul Bûlow blev valgt for 1 år.

PK Revision blev valgt for 1 år.

Hanne Clemmensen blev valgt for 2 år.

Efter valget præsenterede de nye bestyrelsesmedlemmer Christel Gall og Lene Jensen sig.

        7 Eventuelt.

          Der var flg. kommentarer:

Højby SG&I: Vi vil gerne fortælle den gode historie. Vi er gode til at vækste og rekruttere, men har også en væsentlig mangel på faciliteter.

B1913: Vi står overfor en lang række udfordringer. Der er et kæmpe behov for en dialog om andre finansieringsmodeller end den kommunale. Hvordan kan klubberne frigøre sig fra det kommunale bureaukrati ?

TPI: Der er et stort behov for en overordnet planlægning og et overblik over de store projekter i Odense. Derefter bør der være en overordnet planlægning. Velfærdens Fundament er primært gået til skolerne.

Neptun : Vi fik besked på at alle pengene var fordelt på forhånd i Velfærdens Fundament.

Cykling Odense: Ikke helt rigtigt at pengene var fordelt, men der var ikke midler til store forkromede projekter.

B1913: Vigtigt at foreningerne ikke bekriger hinanden, fordi midlerne er små. SIKO skal udarbejde en oversigt over de store idrætsprojekter i Odense.

Henrik Schmidt, SIKO: Enig i at der skal et overblik og en planlægning til. Det er vi i gang med.

Lars Krumholz DGI: Tak for samarbejdet med SIKO, som vi vurderer meget positivt. Gør lige opmærksom på landsstævnet i Svendborg.

Derefter holdt Henrik Schmidt en hyldesttale til Christina Buch, Neptun, som blev Årets frivillige idrætsleder 2021.

Referent :Preben Rasmussen

HÆDRING AF CHRISTINA BUCH FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

SOM ÅRETS FIVILLIGE IDRÆTSLEDER  2021 I ODENSE

MINE DAMER OG HERRER. VI SKAL I DAG HÆDRE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER 2021:CHRISTINA BUCH FRA FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

CHRISTINA, DU BLEV ALLEREDE HÆDRET FØRSTE GANG PÅ EN TRÆNINGSAFTEN I SVØMMEHALLEN I HØJME ENGANG I DECEMBER 2021, HVOR SIKO´S NÆSTFORMAND HANS OLE ANDERSEN HELT UVENTET DUKKEDE
OP OG FORTALTE DIG, AT DU AF SIKO´S BESTYRELSE VAR BLEVET KÅRET SOM ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE.
VED SAMME LEJLIGHED FIK DU HÆDERSBEVISET OG EN CHECK PÅ 5000 KR.

VED SPORTSLØRDAG 12. MARTS I ÅR VAR DU MED I ET STÆRKT FELT AF ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDERE OM AT BLIVE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER PÅ FYN. DET BLEV DESVÆRRE IKKE DIG, SELV OM VI I SIKO SYNES, AT DU VAR OG ER EN SÆRDELES VÆRDIG KANDIDAT!

AT VÆRE SÅ UNG, OG SÅ ALLEREDE- I EN ÅRRÆKKE-AT HAVE VÆRET SÅ MEGET FOR ANDRE I EN AKTIV FORENING SOM FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN, JA, DET ER NOGET AF EN BEDRIFT!!!
CHRISTINA DU ER FOR ØJEBLIKKET EN DEL AF FRØMANDSKLUBBENS BESTYRELSE. DU ER LEDER AF KLUBBENS JUNIORAFDELING. SÅ ER DU SNORKELDYKKERINSTRUKTØR OG ENDLIG ER DU FESTUDVALGSMEDLEM.

DERUDOVER SIDDER DU I UNGDOMSUDVALGET I DANSK SPORTSDYKKER FORBUND. CHRISTINA, DU ER DET, VI I FORENINGSLIVET KALDER EN ÆGTE ILDSJÆL, DER BRÆNDER FOR DET DU GØR FOR FRØMANDSKLUBBEN
NEPTUN, JA FOR HELE DYKKERIDRÆTSLIVET DU HAR VÆRET I FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN SIDEN 12. MARTS 2005, DVS I 17 ÅR, FØRST SOM JUNIOR, SENERE SOM DYKKER, OG SIDEN SOM HJÆLPETRÆNER.FRA 2010/2011 HAR DU VÆRET EN FAST DEL AF FRØMANDSKLUBBENS JUNIORAFDELING. FRA 2012 OG TIL NU HAR DU VÆRET TRÆNER, INSTRUKTØR OG JUNIOR- LEDER.

SÅ HAR DU VÆRET BESTYRELSESUDVALGSMEDLEM SIDEN 2015. I 2016 TIL 2018 TOG DU DIG AF KASSERERPOSTEN
FESTUDVALGSFORMAND BLEV DU I 2013 OG REDAKTØR AF KLUBBLADET BLEV DU I 2015/2016. BEGGE POSTER BESTRIDER DU STADIG MED STOR SUCCES.

ENDELIG HAR DU OPFUNDET KONCEPTET ”UNGDOMSTRÆF FOR UNGE DYKKERE”, SOM HAR FUNDET STED PÅ LANGELAND I DE SIDSTE 3 ÅR MED DIG SOM EN VÆSENTLIG DEL I DE SIDSTE 2 ÅR.

CHRISTINA, DET ER IKKE SÅ LIDT DU HAR BEDREVET OG STADIG BEDRIVER TIL STOR GLÆDE FOR FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN.
DET ER SÅDANNE UNGE MENNESKER SOM DIG, DER FÅR OS ANDRE ÆLDRE PERSONER I IDRÆTSLIVET TIL AT TRO PÅ, AT DER OGSÅ ER EN GOD FREMTID FOR DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV OG DET GENSIDIGT FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB.

ENDNU ENGANG TIL LYKKE MED TITLEN ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE- OG RIGTIG GOD VIND FREMOVER TIL DIG

JEG SYNES, AT VI ALLE HER SKAL RÅBE 3 LANGE OG 3 KORTE HURRA FOR CHRISTINA

Synspunkt: Sundhedsreformen markerer behovet for ”Idræt for alle”

Statens Institut for folkesundhed har netop offentliggjort resultaterne af den sidste landsdækkende undersøgelse af danskernes trivsel.

Hverken i forhold til den fysiske eller mentale trivsel er resultaterne tilfredsstillende.

Alt for mange danskere bevæger sig for lidt, alt for mange er overvægtige og alt for mange mistrives.

Endnu mere bekymrende er det at denne mistrivsel rammer bredt.

Både børn og unge, voksne og seniorer er ramt af disse tendenser.

I SIKO og de odenseanske idrætsforeninger har vi igennem en årrække ageret ud fra målsætningen om at den odenseanske foreningsidræt skal rumme idrætsaktiviteter for alle. Foreningsidrættens fællesskaber rummer netop svaret og løsningen på den fysiske og mentale mistrivsel.

Idræt for alle er et særdeles ambitiøst slogan, men i SIKO og foreningerne holder vi konstant snuden i sporet for at kunne leve op til dette.

Foreningsfællesskabet med idrætten som den fælles ramme indeholder i sig selv de kvaliteter, der skal til for at vi lever op til målsætningen. Den enkelte udøver bliver set, accepteret, får udviklingsmuligheder og bliver inkluderet i et fællesskab, som også rækker ud over individet. Alle løfter i flok og alle bliver løftet. Både den fysiske og mentale del er med på paletten.

De odenseanske idrætsforeninger tilbyder disse almentdannende og udviklende fællesskaber for alle hver dag hele året rundt. De frivillige lederes indsats og engagement er båret af deres egen indre motivation og glæde ved at kunne gøre noget meningsfuldt for andre.

I SIKO kæmper vi hver eneste dag for at optimere rammerne for idrætsforeningernes muligheder for at opretholde og udvikle foreningsidrætten. I kraft af puljer som Idrætspuljen, Sundhedspuljen og nu kursuspuljen kan foreningerne søge tilskud til denne udvikling og bestræbelse på at tiltrække endnu flere odenseanere til idrætten og fællesskabet.

På baggrund af Regeringens udspil på sundhedsområdet aktualiseres behovet for en genetablering af en sundhedspulje, som idrætsforeningerne kan søge til målrettede indsatser overfor udvalgte målgrupper.

SIKO har sendt ansøgningen afsted til den nye Rådmand for Sundhedsforvaltningen. Vi ser nu frem til et hurtigt svar. SIKO og foreningerne er  så klar !

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde:

Repræsentantskabsmøde

Vi skal hermed indkalde til repræsentantskabsmøde:
Tirsdag d. 29/3 kl. 19.00. Sted fastlægges senere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på rep. mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4
uger før mødet afholdes.

Dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag
er tilgængeligt for foreningerne på hjemmesiden senest 2 uger før mødet.

SIKO’s Kursuspulje

Nu kan Idrætsforeninger i Odense søge penge til at komme på kursus. Odense Kommune har afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. over de næste 4 år.
Dygtige trænere og ledere er sammen med gode faciliteter de vigtigste faktorer for at tiltrække og fastholde medlemmer i foreningsidrætten.
Vi er rigtig glade for at politikerne i Odense Byråd har lyttet til SIKO og også har placeret administrationen af puljen hos os.

Vi er sikre på, at behovet for puljen er stort og vores ambition er, at det skal være nemt at søge midler i puljen.

Vi er derfor klar med sekretariatshjælp til alle ansøgere i sekretariatets åbningstider, som er mandag-torsdag fra 8-15 og fredag 8-13.

Desuden vil der være mulighed for direkte hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet hver tirsdag og torsdag mellem 10-12.

Ring 66 14 86 25 eller send en mail siko@siko.dk, så tilbyder vi her og nu hjælp til alle foreninger

Det er også muligt at aftale møde om hjælp til ansøgning i foreningsværkstedet den første tirsdag i måneden 16.30 – 18.30.

Booking af møde foregår ved kontakt til SIKO’s sekretariat senest dagen før foreningsværkstedet har åbent.

Vi har valgt, at der skal være tre årlige ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juni og 1. oktober i årene 2022-2025.

Ansøgningsskemaet finder I her på SIKO’s hjemmeside eller på link:  SIKOs Kursuspulje

KURSUSPULJEN
I kan søge midler til uddannelse af både trænere og andre ledere i klubben Puljen skal understøtte:
– Idrætsfaglig udvikling indenfor den enkelte idrætsgren.
– Idrætspædagogisk udvikling på tværs af idrætsgrene/foreninger.
– Udvikling af lederkompetencer for både nuværende og kommende frivillige.

Der kan søges tilskud til:
– Kursusgebyr
– Rejse- og opholdsudgifter
– Forplejning

Der kan ikke ydes tilskud til tabt:
– Tabt arbejdsfortjeneste
– Mødevirksomhed for ledere på regional- eller landsplan
– Træningssamlinger
– ECTS kompetencegivende kurser
– Kurser i udlandet, med mindre særlige fysiske rammer ikke kan tilgodeses i Danmark
– Foreningsledere under 13 år, med mindre kurset er målrettet denne aldersgruppe.
– Foreningsledere, der har forenings-ansættelsen som primært erhverv.

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter ansøgningsfristen, hvorefter SIKO giver meddelelse om bevilling/afslag til alle ansøgere. Der kan ansøges såvel før som efter kurset er afholdt.
Efter kursus-afviklingen skal der indsendes dokumentation for anvendelsen af midlerne til de beskrevne formål samt en kort beskrivelse af udbyttet af kurset for foreningen.

Idrætspolitiske valgmøde 28-9-2021 hos Energi Fyn

Opsummerende notat fra det idrætspolitiske vælgermøde:

Der er et kæmpe behov for en massiv indsats i forhold til nyetablering, modernisering og renovering af idrætsfaciliteter i Odense.

Behovene omfatter flg. elementer:

1:

. Udvidelse og modernisering af de eksisterende faciliteter i lokalområder, hvor idrætsforeningerne aktuelt er nødt til at afvise børn og unge, der ønsker at dyrke idræt.
. Moderniseringen skal også indeholde etablering af tidssvarende samværslokaler.
. Udvidelsen skal baseres på et samarbejde mellem flere aktører i lokalområdet, så der
skabes et levende og dynamisk miljø.
Som redskab til realisering af dette behov skal der udarbejdes en udviklingsplan.
Idrætsorganisationerne arbejder sammen med kommunen om dette. Derefter skal det behandles
politisk hvordan man finder midlerne til realisering af planen.

2:

. Renovering og vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter.
Der skal udarbejdes en genopretningsplan for dette. Samme model som
under punkt 1. Arbejdet baseres på den eksisterende viden om
vedligeholdelsesbehovet.

Øvrige indsatsområder/ forslag:

. Når 40% af børn og unge ikke er medlemmer af en idrætsforening i Odense, er tallet i høj grad præget af den massive manglende foreningsdeltagelse i de udsatte boligområder, hvor 80-90% ikke deltager. Her skal der gøres en indsats, men hvilke metoder skal anvendes ? Alle interessenter skal reflektere og have en dialog om dette.
. Der bør iværksættes en gennemgribende afbureaukratisering af alle relevante områder, hvor idrætsforeningerne agerer. Det skal gøres nemmere at være frivillig leder. SIKO arbejder videre med dette.
. Kursuspuljen til trænere, instruktører og ledere bør udvides så der kan etableres den nødvendige kompetenceudvikling også i forhold til behovet for rekruttering af nye frivillige ledere.
. Der bør etableres et idrætspolitisk forum, hvor alle interessenter kan drøfte visioner for idrætsudviklingen i Odense.
. Både de lokale politikere, idrætsforeningerne og SIKO bør være aktive i forhold til indholdet af den kommende revision af udlodningsloven i 2022. Lokale idrætssammenslutninger bør tilgodeses i denne.

 

Noter fra valgmøde tirsdag d 28. september 2021

Finn Andersen Energi Fyn bød velkommen i lokalerne.

Paw Jacobsen fortalte om Fyns Support EL. Det handler om støttepenge til foreningerne, hjælp til  ungdomsarbejde, køb af træningstøj og lignende. Støtteordningen har eksisteret i snart 10 år.

Claus Skjoldborg Larsen socialdemokratiet: 

Repræsenterer 500 medlemmer idrætsmæssigt – Mener at man skal rekruttere nye medlemmer i skolerne – Hos de svage familier kniber det med opbakning til børns idrætsaktiviteter – Dokumentation omkring arrangementer er alt for omfattende – Hvad med at sætte frivillighed på skoleskemaet? – Der er behov for en frivillig basis.

Christel Gall De Lokal Nationale:

Aktiv i Kodokan – Støtter SIKO fuldt ud – Bakker op omkring penge til Sct. Jørgens Hallen – Vil gerne have en opsparing til flere haller – Ønsker en form for fritids palette til nye tilflyttere (gælder alle kulturelle aktiviteter og idræt) – Giv kurser til ledere og trænere – Brug af støtteforeninger til klubber – Odense skal have et friluftsbad – Ja til EM i kvindefodbold 2025.

Christoffer Lilleholt Venstre:

Tak til foreningsbestyrelser – ja til fagligt løft til ledere og trænere -Synes man skal tænke idræt ind i kommende byudvikling – Mere og bedre uddannelser til ledere – Eliteidræt har andre præmisser en breddeidræt. Odense støtter udvikling af talenter – Der er nu  en idrætsefterskole i Odense – Foreninger er ikke firmaer, derfor lettere dokumentation og digitale løsninger – Vi skal lave en opsparing til kommende idrætsfaciliteter – Vi skal finde en metode til at finansiere de selvejende haller – DBU og dyre kurser skal der kigges på – Friluftsbadet, der kigges ind i 3 scenarier: renovering af bestående, bygge helt ny på stedet, bygge nyt et andet sted.

Søren Freiesleben Enhedslisten:

Lytter aktivt til foreningerne – Mest interesseret i breddeidræt – fritidspas er en god ide – De, der ikke selv kan finde vej skal hjælpes Der er jo afsat penge til frivilligt arbejde i foreninger – Ansøgninger til kommunen kræver at man er specialist – Friluftsbadet er i proces, det skal gøres mere smart.

Brian Dybro Socialistisk Folkeparti:

Vil gerne koble idræt og unge som mistrives – Søger fortsat samarbejde med SIKO om  de 13-1400 unge, som hverken er arbejds-eller uddannelsesparate – Godt med pengene til Sct. Jørgens Hallen – Fritidspas som supplement til fritidsvejleder – kommunen støtter breddeidrætten – Det er idrætten selv ,der har løsningerne på det meste – Sætter man sig sammen i dialog, så sker der også noget – Høj støtte giver også høj deltagelse – Idrættens behov er meget større end der er penge til ,derfor lav en 10 års plan – Byrådspolitikere skal videregive idrættens problemer til deres kollegaer i folketinget – Vi skal sikre at idrætten har lokal forankring-

Kristian Guldfeldt Det Konservative Folkeparti:

Ekstra faciliteter til eliten i 2025 – Idrætsfaciliteter skal være i orden – Ønsker en fast plan for renovering af idrætshaller i fremtiden – Man skal nytænke hele området omkring fritidspas og fritidsvejledere – Det er foreningernes opgave at sluse forældrene ind i foreningsarbejdet – Idrætten har allerede længe været presset med løn til ledere – Fjern det store bureaukrati ,som gør det surt at være frivillig – Alle idrætsforeninger har svært ved at besætte kassererposten – OK til idrætscentre med rammer for forskellige foreninger – ja til at fritidsklubber skal være lokale – Vi skal have en udviklingsplan og en genopretningsplan, begynd opsparing nu – Man kan spare 20 mill. på administration eller telefon budget per år

Susanne Crawley Radikale:

Mener at fritidsvejlederne er bedre ordning end fritidspas til prøveforløb i foreningerne – Foreningerne kan måske lære noget af hvordan Red Barnet er organiseret – Økonomisk tilskud skal gives til dem ,der bidrager med frivillig arbejdsindsats – Idrætslivet skal prøve at samarbejde med frivilligforeninger og sociale foreninger – ja tak til en 10 års plan for renovering – tanken om idræts centre som i Korup er velkommen – Der skal kikkes på eventuel overbooking af haller – Idrætsforeninger skaber værdi, sundhed og velvære – Lav en plan for idrætten baseret på fakta – Lav et idrætspolitisk møde i “ikke valgår” – Pedeller tilbage på skolerne (distrikt) – Lav partnerskaber omkring bycentre.

Carsten Sørensen Dansk Folkeparti:

Friluftsbadet bør nybygges som OPP projekt, skal fortsat være placeret i Bolbro – Idræt er en vigtig del af folkesundheden – dette også sagt ved valgmødet for 4 år siden – undgå aflønning af ledere og trænere , tilbyd kurser – Dokumentation tynger idrætslederne – Vi skal udvikle et nyt friluftsbad og det skal ligge i Bolbro – pedeller tilbage til skolerne – Ta’ et kik på generationernes hus –

Fra salen

Andreas Kjeldsen ,Odense Skiklub:

Der mangler tilbud til introduktion af idrætten. Odense har ikke et tilbud om fritidspas.Odense er en af de 3 kommuner på fyn der ikke har fritidspas.

Preben Rasmussen, SIKO:

Det er et problem at børn er med i idrætstilbud i de 3 år ,der gives tilskud., derefter forsvinder de ud af idrætssammenhæng. Kernen i det hele er ,at det er svagt stillede børn. Man skal have fat i en landsplan for idrætspolitik. Støtten skal falde mere lokalt og ikke kun fortrinsvis til de store idrætsforbund

John Christensen, Odense Sejlklub:

Idræt er et samlet hele. Det er både elite og bredde. Det kan ikke skilles ad. Der skal være mere fokus på den frivillige idrætsleder. Tendensen med løn til ledere er godt på vej.

Lars Buchard, Odin skolen:

Man har fat i noget meget frugtbart når det drejer sig om forældresamarbejdet. Folkeskolen er jo forpligtet til at søge partnerskab med frivillig idræt. Vollsmose Plan er fin nok, men kunne man ikke lave nogle lokale fritids seminarer, det er bare en ide.

Helene Seefeldt, Fællesværket i Bellinge:

Vi skal have styrket idrætsfaciliteterne i Odense ved at samle både idrætslivet og lokalsamfundet i attraktive idræts -og fritidscentreDet er vigtigt med en fysisk samling af faciliteter.

John Nielsen B1913:

DBU er en pengemaskine ,deres kurser er alt for dyre. Påvirk landspolitikerne til at gøre noget ved det. Opgavefordeling mellem forvaltninger virker uheldig. Man sætter skilte op på fodboldbaner ,hvor der står, at de ikke må ikke betrædes.

Vagn Jensen FKS:

Husk ,at vi har tabt en generation af frivillige ledere. Idrætshaller skal fremover være samlingspunkt for lokale aktiviteter. Man forventer at Idræts centre skal favne mere, men som selvejende kan man ikke låne penge nogen steder.

Sanderum Håndbold:

Fællesskab er vigtigt. Man kommer en halv time før og bliver en time efter træning, når man er frivillig. Hold op med at yde tilskud til idrætsfaciliteter ,hvor der ikke er en klub til at tage ansvar. I Sanderum Håndbold er man på få år gået fra 135 til 250 medlemmer- det stiller store krav til hal kapacitet !

Michael Hansen Neptun:

Det er ærgerligt ,at friluftsbadet kun bruges i en kort sæson. I Reykjavik er der 20 friluftsbade til 170.000 mennesker. Der er mange gode ideer til kommende brug af friluftsbadet.

Nicolai Günther, Dalum Håndbold:

Den rapport, som politikerne kigger på, er forældet : kig venligst på virkeligheden.! Hallerne er presset og foreningerne lider under at skulle træne på flere forskellige lokationer. Meget uheldig opdeling mellem forvaltningerne: pedellerrengøring og græsklipning.

Rene Hansen Odense Q:

Har udviklet trænere for egen regning, det er dyrt. Klubben tiltrækker spillere fra hele Fyn ,og man mangler gevaldigt omklædning og badefaciliteter. Er politikerne med på at trække EM i kvindefodbold til Odense?

Højby S&G:

Vi er gået fra 175 til 375 medlemmer og har brug for en hal mere. Vi har 3 mill. kr. selv, men der er ikke nogen reaktion fra politisk side. Mener også at hallerne skal gøres mere indbydende. Der savnes en mulighed for at kunne optage kommunale lån.

Anita Faros Dart Center Fyn:

Kommunen kan ikke acceptere at to selvstændige klubber slår sig sammen om et fælles aktivitetscenter og opretter en forening til dette. Der er ingen medlemmer i den nye forening siger kommunen.

Reception for Christoffer Lilleholts indtrædelse som rådmand

Rådmand Christoffer Lilleholt holdt i fredags d 3 september 2021, reception for sin indtrædelse
som rådmand, som var stærkt forsinket af COVID 19
SIKO´ s formand , og næstformand i Folkeoplysningsudvalget, Henrik Schmidt,
deltog som  Idrætslivets og Folkeoplysningens repræsentant  i receptionen.

Til stede var mange byrådskolleger med borgmester Peter Rahbæk Juel i
spidsen , stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i By- og Kultur
Morten Møller Iversen , Regionsrådsformand Stefanie Loose og flere folketingspolitiker.

alt i alt et godt politisk forum at tale idræt med.

Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

Politikerne har nu muligheden for at prioritere idrætsforeningerne

I SIKO har vi nu været igennem den årlige møderække med de beslutningstagende politikere i alle partier i Odense Byråd. Møderne har igen været præget af en særdeles konstruktiv dialog, hvor begge parter har haft mulighed for at fremlægge og drøfte forskellige temaer.

Fra SIKO´s side har vi fremlagt nogle konkrete indsatsområder.

Først og fremmest har vi argumenteret for at der bevilges anlægsmidler til nye idrætsfaciliteter  i Odense. Moderne idrætsfaciliteter er i høj grad med til at tiltrække og fastholde ressourcestærke familier til og i byen.

Der foreligger et stort antal velbeskrevne idrætsprojekter, hvor idrætsforeningerne har udarbejdet og beskrevet behovet for nye faciliteter i det pågældende område. Vi har argumenteret for at de nye anlæg bør bevilges ud fra nogle objektive kriterier som dækningsgrad og fremtidsperspektiver for den pågældende bydel. F.eks er der 14.000 borgere pr. idrætshal i centrum, hvor gennemsnittet i Odense som helhed ligger på 4000. Der er således al mulig grund til at der bevilges de nødvendige  midler til en annekshal til Sct. Jørgens hallen. Imidlertid skal dette ikke afholde politikerne fra at bevilge midler til de anbefalelsesværdige projekter i forstadsområderne i Odense.

I SIKO følger vi i øvrigt vores 10 års plan, hvor kompetenceudvikling af de frivillige trænere og ledere er et prioriteret område.

Derfor foreslår vi politikerne at der afsættes et millionbeløb til en kursuspulje, hvor idrætsforeningerne kan søge tilskud til den nødvendige kompetenceudvikling af deres trænere. Som træner for børn og unge mødes man konstant af nye udfordringer, både i forhold til de faglige kompetencer indenfor den enkelte idrætsgren og i forhold til de generelle idrætspædagogiske metoder.

Endelig har vi plæderet for at de allerede etablerede puljer, nemlig sundhedspuljen og idrætspuljen, der begge kan karakteriseres som veritable succeser til fordel for idrætsforeningerne og byen, skal forøges med kr. 1. mio.

Vi ser nu frem til at politikerne kan finde sammen om en realisering af disse ønsker. Det ser ud til der er et rimeligt økonomisk råderum, hvor der kan prioriteres. De frivillige idrætsforeninger med SIKO i spidsen bør tilgodeses. Vi glæder os til den fortsatte dialog og ikke mindst drøftelserne i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Idrætspolitisk valgmøde

Idrætspolitisk valgmøde.

Tirsdag d. 28/9 kl. 18.00 hos Energi Fyn afholder vi idrætspolitisk valgmøde med alle spidskandidaterne.
Mødet afvikles igennem et samarbejde mellem DGI, Fyn, Fyenske Idrætsforbund og SIKO.

Reserver allerede nu denne aften til dette formål.

For SIKO, er det nu højsæson for idrætspolitik

Vi er nu i gang med forberedelserne af vores idrætspolitiske indsats ieftersommeren og efteråret 2021.

Vi har netop fastlagt augustmøderne med samtlige partier i Byrådet.

Vi vil prioritere flg. områder i dialogen med politikerne:
. Nye investeringer i idrætsfaciliteter i udvalgte lokalområder.
. Ny pulje til kompetenceudvikling i idrætsforeningerne
. Forhøjelse af idrætspuljen med kr. 1. mio.
. Fastholdelse af den halve mio. til sundhedsfremmende initiativer.
. Afbureaukratisering af Bydelspuljen
. Anvendelse af midlerne fra Velfærdens Fundament til idrætsfremmende initiativer.

Alle disse områder er baseret på vores idrætspolitiske 10 års plan.
Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med politikerne.

Møderne vil blive afholdt som en optakt til budgetforhandlingerne.

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Covidvirussen er snart et overstået kapitel. Det betyder at fællesskabet i idrætsforeningerne er stærkt efterspurgt igen.

I kan nu søge midler til at igangsætte eller understøtte en eller flere aktiviteter, der har focus på at øge sundheden, fællesskabet
og livskvaliteteten.

Det kunne f. eks være:
. På med musklerne – ned med vægten. Målrettet styrketræning for alle
. Et nyt samarbejde med børneinstitutionerne om mere bevægelse til førskolebørnene
. Tag din nabo med til idræt
. Tag din ven eller veninde med til idræt
. Skal vi cykle en tur hver uge – deltagere søges
. Nyt udstyr til træningen, der kan stilles til rådighed for nye medlemmer
. Send jeres ledere eller instruktører på kursus
. Flere sunde varer på hylderne i klubhuset
. Fællesspisning i klubhuset/hallen
. Idræt på tværs – familieidræt for alle generationer.

Kom selv med flere ideer. I kan søge op til kr. 50.000 til at
understøtte et eksisterende initiativ eller til at starte et helt nyt
hold eller tiltag.

I skal blot sende en mail til siko@siko.dk med en kort beskrivelse
af det I søger penge til.

Den nye ansøgningsfrist er 1/9.
Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.