Budgetforlig med blandede bolsjer

2019 Budgetforlig med blandede bolsjer

5.5 mio. til en ny hal på Østerbro og Idrætspuljen blev redet på målstregen.

Torsdag d. 10 oktober blev et flertal i Odense Byråd enige om budgetforliget for 2020. Lad os starte med de positive resultater for foreningsidrætten i Odense:

Først og fremmest er vi meget glade for at der blev bevilget 15.5 mio. kr til en ny hal ved Sct. Jørgens hallen på Østerbro. Både Stjernen og SIKO har arbejdet hårdt for at få denne bevilling på plads. Det er nu lykkedes og der er nu skabt et godt grundlag for at lokalområdet har fået optimale muligheder for at skaffe de nødvendige fondsmidler til etablering af hallen.
Et stort tillykke til Stjernen og de øvrige foreninger.

Det lykkedes desuden at redde Idrætspuljen på målstregen ! Der var lagt op til en markant besparelse på 1 mio. på denne succesfulde pulje, der benyttes flittigt af vores foreninger.
På møderne med partierne har vi arbejdet hårdt for at eliminere denne besparelse. Det er derfor meget tilfredsstillende at forligspartierne besluttede at opretholde de 2. 5 mio pr. år til puljen.

I forligsteksten er der desuden beskrevet 2 nye puljer, der kan blive til gavn for vores foreninger, dels en frivillighedspulje, dels en pulje til etablering af forpligtende partnerskaber med lokalområderne. Begge puljer er på kr. 10 mio. pr år. Vi ser frem til at modtage yderligere information om dette. Derefter vil vi informere alle medlemsforeninger om mulighederne for at igangsætte nye initiativer med midler fra disse puljer.

De vedtagede besparelser på området
Desværre lykkedes det ikke at overbevise politikerne om en anden besparelsesmodel i forhold til den ønskede omprioritering til velfærd.
Forligspartierne har derfor valgt at opretholde flg. besparelser på foreningsområdet til effektuering fra 2020:

. Ingen prisfremskrivning på tilskuddet til Selvejende haller.
. Centralisering af driften af de grønne områder.
. Bortfald af aktivitetstilskuddet til pensionister.
. Servicetilpasning i Fritid og Kultur: Bortfald af:
. Tilskuddet til arrangementer
. Tilskuddet til Odense Elite College
. Tilskuddet til foreningers deltagelse i internationale turneringer
. Tilskud til talentudvikling
. Tilpasning af administrationen i Fritid og Eliteidræt
. Reduktion på Eliteidrætsområdet
. Ingen livreddere til foreningssvømning
. Reduktion af Bydelspuljen med 5 mio. i 2020 og 2,5 mio. i 2021.

I SIKO har vi argumenteret for en anden besparelsesmodel, nemlig at den samlede besparelse på foreningsområdet blev spredt ud på samtlige udgiftsposter.
Hermed ville effekten for de enkelte områder blive minimeret og alle ville komme til at løfte i flok. Den samlede effekt ville være identisk med det der er besluttet.
Nu rammes enkeltområder meget hårdt og uretfærdigt, blandt andet de foreninger, der har mange aktiviteter for de ældre borgere.

Opsummerende konklusioner i forhold til budgettet
Vores idrætspolitiske indsats har haft en meget positiv effekt i forhold til bevillingerne til hallen på Østerbro og Idrætspuljen. Ud af en samlet besparelse på 75 mio. i By og Kultur skal der spares 7-8 mio på foreningsområdet, hvoraf en væsentlig del vedrører administrative besparelser.
Hvis politikerne havde fulgt vores forslag om at man skulle have smurt med den brede pensel ville vi kunne udtrykke en større tilfredshed med resultatet.
Imidlertid er behovet for en vedvarende, ihærdig og velkvalificeret indsats på det idrætspolitiske område endnu en gang blevet dokumenteret.

Vi fortsætter dette arbejde.

SIKO skaffer 1.3 mio. til medlemsforeningerne

Folkeoplysningsudvalget har netop bevilget 1.6 millioner til foreninger i Odense. Pengene kommer fra den såkaldte 2:1 pulje.

De 1.3 millioner gik til vores medlemsforeninger.

Ved uddeling af penge fra puljen i november måned, viste det sig at der var alt for få ansøgninger til at puljen kunne bruges fuldt ud.

Heldigvis blev der en ansøgningsrunde mere. Her motiverede SIKO kraftigt sine medlemsforeninger til at søge. Det fik medlemsforeningerne ud af busken og vi endte med resultatet på 1.3 millioner til anlægsprojekter i vores foreninger.

SIKO kæmper videre for at få ændret tildelingskriterierne for 2:1 puljen.

I SIKO mener vi det er forkert at en forening, der har fået midler fra Bydelspuljen til et projekt, ikke kan få supplerende midler til det samme projekt fra 2:1 puljen.

Der er desværre en del foreninger, der er blevet ramt af denne regel, som i øvrigt ikke fremgår tydeligt af tildelingskriterierne. Vi vil nu arbejde for at denne regel fjernes.

Mange foreninger mangler netop midler til at færdiggøre et projekt, som de har fået Bydelsmidler til.

Link til 2:1 puljen. Tryk her

Link til Fondsøgningsliste: Tryk her

Idrætspuljen er kæmpe hit hos vores medlemsforeninger

SDU har netop afsluttet den videnskabelige undersøgelse af Idrætspuljen.

Du kan finde den samlede rapport her.

Først og fremmest er 60 af vores foreninger meget glade for puljen:

·         De får langt bedre muligheder for at profilere sporten.

·         De får bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige instruktører

·         De bliver langt mere kendte i lokalområdet.

·         De får en god relation til SIKO og Odense Kommune.

Idrætsforeningerne i Odense har gennemført forløb for samtlige skoler I Odense.

Idrætspuljen administreres og ledes af SIKO og By og Kultur i fællesskab.

Du kan linke til yderligere oplysninger om puljen her.

Foreningsværkstedet lever og har det godt

Over 100 af vores medlemsforeninger bruger Foreningsværkstedet.

Vi har netop afholdt vores årlige evalueringsmøde i Foreningsværkstedet, hvor medlemsforeningerne kan få gratis vejledning og hjælp indenfor fundraising, regnskab og administrationssystemet Conventus.

I løbet af 2018 har over 100 foreninger henvendt sig til medarbejderne med behovet for gratis assistance indenfor et eller flere af områderne.
Behovet for denne serviceydelse overfor foreningerne er hermed veldokumenteret.

Tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger er meget positive og en del af disse har også opnået bevillinger fra forskellige fonde på baggrund af rådgivningen indenfor fundraising.

Foreningsværkstedet er igangsat af SIKO og By og kultur i fællesskab og de to samarbejdspartnere driver værkstedet i fællesskab.
Værkstedet har åbent for personligt fremmøde den første tirsdag i hver måned fra kl. 16.30-18.30.

Desuden kan man henvende sig til medarbejderne på flg. mail adresser her.

Kristian Guldfeldts tale

Herunder er Kristian Guldfelds officielle del af taleoplæg på repræsentantskabsmødet i SIKO 26-03-2019.

Tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til at komme her i dag.
Jeg vil gerne indlede med at give en stor ros til SIKO for det konstruktive arbejde, vi har sammen med jer om udvikling af idrætten i Odense. Vi politikere sætter virkelig stor pris på jeres bidrag og engagement.

Igen til budget 2019 er lykkes det at skaffe midler til foreningsområdet:
-Forøgelse af 2:1-puljen med 1 mio. kr. fra 3 til 4 mio. kr. i årene 2019 – 2022.
-Renovering af kommunale fritidsfaciliteter 3 mio. i 2019 og 2020 (primært
omklædningsrum).
-400.000 kr. til en forundersøgelse af Mødested Tarup-Davinde.
-Midler til fleksible ishockeybander, så skader kan mindskes.
-Midler til ekstraordinær renovering af Højme Svømmehal.
-Løsningsmuligheder for partnerskaber omkring hal på Østerbro.
 
Fritidspolitik
Vi arbejder videre med de initiativer, der er nævnt i Fritidspolitikken.
Kobling mellem skole og fritid.
I 2018 har der været samarbejder i regi af den ”Åbne Skole” med alle grundskoler i Odense. Ca. 50 foreninger udbyder aktiviteter, og aktiviteterne svinger mellem lange forløb (5-12 gange á 2 timer) og korte forløb (2-4 gange á 2 timer). Herudover afvikles en række skoleturneringer i forlængelse af undervisningsforløb:
-Skole OL.
-Skolerugby.
-Skolekegler.
-Skoleturnering Cykelbanen.
-Skoleturnering Beachvolley.
Og så er Skolernes Motionsdag, Skoleidrættens Forårsfestival og Cykledage
Odense Idrætspark også en del af de aktiviteter, der iværksættes ved hjælp af midler fra Idrætspuljen.

Samarbejdet med SIKO om administration af Idrætspuljen er et godt eksempel på det gode samarbejde Odense Kommune og SIKO har.

For 2018 afsatte byrådet ekstra midler til Idrætspuljen. Midler der kun kunne disponeres over i 2018. Derfor besluttede By- og Kulturforvaltningen, at en del af disse midler vil gå til at evaluere ordningen.
Evalueringen har haft til formål at belyse både elevernes, skolernes og
idrætsforeningernes udbytte af samarbejdet omkring ”Åben Skole aktiviteter”, og hvilken betydning Idrætspuljen har for samarbejdet mellem skolerne og foreningerne.
Og vi må bare konstatere, at det er meget positive resultater, der kan opsummeres fra evalueringen.
 Hvis I har lyst, kan evalueringen findes som bilag til Folkeoplysningsudvalgets dagsorden til mødet den 4. april. (Tryk Her) Det er meget interessant læsning.
 
Optimering af faciliteter og anlæg
Fritid og Eliteidræt er lige på trapperne med en facilitetsstrategi, der vil give et billede af, hvordan den demografiske udvikling i Odense spiller sammen med de fritidsfaciliteter, der allerede er i byen. Og samtidig sættes der lidt retning på, hvor der er behov for at se på, og om de eksisterende faciliteter dækker de fremtidige behov.

Som bilag til facilitetsstrategien vil forvaltningen også udarbejde et anlægskatalog, der skal indeholde de anlægsønsker, der ligger ude hos foreningslivet.
Til det brug, samler vi de oplysninger, vi allerede har, og så beder vi foreningerne om at melde eventuelle projekter ind til forvaltningen, så vi får et samlet overblik.
Facilitetsstrategien vil derimod ikke indeholde en renoveringsplan for de kommunale fritidsfaciliteter. Den viden ligger i Ejendom, som administrerer og vedligeholder de kommunale fritidsfaciliteter, og indgår derfor i deres samlede overblik over renoveringsbehovet i Odense Kommune.
Facilitetsstrategien forventes færdig inden påske, men da den vil være et dynamisk dokument, så vil der løbende blive tilføjet faciliteter, så vi på sigt får registreret alle fritidsfaciliteter. Både de kommunale og de foreningsejede/-lejede – i et og samme dokument.

Aktive og inspirerende byrum

I forbindelse med omdannelse af Odense fra stor dansk by til dansk storby, så forsøger vi hele tiden at have fokus på, at byen også indeholder nogle inspirerende uderum.
By- og Kulturforvaltningen arbejder blandt andet på at udvikle Matr. 17a og den grønne kile, som er arealer nede omkring havnen.
Matr. 17a skal gerne på sigt være et aktivt miljø for skatere og andre ”på hjul”.

Det er et projekt, der er opdelt i faser, og fase 1 er et mindre skaterområde, men jeg ved, at forvaltningen arbejder hårdt på at skaffe flere midler.
Bydelspuljen
Der er igen i 2018 bevilget tilskud til rigtig mange foreningers projekter.
Som noget nyt kan der i 2019 søges om tilskud mundtligt. Der kan maksimalt søges om 25.000 kr., men ansøgningsprocessen er hurtig og forholdsvis ukompliceret. Jeg vil opfordre jer til at læse mere på Odense Kommunes hjemmeside, hvis I går med tanker om at søge tilskud til et mindre projekt.

Talentudviklingsstrategi
I 2018 vedtog By- og Kulturudvalget en Talentudviklingsstrategi for Idrætsområdet. Strategien erstatter Eliteidrætsstrategien.

Talentudviklingsstrategien sætter et større fokus på de unge idrætsudøveres trivsel, og det er hensigten, at forvaltningen i de kommende år både vil understøtte klubbernes arbejde med trivsel, og støtte op om for forskellige projekter og forskning omkring emnet. Det bliver spændende at følge – for trivslen for vores børn og unge er så utrolig vigtig.

Fremtiden
Der er en bystrategi på vej for Odense Kommune. Bystrategien er Odense Byråds vision og strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030.

Bystrategien beskriver en række drømme for Odense. En af dem er drømmen om et Odense med stærke fællesskaber på tværs af generationer, sociale forskelle og by, forstad og landsby. En by der sætter en ære i at arbejde sammen med borgere og foreninger.
Samtidig er arbejdet med Kommuneplan 2020 sat i gang. Jeg ved, at Fritid og Eliteidræt med alle midler forsøger at få sat foreningernes aftryk begge steder.
Samtidig har forvaltningen udarbejdet et anlægsforslag, hvor der søges om en økonomisk ramme, så det er muligt at reservere arealer til fremtidige fritidsfaciliteter, når der udvikles nye boligområder.
Jeg ved, at der også er andre forholdsvis store anlægsønsker fra foreningslivet – herunder et markant ønske fra SIKO og DBU Fyn, der handler om, at Odense Kommune overtager ejerskabet og driften af alle de kunstgræsbaner, der er etableret i de senere år.
 
Det anlægsønske og de andre ønsker – blandt andet, at der afsættes midler til renovering og optimering af fritidsfaciliteter, skal vurderes politisk i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
Jeg må dog være ærlig – det ser svært ud. Der er i Odense mange bud efter de kommunale anlægskroner, og fritidsfaciliteterne er oppe mod så ”store spillere” som daginstitutioner og skoler. Men vi må se til efteråret.

Og når nu jeg nævner bl.a. daginstitutioner og skoler, så er jeg også nødt til at komme lidt ind på de økonomiske udfordringer, vi i Odense står overfor i de kommende år.
Som I nok har set eller hørt i medierne, så har Odense Kommune, lige som næsten alle andre kommuner i de kommende år store udfordringer indenfor velfærdsområderne.
Økonomiudvalget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at gennemføre
omprioriteringer på i alt 200 mio. kr. til velfærdsområderne.
De 60 mio. kr. skal omprioriteres fra administration til velfærd, og de 140 mio. kr. skal omprioriteres på en måde, så de borgernære velfærdsområder skånes.

Og det kommer måske som en overraskelse for nogle af jer –

men de arbejdsområder, vi primært dækker i By- og Kulturforvaltning anses ikke som en del af disse velfærdsområder.
Præcist hvilke områder, der vil blive ramt af omprioriteringen, ved vi ikke endnu, men der er sandsynligvis ingen områder i By- og Kulturforvaltningen, der går fri.
Folkeoplysningsudvalget vil på møde den 4. april blive orienteret om status på omprioriteringen, og Folkeoplysningsudvalget vil også blive inddraget for så vidt angår den del af besparelserne, der berører Folkeoplysningsområdet.

Samtidig med, at der arbejdes med disse omprioriteringer, så har vi også i
Økonomiudvalget nedsat en Task Force, der skal se på, hvilke udfordringer vi som kommune står over på velfærdsområderne og også komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger.
Task Force Velfærd skal spille en aktiv rolle i den borgerinddragelse, der skal bidrage til, at den lokale offentlighed tildeles en udvidet rolle i refleksion og overvejelser om de valg, der skal sikre rammerne for den nære velfærd i Odense.
Ja – det er en lidt trist måde at slutte min tale af på, men samtidig giver det også svar på nogle af de emner, som jeg er blevet bedt om at forholde mig til i min tale i dag.
Tak for jeres tid.

Kristian – Tusind tak for en tale, der virkeligt bakkede suverænt op om SIKO´ s politiske virke!

Venlig Hilsen fra Henrik Schmidt, formand SIKO

Link til SIKOs beretning og regnskab 2018

SIKOs repræsentantskabsmøde Tirsdag 26/3 kl. 19.00
Sted: B1909 Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 19/3 på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg: Næstformand Hans Ole Andersen (modtager genvalg)
  Kasserer Poul Bülow (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Max Pedersen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Dennis Witek (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Bjarne Frimann (modtager ikke genvalg)
  2 suppleanter
  1 registreret revisor
  1 folkevalgt revisor  Yrsa Larsen (modtager ikke genvalg)
  1 folkevalgt revisorsuppleant Arne Christensen (modtager genvalg)        
 7. Eventuelt.

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Beretning findes vedhæftet her, og regnskab og budget her.

Aktivitetstilskuddet til pensionister i idrætsforeninger opretholdes

12/1 2017

Ingen besparelser på aktivitetstilskuddet.

Tirsdag d. 10/1 besluttede et flertal i By og Kulturudvalget at der ikke skal spares på aktivitetstilskuddet til pensionister i idrætsforeninger.

Forvaltningen havde ellers fremlagt et forslag om en besparelse på dette område på kr. 1.2 mio.

I SIKO har vi kæmpet ihærdigt imod denne besparelse, dels igennem offentlige tilkendegivelser i pressen, dels igennem et åbent brev til politikerne i By

og Kulturudvalget.

Indsatsen har således haft den ønskede effekt: Ingen besparelser på foreningsidrætten !

Indkaldelse af danske mestre fra Odense

Så har vi netop udsendt Nyhedsbrev, hvor vi beder foreningerne om at sende navnene på de danske mestre.

Der er en frist til 1/12, men vi opfordrer til at vi får dem hurtigst muligt, så vi kan blive klar til Sportslørdag 2017.

Tilfredsstillende budgetforlig for idrætten

Så er der indgået budgetforlig i Odense.

I forhold til vores idrætspolitiske indsats har vi opnået et meget tilfredsstillende resultat.

2:1 puljen bliver forøget med kr. 900.000 pr år. Det giver en realisering af vores prioriterede ønske. Puljen dækker bredt, motiverer til en øget frivillig indsats og giver mulighed for optimering af faciliteter og anlæg.

Desuden er der afsat kr. 16 mio. til fodboldbaner i Odense. Det er pointeret i budgetteksten at udmøntningen af  midlerne skal ske igennem et samarbejde med foreninger og klubber, dvs. SIKO.

Vi ser nu frem til at blive involveret i beslutningsprocessen i forhold til den konkrete anvendelse af midlerne.

 

 

 

 

 

Sidste reminder til politikerne

Onsdag d. 21/9 er der førstebehandling af Odense Kommunes budget for 2017. Vi vil være massivt tilstede i byrådssalens tilhørerloge.

Vi har netop sendt den sidste reminder til alle byrådsmedlemmer. Her beder vi dem om at huske idrættens ønsker i forhold til en forhøjelse af 2.1 puljen med kr. 1 mio. pr. år indtil den er oppe på kr. 5 mio. Nu er vi meget spændte på om politikerne husker foreningsidrætten denne gang. Forhåbentlig kan vi inden længe komme med en glædelig nyhed.

Hold øje med hj. siden i den nærmeste fremtid.