OBS til de politiske partier i Odense Byråd

OBS til de politiske partier i Odense Byråd

Hvad sker der nu efter de 2 onlinemøder?

SIKO har nu sendt opfølgningsbrev til alle de politiske partier i Odense Byråd

 • Udover de ønsker/ behov, som idrætsforeningerne har fremsendt i forbindelse med de 2 online møder er der allerede en række beskrevne projekter. Disse projekter fremgår af vores idrætspolitiske oplæg. (Link se side  5 og 6) Disse projekter bør medtænkes i processen.
 • Den aktuelle proces, hvor foreningerne har skullet nytænke og fremlægge visioner, har været meget hurtig. Vi har forståelse for at der er et behov for at der bliver truffet nogle beslutninger, men det er frivillige ledere, der skal samarbejdes med. Der bliver derfor et stort behov for at foreningerne også i 2021 kan tilkendegive og synliggøre deres behov og ønsker.
 • Vi skal desuden opfordre til at By og kultur involveres i denne proces, både i forhold til det administrative og politiske system. Her er der en detaljeret faglig viden, som bør udnyttes konstruktivt. 
 • Vi skal desuden opfordre til at By og kultur involveres i denne proces, både i forhold til det administrative og politiske system. Her er der en detaljeret faglig viden, som bør udnyttes konstruktivt. 

 

 • Det er vigtigt at der en bred politisk opbakning til beslutningerne.
 • I forhold til kunstgræsbanerne skal vi henvise til vores oplæg, som blev udleveret på vores møder op til budgetforliget september 2020. (Link side 9 og 10) Her har vi argumenteret for de objektive kriterier, der bør ligge til grund for placeringerne af de 5 baner. Renovering af banerne i Næsby, B1909, TPI og Hjallese bør indgå.
 • Som vi allerede har anført dækker de afsatte midler kun en brøkdel af behovene i de odenseanske idrætsforeninger. Vi ser frem til den fortsatte proces, idet vi opfordrer alle interessenter til at medtænke idrætsforeningerne når de afsatte midler til lokalområderne, skolerne, daginstitutionerne og ældreområdet skal fordeles.

 

Mvh Henrik Schmidt SIKO

Referat af repræsentantskabsmødet d. 17/11 2020

Referat af repræsentantskabsmødet d. 17/11 2020

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

 

Valg af dirigent

Helge Pasfall blev valgt. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt og at dagsordenen var som angivet i vedtægterne.

Formanden aflægger beretning

Henrik Schmidt henviste til den udsendte skriftlige Beretning og supplerede med den mundtlige.

Både den skriftlige og mundtlige kan ses på hjemmesiden.

Beretningerne blev suppleret med indlæg fra :

 •  Foreningsværkstedet
 •  Mads Hemmingsen fra Sanderum Boldklub Link til Indlæg her
 •  Beskæftigelses og Socialforvaltningen

Alle indlæg kommer på hjemmesiden.

Kommentarer fra salen: Jørgen Bendix OGF: Hvad gør SIKO i forhold til foreningernes mistede indtægter på grund af restriktionerne ?

Henrik Schmidt svarede: Vi har presset på både i forhold til kommunen og organisationerne. Det er lykkedes i en vis udstrækning, idet der nu kommer yderligere muligheder for foreningerne. På grund af et mindre forbrug på nogle af puljerne kan foreningerne søge om et forhøjet aktivitetstilskud. Vi har fortsat focus på at der også skal være hjælpepakker i 2021. Det tyder alt på.

Derefter blev formandens beretning godkendt.

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Dennis Witek fremlagde regnskabet.

Leif Rasmussen, Bristol spurgte om årsagen til de øgede indtægter i fonden. Svar: Indtægtsforøgelsen er forårsaget af værdistigningen på vores værdipapirer.

Michael Hansen, Neptun : Hvad vil bestyrelsen gøre ved det faste årlige underskud ?

Svar: Vi er stadig ramt af den kommunale besparelse fra 2013,

hvor man tog 200.000 fra os på en nat.

Vi kæmper for at opretholde aktivitetsniveauet, men det er klart at vi har focus på situationen og overvejer hvilke skruer, der kan bringes i anvendelse.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Dennis Witek fremlagde budgettet til orientering.

Ingen indkomne forslag.

Valg.

Henrik Schmidt blev genvalgt som formand.

Pernille Egdal og Michael Mai blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

4 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer:  Bent Juhler, Andreas Kjeldsen, Niels Peter Knudsen og William Bond.

2 suppleanter: Poul Bülow og Michael Dahl Larsen.

PK Revision genvalgt.

1 folkevalgt revisor Hanne Clemmensen genvalgt

1 revisorsuppleant Arne Christensen genvalgt.

Eventuelt.

Der var afskedsgaver og taler til Carina Andersen, Jimmy Andersen og Arne Andersen.

Fødselsdagstaler til Hans Ole Andersen og Henrik Schmidt. Der afholdes fødselsdagsreception for Henrik Schmidt i løbet af 2021.

Hyldesttale til Steen Fredsøe, Fyns Motor Sport som er ”Årets frivillige idrætsleder 2019”.

Pernille Egdal opfordrede foreningerne til at komme med feedback

i forhold til foreningskonsulentudvalget.

Jacob Kristensen, Højby berettede om miljøkravene til en skaterbane.

Der skal være mindst 2 meters afskærmning omkring. !

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Mødet blev afsluttet med et indlæg fra Rådmand Christoffer Lilleholdt.

Referent: Preben Rasmussen

 

Herunder ses Rådmand Christoffer Lilleholdts indlæg

Tak for Invitationen

Jeg har set frem til at deltage i SIKO’s repræsentantskabsmøde og møde jer frivillige.
Jeg vil gerne indlede med at give en stor ros til SIKO for det konstruktive arbejde, Odense Kommune har sammen med jer om udviklingen af idrætten i Odense. Jeg sætter virkelig stor pris på jeres bidrag og engagement.
Det er en rigtig underlig situation Danmark står i lige nu – og i øvrigt har stået i længe. Der er så mange ubekendte omkring, hvordan og hvornår vi kan komme op i fulde omdrejninger igen.

I det tidlige forår troede mange af os nok, at situationen vil være nogenlunde normaliseret nu, men efterhånden som månederne år,så kan vi jo alle se, at det trækker længere og længere ud.
I By- og Kulturforvaltningen er vi meget opmærksomme på, hvilke problemer og udfordringer foreninger og aftenskoler står overfor, når vi kommer på den anden side af Covid-19.
Og lige nu kan ingen vist spå om, hvornår vi er det.By- og Kulturudvalget har besluttet at følge regeringens henstilling om, at de kommunale tilskud udbetales uagtet om aktiviteterne kan gennemføres. Og vi har lige i de 6 største kommuner sendt en opfordring til Kulturministeren om, at den bekendtgørelse, der ligger til grund for det, bliver forlænget 2021 ud.
På de sidste to møder i Folkeoplysningsudvalget har udvalget truffet beslutning om at omprioritere midler fra både udviklingspuljen, aktivitetspuljen og Idrætspuljen til ”corona støtte”. Og samtidig besluttede udvalget, at den lille hjælpe-pulje, der blev afsat i foråret på 300.000 indgår i samme pulje.

Det betyder, at der er i alt 1.700.000 kr., som kan komme foreninger og aftenskoler til gavn. Og de er fordelt således, at de 1.280.000 kr. går til foreninger.

Folkeoplysningsudvalget har drøftet, hvordan midlerne kunne fordeles meste retfærdigt, og de har besluttet, at der udbetales et beløb på ca. 11 kr. (regner vi med, at det bliver) pr. medlem, og dobbelt tilskud til medlemmer under 25 år og til handicappede.

På den måde får alle foreninger et bidrag til at dække i hvert fald lidt af de merudgifter, der er til indkøb af sprit og værnemidler mm.

Lige for nuværende er det jo helt uvist, hvad det er for en tid forenings- og fritidsaktiviteterne går i møde.
Det er svært at spå om, hvordan jeres medlemmer stiller sig i forhold til at betale kontingent, når de aktiviteter, der tilbydes, ikke er ”som normalt”.
Der er mange arrangementer fra foråret, som er udskudt til efteråret, og som måske nu igen udskydes. Det er meget uvist det hele, for situationen ændrer sig hele tiden.
Heldigvis for foreningslivet har regeringen endnu en gang forlænget hjælpepakkerne, som administreres af DIG, DGI og Firmaidrætten. Så forhåbentlig kommer alle foreninger i gennem corona-tiden med ”skindet på næsen”.

Året der er gået.
Det er min første tale til jer. En tale jeg har set frem til, for jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi løbende er i dialog med hinanden om den udvikling, der pågår inden for idrætslivet.

Der har før været besparelser på foreningsområdet, men 2019 blev et helt særligt år. Et år, hvor velfærdsdagsordenen kom til at fylde alt, og mange snakkede om, hvad velfærd rent faktisk er.

Der er jo ingen af os, der er i tvivl om, at velfærd naturligvis er daginstitutionsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område osv.

Men på en eller anden mystisk måde, så forsvandt så meget andet velfærd pludselig ud af debatten.

Hvad blev der af, at velfungerende og velvedligeholdt lokaler er en forudsætning for at drive vuggestuer, børnehaver, plejecentre og skoler og på skolerne også gode fritidsfaciliteter.

Og hvad blev der af, at vi ønsker, at alle odenseanere skal have mulighed for at tage del i de gode fællesskaber.

Det er en dialog, som vi er nødt til at genoptage i år. Og heldigvis så ser det ud til, at det er ved at vende, og I har alle sammen modtaget invitationer til onlinemøde om Velfærdens Fundament.

Jeg håber, at mange af jer vil afsætte tid af til at deltage. Her skal vi bl.a. tale om, hvordan vi får optimeret faciliteterne til hele fritidslivet. Og så skal vi også tale om kunstgræsbaner.

Alle os, der er til stede her i dag, er ikke i tvivl om, at forenings- og fritidslivet også er en del af god velfærd.

Der er beviser for, at det er godt både for det psykiske og det fysiske, at være deltagere i gode fællesskaber, og det er også i forenings- og fritidslivet, at vi kan præge vores børn og unge i forhold til de demokratiske processer.

Og ikke mindst – så er det i fritids- og foreningslivet, at vi møder den menneskelige diversitet, der er i samfundet. Her møder vi nogle mennesker, der ikke nødvendigvis ligner os og har de samme livsforudsætninger som os.

Så lad os bruge resten af 2020 og 2021 på at få fritids- og foreningslivet manifesteret i velfærdsdagsordenen.

Som en lille kuriositet, så vi lykkedes med at få overbevist de fleste i byrådet om, at kultur og fritid er en vigtig medspiller i omdannelsen af Vollsmose.

Det tog lidt tid, men nu tror jeg, at den er der.

Hvad skete der ellers i 2019

Desværre måtte fritidsområdet i forbindelse med omprioriteringerne i forbindelse med Budget 2020 holde hårdt for. Det betød bl.a., at en række puljer, understøttelse af aktiviteter mv. blev sparet væk.

Åben Skole aktiviteterne kørte på højtryk i 2019 og ind i 2020 lige indtil corona ramte, men det er virkelig vigtigt, at vi fastholder puljen minimum, som den er nu. Også selv om der i dette underlige corona-år været en nedgang i samarbejder mellem skoler og foreninger. Men den kommer mange både foreninger og skoleelever til gavn.

Corona-krisen har sat nogle af indsatserne lidt på pause, men situationen i den sammenhæng er så småt ved at normalisere sig.

Forskelligheden i de tilbud foreningerne kan stable på benene er stadig imponerende.

Lige op til årsskiftet gik et større renoveringsprojekt af omklædningsrum i gang. Byrådet havde afsat 6 mio. kr. til formålet, men det viste sig, at blive meget dyrere end forventet, så der er fundet yderligere midler på Odense Kommunes vedligeholdelsesbudget, så der i alt bliver renoveret for omkring 9 mio. kr.

Hvad ser vi ind i 2020Selv om det efterhånden er ved at være noget tid siden, så er der lige et par lykønskninger, vi skal have på plads.

Allerførst skal vi lige lykønske Viktor Axelsen med All-England titlen. Det er et fantastisk resultat for Victor, Odense Badminton Klub og dansk badminton i det hele taget.

Og selvfølgelig også stort tillykke til Rasmus Lund Pedersen, som vandt VM-guld i 4.000 m. holdforfølgelsesløb med landsholdet – endda i ny verdensrekord. Et flot resultat for Rasmus og for Odense Cykelklub.

Syddansk Universitet kom i efteråret 2019 med deres rapport om Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Odense Kommune er allerede gået i gang med at implementere nogle af anbefalingerne.

Der er sat kameraer op i alle idrætshaller både kommunale og selvejende, så vi i fællesskab kan få overblik over udnyttelsen af hallerne og på den måde få optimeret brugen af disse.

Undersøgelser i forbindelse med Fremtidens Idrætsfaciliteter har nemlig vist, at der er plads til forbedringer, når det handler om at udnytte vores idrætshaller.

Samtidig er der igangsat et udviklingsforløb for ledere i de selvejende idrætsfaciliteter med henblik på at opkvalificere de ansatte.

Omdannelsen af Vollsmose er også i gang, og der er efterhånden kommet stor fokus på kultur og fritid i den forbindelse.

By- og Kulturforvaltningen er klar med forslag til en række meget konkrete indsatser, som skal være med til at øge deltagelsen i fritids- og kulturaktiviteter i Vollsmose.

Nu skal forvaltningen så se på, hvordan indsatserne kan finansieres.

I 2020 har vi revideret Fritidspolitikken. Den er nu klar i en opdateret udgave, som Folkeoplysningsudvalget netop har godkendt på mødet den 22. oktober.

I den reviderede Fritidspolitik er der indarbejdet 3 nye fokusområder:

*Sammenhængskraft i fællesskaber – fritidsliv som en essentiel del af velfærden.
*Sammenhængskraft i lokalområderne – optimering af faciliteter og anlæg.
*Sammenhængskraft i naturen – friluftsliv og udeaktiviteter.

Facilitetsstrategien er blevet lagt ud på Odense Kommunes hjemmeside, og er nu også et værktøj, der kan bruges aktivt.

Byrådet har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025.

Vi ved, at mange rygere er begyndt at ryge i ungdomsårene. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig, og jo sværere er det at stoppe igen.

Derfor er børn og unge i Odense en vigtig målgruppe for at indfri visionen.

Organisationerne – DBU Fyn og SIKO samt Folkeoplysningsudvalget – har været inddraget, og deres anbefaling har været, at der ikke indføres rygeforbud, men at der henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealer og andre fritidsområder.

På den baggrund har byrådet lige før sommerferien besluttet, at der henstilles til, at der ikke ryges på de kommunale idræts- og fritidsfaciliteter.

Byrådet har også besluttet, at alle foreninger, der har aktiviteter på disse arealer, skal udarbejde en ryge-/tobakspolitik.

Forvaltningen har derfor inviteret alle foreninger til et informationsmøde, hvor Røgfrit Odense har stillet sig til rådighed for at være foreningerne behjælpelig med råd og vejledning.

I foråret 2020 overdrog Fyens Motor Sport det areal, hvor deres gamle motorbane har ligget i Højbjerg til Odense Kommune.

Det er sket i forbindelse med et mageskifte, hvor Fyens Motor Sport til gengæld har fået stillet et areal til rådighed i Kærby Mose, og deres nye motorsportsanlæg er nu taget i brug.

Mange af os er virkelig glade for, at den sag endelig har fået en god afslutning.

Jeg har jo fået fortalt, at den sag er startet længe før jeg blev født, så det er virkelig dejligt, at den endelig har fået en afslutning.

Tankerne med arealet i Højbjerg er, at det skal bruges til fritidsformål. Der har været holdt et par møde i lokalområdet, hvor interesserede har kunne byde ind med aktiviteter for området – naturligvis under skønsom hensyntagen til naturen.

Her til sidst vil jeg gerne endnu en gang opfordre jer alle til, at vi i fællesskab får talt fritid og kultur ind på sin plads som en helt naturlig del af velfærden.

Vi ved det i forvejen. Derfor skal vi netop også sørge for at udbrede budskabet ved hjælp af eksempler på, hvor vi understøtter, at alle får mulighed for at være en del af et forpligtende fællesskab.

Et fællesskab, hvor man lærer om demokrati, samfundsforhold, dannelse, forskellighed mv. Alt sammen er noget, der er forudsætningen for, at vi kan tale om, at danskerne skal vise samfundssind. Og derfor er fritidslivet en forudsætning for velfærden.

Tak for ordet.

Nye muligheder for at udvikle foreningsidrætten.

Med vedtagelsen af velfærdsplanen har Odense Kommune afsat betydelige økonomiske ressourcer til udvikling af lokalområderne i Odense. 500 mio. til skolerne, det samme til daginstitutionerne, 125 til lokalområderne generelt og 95 mio. til idrætsfaciliteter.

Renoveringsbehovet i forhold til idrætsfaciliteter overstiger det afsatte beløb. Skal der desuden moderniseres og måske endda nyetableres idrætsfaciliteter er vi derfor nødt til at kigge på helheden i lokalområdet.

Idrætsforeningerne har nu muligheden for at gribe udviklingshandsken og etablere sig som lokalbefolkningens foretrukne udfoldelsessted når det handler om fysisk aktivitet, bevægelse for alle og folkesundhed.

Der er nu gode muligheder for at etablere samarbejde med skoler, daginstitutioner og øvrige aktører i lokalområdet så man kan skabe rammerne for idræt for alle.
Idræt fra vugge til krukke !!

Idrætsforeningerne har allerede godt fat i en stor del af befolkningen, idet 60 % af borgerne dyrker idræt i en forening. De kendte idrætsgrene tiltrækker stadig rigtig mange.
Men breddeidrætselastikken kan godt strækkes mere ud.
Nu bliver der mulighed for at vi også kan etablere tilbud til de børn og unge, der ikke nødvendigvis vil træne 2 gange om ugen og spille kamp i weekenden, men som bare vil bruge bolden som verdens bedste legeredskab.
Nu skal vi have de sundhedshungrende kvinder med , alle dem der efterspørger kvalificeret træning i nogle moderne rammer.
Nu skal vi have børnefamilierne med til familieidræt hver lørdag .

Igennem samarbejdet med skoler og institutioner kan der etableres nogle nye bevægelseslokaler til disse aktiviteter. Så kan børnene og de ældre bruge de samme lokaler i dagtimerne.
Lokalerne kan bygges tæt på de eksisterende haller, så der skabes en synergi og livsglæde i lokalområdets samlingssted. Her kan mange glade borgere samles i en bevægelsesarena, der er præget af fællesskab, dynamik, dygtige instruktører,  engagerede ledere og fleksible aktivitetsmuligheder.
I SIKO ser vi frem til at være aktive medspillere i videreudviklingen af stærke lokale fællesskaber med den demokratiske foreningsidræt som en af de vigtigste aktører.

Med sportslig hilsen
Formand Henrik Schmidt og sekretariatsleder Preben Rasmussen

Husk repræsentantskabsmødet
Tirsdag d. 17/11 kl. 19.00 i PUCKEN, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

Odense kommune inviterer til 2 onlinemøder

Vi beklager at links i forrige nyhedsbrev ikke virker, så vi prøver lige en gang mere.

Odense Kommune har nu inviteret til 2 onlinemøder for idrætsforeningerne i Odense. Det ene handler om den generelle vedligeholdelse, det andet om etablering af nye kunstgræsbaner.

Hermed udsendte invitation fra kommunen

Tilmelding kan ske gennem ovenstående link.
Grundet kapacitetsbegrænsning kan der maksimalt tilmeldes én person pr. forening.
Mødet optages og vil kunne ses efterfølgende. De tilmeldte vil forud for mødet få tilsendt et link, der giver adgang til mødet.

Følgende vil være på dagsordenen til mødet:
. Hvordan kan vi gøre vedligeholdet af de kommunale bygninger bedre for jer som brugere?
. Hvad er potentialet i en større og stærkere 2:1-pulje? Skal vi gå nye veje, der kommer det samlede fritidsområde til gavn på en anden måde end at styrke 2:1- puljen?

Med Venlig Hilsen
På vegne af Odense Byråd
Peter Rahbæk Juel
Borgmester

Målstregen nærmer sig!! Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten??

Målstregen nærmer sig!!
Bliver Odenses idrætsforeninger prioriteret i slutspurten?? 

Og vil politikerne tilgodese de frivillige ledere i idrætsforeningerne?idrætsforeningerne?

Idrætsforeningernes organisation SIKO har fremlagt en 10 års plan for politikerne.

Kære Politikere
Nu har I chancen for at prioritere denne så odenseanerne får markant forbedrede muligheder for at dyrke idræt i en af de 220 medlemsforeninger.

Vi skal have gjort noget ved de kommunale faciliteter.
Vi skal have nogle nye moderne idrætscentre.
Vi skal have focus på idrætsforeningernes muligheder
for at spille aktivt med på sundhedsområdet.

SIKO har fremlagt en samlet plan for dette.
Den kan ses her.

Vi ønsker Jer alle nogle gode budgetforhandlinger.
Vi holder øje med Jer og ser frem til et positivt resultat.

DBU-Fyn og SIKO er enige om ønsker for kunstgræsplæner

Som supplement til det allerede fremsendte og fremlagte materiale vedr. etablering af kunstgræsbaner I Odense skal vi hermed tilkendegive flg:

SIKO og DBU Fyn har en kontinuerlig dialog om de idrætspolitiske ønsker, herunder også om etableringen af kunstgræsbaner i Odense.

Organisationerne er enige om at der, dels er et stort behov for nye kunstgræsbaner I Odense, dels er behov for midler til renovering af de nedslidte baner.
Endelig er der også behov for at kommunen som udgangspunkt overtager driften af banerne.

 

DBU Fyn ønsker for nuværende ikke at pege på specifikke placeringer af baner på et uoplyst grundlag. DBU Fyn ønsker at der iværksættes en grundig analyse af  behovet i kommunen med involvering af klubberne samt brug af de faktuelle tal vi kender omkring”kundegrundlaget”, der både kan være klubber, medlemmer, folkegrundlag og skoler Jf, de objektive kriterier, der fremgår af det udsendte notat fra SIKO. Det er for DBU Fyn vigtigt, at sådanne beslutninger træffes på et så oplyst grundlag som muligt til gavn for alle interessenter.  DBU Fyn er enige i, at der godt kan placeres baner i de 4 nævnte distrikter, men hvor, bør som nævnt undersøges nøjere. DBU Fyn deltager gerne i faciliteringen af en sådan behovsanalyse sammen med kommunens medarbejdere.

Desuden ønsker DBU Fyn at beslutningen om etablering af en ny kunstgræsbane i Syd/ Sydøst udskydes til der er en afklaring om hele Danmarks fodboldcenter på SDU.

DBU Fyn skal derfor ud fra ovenstående oplyse, at DBU Fyn for nuværende ikke ønsker at pege på nogle specifikke placeringssteder for kunstgræsbaner i Odense, og kan derfor ikke stå inde for helheden i det udsendte notat.  

SIKO står fortsat bag det fremlagte materiale.

Som det fremgår fremhæver begge organisationer fortsat det store behov for disse omfattende investeringer i kunstgræsbanerne.

Med venlig hilsen
SIKO
Henrik Schmidt

DBU, Fyn
Bjarne Christensen

 

Markant behov for en idrætspolitisk satsning i Odense

August 2020-1 Synspunkt

Markant behov for en idrætspolitisk satsning i Odense
Sommeren er ved at gå på hæld og som altid på denne årstid er aktivitetsniveauet højt
i de odenseanske idrætsforeninger. De udendørs idrætsgrene kører på højeste gear,
mens indendørsidrætterne allerede er i gang i haller og sale.Hvilket indtryk får idrætsudøverne så?

Først og fremmest bliver de mødt af nogle meget engagerede, initiativrige og dygtige
trænere og instruktører.
Dernæst kan de også være helt sikre på at aktiviteterne er velorganiserede og
strukturerede. De frivillige ledere har sørget for at rammerne er på plads.
De kan også helt sikre på at de fleste deltagere og trænerne er interesserede i at der
skal være et fællesskab på holdet og i klubben. Et fællesskab, der rækker ud over
idrætten. Her mødes man med holdkammeraterne og de øvrige klubmedlemmer til
sociale arrangementer af meget forskellig karakter.
Disse elementer er karakteristiske for foreningsidrætten i hele byen og uanset hvilken
slags idræt man dyrker.

Forskellene bliver imidlertid meget tydelige når der focuseres på facilitetsstandarden.

Et stort antal lokalområder er præget af firkantede og nedslidte haller. Gulvet, taget,
væggene, cafeteriaet og ikke mindst omklædningsrummene er præget af manglende
vedligeholdelse. Kalkaflejringer, rawplugs, der stikker ud og huller i gulv og vægge er
tydelige og afsætter et indtryk, der kan have stor betydning for idrætsdeltagernes
motivation for at deltage.

50 % af de odenseanske kvinder mellem 18 og 45 er ikke idrætsaktive i en forening.

Facilitetsstandarden er den afgørende faktor her. De sundhedsbevidste kvinder sætter
simpelthen ikke deres ben i en nedslidt hal, hvor man ikke kan være sikker på at
toiletter, håndvaske og brusere virker eller der ikke er gjort hovedrent i flere år.
De private fitnesscentre har scoret kassen ved at satse på denne målgruppe med nogle
andre sundhedsorienterede aktiviteter og moderne faciliteter.
Men når de unge mødre ikke kommer i foreningen, kommer deres døtre heller ikke.
De 14-18 årige piger er næsten ikke til at finde i idrætsforeningerne.

I andre lokalområder hvor der er bygget nye idrætscentre som i Højby, Korup, Dalum,
Tarup/Pårup og Ubberud er der en markant større tilslutning til foreningsidrætten fra
disse målgrupper.
I SIKO er vi netop nu i gang med den årlige møderække med de politiske partier i
Odense Byråd.
Her argumenterer vi for at et enigt Byråd bør vedtage en markant idrætspolitisk
satsning, der indeholder flg.:

.Etablering af 10 nye idrætscentre bestående af 2-3 nye eller nyrenoverede
haller, hvor den lokale idrætsforening kan igangsætte mindst 15 forskellige
idrætsgrene, suppleret af alsidige træningsmuligheder i form af et moderne
foreningsdrevet fitnesscenter.

. Etablering af 5 nye kunstgræsbaner og renovering af de nedslidte

.Etablering af nye tidssvarende faciliteter til de enstrengede idrætsgrene, der kan
dokumentere et behov for disse.

. Etablering af en sundhedspulje på 5 mio. pr år. Puljen skal give
idrætsforeningerne mulighed for at tiltrække alle de grupper, der er ramt af
livsstilssygdomme, isolation og ensomhed. Det gælder både børn, unge, voksne
og ældre.

.Renovering og modernisering af de øvrige nedslidte idrætsfaciliteter.

. Igangsætning af kompetenceudviklingsforløb for halinspektørerne.

. Igangsætning af udviklingsforløb i idrætsforeningerne under overskriften ” det
fede idrætsmiljø for alle ”.

Med disse punkter har vi serveret indholdet og rammerne for en idrætspolitik, der er
visionær og orienteret mod at give idrætsforeningerne optimale muligheder for at
imødekomme borgernes behov for lokale og interessebestemte fællesskaber.

Tør politikerne gribe bolden?

Indsatte billede er fra Keingart designede idekatalog for indretning af omklædningsrum for kvinder.
https://www.dbu.dk/media/12532/idekatalog-02-01-2019-1.pdf

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

SIKO afholder repræsentantskabsmøde

Torsdag 1. oktober 2020 kl. 19.00
i Pucken, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning (den muntlige)

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg.
Formand Henrik Schmidt (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Pernille R. Egdal (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Michael Mai (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jimmy Andersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Carina Andersen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter for et år af gangen.
1 registreret revisor(1år) = PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år) Hanne Clemmensen (modtager genvalg)
1 revisorsuppleant (1 år) Arne Christensen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Skriftlig beretning findes vedhæftet her.
Regnskab findes vedhæftet her.
Budget findes vedhæftet her.
Alt findes også på hjemmesiden www.siko.dk.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 24 september, på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Med sportslig hilsen
SIKO

Synspunkt Flere kunstgræsplæner – ja tak !!

SIKO bakker op om behovet for nye kunstgræsbaner men der er også et
stort behov for flere idræts og kulturcentre.
I SIKO har vi fulgt debatten om nye kunstgræsbaner med stor interesse.
Det er særdeles positivt at flere politiske partier går ind for etablering af nye kunstgræsbaner og desuden renovering af de nedslidte.De odenseanske fodboldklubber har igennem de sidste 20 år ydet en omfattende frivillig indsats for at skaffe midler til etableringen af disse
baner, der gør det muligt at spille og træne hele året. Fundraising i form af fondsansøgninger og indtægtsgivende arrangementer har været på dagsordenen i mange klubber.
Desuden har klubberne ydet en tilsvarende bemærkelsesværdig indsats i forhold til at vedligeholde de etablerede baner.
Vi har nu over 10 baner i Odense.

Behovet for flere kunstgræsbaner til fodbold i Odense er imidlertid endnu mere omfattende end indholdet i det forslag, der nu ligger om 5 nye baner.
Alle klubber burde have adgang til en kunstgræsbane. Nødvendig vis ikke sådan at en enkelt klub har fuld råderet over denne, men således at flere klubber i det enkelte område går sammen om anvendelsen og driften. Der bør udarbejdes en samlet plan for dette. Planen skal indeholde forslag til finansiering og drift af disse nye baner.

I SIKO har vi været med til at udarbejde en facilitetsstrategi, der bygger på en grundig analyse af det fremtidige behov for idrætsfaciliteter i Odense. Denne strategi bygger på prognoserne i forhold til befolkningsudvikling og facilitetsdækning.

Strategien er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget.

Den manglende vedligeholdelse og modernisering af de eksisterende faciliteter træder stadig tydeligere frem som et markant behov.

Endelig er der allerede beskrevet nogle nye ambitiøse idrætsprojekter, som kan være med til at dække det stadig stigende behov for sunde
foreningsdrevne idrætsaktiviteter. Imidlertid er der behov for en samlet kortlægning af alle projekter sådan at vi får et samlet overblik, der kan danne grundlaget for en fornuftig helhedsplanlægning.
Derefter kan man afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at realisere de vedtagede målsætninger.
Kortsigtede hovsaløsninger er ikke til gavn for den samlede foreningsidræt.

Skal vi opretholde gejsten i de odenseanske idrætsforeninger generelt er vi
nødt til at udarbejde en samlet plan, der tilgodeser flest mulige idrætsgrene og lokalområder.

Akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID – 19krisen

Akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID – 19krisen

Vi har været afsøgende på hvordan vi som kommune bedst kan støtte op om alle de frivillige indsatser der er i gang og kan sættes i gang under COVID-19 krisen.

Derfor har vi nu afsat midler til en akutpulje for frivillige foreninger der hjælper udsatte børn og seniorer under COVID 19-krisen.

 

Baggrund

Danmark står lige nu i en helt ekstraordinær situation på grund af COVID-19. Det har konsekvenser for os alle sammen, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen. Heldigvis har vi set rigtig mange udvise samfundssind i Odense. Det gælder ikke mindst de odenseanske foreninger, der allerede nu er godt i gang med at organisere sig og tænke i nye initiativer, hvor mange har meldt sig som nye frivillige. Det vil Odense Kommune gerne støtte op om.

 

Derfor opretter Odense Kommune nu en akutpulje målrettet frivillige foreninger, der sikrer fællesskaber under den aktuelle COVID-19-situation. De fleste savner fællesskabet, men nogle borgere er særligt udsatte lige nu. Det gælder eksempelvis udsatte børn og deres familier, der lige nu kan have svært ved at få hverdagslivet til at hænge sammen, og hvor børnenes trivsel er ekstra udfordret på grund af den ændrede hverdag. Eller vores ældre, som kan opleve øget ensomhed og udfordringer med praktiske gøremål i det daglige.

 

Med puljen gives en hjælpende hånd til de frivillige kræfter, så de i denne ekstraordinære situation kan hjælpe de børn og ældre, der er hårdest ramt af situationen. Puljen støtter op om, at Odense bliver rigere på frivillige kræfter – kræfter der vil det fælles bedste, mens vi er hver for sig.

 

Akutpuljen

Der afsættes i første omgang 300.000 kr. til akutpuljen, og hver forening kan søge op til 100.000 kr.
Ved alle bevillinger kræves en evaluering. Ved bevillinger på en sum over 25.000 kr., kræves der endvidere et regnskab samt en underskrevet ledelseserklæring. Dokumentationen skal sendes seneste 3 måneder efter, at I er færdige med projektet.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et administrativt indstillingsudvalg på baggrund af nedenstående kriterier.

Kriterier for akutpuljen

 • Akutpuljen kan søges af alle frivillige foreninger i Odense, der iværksætter tiltag til borgere i Odense, der er særligt berørt af konsekvenserne ved den aktuelle COVID-19-situation.

 

 • Ved behandling af ansøgninger vil indsatser rettet mod udsatte børn med afsavn og ældre blive prioriteret.

 

 • Vi skal stå sammen for at tænke nyt. Derfor understøtter akutpuljen særligt initiativer, der i partnerskaber med for eksempel andre foreninger eller det lokale erhvervsliv øger frivilligheden i Odense.

 

 • Da sundhedsvæsnet lige nu har brug for alle sundhedsfaglige hænder, vil puljen ikke støtte indsatser, der trækker på sundhedsfaglige ressourcer.

 

 • Akutpuljen kan ikke søges af enkeltpersoner, offentlige eller kommunale institutioner samt private virksomheder. Der kan ikke søges om midler til direkte støtte af enkeltpersoner eller virksomheder.
 • Der er ansøgningsfrist til akutpuljen henholdsvis mandag den 6. april 2020 kl. 12.00, onsdag den 15. april 2020 og onsdag den 22. april 2020. Ved ansøgninger fremsendt til den 6. april 2020 prioriteres projekter, der kan opstartes i uge 15. Ansøgninger til akutpuljen vil blive behandlet hurtigt efter ansøgningsfristens udløb. Hvis midlerne i puljen er opbrugt efter første ansøgningsrunde, vil senere indkomne ansøgninger ikke blive behandlet, medmindre der bliver afsat yderligere midler.

 

Puljen kan søges fra https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

I meget velkomne til at sende en ansøgning, hvorefter der vil blive taget konkret stilling til den i forbindelse med puljens kriterier.

 

Venlig hilsen

 

Sara Lund Jensen

Konsulent og antropolog

 

Mobiltlf. 3066 1793

sarje@odense.dk

 

Odense Kommune
Borgmesterforvaltningen

Borgmestersekretariatet og borgerinddragelse

 

Flakhaven 2

5000 Odense C

www.odense.dk

Conavirus – Kan generalforsamlingen udsættes? Relevant spørgsmål i disse tider

Meget relevant spørgsmål i disse tider.

På Odense kommunes hjemmeside er fundet følgende:

Generalforsamlingen – kan den aflyses, hvordan gør I, og hvordan skal I forholde jer?

Få gode råd her.

DGIs chefjurist har skrevet lidt om, hvordan I som foreninger kan forholde jer til genralforsamlingen i denne periode. Der er gode råd til aflysning, udsættelse og indbydelse til ny. Tak til Steen for de gode råd.

 1. Kan foreningen udsætte en allerede indkaldt generalforsamling?
  Ja. Bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte generalforsamlingen, da der bør gennemføres så få fysiske møder som muligt.
 2. Gælder det både generalforsamlinger i marts og senere?
  Generalforsamlinger i marts kan og bør udsættes. Derimod bør man foreløbig afvente situationens udvikling før der tages stilling til, om generalforsamlinger i april og senere udsættes.
 3. Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden en bestemt dag, f.eks. i marts, ikke kan overholdes?
  Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure), og fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er derfor lovlig og beslutningsdygtig.
 4. Hvornår skal den udsatte generalforsamling afholdes?
  Den skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt.
 5. Skal vi indkalde på ny selvom vi allerede har indkaldt en gang til den ordinære generalforsamling?
  Ja. Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat (udskudt), er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og –måde. Medlemmer kan fremsætte forslag efter vedtægternes regel for, hvor lang tid før generalforsamlingen sådanne forslag skal være modtaget. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal behandles.
 6. Kan vi vælge at afholde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?
  Nej. Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne.
 7. Skal vi indkalde nu til generalforsamling, som vi efter vedtægterne skal holde i april, selvom vi ikke ved, om vi kan afholde den?
  Ja. Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde. Men kan I vente til 30. marts, hvor der gøres status på Coronasituationen, og stadig overholde varslingsfristen, bør I afvente med at indkalde. Det kan i indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af Coronasituationen.
 8. Kan vi indkalde til generalforsamlingen uden at sætte dato på, men anføre at det tidligst bliver en bestemt dato, og at der kommer nærmere information om den endelige dato.
  Nej. Vedtægternes krav til varslingsperiode skal opfyldes, så generalforsamlingsdatoen skal fastlægges med en frist, der opfylder varslingsreglen (f.eks. 4 uger før generalforsamlingen).
 9. Kan bestyrelsen bare fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne skulle være besat ved nye valg på den nu aflyste generalforsamling?
  Ja. Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.
 10. Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling?
  Nej. Har bestyrelsen f.eks. foreslået, at kontingentet skal sættes op, kan der ikke opkræves efter dette forslag før den udsatte generalforsamling har været afholdt og har godkendt forslaget.
 11. 11.Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling?
  Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal behandles på en ordinær generalforsamling, og andre emner, som ønskes behandlet. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, og der aflægges beretning. Den sædvanlige årsberetning kan suppleres med bemærkninger om perioden op til den udsatte generalforsamling.
 12. Hvad skal vi svare, hvis der bliver spurgt til, om medlemmerne får noget af kontingentet refunderet, fordi der har været en periode, hvor der ikke var aktivitet som følge af Coronasituationen?
  I kan svare, at der ikke betales noget tilbage. Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv.