Referat af repræsentantskabsmøde 21/3 2017

Nyhedsbrev 3 – marts 2017

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Henrik Schmidt (HS) foreslog Helge Pasfall, der efterfølgende blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning.
Formand Henrik Schmidt aflagde mundtlig beretning.
Jørgen Bendix, OGF: I forhold til DIF har du anført, at organisationen mener, der sker for lidt. Hvad synes de, der sker for lidt af?
Henrik Schmidt: DIF vil gerne markere sig her Odense i form af øget synlighed og initiativer.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev derefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Poul Bülow (PB) fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
PB fremlagde budgettet for 2017 til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsens ændringsforslag om, at der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen, blev vedtaget.
Valg af 2 suppleanter til FU udgår.

6. Valg.
Flg. blev genvalgt uden modkandidater: Næstformand Hans Ole Andersen, Kasserer Poul Bülow, Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Frimann, Dennis Witek, Jacqueline Levin og Bernt Nielsen.
Reg. revisor PK Revision blev genvalgt.
Folkevalgt revisor Yrsa Larsen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Arne Christensen blev genvalgt.
Bestyrelsen får mandat til at vælge de 2 nye suppleanter til bestyrelsen.

7) Eventuelt.

Helge Brix, Højby SG: Det er skræmmende at høre, at der er så mange foreninger, der ikke betaler kontingent. Hvad gør I ved det?
HS svarede: Vi prøver at følge op med dialog og henvendelser, og det lykkes også i en del tilfælde. Desværre er der også nogle, hvor vi må give op, især har en del rideklubber givet problemer.
Helge Brix: Hvordan kan man undgå aflysninger af haltider, der ikke er meddelt? Her er der altså tale om, at en underviser står med et stort antal deltagere, og der er ikke givet besked om at tiden er aflyst.
HS henviste til Fritidsafdelingen. Dorte Nielsen lovede at undersøge sagen og vende tilbage til Højby med et hurtigt svar.
Hans Ole Andersen takkede for valget som næstformand for de næste 2 år.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref. Preben Rasmussen