Medlemstilskud for foreninger

By- og Kulturforvaltningen     

Fritid og Folkeoplysning

 

 

Medlemstilskud 2021 Regler for ansøgning om tilskud 

Medlemstilskud beregnes på baggrund af antallet af medlemmer og det aktivitetsniveau, som  foreningen havde i 2020.

Folkeoplysende foreninger kan modtage tilskud, hvis nedenstående oplysninger og materiale er  indtastet og uploadet på Fritidsportalen

senest d. 1. juni 2021 

Medlemstilskud i 2021 

 • 178,00 kr. pr. tilskudsberettiget medlem pr. år
 • 356,00 kr. pr. handicappet medlem pr. år

Årlig accept af Erklæring om indhentelse af børneattest 

 • Alle foreninger, uanset medlemssammensætning, skal én gang om året ind på Fritidsportalen  og ophæve børneattestspærringen. Log på Fritidsportalen og klik på ikonet ”Forening”. Klik på  fanebladet ”Erklæring børneattest”, læs teksten, acceptér og klik på ”GEM”.

Oplysninger, som skal indtastes på Fritidsportalen 

 1. Medlemstal (klik på ikonet ”Forening” og vælg fanebladet Medlemmer) 2. Kontingent og aktivitetsniveau (klik på den lilla cirkel ”Tilskud”, klik ”OPRET” og vælg  ”Medlemstilskud 2021” ved at klikke på pilen
 2. Bestyrelsesoplysninger – ajourføres hvis der er sket ændringer (klik på ikonet ”Forening”  og vælg fanebladet ”Kontaktpersoner”)

Følgende materiale skal uploades på Fritidsportalen af alle foreninger 

 • Referat fra generalforsamlingen 2021, underskrevet af formand og dirigent • Aktivitetstimeplan 2021
 • Regnskab 2020, underskrevet af hele bestyrelsen og med korrekt revisionspåtegning – skal offentliggøres • Vedtægt, hvis den er blevet ændret på generalforsamlingen

Definition på en frivillig  

Frivillige/ulønnede medarbejdere modtager ikke skattepligtigt honorar/løn fra foreningen  (godtgørelse og gratisydelser regnes ikke som honorar/løn). Det frivillige arbejde udføres for  andre end familie og venner. Arbejdet er planlagt og organiseret. Det kan godt være ad hoc, men  det skal være aftalt, at man gør det. 

Hvilke medlemmer kan der søges medlemstilskud til?  

 • Medlemmer under 25 år (født i perioden 1995 – 2020)
 • Handicappede medlemmer er tilskudsberettigede uanset alder. Medlemmet skal dog skrive  under på en Tro og love-erklæring. Erklæringen skrives under én gang og opbevares derefter  af bestyrelsen, til fremvisning hvis foreningen udtages til stikprøvekontrol af medlemstilskud.  Erklæringen ligger under Offentlige dokumenter på Fritidsportalen. 

Alle medlemmer, der søges tilskud til, skal som minimum have betalt 178,00 kr. i kontingent samt  have deltaget aktivt i foreningens fast tilrettelagte aktiviteter i mindst 4 måneder i 2020.

Tilskudsbeløbet vil blive reduceret, hvis foreningens samlede kontingentindtægt er mindre end  tilskuddet.

Der kan søges tilskud til aktive medlemmer, der er fritaget for kontingentbetaling af sociale  årsager eller bidrager med arbejdsfunktioner, som honoreres med betalingsfrit medlemskab.  Foreningen kan blive bedt om, at fremvise dokumentation for disse medlemmer.

Der kan ikke søges medlemstilskud til følgende medlemmer: 

 • Passive medlemmer
 • Medlemmer, der deltager med klippekort
 • Foreninger, der opkræver familiekontingent. Der må gerne gives rabat, hvis der er flere  medlemmer fra samme familie, men der skal være individuel kontingentbetaling.

Aktivitetsniveau for tilskudsberettigede: 

Medlemmet skal have deltaget aktivt i foreningens fast tilrettelagte aktiviteter.

 • For at opnå 100 % i tilskud, skal aktiviteten foregå mindst 1 gang om ugen i sæsonen.  Sæsonlængden afhænger af aktivitetstypen.
 • Har foreningen færre aktiviteter end beskrevet ovenfor, kan der ikke modtages tilskud.

Stikprøvekontrol af medlemmer: 

Hvert år udtages et antal foreninger til stikprøvekontrol af medlemsoplysningerne. Det er vigtigt,  at I gemmer den medlemsliste, der søges tilskud efter. Medlemslisten skal minimum indeholde  navn og fødselsdato.

Hvis foreningen ikke kan fremvise den medlemsliste, der ligger til grund for ansøgningen om  medlemstilskud, skal foreningen betale hele tilskuddet tilbage.  

HUSK DERFOR AT GEMME MEDLEMSLISTEN! 

Kontaktoplysninger til Fritid og Folkeoplysning  

Idrætsforeninger: mail jkb@odense.dk tlf. 6551 5321

Øvrige foreninger: mail aje@odense.dk tlf. 6551 5312