Idrætspolitiske valgmøde 28-9-2021 hos Energi Fyn

Opsummerende notat fra det idrætspolitiske vælgermøde:

Der er et kæmpe behov for en massiv indsats i forhold til nyetablering, modernisering og renovering af idrætsfaciliteter i Odense.

Behovene omfatter flg. elementer:

1:

. Udvidelse og modernisering af de eksisterende faciliteter i lokalområder, hvor idrætsforeningerne aktuelt er nødt til at afvise børn og unge, der ønsker at dyrke idræt.
. Moderniseringen skal også indeholde etablering af tidssvarende samværslokaler.
. Udvidelsen skal baseres på et samarbejde mellem flere aktører i lokalområdet, så der
skabes et levende og dynamisk miljø.
Som redskab til realisering af dette behov skal der udarbejdes en udviklingsplan.
Idrætsorganisationerne arbejder sammen med kommunen om dette. Derefter skal det behandles
politisk hvordan man finder midlerne til realisering af planen.

2:

. Renovering og vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter.
Der skal udarbejdes en genopretningsplan for dette. Samme model som
under punkt 1. Arbejdet baseres på den eksisterende viden om
vedligeholdelsesbehovet.

Øvrige indsatsområder/ forslag:

. Når 40% af børn og unge ikke er medlemmer af en idrætsforening i Odense, er tallet i høj grad præget af den massive manglende foreningsdeltagelse i de udsatte boligområder, hvor 80-90% ikke deltager. Her skal der gøres en indsats, men hvilke metoder skal anvendes ? Alle interessenter skal reflektere og have en dialog om dette.
. Der bør iværksættes en gennemgribende afbureaukratisering af alle relevante områder, hvor idrætsforeningerne agerer. Det skal gøres nemmere at være frivillig leder. SIKO arbejder videre med dette.
. Kursuspuljen til trænere, instruktører og ledere bør udvides så der kan etableres den nødvendige kompetenceudvikling også i forhold til behovet for rekruttering af nye frivillige ledere.
. Der bør etableres et idrætspolitisk forum, hvor alle interessenter kan drøfte visioner for idrætsudviklingen i Odense.
. Både de lokale politikere, idrætsforeningerne og SIKO bør være aktive i forhold til indholdet af den kommende revision af udlodningsloven i 2022. Lokale idrætssammenslutninger bør tilgodeses i denne.

 

Noter fra valgmøde tirsdag d 28. september 2021

Finn Andersen Energi Fyn bød velkommen i lokalerne.

Paw Jacobsen fortalte om Fyns Support EL. Det handler om støttepenge til foreningerne, hjælp til  ungdomsarbejde, køb af træningstøj og lignende. Støtteordningen har eksisteret i snart 10 år.

Claus Skjoldborg Larsen socialdemokratiet: 

Repræsenterer 500 medlemmer idrætsmæssigt – Mener at man skal rekruttere nye medlemmer i skolerne – Hos de svage familier kniber det med opbakning til børns idrætsaktiviteter – Dokumentation omkring arrangementer er alt for omfattende – Hvad med at sætte frivillighed på skoleskemaet? – Der er behov for en frivillig basis.

Christel Gall De Lokal Nationale:

Aktiv i Kodokan – Støtter SIKO fuldt ud – Bakker op omkring penge til Sct. Jørgens Hallen – Vil gerne have en opsparing til flere haller – Ønsker en form for fritids palette til nye tilflyttere (gælder alle kulturelle aktiviteter og idræt) – Giv kurser til ledere og trænere – Brug af støtteforeninger til klubber – Odense skal have et friluftsbad – Ja til EM i kvindefodbold 2025.

Christoffer Lilleholt Venstre:

Tak til foreningsbestyrelser – ja til fagligt løft til ledere og trænere -Synes man skal tænke idræt ind i kommende byudvikling – Mere og bedre uddannelser til ledere – Eliteidræt har andre præmisser en breddeidræt. Odense støtter udvikling af talenter – Der er nu  en idrætsefterskole i Odense – Foreninger er ikke firmaer, derfor lettere dokumentation og digitale løsninger – Vi skal lave en opsparing til kommende idrætsfaciliteter – Vi skal finde en metode til at finansiere de selvejende haller – DBU og dyre kurser skal der kigges på – Friluftsbadet, der kigges ind i 3 scenarier: renovering af bestående, bygge helt ny på stedet, bygge nyt et andet sted.

Søren Freiesleben Enhedslisten:

Lytter aktivt til foreningerne – Mest interesseret i breddeidræt – fritidspas er en god ide – De, der ikke selv kan finde vej skal hjælpes Der er jo afsat penge til frivilligt arbejde i foreninger – Ansøgninger til kommunen kræver at man er specialist – Friluftsbadet er i proces, det skal gøres mere smart.

Brian Dybro Socialistisk Folkeparti:

Vil gerne koble idræt og unge som mistrives – Søger fortsat samarbejde med SIKO om  de 13-1400 unge, som hverken er arbejds-eller uddannelsesparate – Godt med pengene til Sct. Jørgens Hallen – Fritidspas som supplement til fritidsvejleder – kommunen støtter breddeidrætten – Det er idrætten selv ,der har løsningerne på det meste – Sætter man sig sammen i dialog, så sker der også noget – Høj støtte giver også høj deltagelse – Idrættens behov er meget større end der er penge til ,derfor lav en 10 års plan – Byrådspolitikere skal videregive idrættens problemer til deres kollegaer i folketinget – Vi skal sikre at idrætten har lokal forankring-

Kristian Guldfeldt Det Konservative Folkeparti:

Ekstra faciliteter til eliten i 2025 – Idrætsfaciliteter skal være i orden – Ønsker en fast plan for renovering af idrætshaller i fremtiden – Man skal nytænke hele området omkring fritidspas og fritidsvejledere – Det er foreningernes opgave at sluse forældrene ind i foreningsarbejdet – Idrætten har allerede længe været presset med løn til ledere – Fjern det store bureaukrati ,som gør det surt at være frivillig – Alle idrætsforeninger har svært ved at besætte kassererposten – OK til idrætscentre med rammer for forskellige foreninger – ja til at fritidsklubber skal være lokale – Vi skal have en udviklingsplan og en genopretningsplan, begynd opsparing nu – Man kan spare 20 mill. på administration eller telefon budget per år

Susanne Crawley Radikale:

Mener at fritidsvejlederne er bedre ordning end fritidspas til prøveforløb i foreningerne – Foreningerne kan måske lære noget af hvordan Red Barnet er organiseret – Økonomisk tilskud skal gives til dem ,der bidrager med frivillig arbejdsindsats – Idrætslivet skal prøve at samarbejde med frivilligforeninger og sociale foreninger – ja tak til en 10 års plan for renovering – tanken om idræts centre som i Korup er velkommen – Der skal kikkes på eventuel overbooking af haller – Idrætsforeninger skaber værdi, sundhed og velvære – Lav en plan for idrætten baseret på fakta – Lav et idrætspolitisk møde i “ikke valgår” – Pedeller tilbage på skolerne (distrikt) – Lav partnerskaber omkring bycentre.

Carsten Sørensen Dansk Folkeparti:

Friluftsbadet bør nybygges som OPP projekt, skal fortsat være placeret i Bolbro – Idræt er en vigtig del af folkesundheden – dette også sagt ved valgmødet for 4 år siden – undgå aflønning af ledere og trænere , tilbyd kurser – Dokumentation tynger idrætslederne – Vi skal udvikle et nyt friluftsbad og det skal ligge i Bolbro – pedeller tilbage til skolerne – Ta’ et kik på generationernes hus –

Fra salen

Andreas Kjeldsen ,Odense Skiklub:

Der mangler tilbud til introduktion af idrætten. Odense har ikke et tilbud om fritidspas.Odense er en af de 3 kommuner på fyn der ikke har fritidspas.

Preben Rasmussen, SIKO:

Det er et problem at børn er med i idrætstilbud i de 3 år ,der gives tilskud., derefter forsvinder de ud af idrætssammenhæng. Kernen i det hele er ,at det er svagt stillede børn. Man skal have fat i en landsplan for idrætspolitik. Støtten skal falde mere lokalt og ikke kun fortrinsvis til de store idrætsforbund

John Christensen, Odense Sejlklub:

Idræt er et samlet hele. Det er både elite og bredde. Det kan ikke skilles ad. Der skal være mere fokus på den frivillige idrætsleder. Tendensen med løn til ledere er godt på vej.

Lars Buchard, Odin skolen:

Man har fat i noget meget frugtbart når det drejer sig om forældresamarbejdet. Folkeskolen er jo forpligtet til at søge partnerskab med frivillig idræt. Vollsmose Plan er fin nok, men kunne man ikke lave nogle lokale fritids seminarer, det er bare en ide.

Helene Seefeldt, Fællesværket i Bellinge:

Vi skal have styrket idrætsfaciliteterne i Odense ved at samle både idrætslivet og lokalsamfundet i attraktive idræts -og fritidscentreDet er vigtigt med en fysisk samling af faciliteter.

John Nielsen B1913:

DBU er en pengemaskine ,deres kurser er alt for dyre. Påvirk landspolitikerne til at gøre noget ved det. Opgavefordeling mellem forvaltninger virker uheldig. Man sætter skilte op på fodboldbaner ,hvor der står, at de ikke må ikke betrædes.

Vagn Jensen FKS:

Husk ,at vi har tabt en generation af frivillige ledere. Idrætshaller skal fremover være samlingspunkt for lokale aktiviteter. Man forventer at Idræts centre skal favne mere, men som selvejende kan man ikke låne penge nogen steder.

Sanderum Håndbold:

Fællesskab er vigtigt. Man kommer en halv time før og bliver en time efter træning, når man er frivillig. Hold op med at yde tilskud til idrætsfaciliteter ,hvor der ikke er en klub til at tage ansvar. I Sanderum Håndbold er man på få år gået fra 135 til 250 medlemmer- det stiller store krav til hal kapacitet !

Michael Hansen Neptun:

Det er ærgerligt ,at friluftsbadet kun bruges i en kort sæson. I Reykjavik er der 20 friluftsbade til 170.000 mennesker. Der er mange gode ideer til kommende brug af friluftsbadet.

Nicolai Günther, Dalum Håndbold:

Den rapport, som politikerne kigger på, er forældet : kig venligst på virkeligheden.! Hallerne er presset og foreningerne lider under at skulle træne på flere forskellige lokationer. Meget uheldig opdeling mellem forvaltningerne: pedellerrengøring og græsklipning.

Rene Hansen Odense Q:

Har udviklet trænere for egen regning, det er dyrt. Klubben tiltrækker spillere fra hele Fyn ,og man mangler gevaldigt omklædning og badefaciliteter. Er politikerne med på at trække EM i kvindefodbold til Odense?

Højby S&G:

Vi er gået fra 175 til 375 medlemmer og har brug for en hal mere. Vi har 3 mill. kr. selv, men der er ikke nogen reaktion fra politisk side. Mener også at hallerne skal gøres mere indbydende. Der savnes en mulighed for at kunne optage kommunale lån.

Anita Faros Dart Center Fyn:

Kommunen kan ikke acceptere at to selvstændige klubber slår sig sammen om et fælles aktivitetscenter og opretter en forening til dette. Der er ingen medlemmer i den nye forening siger kommunen.