Conavirus – Kan generalforsamlingen udsættes? Relevant spørgsmål i disse tider

Meget relevant spørgsmål i disse tider.

På Odense kommunes hjemmeside er fundet følgende:

Generalforsamlingen – kan den aflyses, hvordan gør I, og hvordan skal I forholde jer?

Få gode råd her.

DGIs chefjurist har skrevet lidt om, hvordan I som foreninger kan forholde jer til genralforsamlingen i denne periode. Der er gode råd til aflysning, udsættelse og indbydelse til ny. Tak til Steen for de gode råd.

 1. Kan foreningen udsætte en allerede indkaldt generalforsamling?
  Ja. Bestyrelsen er i den foreliggende situation berettiget til at udsætte generalforsamlingen, da der bør gennemføres så få fysiske møder som muligt.
 2. Gælder det både generalforsamlinger i marts og senere?
  Generalforsamlinger i marts kan og bør udsættes. Derimod bør man foreløbig afvente situationens udvikling før der tages stilling til, om generalforsamlinger i april og senere udsættes.
 3. Hvilken betydning har det, hvis vedtægternes regel om, at generalforsamlingen skal afholdes inden en bestemt dag, f.eks. i marts, ikke kan overholdes?
  Det har ingen betydning. Der er ganske vist tale om en formel mangel, men dirigenten må på den udsatte generalforsamling konstatere, at der er en saglig grund til, at fristen ikke kunne overholdes (force majeure), og fejlen er derfor ikke væsentlig, og den udsatte generalforsamling er derfor lovlig og beslutningsdygtig.
 4. Hvornår skal den udsatte generalforsamling afholdes?
  Den skal afholdes hurtigst muligt efter at situationen gør det muligt.
 5. Skal vi indkalde på ny selvom vi allerede har indkaldt en gang til den ordinære generalforsamling?
  Ja. Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat (udskudt), er der tale om en ”ny” ordinær generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og –måde. Medlemmer kan fremsætte forslag efter vedtægternes regel for, hvor lang tid før generalforsamlingen sådanne forslag skal være modtaget. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal behandles.
 6. Kan vi vælge at afholde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?
  Nej. Der kan kun afholdes digital generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne.
 7. Skal vi indkalde nu til generalforsamling, som vi efter vedtægterne skal holde i april, selvom vi ikke ved, om vi kan afholde den?
  Ja. Der er i øjeblikket ikke grundlag for at lade være med at indkalde. Men kan I vente til 30. marts, hvor der gøres status på Coronasituationen, og stadig overholde varslingsfristen, bør I afvente med at indkalde. Det kan i indkaldelsen anføres, at der må tages forbehold for aflysning afhængig af Coronasituationen.
 8. Kan vi indkalde til generalforsamlingen uden at sætte dato på, men anføre at det tidligst bliver en bestemt dato, og at der kommer nærmere information om den endelige dato.
  Nej. Vedtægternes krav til varslingsperiode skal opfyldes, så generalforsamlingsdatoen skal fastlægges med en frist, der opfylder varslingsreglen (f.eks. 4 uger før generalforsamlingen).
 9. Kan bestyrelsen bare fortsætte selvom nogle af bestyrelsesposterne skulle være besat ved nye valg på den nu aflyste generalforsamling?
  Ja. Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen bør dog i denne periode agere mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger.
 10. Kan bestyrelsen agere ud fra forslag, der kunne forventes at være vedtaget, på den ikke afholdte generalforsamling?
  Nej. Har bestyrelsen f.eks. foreslået, at kontingentet skal sættes op, kan der ikke opkræves efter dette forslag før den udsatte generalforsamling har været afholdt og har godkendt forslaget.
 11. 11.Hvordan skal dagsordenen være for den udsatte generalforsamling?
  Dagsordenen skal indeholde de punkter, som vedtægterne foreskriver skal behandles på en ordinær generalforsamling, og andre emner, som ønskes behandlet. Der skal således ske godkendelse af årsregnskab, og der aflægges beretning. Den sædvanlige årsberetning kan suppleres med bemærkninger om perioden op til den udsatte generalforsamling.
 12. Hvad skal vi svare, hvis der bliver spurgt til, om medlemmerne får noget af kontingentet refunderet, fordi der har været en periode, hvor der ikke var aktivitet som følge af Coronasituationen?
  I kan svare, at der ikke betales noget tilbage. Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv.

Synspunkt Flere midler til idrætsforeningerne? – Hvordan??

Flere midler til idrætsforeningerne? – Hvordan??

Som frivillig leder i en idrætsforening er opgaverne meget varierede.

Imidlertid er dette at arrangere, afvikle og evaluere indtægtsgivende arrangementer en væsentlig del af de opgaver, man bliver stillet overfor.

Kreativiteten er karakteristisk når man kigger ud over landskabet af arrangementer, hvor det er hovedformålet at skaffe midler til foreningerne.

Ofte er der imidlertid også et fællesskabsmotiv bagved. Foreningslederne ønsker at skabe et økonomisk grundlag for at medlemmerne kan være sammen om nogle fælles oplevelser, f. eks på en holdtur til udlandet, stævnedeltagelse, kursusdeltagelse osv.
I Odense har OKS netop haft 40 fodboldspillere på en fælles tur til Florida. Udgifterne til denne blev dels dækket af egenbetaling, dels af et markant tilskud fra klubkassen. Dette initiativ er blot et eksempel på et fællesskabsdannende arrangement som skaber et overskud af social kapital til samfundet.

Er det rimeligt at de frivillige ledere skal bruge så meget tid på at skaffe midler disse fællesskabsdannende arrangementer ?

I SIKO arbejder vi i øjeblikket på at etablere en idrætspolitisk studiekreds, hvor vi skal have skabt et velkvalificeret grundlag for en dybdegående analyse af pengestrømmene til og fra idrætten.

Udlodningsloven skal revideres i foråret 2021 og der skal være kommunalvalg i november 2021.

Hvilke midler tilgår idrætsorganisationerne og hvad anvendes de til ?

Kunne man udarbejde en model, hvor de lokale foreninger fik en væsentlig større del af kagen ?

I Norge tilgår der statsmidler til de lokale idrætssamvirker, som så deler ud til de lokale foreninger ud fra nogle bestemte kriterier.

I SIKO har vi allerede nu smøget ærmerne op for at blive bedre til at argumentere med nogle veldokumenterede synspunkter.

På repræsentantskabsmødet d. 31. marts vil vi løfte sløret yderligere for de nye initiativer i organisationen. Vi vil her invitere alle, der interesserer sig for idrætspolitik til at tage aktivt del.

SIKO afholder repræsentantskabsmøde

Tirsdag 31. marts 2020 kl. 19.00 i Pucken. Møllemarksvej 75, 5200 Odense V

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Skriftlig beretning findes vedhæftet her.
Regnskab findes vedhæftet her.
Budget findes vedhæftet her.
Alt findes også på hjemmesiden www.siko.dk.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 24/3 på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Med sportslig hilsen
SIKO

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 12/5 kl. 19.00

Vi indkalder hermed til repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes: Tirsdag d. 12/5 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på rep. mødet skal være sekretariatet i hænde senest d. 3/3 2020.

Afviklingssted: Pucken, Møllemarks vej 75, 5000 Odense C.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 5/5 på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Pucken

Dagsorden, årsberetning, regnskab, budget samt indkomne forslag er
tilgængeligt for foreningerne på hjemmesiden.

Skriftlig beretning findes vedhæftet her.
Regnskab findes vedhæftet her.
Budget findes vedhæftet her.

Med sportslig hilsen
SIKO

Synspunkt om Puljetyrani eller udvikling.

Mængden af puljer i kommunalt, regionalt eller statsligt regi er stadig stigende.
I forhold til det frivillige foreningsliv er der dermed også et stigende antal muligheder for at søge midler til udvikling.
Temaerne kan være meget varierede, men det er ofte et fællestræk at der skal tænkes nyt i forhold til målgrupper, indhold, sundhed, faciliteter og organisering.

Forsøg og udvikling er et nødvendigt tema for de fleste foreninger. I SIKO har vi igennem de sidste 30 år været særdeles aktive i forhold til disse områder og det er fortsat en prioriteret opgave.

Imidlertid kan vi samtidig konstatere at de ordinære tilskudsmuligheder for foreningerne i forhold til medlems og lokaletilskud slet ikke følger med. Hvis vi kigger på fordelingen mellem de statslige tilskud til idrættens hovedorganisationer og de ordinære kommunale tilskud til foreningerne er der en verden til forskel.

I det netop indgåede budgetforlig i Odense kan vi også konstatere at det samme forhold gør sig gældende. Der blev sparet markant på medlems og lokaletilskud, mens vi samtidig noterer at der etableres nye puljer, som foreningerne kan søge til en øget frivillig indsats.

Idrætsforeningernes traditionelle aktivitetsområder har vist sig at indeholde nogle helt unikke kvaliteter i forhold til livskvalitet for det enkelte menneske og i forhold til fællesskabet.
Den daglige livsglæde finder netop et udfoldelsesrum i det fællesskab, der findes i foreningerne.

Alle gode intentioner om at få andre og nye målgrupper med i foreningerne kan realiseres igennem de traditionelle aktivitetsområder, som er tilstede i foreningerne.

Imidlertid er politikere og embedsmænd på alle niveauer totalt focuserede på at der ikke skal øgede tilskud til foreningernes daglige rammevilkår. Hvis de derimod vil bruge tid og ressourcer på at søge de utallige puljer kan de være heldige at få et tilskud.

Vi taler her om frivillige ledere, der i forvejen bruger deres fritid på at holde hjulene kørende i foreningerne.

Vi vil opfordre idrætsinteresserede politikere og embedsmænd til at tænke nye tanker på dette område. Der er hårdt brug for øgede medlems og lokaletilskud til idrætsforeningerne.

Så skal nytænkningen nok komme !!!

Budgetforlig med blandede bolsjer

2019 Budgetforlig med blandede bolsjer

5.5 mio. til en ny hal på Østerbro og Idrætspuljen blev redet på målstregen.

Torsdag d. 10 oktober blev et flertal i Odense Byråd enige om budgetforliget for 2020. Lad os starte med de positive resultater for foreningsidrætten i Odense:

Først og fremmest er vi meget glade for at der blev bevilget 15.5 mio. kr til en ny hal ved Sct. Jørgens hallen på Østerbro. Både Stjernen og SIKO har arbejdet hårdt for at få denne bevilling på plads. Det er nu lykkedes og der er nu skabt et godt grundlag for at lokalområdet har fået optimale muligheder for at skaffe de nødvendige fondsmidler til etablering af hallen.
Et stort tillykke til Stjernen og de øvrige foreninger.

Det lykkedes desuden at redde Idrætspuljen på målstregen ! Der var lagt op til en markant besparelse på 1 mio. på denne succesfulde pulje, der benyttes flittigt af vores foreninger.
På møderne med partierne har vi arbejdet hårdt for at eliminere denne besparelse. Det er derfor meget tilfredsstillende at forligspartierne besluttede at opretholde de 2. 5 mio pr. år til puljen.

I forligsteksten er der desuden beskrevet 2 nye puljer, der kan blive til gavn for vores foreninger, dels en frivillighedspulje, dels en pulje til etablering af forpligtende partnerskaber med lokalområderne. Begge puljer er på kr. 10 mio. pr år. Vi ser frem til at modtage yderligere information om dette. Derefter vil vi informere alle medlemsforeninger om mulighederne for at igangsætte nye initiativer med midler fra disse puljer.

De vedtagede besparelser på området
Desværre lykkedes det ikke at overbevise politikerne om en anden besparelsesmodel i forhold til den ønskede omprioritering til velfærd.
Forligspartierne har derfor valgt at opretholde flg. besparelser på foreningsområdet til effektuering fra 2020:

. Ingen prisfremskrivning på tilskuddet til Selvejende haller.
. Centralisering af driften af de grønne områder.
. Bortfald af aktivitetstilskuddet til pensionister.
. Servicetilpasning i Fritid og Kultur: Bortfald af:
. Tilskuddet til arrangementer
. Tilskuddet til Odense Elite College
. Tilskuddet til foreningers deltagelse i internationale turneringer
. Tilskud til talentudvikling
. Tilpasning af administrationen i Fritid og Eliteidræt
. Reduktion på Eliteidrætsområdet
. Ingen livreddere til foreningssvømning
. Reduktion af Bydelspuljen med 5 mio. i 2020 og 2,5 mio. i 2021.

I SIKO har vi argumenteret for en anden besparelsesmodel, nemlig at den samlede besparelse på foreningsområdet blev spredt ud på samtlige udgiftsposter.
Hermed ville effekten for de enkelte områder blive minimeret og alle ville komme til at løfte i flok. Den samlede effekt ville være identisk med det der er besluttet.
Nu rammes enkeltområder meget hårdt og uretfærdigt, blandt andet de foreninger, der har mange aktiviteter for de ældre borgere.

Opsummerende konklusioner i forhold til budgettet
Vores idrætspolitiske indsats har haft en meget positiv effekt i forhold til bevillingerne til hallen på Østerbro og Idrætspuljen. Ud af en samlet besparelse på 75 mio. i By og Kultur skal der spares 7-8 mio på foreningsområdet, hvoraf en væsentlig del vedrører administrative besparelser.
Hvis politikerne havde fulgt vores forslag om at man skulle have smurt med den brede pensel ville vi kunne udtrykke en større tilfredshed med resultatet.
Imidlertid er behovet for en vedvarende, ihærdig og velkvalificeret indsats på det idrætspolitiske område endnu en gang blevet dokumenteret.

Vi fortsætter dette arbejde.

SIKO skaffer 1.3 mio. til medlemsforeningerne

Folkeoplysningsudvalget har netop bevilget 1.6 millioner til foreninger i Odense. Pengene kommer fra den såkaldte 2:1 pulje.

De 1.3 millioner gik til vores medlemsforeninger.

Ved uddeling af penge fra puljen i november måned, viste det sig at der var alt for få ansøgninger til at puljen kunne bruges fuldt ud.

Heldigvis blev der en ansøgningsrunde mere. Her motiverede SIKO kraftigt sine medlemsforeninger til at søge. Det fik medlemsforeningerne ud af busken og vi endte med resultatet på 1.3 millioner til anlægsprojekter i vores foreninger.

SIKO kæmper videre for at få ændret tildelingskriterierne for 2:1 puljen.

I SIKO mener vi det er forkert at en forening, der har fået midler fra Bydelspuljen til et projekt, ikke kan få supplerende midler til det samme projekt fra 2:1 puljen.

Der er desværre en del foreninger, der er blevet ramt af denne regel, som i øvrigt ikke fremgår tydeligt af tildelingskriterierne. Vi vil nu arbejde for at denne regel fjernes.

Mange foreninger mangler netop midler til at færdiggøre et projekt, som de har fået Bydelsmidler til.

Link til 2:1 puljen. Tryk her

Link til Fondsøgningsliste: Tryk her

Idrætspuljen er kæmpe hit hos vores medlemsforeninger

SDU har netop afsluttet den videnskabelige undersøgelse af Idrætspuljen.

Du kan finde den samlede rapport her.

Først og fremmest er 60 af vores foreninger meget glade for puljen:

·         De får langt bedre muligheder for at profilere sporten.

·         De får bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige instruktører

·         De bliver langt mere kendte i lokalområdet.

·         De får en god relation til SIKO og Odense Kommune.

Idrætsforeningerne i Odense har gennemført forløb for samtlige skoler I Odense.

Idrætspuljen administreres og ledes af SIKO og By og Kultur i fællesskab.

Du kan linke til yderligere oplysninger om puljen her.

Foreningsværkstedet lever og har det godt

Over 100 af vores medlemsforeninger bruger Foreningsværkstedet.

Vi har netop afholdt vores årlige evalueringsmøde i Foreningsværkstedet, hvor medlemsforeningerne kan få gratis vejledning og hjælp indenfor fundraising, regnskab og administrationssystemet Conventus.

I løbet af 2018 har over 100 foreninger henvendt sig til medarbejderne med behovet for gratis assistance indenfor et eller flere af områderne.
Behovet for denne serviceydelse overfor foreningerne er hermed veldokumenteret.

Tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger er meget positive og en del af disse har også opnået bevillinger fra forskellige fonde på baggrund af rådgivningen indenfor fundraising.

Foreningsværkstedet er igangsat af SIKO og By og kultur i fællesskab og de to samarbejdspartnere driver værkstedet i fællesskab.
Værkstedet har åbent for personligt fremmøde den første tirsdag i hver måned fra kl. 16.30-18.30.

Desuden kan man henvende sig til medarbejderne på flg. mail adresser her.

Kristian Guldfeldts tale

Herunder er Kristian Guldfelds officielle del af taleoplæg på repræsentantskabsmødet i SIKO 26-03-2019.

Tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til at komme her i dag.
Jeg vil gerne indlede med at give en stor ros til SIKO for det konstruktive arbejde, vi har sammen med jer om udvikling af idrætten i Odense. Vi politikere sætter virkelig stor pris på jeres bidrag og engagement.

Igen til budget 2019 er lykkes det at skaffe midler til foreningsområdet:
-Forøgelse af 2:1-puljen med 1 mio. kr. fra 3 til 4 mio. kr. i årene 2019 – 2022.
-Renovering af kommunale fritidsfaciliteter 3 mio. i 2019 og 2020 (primært
omklædningsrum).
-400.000 kr. til en forundersøgelse af Mødested Tarup-Davinde.
-Midler til fleksible ishockeybander, så skader kan mindskes.
-Midler til ekstraordinær renovering af Højme Svømmehal.
-Løsningsmuligheder for partnerskaber omkring hal på Østerbro.
 
Fritidspolitik
Vi arbejder videre med de initiativer, der er nævnt i Fritidspolitikken.
Kobling mellem skole og fritid.
I 2018 har der været samarbejder i regi af den ”Åbne Skole” med alle grundskoler i Odense. Ca. 50 foreninger udbyder aktiviteter, og aktiviteterne svinger mellem lange forløb (5-12 gange á 2 timer) og korte forløb (2-4 gange á 2 timer). Herudover afvikles en række skoleturneringer i forlængelse af undervisningsforløb:
-Skole OL.
-Skolerugby.
-Skolekegler.
-Skoleturnering Cykelbanen.
-Skoleturnering Beachvolley.
Og så er Skolernes Motionsdag, Skoleidrættens Forårsfestival og Cykledage
Odense Idrætspark også en del af de aktiviteter, der iværksættes ved hjælp af midler fra Idrætspuljen.

Samarbejdet med SIKO om administration af Idrætspuljen er et godt eksempel på det gode samarbejde Odense Kommune og SIKO har.

For 2018 afsatte byrådet ekstra midler til Idrætspuljen. Midler der kun kunne disponeres over i 2018. Derfor besluttede By- og Kulturforvaltningen, at en del af disse midler vil gå til at evaluere ordningen.
Evalueringen har haft til formål at belyse både elevernes, skolernes og
idrætsforeningernes udbytte af samarbejdet omkring ”Åben Skole aktiviteter”, og hvilken betydning Idrætspuljen har for samarbejdet mellem skolerne og foreningerne.
Og vi må bare konstatere, at det er meget positive resultater, der kan opsummeres fra evalueringen.
 Hvis I har lyst, kan evalueringen findes som bilag til Folkeoplysningsudvalgets dagsorden til mødet den 4. april. (Tryk Her) Det er meget interessant læsning.
 
Optimering af faciliteter og anlæg
Fritid og Eliteidræt er lige på trapperne med en facilitetsstrategi, der vil give et billede af, hvordan den demografiske udvikling i Odense spiller sammen med de fritidsfaciliteter, der allerede er i byen. Og samtidig sættes der lidt retning på, hvor der er behov for at se på, og om de eksisterende faciliteter dækker de fremtidige behov.

Som bilag til facilitetsstrategien vil forvaltningen også udarbejde et anlægskatalog, der skal indeholde de anlægsønsker, der ligger ude hos foreningslivet.
Til det brug, samler vi de oplysninger, vi allerede har, og så beder vi foreningerne om at melde eventuelle projekter ind til forvaltningen, så vi får et samlet overblik.
Facilitetsstrategien vil derimod ikke indeholde en renoveringsplan for de kommunale fritidsfaciliteter. Den viden ligger i Ejendom, som administrerer og vedligeholder de kommunale fritidsfaciliteter, og indgår derfor i deres samlede overblik over renoveringsbehovet i Odense Kommune.
Facilitetsstrategien forventes færdig inden påske, men da den vil være et dynamisk dokument, så vil der løbende blive tilføjet faciliteter, så vi på sigt får registreret alle fritidsfaciliteter. Både de kommunale og de foreningsejede/-lejede – i et og samme dokument.

Aktive og inspirerende byrum

I forbindelse med omdannelse af Odense fra stor dansk by til dansk storby, så forsøger vi hele tiden at have fokus på, at byen også indeholder nogle inspirerende uderum.
By- og Kulturforvaltningen arbejder blandt andet på at udvikle Matr. 17a og den grønne kile, som er arealer nede omkring havnen.
Matr. 17a skal gerne på sigt være et aktivt miljø for skatere og andre ”på hjul”.

Det er et projekt, der er opdelt i faser, og fase 1 er et mindre skaterområde, men jeg ved, at forvaltningen arbejder hårdt på at skaffe flere midler.
Bydelspuljen
Der er igen i 2018 bevilget tilskud til rigtig mange foreningers projekter.
Som noget nyt kan der i 2019 søges om tilskud mundtligt. Der kan maksimalt søges om 25.000 kr., men ansøgningsprocessen er hurtig og forholdsvis ukompliceret. Jeg vil opfordre jer til at læse mere på Odense Kommunes hjemmeside, hvis I går med tanker om at søge tilskud til et mindre projekt.

Talentudviklingsstrategi
I 2018 vedtog By- og Kulturudvalget en Talentudviklingsstrategi for Idrætsområdet. Strategien erstatter Eliteidrætsstrategien.

Talentudviklingsstrategien sætter et større fokus på de unge idrætsudøveres trivsel, og det er hensigten, at forvaltningen i de kommende år både vil understøtte klubbernes arbejde med trivsel, og støtte op om for forskellige projekter og forskning omkring emnet. Det bliver spændende at følge – for trivslen for vores børn og unge er så utrolig vigtig.

Fremtiden
Der er en bystrategi på vej for Odense Kommune. Bystrategien er Odense Byråds vision og strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030.

Bystrategien beskriver en række drømme for Odense. En af dem er drømmen om et Odense med stærke fællesskaber på tværs af generationer, sociale forskelle og by, forstad og landsby. En by der sætter en ære i at arbejde sammen med borgere og foreninger.
Samtidig er arbejdet med Kommuneplan 2020 sat i gang. Jeg ved, at Fritid og Eliteidræt med alle midler forsøger at få sat foreningernes aftryk begge steder.
Samtidig har forvaltningen udarbejdet et anlægsforslag, hvor der søges om en økonomisk ramme, så det er muligt at reservere arealer til fremtidige fritidsfaciliteter, når der udvikles nye boligområder.
Jeg ved, at der også er andre forholdsvis store anlægsønsker fra foreningslivet – herunder et markant ønske fra SIKO og DBU Fyn, der handler om, at Odense Kommune overtager ejerskabet og driften af alle de kunstgræsbaner, der er etableret i de senere år.
 
Det anlægsønske og de andre ønsker – blandt andet, at der afsættes midler til renovering og optimering af fritidsfaciliteter, skal vurderes politisk i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
Jeg må dog være ærlig – det ser svært ud. Der er i Odense mange bud efter de kommunale anlægskroner, og fritidsfaciliteterne er oppe mod så ”store spillere” som daginstitutioner og skoler. Men vi må se til efteråret.

Og når nu jeg nævner bl.a. daginstitutioner og skoler, så er jeg også nødt til at komme lidt ind på de økonomiske udfordringer, vi i Odense står overfor i de kommende år.
Som I nok har set eller hørt i medierne, så har Odense Kommune, lige som næsten alle andre kommuner i de kommende år store udfordringer indenfor velfærdsområderne.
Økonomiudvalget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at gennemføre
omprioriteringer på i alt 200 mio. kr. til velfærdsområderne.
De 60 mio. kr. skal omprioriteres fra administration til velfærd, og de 140 mio. kr. skal omprioriteres på en måde, så de borgernære velfærdsområder skånes.

Og det kommer måske som en overraskelse for nogle af jer –

men de arbejdsområder, vi primært dækker i By- og Kulturforvaltning anses ikke som en del af disse velfærdsområder.
Præcist hvilke områder, der vil blive ramt af omprioriteringen, ved vi ikke endnu, men der er sandsynligvis ingen områder i By- og Kulturforvaltningen, der går fri.
Folkeoplysningsudvalget vil på møde den 4. april blive orienteret om status på omprioriteringen, og Folkeoplysningsudvalget vil også blive inddraget for så vidt angår den del af besparelserne, der berører Folkeoplysningsområdet.

Samtidig med, at der arbejdes med disse omprioriteringer, så har vi også i
Økonomiudvalget nedsat en Task Force, der skal se på, hvilke udfordringer vi som kommune står over på velfærdsområderne og også komme med konkrete løsningsforslag og anbefalinger.
Task Force Velfærd skal spille en aktiv rolle i den borgerinddragelse, der skal bidrage til, at den lokale offentlighed tildeles en udvidet rolle i refleksion og overvejelser om de valg, der skal sikre rammerne for den nære velfærd i Odense.
Ja – det er en lidt trist måde at slutte min tale af på, men samtidig giver det også svar på nogle af de emner, som jeg er blevet bedt om at forholde mig til i min tale i dag.
Tak for jeres tid.

Kristian – Tusind tak for en tale, der virkeligt bakkede suverænt op om SIKO´ s politiske virke!

Venlig Hilsen fra Henrik Schmidt, formand SIKO