Folkeoplysningsudvalgets rolle. Oplæg af Henrik Schmidt til næste FOU møde

Der er frigivet en dagsorden om det næste FOU møde 11.10.2018, hvoraf det fremgår at SIKOs formand Henrik Smidt under punkt 3. har et oplæg omkring Folkeoplysningsudvalgets rolle.

RESUMÉ

Repræsentant for Idrætten Henrik Schmidt har fremsendt følgende til dette punkt:

 

“Skal vi have et Folkeoplysningsudvalg, som et demokratisk valgt udvalg, som stort set kun er et efterretningsorgan, rådgivende men uden reel indflydelse?

-ELLER –

Skal Folkeoplysningsudvalget være proaktivt, velinformeret, medbestemmende og beslutningsdygtigt i forhold til  bl.a. nye projekter og bevillinger?

Spørgsmålet er, om man vil have, at repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget skal være:

 • Proaktive i forhold til den idrætspolitiske planlægning
 • Beslutningstagere i forhold til bevillinger
 • Informerede om udviklingen på de forskellige konti
 • Medbestemmende i forhold til anvendelsen af overskydende midler f. eks på lokaletilskudskontoen
 • Kompetente i forhold til nye projekter og bevillinger

Eller om man fortsat vil have et folkeoplysningsudvalg, der fungerer som

Et efterretningsorgan, der informeres om beslutninger efter de er truffet

 • Et rådgivende organ, som politikerne kan vælge at lytte til eller lade være
 • Et demokratisk valgt udvalg uden nogen afgørende indflydelse”

 

Henrik Schmidt vil, med udgangspunkt i ovenstående, holde et oplæg, som efterfølgende vil være til drøftelse i udvalget.

INDSTILLING: By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget fra Henrik Schmidt.

Indkaldelse: Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

 • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
 • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.

I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mail siko@siko.dk senest d. 12/10.

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense

Bredt budgetforlig i Odense :

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense.

På baggrund af det netop vedtagede budgetforlig mellem samtlige partier i
Byrådet er det nu meget tilfredsstillende at der er afsat flg. beløb til fordel
for den organiserede foreningsidræt i Odense :
 6 mio til renovering af kommunale klubhuse mv.
 3 mio til nye bander i ishockeyhallen.
 3 mio til svømmehallen i Højme.
 1 mio. ekstra til 2.1 puljen.
 0,5 mio. til HCA marathon.
 Afsøgning af løsningsmulighed for ny hal på Østerbro.

I SIKO har vi arbejdet ihærdigt med disse områder siden juni, hvor vi
indledte møderne med samtlige politiske partier.
Vi er derfor meget glade for de opnåede resultater, som betyder en
væsentlig forbedring af idrætsforeningernes rammevilkår i Odense.
Desværre lykkedes det ikke at få vores driftstilskud tilbage.
Idrætspuljen mistede desværre den mio. der blev bevilget sidste år.
Vi vil stadig kæmpe for disse områder, ligesom vi fortsat vil kæmpe for
yderligere renoverings/moderniseringsmidler til foreningsfaciliteterne.
Der er stadig masser af idrætspolitiske opgaver.

Hør mere om de puljer, du kan søge, når du bor i Odense Kommune.

Kom og hør mere om de puljer,
du kan søge, når du bor i
Odense Kommune.
 
Du kan også høre mere om, hvordan du som frivillig kan
komme i gang med din idé, når du ser at ressourcer kan
være andet end penge.
 
Puljens Dag 2018 er arrangeret af Center for Civilsamfund.
Vi arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi
Fællesskaber, der favner:
Det skal være nemt for alle at
have et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.
Nemt at være frivillig:
 
Center for Civilsamfund tilbyder én samlet indgang for frivillige og foreninger,
En kommune i øjenhøjde:
Odense Kommune har en forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening, derfor vil vi gerne møde frivillige og foreninger der, hvor de er.
 

https://www.odense.dk/centerforcivilsamfund

 

 

Vil I være med i en ”En stærk Generationspagt”?

Fra: Kristian Lindegaard Svendsen

”En stærk Generationspagt” skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense, og I kan være med.

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019. Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har på møde d. 19. juni 2018 besluttet temaer for udmøntning af midlerne for 2018.

I har mulighed for at byde ind og få del i midlerne inden for følgende to temaer:

Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområdet

Der er afsat i alt 700.000 kr. til initiativer der fremmer, at lokale aktører går sammen om at bruge hinandens ressourcer og faciliteter med henblik på at skabe møder og aktiviteter på tværs af generationer.

Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Der er afsat i alt 400.000 kr. til initiativer, der fremmer generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer.

Læs mere om kriterierne og ansøgningsprocessen her: https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-generationsmoeder

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af en idébeskrivelse er d. 18. september 2018. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet efter gældende kriterier.

Ansøgere, som kommer i betragtning, vil få bevilliget midler som et éngangsbeløb pr. 1. oktober 2018.

Vi håber at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Team Frivillighed

aehffrivillighed@odense.dk

 

ODENSE KOMMUNE
Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed
Ældre-og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100, lokale 2.s.17

5220 Odense SØ
www.odense.dk

Overlad driften af de kommunale idrætshaller til idrætsforeningerne

Overlad driften af de kommunale idrætshaller til idrætsforeningerne

Sendt til Fyens Stiftstidende 13. april 2018 12:13

Idrætspolitik med visioner handler om at træffe nogle valg, der har nogle brugbare og målrettede perspektiver.
I forhold til den nuværende og fremtidige vedligeholdelsesstandard på de kommunale idrætshaller i
Odense skal SIKO hermed opfordre politikerne til at træffe et valg, der betyder at idrætsforeningerne får råderet over de
kommunale idrætshaller og får et årligt beløb stillet til rådighed til at drive hallen.
Hvis man kigger ud over hallerne i Odense vil man hurtigt se at der er meget stor forskel på vedligeholdelsesniveauet og
moderniseringsgraden i hallerne. De 13 selvejende haller er i meget bedre stand end de kommunale og de er også i langt
højere grad opdateret til de nutidige udfoldelsesbehov.

De selvejende haller drives af frivillige bestyrelser, der arbejder tæt sammen med bestyrelserne for de idrætsforeninger, der
bruger hallerne. Denne model har vist sig at være særdeles brugbar i forhold til driften af hallerne. De vedligeholdes på baggrund af de frivilliges ansvarsbevidste ledelse og de opdateres på baggrund af bestyrelsernes vurdering af de aktuelle og fremtidige behov.
Hallerne får et årligt driftstilskud fra kommunen, men arbejder desuden med en massiv egenfinansiering, først og fremmest i kraft af en omfattende frivillig indsats fra lokalområdets foreninger, beboere og firmaer men også igennem øvrig fundraising.

Endelig betyder denne organisering også at hallen udnyttes langt mere effektivt end de kommunale haller, der ofte står tomme,
ikke mindst i ferieperioder, hvor fritidsbrugerne desværre ofte nægtes adgang.

De kommunale idrætshaller ledes i dag af skolerne, der ofte nedprioriterer dette område. Desværre betyder denne
nedprioritering at hallerne ikke vedligeholdes og overhovedet ikke opdateres til de aktuelle og fremtidige behov.

Derfor er der behov for et stort beløb til genopretning af disse haller. Idrætsforeningerne ønsker ikke at overtage ruiner. Derfor skal
der følge et tilfredsstillende beløb med til genopretningen. Derefter skal idrætsforeningerne i de respektive lokalområder
have mulighed for at overtage hallerne efter samme model som den der gælder for de selvejende haller.

Med denne model vil der blive skabt et grundlag for en bæredygtig fremtid for disse idrætsfaciliteter. Lokalområdets
beboere og foreninger vil bidrage til dette med en massiv frivillig indsats, der er mange millioner værd.
Hvilke politikere vil kæmpe for denne model ??

Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent

Henrik Schmidt(HS) foreslog Helge Pasfall, der efterfølgende blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning

Formand Henrik Schmidt aflagde mundtlig beretning.
Jørgen Bendix, OGF: Ved SIKO noget om udviklingen for bygningerne på Rømersvej ?
Henrik Schmidt henviste til Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt Odense Kommune,
der svarede :Det er en privatmand, der har købt det hele. Vi forhandler i øjeblikket
med vedkommende om en lejeaftale. Der er imidlertid ingen afklaring. Måske vil han
bruge arealet til boliger.
Claus Rasmussen, Cycling, Odense: Vil du uddybe dine bemærkninger om Odense
Idrætspark:
Henrik Schmidt : Besparelserne i Idrætsparken er ikke tilfredsstillende hverken for
personalet eller foreningerne. Vi er imod disse og vil gerne fastholde
koordinationsudvalget som et vigtigt udvalg.
Dorte Nielsen anførte at Odense Idrætspark har status som et kommunalt anlæg, der
drives og ledes af Odense Kommune.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev derefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Poul Bülow(PB) fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.

PB fremlagde budgettet for 2018 til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsens ændringsforslag om ændringen i vedtægternes pkt. 7.1 blev vedtaget.

(Bestyrelsen foreslår en ændring af teksten i vedtægterne pkt. 7.1, som nu er:

Den specificerede dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag

skal være foreningerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Det markerede foreslås ændret til: skal være tilgængelig for foreningerne på hjemmesiden ) afsnit er tilføjet af redaktør.

 

6. Valg.

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Jimmy Andersen, Pernille Egedal og Kim Jensen blev genvalgt.
Verner Engelbæk genopstillede ikke. Michael Mai blev nyvalgt.
Jacqueline Levin udtræder uden for nummer. Max Pedersen blev valgt i stedet.

Carina Andersen og Charlotte Weppler blev valgt som suppleanter for 1 år.

Reg. revisor PK Revision blev genvalgt.
Folkevalgt revisor Hanne Clemmensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Arne Christensen blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Claus Rasmussen, Cycling Odense: Kunne SIKO ikke gøre en indsats for at få
DGI og DIF til at fusionere ?
Henrik Schmidt: Vi er foreløbig med i et bredt samarbejde hvor de 2
organisationer arbejder tæt sammen, nemlig i forhold til ”Bevæg dig for livet”.
Henrik Schmidt takkede Verner Engelbæk for hans mangeårige indsats i SIKO.

Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt takkede SIKO for det gode samarbejde og
omtalte i øvrigt flg. punkter:
Tak for et konstruktivt samarbejde i fodboldbanesagen
Tak for et godt og velfungerende samarbejde i Idrætspuljen
Mange foreninger får tilskud fra Bydelspuljen
2:1 puljen blev kun forøget for et år
Valgproceduen ved valget til Folkeoplysningsudvalget skal gennemgås og fornys.
Der har været startvanskeligheder med det nye bookingsystem

Der er netop bevilget kr. 300.000 til det nye elitecollege
Vi gentager vores velbesøgte fyraftensmøder
Vi deltager i et phd-projekt om talentudvikling.

Mødet blev afsluttet med et indlæg fra 4 studerende fra EAL Lillebælt om etablering
af et ungdomsadvisory board i SIKO-regi. Samarbejdet mellem SIKO og EAL
fortsætter blandt andet med dette spor.
Ref.
Preben Rasmussen d. 22/3 2018

Skriftlig beretning for året 2017

 Beretning 2017

 Repræsentantskabsmøde  20. marts 2018 Kl. 19.00

I Agedruphallen

Indledning.

I 2017 har det idrætspolitiske område igen været prioriteret som det væsentligste arbejdsområde for SIKO. Vi har været på mærkerne i en række aktuelle sager, ikke mindst i forbindelse med processen omkring anvendelsen af de bevilgede midler til nye fodboldbaner i Odense.

Desuden har vi haft den kontinuerlige kontakt til politikerne igennem hele året, dels i forbindelse med budgetlægningen, dels igennem vores valgmøde arrangement i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt.

Kontakten til vores medlemsforeninger er grundlaget for det idrætspolitiske arbejde. Derfor gør vi en stor indsats for at have en tæt dialog med foreningerne. Vi er tilstede ved en række foreningsarrangementer, vi har vores Foreningsværksted, arbejdet med Idrætspuljen og ikke mindst prioriterer vi foreningsledernes kontakt med sekretariat og bestyrelse. Her bliver vi mødt med respekt og viljen til en god og konstruktiv dialog.

I denne Beretning kan alle, der interesserer sig for idrætspolitik og idrætsrelevante områder, få inspiration til det fremtidige arbejde og ikke mindst det fremtidige samarbejde med SIKO.

Vi håber at alle foreningsledere vil give sig tid til en grundig gennemlæsning af denne Beretning, idet den giver et kvalificeret grundlag for den idrætspolitiske debat. Vi ønsker samtidig alle velkommen til repræsentantskabsmødet d. 20/3.

 1. Det idrætspolitiske område v. Henrik Schmidt.

Det idrætspolitiske område er det højst prioriterede område i SIKO. Vi bruger rigtig meget tid på at arbejde med dette og på at opretholde en god dialog med politikerne i byrådet.

Formand Henrik Schmidt og enkelte bestyrelsesmedlemmer holder hvert år i august møder med alle partier. Her fremlægges vores ønsker i forhold til det kommende budget.

Dette skete også i 2017.

Her var vores ønsker:

 • En øget bevilling til renovering og opgradering af de eksisterende idrætsfaciliteter.
 • En forhøjelse af 2.1 tilskudspuljen med 1. mio.
 • En forhøjelse af idrætspuljen med 1 mio.
 • Bevillinger til ny idrætshal i Østre Bydel eller til køb af idrætshallen på Rømersvej.

Budgetforliget indeholdt flg. elementer med relevans for idrætsforeningerne:

 • I mio. mere til 2:1 puljen.
 • 1 mio. mere til idrætspuljen.
 • 14,2 mio. til forbedring af de fysiske rammer ved folkeskolerne.
 • 2 mio. til renovering af svømmehallen i Højme.
 • Positiv hensigtserklæring i forhold til etablering af nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi har tidligere givet udtryk for tilfredshed med dette forlig.

Denne tilfredshed skal gentages her. De 2. mio. til de 2 tilskudspuljer er kærkomne og velvalgte. De øvrige elementer er også positive.

Vi ved at der er nogle bestemte politikere, der har kæmpet for disse ønsker.

På den anden side mener vi stadig der er behov og grundlag for øgede bevillinger til de odenseanske idrætsforeninger og haller.

I en periode hvor politikerne sætter skatten op får kommunen ekstra indtægter.

Der er stigende vækst i Odense.

I den mundtlige Beretning vil vi fremlægge yderligere argumenter for en øget prioritering af idrætsforeningerne i Odense.

Behovet for en langt større satsning på idrætsforeningerne som den allervigtigste faktor i forhold til fællesskab og sundhed står øverst på den idrætspolitiske dagsorden.

I forbindelse med anvendelsen og prioriteringen af de 16. mio. til nye fodboldbaner I Odense har SIKO været særdeles aktiv i 2017.

Tidligt i processen blev vi præsenteret for et skrækscenarie, der betød at en række af vores medlemsforeninger ville komme til at fraflytte deres nuværende anlæg.

Det drejede sig om Kildemosen BK, Røde Stjerne, Lavia og Bolbro GIF.

Igennem et hårdt og langt forløb, hvor klubberne og SIKO arbejdede tæt sammen, både i forhold til embedsmænd, politikere og presse lykkedes det at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle berørte klubber.

Politikerne fandt yderligere 8. mio. til projektet således at OB kunne få 2 nye kunstgræsbaner i Ådalen og at Røde Stjerne og Lavia får nye baner og klubhus på området ”Cigaren”.

Dette forløb repræsenterer på mange måder et klart og tydeligt bevis på effekten af en fælles indsats når vores medlemsforeninger presses af det administrative og politiske system.

SIKO var på banen fra starten af med klare meldinger. De eksisterende foreningsmiljøer skulle bevares og man måtte finde en løsning, der gav de berørte klubber bedre udfoldelsesmuligheder.

Vi blev hørt, hvilket er meget tilfredsstillende.

At Odense Kommune så kunne finde de ekstra mio., der kunne løse den gordiske knude i sidste øjeblik, er også et eksempel på at der kan findes ekstra ressourcer når indflydelsesrige interessenter presser nok på. Vi vil uddybe dette yderligere i den mundtlige Beretning.

I forhold til den samlede landsdækkende tilskudspulje til den organiserede idræt har vi den klare holdning at der burde tilflyde de lokale idrætsforeninger langt større tilskud.  Også dette punkt vil vi uddybe nærmere i den mundtlige Beretning.

 1. Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget v. Jimmy Andersen.

FOU er et udvalg, hvor der sidder 3 personer fra idrætsforeningerne og i 2017 var man i den situation at alle 3 også var en del af SIKO´s bestyrelse, samtidig var 2 af stedfortræderne også medlemmer af SIKO´s bestyrelse.

Her vil vi give en kronologisk beskrivelse af de mest relevante diskussionspunkter og de beslutninger, der er blevet truffet.

 1. januar: Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år. Vi gik imod og dermed blev forslaget ikke vedtaget.
 2. februar besluttede udvalget at nye fodboldklubber kunne tildeles baner hos FKS

Der blev debatteret kriterier for 2 – 1 puljen. Konsekvenser ved den nye lovændring omkring folkeoplysningen blev debatteret, vi fik en status på foreningspakken blandt andet med en evaluering af vores fyraftensmøde, hvor Christine Feldthaus var en meget morsom oplægsholder omkring humor i hverdagen. Fremadrettet vil lokalefordeling være 2 årig.

6.april blev mødet brugt på udviklingspuljen hvor udvalget mener der også skal bruges penge til andet end idrætsforeningerne, altså E-Sport, drama og kreative fag.  Ved at afsætte en særlig pulje til den åbne skole, kunne vi være med til at udvikle denne.

1.juni By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvilke anlægsprojekter der skal prioriteres indenfor folkeoplysningsområdet til budget 2018.
Dette møde blev et af de større med en masse beslutninger, blandt andet 2:1 puljens kriterier for tildeling af tilskud. Skal den nuværende tilskudsform for aktivitetstilskud ændres?

31. august

Ændring af retningslinjer for udlån af kunstgræsbanen i Hjallese.

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar i forhold til ny vedtægt for Odense kommunes Ungdomsskolebestyrelse:

Folkeoplysningsudvalget synes, at det giver god mening at samle kræfterne i én ungdomsskolebestyrelse, og ser frem til at fastholde det gode samspil mellem ungdomsskole og foreningsliv i Odense. Med det nye forslag vil foreningslivet fremover være repræsenteret med to medlemmer i en bestyrelse i stedet for, som i dag med ét medlem i hver af de 3 bestyrelser.

Klage over fordeling af tider i Gymnastik/spring hallen, den aftalte fordeling af tider forbliver indtil udgangen af 2019.

Odense Idrætspark: Revision af tilskud, der arbejdes hen imod en forenkling af reglerne.

 1. oktober: Revision af retningslinjer for udlån af lokaler i Odense Idrætspark blev tiltrådt af udvalget.

Ja dette var måske en speciel årsberetning, men den viser helt præcis hvad man indlader sig på hvis man ønsker at gøre det store stykke arbejde det er at repræsentere foreningerne i Folkeoplysningsudvalget, altså ingen badetur, men hårdt arbejde og gevinsten er en masse glade foreningsmedlemmer og et meget stort netværk, som man kan bruge overalt i sit frivillige arbejde, til gavn for dem man repræsenterer lige nøjagtigt i den sammenhæng man møder op den pågældende dag.

 1. Arbejdet i udvalgene.

4.1 FU/Finans.

I forretningsudvalget har vi arbejdet med den daglige overordnede ledelse i forhold til sekretariatet, bestyrelsen og udvalgene.

Der har desuden været fokus på økonomiopfølgningen og bestræbelserne på at øge indtægterne til SIKO.

Endelig har vi arbejdet med en samarbejdsaftale med firmaet Office 1 i forhold til et tilbud til foreningerne om hjælp til kassererne. Dette er nu sendt ud til alle medlemsforeninger.

4.2 Idrætspolitisk udvalg v. Henrik Schmidt.

I Idrætspolitisk udvalg sætter vi retning på årets idrætspolitik. SIKO ´ s formand er født formand for udvalget, fordi en stor del af formandens arbejde består i at mødes med politikere, embedsmænd og idrættens interesse organisationer(DIF, DGI,DFIF)

Ligeledes sidder de i SIKO ´s bestyrelse, som er medlemmer af Folkeoplysningsudvalget som idrættens repræsentanter, i Idrætspolitisk udvalg – det samme gælder de af idrættens repræsentanter, som ikke sidder i SIKO ´s bestyrelse. Formålet med det er i alle tilfælde at lave en fælles koordineret indsats for idrætten i Odense i Folkeoplysningsudvalget til gavn for alle idrætsforeninger i Odense

De absolutte hovedopgaver i Idrætspolitisk udvalg er:

 • Overblik over den odenseanske idræts aktuelle situation.
 • Ønsker til det kommende års budget samt tilrettelæggelse af og deltagelse i de idrætspolitiske konsultationer hvert år i august måned.
 • Tilrettelæggelse og udførelse af valgmøder og andre politiske møder.

4.3 Bygge- og anlægsudvalget v. Verner Engelbæk.

I år 2017 har der været aktivitet fra foreningerne vedr. ansøgning til 2-1 puljen, hvor der denne gang var 4 millioner at søge om. Pengene blev udløst i december til brug for de forskellige foreninger i 2018. Vi skal dog være opmærksomme på, at der var en ekstra million at søge om, men vi vil i SIKO arbejde for at puljen bliver på 4 millioner. Derfor opfordrer vi foreningerne til at gøre brug af denne mulighed til at forbedre forholdene for de forskellige klubhuse m.v., som klubberne råder over. Stort set alle ansøgere (klubber/foreninger) har fået deres ansøgning igennem og kan nu i år gå i gang med deres forskellige projekter. Der var lagt vægt på 3 kriterier i ansøgningerne: 1. Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse. 2. Øvrig/nødvendig vedligeholdelse. 3. Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg. Dette kunne vi i SIKO fuldt ud sige ja til.

4.4 Strategi- og strukturudvalget v. Henrik Schmidt.

Udvalget har i 2017 arbejdet med:

 • Bestyrelseskonference i januar: med forventningsafstemning til året 2017 hhv. med vor rådmand Jane Jegind/ Fritids – og kulturchef Martin Petersen og Anders W. Berthelsen (Soc. Dem.) samt oplæg til ny strategiplan 2017/2018
 • SIKO som en synlig organisation: resten af 2017 er gået med at finde ud af, hvordan SIKO kan blive en mere synlig organisation. Det er blevet klart for SIKO´ s bestyrelse, at det arbejde kræver rigtigt mange frivillige timer og en understøttelse fra et sekretariat. Som SIKO har udviklet sig de senere år med Kursuscenter SIKO, herunder at være sekretariat for Ældreidrættens Hus, samtidig med at sekretariatslederen besætter en halvtidsstilling i Idrætspuljen og er lærer og daglig leder af Ældreidrættens hus – så er der ikke meget tid tilbage til egentligt sekretariatsarbejde.
 • Kan vi rationalisere arbejdsopgaverne i SIKO´ s organisation: og kan vi herefter få finansieret den del af arbejdsopgaverne, som vi ikke kan løfte udelukkende ved frivilligt arbejde. I den forbindelse og som oplæg til bestyrelseskonferencen i januar 2018 har Struktur – og Strategiudvalget lavet et oplæg til arbejdsopgaver for: bestyrelse, forretningsudvalg, formand, næstformand, kasserer, og udvalgene, som efterfølgende skal drøftes og vedtages i løbet af foråret 2018. Når arbejdsopgaverne ligger klar, skal vi finde ud af den endelige finansiering.

4.5 Kursusudvalget v. Preben Rasmussen.

I kursusudvalget har vi arbejdet med videreudviklingen af vores daghøjskole for voksne udviklingshæmmede. I 2017 har vi gennemført 2 20-ugers forløb med hhv. 5 og 6 elever på hvert hold. Eleverne er på skolen hver dag fra 9-15. Kurset gennemføres i samarbejde med Odense Kommune, der giver et grundtilskud til skolen.

Undervisningen har til hensigt at øge elevernes livskvalitet i forhold til selvværd, grundlæggende kompetencer, sundhed og idræt.

Tilbagemeldingerne fra elever, forældre og lærere er positive i forhold til den ønskede realisering af målsætningerne.

Samarbejdet med Odense Kommune fortsætter i 2018.

4.6 De Selvejende Haller v. Arne Andersen.

Kommunen har opfordret hallerne til at ha’ deres vedtægter med på deres hjemmeside, ligesom priser for både halleje og mødelokaler.
De selvejende haller er dog så forskellige, her hvad de kan tilbyde af faciliteter, så det har ikke været muligt at finde fælles fodslaw for enhedspriser, dog er der haller der ligner hinanden mere end andre, og de må så lave en aftale sammen, hvis de finder det nødvendigt.

Der er stadigvæk ikke ens retningslinjer for kommunale og private, hvor gratis udlejning i kommunale i nogle tilfælde kan virke konkurrenceforvridende, men er dog ikke observeret som det store problem.

Hallerne har stået lidt uforstående overfor det faktum, at kommunen har sat 2018 fremskrivning til nul.
Det må hallerne leve med, da det er noget politisk besluttet, fordi der ikke var penge til det i budgettet.
Det er dog lovet ændret tilbage for 2019.
På møderne drøftes der alt hvad de enkelte haller tager op, det være sig lige fra varmestyring, indgang-alarmsystemer til LED lys, nyt gulv, eller cafeteriapriser til forsikring m.m. hvor det primære er, at vi kan bruge hinanden og hinandens erfaringer, inden man selv kaster sig ud i noget nyt.

Jeg har varetaget SIKO´s interesser omkring og på møderne, og ud fra bedste skøn orienteret hallerne om hvad der rør sig, ligesom jeg har været tovholder op til møderne med at samle materiale sammen til en dagsorden og udsendelse af samme, og forsøger på den måde, at holde hallerne så tæt til SIKO som muligt.

Som noget nyt har vi de sidste par år haft folk fra kommunens administration med på møderne, hvor de kan fremlægge evt. fremtidsplaner for hallerne, og/eller de kan sidde med en viden og svare på evt. spørgsmål som folk i panelet stiller.
Der er som regel et par mere med fra SIKO på møderne, og på det sidste også Henrik, hvilket vi selv mener, alt sammen kan være med til at styrke SIKO´s image udadtil, og her sammenholdet mellem hallerne og SIKO.

Efter at halpanelet var gået helt i stå, og lå brak et par år, så har vi igen opnået en stor mødeprocent, hvilket må tages som udtryk/indtægt for, at man mener der er et behov for at ha’ dette fælles forum.

4.7 Medie/Foreningskonsulentudvalget v. Kim Jensen.

I 2017 har vi arbejdet med en øget synliggørelse af SIKO igennem:

 • Ajourføring og opdatering af hjemmesiden.
 • Besøg i foreninger
 • Sider på facebook
 • Planlægning af temamøder.
 1.  Øvrige SIKO indsatser.

5.1 Bæredygtighedsrådet v. Jimmy Andersen.

Her var SIKO repræsenteret af Henrik Schmidt og samtidig sad undertegnede også med i rådet dog valgt ind med en af de andre kasketter, nemlig som boligselskabsmand. Vi sad begge to i formandskabet, og begge er også blevet valgt for den næste 4 års periode.

I 2017 har der som de andre år været heftig aktivitet, først på året skal der jo vælges modtageren af årets bæredygtighedspris. Det blev Odense ZOO men den man vælger er jo egentlig for 2016.

VI vil her give en kronologisk beskrivelse af hvad der er sket i årets løb.

1.december 2017 blev handicapprisen uddelt, hvor vi også var inviteret til at være en del af arrangementet.

Torsdag den 30. november 2017, kl. 15.30-18:00. Sted: Festsalen på Odense Rådhus. hvordan virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner m.fl. kan arbejde med FN’s Verdensmål, CSR og bæredygtighed. Arrangementets hovedtaler er Mogens Lykketoft, som var formand for FN’s generalforsamling i 2015, da FN’s medlemslande vedtog de 17 verdensmål.

Torsdag den 2. november 2017: Indstillinger til årets handicap pris og i denne forbindelse præsentation af nyt logo.

Mandag d. 18. december 2017: Er fristen for at indstille kandidater til Bæredygtighedsprisen Det er odenseanske virksomheder, organisationer, personer eller initiativer, der kan indstilles til prisen. Det er både muligt at indstille sig selv og andre kandidater.

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 16-18 hvor Odense Bæredygtighedspris uddeles ved et arrangement i Festsalen på Odense Rådhus.

Fairtrade er en af de ting man arbejder med i Bæredygtighedsrådet: Odense forsætter efter fornyet ansøgning som Fairtrade by.

Som i kan høre i denne korte årsberetning er det et arbejde med mange spændende opgaver og frem for alt muligheden for at udvide sit netværk, som jo kan bruges i alle de udvalg man er en del af.

SIKO er først og fremmest repræsenteret her i forhold til ønsket om opretholdelse og videreudvikling af netværket.

5.2  Repræsentation i Beskæftigelses og Socialforvaltningen

 1. Jimmy Andersen.

Vi er repræsenteret i dette forum, der består af et meget bredt udsnit af organisationer og institutioner.

Det overordnede tema er muligheden for at tilknytte personer udenfor arbejdsmarkedet til forskellige former for afklaringsforløb/ praktikforløb i organisationer/virksomheder og institutioner. Vi har nu i 3 år bedst om at der bliver udarbejdet en samlet folder med en beskrivelse af de forskellige ordninger. Det er blevet lovet gang på gang, men der er endnu ikke kommet noget ud af det.

Vi vil opretholde vores repræsentation i dette forum, da en del foreninger/haller benytter sig af de forskellige muligheder.

5.3 Koordinationsudvalget for OIP v. Verner Engelbæk.

Koordinationsudvalget er et udvalg for brugerne af Odense Idrætspark (herunder svømmehallerne). Vedr. selve anlæggene så blev der bevilget 5 millioner til udskiftning af rensningsanlægget i Højme svømmehal, hvilket var meget tiltrængt. Ligeledes af der udskiftning på ledelsesfronten, idet Søren Damgaard gik på pension og en ny leder at idrætsparken – Rune Bille – blev ansat. En af de store opgaver i fremtiden er at arbejde med de kommunale besparelser.

5.4 Det grønne råd v. Dennis Witek.

Hvad er Det Grønne Råd?

Odense Kommune etablerede i 2007 Det Grønne Råd for at skabe et forum, som sikrer samarbejde og gensidig orientering mellem Odense Kommune og de foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse og benyttelse af naturen

Det Grønne Råd behandler sager af betydning for naturen og miljøet i kommunen. Rådet kan benyttes til at give generelle informationer om Odense Kommunes natur- og miljøadministration til offentligheden, til at udveksle idéer og udvikle nye projekter til gavn for natur og miljø.

Lidt om hvad vi har beskæftiget os med i 2017.

 • Gasværksgrunden
 • Bæredygtighedsrådet og Bæredygtighedsprisen
 • Strategi for mobilitet og byrum – fokus på cyklister
 • Det grønne Danmarkskort
 • Helhedsplan Dalum Papirfabrik
 • Bevaring af bygninger og andet
 • Bekæmpelse af Bjørneklo i Odense Kommune
 • Vandråd
 • De lokale naturråd
 • Jagt på kommunens arealer

 

Det grønne møde 2017.

Odense Kommune vil forsat opkridte alle kommunale baner ved opstart forår og efterår. Efterfølgende opkridter klubberne selv Deres baner. Der ydes selvfølgelig forsat tilskud til kridt.

På grund af større omkostninger i 2016, blev beløbet til foreningerne mindre i 2017.

5.5 Sportslørdag v. Bjarne Frimann.

SIKO har igen været en del af styregruppen omkring sportslørdag. Bestyrelsen vedtog sidste år, at SIKO ikke kunne støtte op omkring finansieringen af Sports lørdag på grund af reduceringen af tilskuddet fra Odense Kommune.

Til gængæld tilbød vi at stille med frivillig arbejdskraft til at løse opgaverne omkring Mestrefejringen, den lille reception der afholdes om eftermiddagen hvor alle mestre har mulighed for at træffe ligestillede, samt indsamling og afviklingen af Årets frivillige Idrætsleder, fra de fynske kommuner der deltog – alle med undtagelse af Ærø.

Begge dele blev opfyldt tilfredsstillende.

Samtidig har SIKO en lille stand i forhallen.

Vi har i forløbet deltaget i alle styregruppemøder omkring planlægningen og samtidigt arbejdet med at finde sponsorer.

Formålet med det frivillige arbejde er et øget kendskab til og større synlighed for SIKO, der deltager med logo i det materiale der fremstilles til oplysning.

Vi forventer at fortsætte dette arbejde på frivillig basis.

5.6 Idrætspuljen v. Preben Rasmussen.

I 2017 har Idrætspuljen været en stærkt medvirkende årsag til at samtlige folkeskoler og friskoler i Odense har indgået i samarbejdsforløb med en eller flere odenseanske idrætsforeninger. Over 50 foreninger har modtaget tilskud fra puljen. Der er tale om et meget varieret billede i forhold til forløbenes længde, indhold, placering og omfang. Generelt er både foreninger og skoler meget tilfredse med tilskudspuljen, der giver en øget motivation for etablering af et samarbejde mellem skole og forening.

I den forbindelse vil vi pege på de helt åbenlyse fordele, der karakteriserer puljen:

 • Puljen administreres af chefkonsulent Bent Juhler, Odense Kommune og sekretariatsleder Preben Rasmussen, SIKO. Dermed har puljen et meget bredt erfarings, netværks og vidensgrundlag i forhold til den ønskede realisering.
 • Foreningerne har mulighed for at få et direkte tilskud til en beskeden instruktørhonorering og til de nødvendige materialer.
 • Ansøgnings og evalueringsproceduren er meget enkel, nem og overskuelig.
 • Der gives et meget hurtigt svar på ansøgningen.
 • Projektlederne er meget nemme at få fat i.
 • Projektlederne følger op med besøg og skriftlige evalueringer, der sendes hurtigt til foreningerne.
 • Puljen giver øget motivation til lokalt samarbejde mellem foreninger og skoler.

Puljens succes har betydet at der nu er afsat yderligere 1 mio. til puljen.

En del af disse midler skal anvendes til en videnskabelig undersøgelse af puljens effekt blandt andet i forhold til flg. parametre:

 • Medlemstilgangen til foreningerne.
 • Øget idrætsdeltagelse også for de ”idrætssvage” børn.
 • Øget indlæringseffekt.
 • Øget lokalt samarbejde.
 • Indflydelsen på foreningens målsætninger og virkemidler.
 • Forankringen af initiativerne.
 • Indflydelsen på skolens målsætning og virkemidler.

5.7 Ældreidrættens Hus (ÆIH) v. Preben Rasmussen.

SIKO er repræsenteret med 3 medlemmer i ÆIH s bestyrelse. Desuden er der en samarbejdsaftale mellem Kursuscenter SIKO og ÆIH i forhold til ledelse, undervisningstimer og administration.

2017 har dels været præget af en stigning i aktivitetsomfanget, der nu omfatter ca. 100 ugentlige hold, dels af bygningen af en ny træningssal i skolehaven ved Odense Kultur og Idrætshus. Dette byggeri er nu realiseret. Vi blev imidlertid mødt med en del uforudsete udfordringer i form af kravene til rådgivning, energikrav og nye elinstallationer. Projektet kom alligevel i mål blandt andet på baggrund af en bevilling fra SIKO.

Træningssalen forventes klar til brug primo april. I kraft af dette byggeri er ÆIH til dels gearet til de fremtidige udfordringer i forhold til behovet for kvalificerede træningsmuligheder for seniorerne i Odense.

Også på demensområdet blev vi mødt med markante udfordringer, idet vores Byhøjskoles projektbevilling ophørte ved udgangen af 2017. Det er nu lykkedes at finde en samarbejdsmodel med AOF, der betyder at vi kan opretholde skolen, dog med en markant stigning på deltagerbetalingen.

Ultimo december fik vi en ny driftsaftale for hele huset på plads med Odense Kommune. Dette var meget tilfredsstillende, idet den sikrer det indholdsmæssige og økonomiske grundlag frem til 2021. Nu forestår arbejdet med de nødvendige vedtægtsændringer.

5.8 Årets frivillige idrætsleder v. Preben Rasmussen.

Årets frivillige idrætsleder blev Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub.

I indstillingen fra klubben er der flg. argumenter for Allan Grundsøe:

Allan har ydet en kæmpemæssig frivillig ledelsesindsats for Odense Orienteringsklub igennem de sidste mere end 25 år. Og han er fortsat super aktiv. ”Løbstilmelder” er en helt afgørende nøglefunktion i Odense Orienteringsklub. Det kræver en systematisk og vedholdende indsats at få medlemmer til at tilmelde sig rettidigt og korrekt og samtidig styre systemet i forhold til økonomiafregning og medlemsregister.

Allan er samtidig en engageret stævneleder, lige fra små træningsstævner til store DM-begivenheder. Så sent som 9. september i 2017 var Allan stævneleder for et stort DM i stafetorientering i Krengerup. Det er livsvigtigt for Odense Orienteringsklub at vi har frivillige ledere som Allan.”

På baggrund af disse argumenter valgt en enig bestyrelse Allan Grundsøe som ”Årets frivillige idrætsleder”.

5.9 Foreningsværkstedet (FV) v. Preben Rasmussen.

Foreningsværkstedet har haft åbent den første tirsdag i hver måned fra 16.30-18.30. Her har foreningerne haft mulighed for at få rådgivning i forhold til anvendelsen af Conventus, fundraising, kassererfunktionen og nye anlægsprojekter.

Medio 2017 tilknyttede vi en ny fundraiser til FV, nemlig Torben Bürgel Nielsen, idet Anne-Mette De Visser ønskede at prioritere andre arbejdsopgaver.

Der er en tilfredsstillende besøgsfrekvens i FV. Desuden kan vi konstatere at konceptet med en samling af ekspertviden indenfor de respektive områder har en afsmittende effekt på foreningernes udnyttelse af denne viden. F. eks kan en kasserer få hjælp til et administrativt emne samtidig med at han samme aften kan få rådgivning i forhold til fundraising.

Vi har valgt at opretholde dette initiativ selv om den økonomiske medfinansiering er en stærkt medvirkende årsag til det kontinuerlige pres på vores økonomi.

5.10 Idræt om dagen. v. Preben Rasmussen.

Det koordinerede idræt om dagen samarbejde kører fortsat med flg. foreninger: Næsby IF, Allesø GF, Svømmeklubben Frem og Firmaidræt Odense. Der er stadig et tilfredsstillende deltagerantal til disse foreningsaktiviteter i dagtimerne. Vi distribuerer fortsat den fælles folder og igennem vores associeringsordning med Firmaidræt Odense kan foreningerne få et mindre tilskud til fællesarrangementer.

 1. Repræsentative opgaver.

I løbet af 2017 har vi deltaget i flg. arrangementer:

 • 50 års jubilæum i Dalumhallen
 • 40 års jubilæum i OH77
 • 100 års jubilæum i Odense KFUM
 • 50 års jubilæum i Fraugde GIF
 • Afskedsreception for Dalumhallens inspektør
 • Fødselsdagsarrangement for Claus Rasmussen, Cycling Odense
 • 50 års jubilæum i B67
 • Afskedsreception for Søren Damgård
 • Fødselsdagsarrangement for Peter Rahbæk Juel
 • Fødselsdagsarrangement for Jørgen Mikkelsen.
 1. Samarbejdspartnere.

Vores primære samarbejdspartnere er vores medlemsforeninger og De Selvejende Haller.

Vi har haft et tæt samarbejde med disse igennem hele året blandt andet i forbindelse med flg. arrangementer/ områder:

 • Forhandlingerne omkring anvendelsen af bevillingen til nye fodboldbaner i Odense
 • Planlægningen og gennemførslen af ”Sportslørdag”
 • Ledelsen og koordineringen af tilskuddene fra Idrætspuljen
 • Møderne med De Selvejende Haller
 • Rådgivningen i Foreningsværkstedet.
 • Rådgivning til foreninger, der selv har henvendt sig til sekretariatet eller bestyrelsen.

Vores dialog med foreningerne baseres på flg. værdier:

 • Gensidig respekt
 • Hurtig og effektiv sagsbehandling
 • Relevante henvisninger til øvrig kvalificeret vejledning
 • Fleksibilitet i forhold til de frivillige lederes vilkår

I forhold til øvrige samarbejdspartnere vil vi nævne flg.:

 • Fritidsafdelingen, By og Kultur, Odense Kommune. Vi er meget glade for samarbejdet med Fritidsafdelingen. Samarbejdet i forbindelse med Idrætspuljen er eksemplarisk.

I andre sammenhænge bliver vi altid mødt med velvilje, respekt og kvalificerede medarbejdere.

 • Ældre/Handicapforvaltningen, Odense Kommune. Også her er vi meget tilfredse med samarbejdet, der er præget af en god og konstruktiv dialog.
 • Fynske Idrætsforbund, som vi har et godt samarbejde med i forbindelse med Sportslørdag
 • Samarbejdet med DIF og DGI.

 SIKO samarbejder som idrætsråd under DIF sammen med både DIF og DGI om visionen: bevæg dig for livet om at få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt og motion inden for foreningslivet i 2025, en ambitiøs men forhåbentlig ikke uoverkommelig opgave.

 • For at satsningen skal lykkes, er det virkelig nødvendigt at det sekretariat, som skal styre indsatsen, er målrettet arbejdende og vedholdende, samt ikke mindst ubureaukratisk. Det som er vigtigt er, at når et sådant projekt har kørt i 5 år, så skal det være så fast og solidt forankret, at det der var formålet med projektet, ikke fortoner sig – og udvander indsatsen!
 • Her mener vi i SIKO, at vi har modellen for at styre et sådant projekt: Idrætspuljen, som allerede nu er en fast forankret succes med samtlige folkeskoler og privatskoler i Odense samt over 4o foreninger involveret. Det ville være hensigtsmæssigt at sætte SIKO i spidsen for bevæg dig for livet med manpower og kontakt til hele det odenseanske idrætsliv. Men ud over et velfungerende sekretariat er det bydende nødvendigt med et pengebeløb til materialer og delvist til aflønning af instruktører
 • Ud over bevæg dig for livet samarbejder SIKO med DGI, Dansk Firmaidræt og Fynske Idrætsforbund om dagsordner på idrætsområdet af fælles betydning for Fyn: idræt og bevægelse i folkeskolen, facilitetsudvikling og rimelige grundvilkår for idrætsforeningerne.

 

 • Erhvervsakademi Lillebælt.

I efteråret indledte vi et nyt samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt. (EAL)Vi fik en henvendelse fra en af underviserne på Sportsmanagement forløbet. Vedkommende havde læst et af vores Synspunkter I Fyens Stiftstidende.

Vores samarbejde udmøntede sig i første omgang i planlægningen og gennemførslen af et idrætspolitisk valgmøde, som blev afholdt på EAL medio november.

Vi fortsætter samarbejdet i det nye år. Her har vi allerede gennemført en gæsteforelæsning om SIKO. Denne forelæsning danner grundlaget for en eksamensopgave for de studerende.

Vi er meget glade og tilfredse med dette samarbejde, som vi vurderer til at rumme nogle meget spændende fremtidsperspektiver i forhold til involveringen af de unge i idrætsforeningerne.

 1. Sekretariatet.

 

SIKO`s sekretariat har i 2017 været karakteriseret af de mange idrætsinteresserede odenseanere, der henvender sig med forespørgsler indenfor idrætsområdet. Med 8 fuldtidsansatte medarbejdere, 25 timemedarbejdere og 2 bestyrelser på hhv. 13 og 12 personer er aktivitetsniveauet højt. Der er mange besøg på kontoret, telefonerne kimer og der kommer mange mails fra medlemsforeninger og øvrige samarbejdspartnere. Heldigvis er der travlhed som der skal være når man driver et professionelt, fagligt højt kvalificeret idrætskontor, der har til opgave at servicere og levere ny ajourført viden og vedledning indenfor alle idrætsområder og i forhold til alle målgrupper. Det er vores opfattelse at kontoret lever op til disse målsætninger. Vi kan da også konstatere at de mange henvendelser fra foreninger, borgere, samarbejdspartnere både fra Odense og fra det øvrige land, netop er udtryk for at man generelt ønsker at bruge den tilstedeværende viden.

 1. Fremtiden.

 

Først og fremmest vil arbejde benhårdt på at holde snuden i sporet i forhold til den nødvendige idrætspolitiske satsning, som vi har peget på andre steder i beretningen.

SIKO har i 2017 taget hul på det at udvikle sig til en moderne organisation, som på bedst mulig måde varetager sine medlemsforeningers interesser og på alle måder er synlig over for sine medlemsforeninger

SIKO skal have en moderne hjemmeside, som til stadighed vedligeholdes og aktualiseres – og der skal kommunikeres på Facebook, Twitter og alle relevante medier at kommunikere på.

SIKO skal have en mere ung profil, startende med et ungdommens advisory board, hvorfra vi måske kan rekruttere bestyrelsesmedlemmer

Endelig skal SIKO helt eller delvist have finansieret sine aktiviteter, således at man til stadighed kan have en fond, hvorfra foreninger kan låne midler som en delfinansiering til deres projekt.

 

Mundtlig Beretning fra SIKO´s Repræsentantskabsmøde 20. marts 2018

MUNDTLIG BERETNING – SIKO´S REP. MØDE 20.MARTS 2018

VELKOMST:

REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER

KONTORCHEF DORTE NIELSEN OG ANDRE ANSATTE I FRITID OG ELITEIDRÆT

SIKO´S SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I RESTEN AF DANMARK

PRESSEN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2017

SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL SIKO´S REP. MØDE ER DER UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING OM SIKOS VIRKE I 2017- DEN HÅBER JEG ,AT ALLE HER TIL STEDE HAR LÆST.

 

DET ER MIN FORVENTNING, AT SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING KAN DANNE

GRUNDLAG FOR EN GOD OG SAGLIG DEBAT HER I AFTEN OM DE AKTUELLE EMNER, DER RØRER SIG I DEN

ODENSEANSKE IDRÆT LIGE NU.

SIKO ´S BESTYRELSE ER OGSÅ MEGET KLAR TIL AT TAGE EN DISKUSSION OM, HVAD MAN I VORE MEDLEMSFORENINGER HAR AF BUD PÅ PRIORITERINGSOMRÅDER I FREMTIDEN, NÅR DET GÆLDER IDRÆTTENS RAMMEVILKÅR.

IDRÆTSPOLITIK

IDRÆTSPOLITIK ER I DAG OG HAR I FLERE ÅR VÆRET SIKO´S VIGTIGSTE ARBEJDSOMRÅDE- OG 2017 VAR BESTEMT INGEN UNDTAGELSE:

FODBOLDBANESAGEN:

I BUDGET 2017 VAR DER AFSAT 16 MILL KRONER TIL NYE FODBOLDBANER , GRUNDET ET I MANGE ÅR KENDT BEHOV FOR FLERE FODBOLDBANER TIL OB´S AMATØRER. ALLE INVOLVEREDE KLUBBER, INDIVIDUELT, OG VED FÆLLESMØDE BLEV INDKALDT TIL AT DELTAGE I PROCESSEN SAMT GØRE DERES BEHOV FOR BANER NU OG FREMOVER KLAR I PROCESSEN. SIKO OG DBU FYN BLEV SEPARAT INDKALDT TIL ET ORIENTERINGS MØDE MED DORTE NIELSEN OG BENT JUHLER OM PROCESSEN OG SCENARIERNE :

SIKO INSISTEREDE PÅ AT KUNSSTOFBANEN VED HJALLESESKOLEN:HOCKEY KLUBBEN ODIN´S TRÆNINGSBANE, ELITEIDRÆTSKLASSERNE PÅ HJALLESESKOLENS TRÆNINGSBANE,OG ODENSES FØRSTE KUNSSTOFBANE,EJET AF ODENSE KOMMUNE, BLEV TOTALRENOVERET FOR CA. 4,5 MILL. KRONER SOM EN DEL AF FODBOLDBANE BEVILLINGEN

HEREFTER ET RESUME AF DET VIDERE FORLØB:

 1. FØRSTE FÆLLESMØDE MED OB OG KLUBBERNE LANGS FALEN- STOR UENIGHED OM SCENARIERNE
 2. SIKO KNYTTER KONTAKT MED ALLE FODBOLD KLUBBERNE OG DET FYNSKE DYRSKUE FOR EN VARIG, TOTAL OG BÆREDYGTIG LØSNING (DYRSKUETS FLYTNING TIL HØJSTRUP UNDERSØGES)
 3. FLYTNINGEN AF DYRSKUET OPGIVES- FOR DYRT- OG POLITIKERNE FINDER OVER EN NAT 8 MILL. KR. TIL 2 KUNSTOFBANER I ÅDALEN. SIKO ER STOLT OVER FORLØBET I FODBOLDBANESAGEN- MEN IKKE STOLT OVER, AT OB FÅR 2 KUNSTOFBANER, SOM DE IKKE BETALER FOR- DET SKAL ALLE ANDRE KLUBBER !

 

BUDGET 2018:

SIKO´S ØNSKER TIL BUDGET 2018 BLEV,TRADITIONEN TRO, DRØFTET I AUGUST MÅNED MED SAMTLIGE POLITISKE PARTIER I BYRÅDET

 1. EN ØGET BEVILLING TIL RENOVERING OG OPGRADERING AF DE EKSISTERENEDE IDRÆTSFACILITETER
 2. EN FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN MED 1 MILL. KR.
 3. EN FORHØJELSE AF IDRÆTSPULJEN MED 1 MILL. KR.
 4. BEVILLINGER TIL STJERNES ANNEKSHAL- ELLER KØB AF HALLEN PÅ RØMERSVEJ

 

IDRÆTTEN FIK:

 1. EN FORHØJELSE AF BÅDE 2:1 PULJEN OG IDRÆTSPULJEN MED 1 MILL KRONER (IP DOG KUN FOR

2018)

 1. 14.2. MILL. KRONER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE RAMMER VED FOLKESKOLERNE(GYMNASTIKSALE OG

SKOLEHALLER)

 1. 4.2 MILL. KRONER TIL RENOVERING AF HØJME SVØMMEHAL-I SIDSTE ØJEBLIK

SIKO ER TILFREDS MED RESULTATET FOR BUDGET 2018 FSV. ANGÅR PULJERNE- MEN IKKE MED RESTEN:

 1. DER ER AFSAT – OG BLIVER AFSAT ALT FOR LIDT TIL RENOVERING AF IDRÆTSFACILITETER OG DER ER SLETIKKE MIDLER TIL NYANLÆG
 2. SELVFØLGLIG ER DET VIGTIGT, AT SKOLERNE BLIVER HØJEST PRIORITERET I RENOVERINGSSTRATEGIERNE, MEN DET BETYDER BARE, AT DE KOMMUNALE HALLER FORFALDER YDERLIGERE, OG IKKE TILPASSES DET MODERNE MENNESKES BEHOV FOR ÆNDRINGER I INDRETNINGEN AF DE OPRINDELIGE BADMINTON- OG HÅNDBOLDHALLER
 3. DER ER STIGENDE VÆKST I ODENSE- OG DER BYGGES SOM ALDRIG FØR. DET ER SAGT OFTE, MEN DET SKAL SIGES IGEN: DER ER BEHOV FOR EN LANGT STØRRE SATSNING PÅ IDRÆTSFORENINGERNE SOM DEN ALLERVIGTIGSTE FAKTOR I FORHOLD TIL FÆLLESSKAB OG SUNDHED. HVAD HJÆLPER DET AT ELEVERNE FÅR RENOVERET DERES SKOLER, HVIS DERES FRITIDSLIV SKAL UDFOLDE SIG I TOTALT NEDSLIDTE FACILITETER?

VALGMØDE 8. NOVEMBER 2018 PÅ EAL

SIKO FIK I SOMMEREN 2017 EN HENVENDELSE FRA ERHVERSAKADEMIET LILLEBÆLT(EAL) OM VI IKKE HAVDE LYST TIL AT HOLDE VALGMØDE PÅ EAL. DEN GREB VI OG FIK HURTIGT ETABLERET EN EFFEKTIV ARBEJDSGRUPPE, BESTÅENDE AF FOLK FRA SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE UDVALG, SEKRETARIATS CHEF,PREBEN RASMUSSEN, OG IKKE MINDST LEKTOR OG STUDIEKOORDINATOR , ANDREAS KJELDSEN, EAL

VI BESLUTTEDE AT UDGANGSPUNKTET FOR VALGMØDET SKULLE IKKE VÆRE DET TRADITIONELLE MED AT POLTIKERNE HVER FOR SIG GIVER DERES BUD PÅ IDRÆTSLIVET OG IDRÆTSPOLITIK IODENSE KOMMUNE, EFTERFULGT AF DISKUSSION. DET KUNNE, VED HJÆLP AF DE IDRÆTSSTUDERENDE VED EAL VÆRE FORFRISKENDE AT PRØVE NOGET NYT: ET MERE LEVENDE VALGMØDE MED INDSLAG FRA NOGLE AF VORE MEDLEMSFORENINGER OM AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER: SMÅ KORTE FILMKLIP MED INTERVIEWS. DET BLEVTIL FØLGENDE INDSLAG:

 1. FJORDAGER:FACILITETERNES MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE
 2. OIK:MANGLENDE IDRÆTSEFTERSKOLE I ODENSE
 3. ØB:ANLÆGSSTRATEGI OG LOBBYISME
 4. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS ROLLE VED HENRIK SCHMIDT

DEBATTEN-SUPER GODT LEDET AF JOURNALIST OLE LARSEN FRA RINGE- OM DE FØRSTE 3 EMNER BLEV SÅ HEFTIG, AT VI IKKE NÅEDE AT TALE OM FOLKEOPLYSNINGS UDVALGETS ROLLE.

HOS SAMTLIGE POLITIKERE VAR DER ENIGHED OM, AT DE KOMMUNALE IDRÆTSHALLER TRÆNGER TIL EN RENOVERING, MEN AT DET IKKE KAN SKE PÅ ÉN GANG. ALLE ANLÆG MÅ KORTLÆGGES, OG VED EN RENOVERING SKAL ALLE AKTUELLE OG FREMTIDIGE BRUGERGRUPPER INVOLVERES, SÅLEDES AT HALLERNE KAN UDNYTTES MEST HENSIGTSMÆSSIGT. DET ARBEJDE VIL SIKO I DEN GRAD MEGET GERNE VÆRE EN DEL AF, SÅLEDES AT VORE MEDLEMSFORENINGER FÅR DE BEDSTE LØSNINGER LOKALT.

DER VAR DERIMOD IKKE SAMME ENIGHED OM EN IDRÆTSEFTERSKOLE I ODENSE- SELV OM STORT SET ALLE SYNES, AT DET ER EN GOD IDE, SÅ ER DER MANGE OPGAVER, BL.A. VEDLIGEHOLDELSE/RENOVERING AF IDRÆTSFACILITETER, DER KOMMER FØRST ENDLIG GAV INDSLAGET OM ANLÆGSSTRATEGI OG LOBBYISME ANLEDNING TIL EN SÆRDELES OPHIDSET DEBAT, HVOR FLERE FORENINGSLEDERE FRUSTRERET SLOG PÅ DE IDRÆTSFORENINGER, SOM VED LOBBYISME SKAFFER SIG FORDELE FREM FOR ANDRE

I SIKO ER VOR STRATEGI HELT KLAR. VI KAN IKKE ACCEPTERE, AT ENKELTE FORENINGER VED LOBBYISME

SKAFFER SIG NYE FACILITETER ELLER RENOVERING AF BESTÅENDE FACILITETER. VI SKAL HURTIGST MULIGT HAVE KORTLAGT VEDLIGEHOLDELSES/RENOVERINGS EFTERSLÆBET I DE BESTÅENDE KOMMUNALE HALLER- OG HEREFTER SKAL DER PRIORITERES EFTER, HVOR RENOVERING HASTER MEST, AFSTEMT EFTER BEHOVENE FRA DE AKTUELLE OG EVENTUELT FREMTIDIGE BRUGERE.

KONKLUSIONEN PÅ DETTE VALGMØDE ER, AT DET VAR SÆRDELES LEVENDE OG ENGAGERENDE I FORHOLD TIL DE TRADITIONLLE VALGMØDER- IKKE MINDST TAKKET VÆRE DET FINE ARBEJDE MED HELE FORBEREDELSEN OG AFVIKLINGEN, SOM ELEVERNE PÅ IDRÆTSLINJEN OG ANDREAS KJELDSEN MESTREDE TIL UG!

DEN LANDSDÆKKENDE TILSKUDSPULJE TIL DEN ORGANISEREDE IDRÆT:

I SIKO KUNNE VI SOM SAGT MEGET GODT TÆNKE OS EN ØGET PRIORITERING AF IDRÆTSLIVET I ODENSE FORDI:

 1. IDRÆTSFORENINGERNE ER DEN ALLERVIGTIGSTE FAKTOR I FORHOLD TIL FÆLLSESKAB OG SUNDHED
 2. AT BEVÆG DIG FOR LIVET, HVIS ODENSE KOMMUNE BESTEMMER SIG FOR AT VÆRE MEDSPILLER, KAN BLIVE EN GLIMRENDE LØFT TIL AT FORENINGERNE KAN FÅ FLERE MEDLEMMER
 3. AT DIF OG DGI, SELV OM DER ALLEREDE ER LAVET EN PULJE, SOM ALLE FORENINGER KAN SØGE(DE TIDLIGERE SPILLEHALSMIDLER)- OGSÅ TÆNKER PÅ, AT NOGLE AF DE TILSKUD,DE FÅR, RETTELIGEN BURDE KANALISERES DIREKTE UD I DE LOKALE IDRÆTSFORENINGER I FORM AF STØRRE TILSKUD!

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:

I 2017 VAR DER 4 VIGTIGE RESULTATER AF FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS ARBEJDE:

 1. AFVÆRGELSE AF BORTFALD AF TILSKUD TIL DE +65 ÅRIGE I FRITIDSLIVET, BAKKET OP AF SIKO ,OG MED IHÆRDIG LOBBYISME OVER FOR DE POLTIKERE I BYRÅDET, SOM INTERESSERER SIG FOR FRITID OG IDRÆT .ALLE KUNNE SE, AT EN SÅDAN BESPARELSE VILLE RAMME IDRÆTS- OG FRITIDSLIVET. VI HAR NU OG I DEN NÆSTE MANGE ÅR EN KÆMPERESSOURCE I DE +65 ÅRIGE, SOM HAR ET GENERELT GODT HELBRED OG ER KLAR TIL AT TAGE FAT I RIGTIG MANGE ROLLER SOM AKTIVE OG HJÆPERE. EN BESPARELSE AF AKTIVITETESTILSKUDDET TIL DE +65 ÅRIGE VILLE HELT KLART HAVE HÆMMET MULIGHEDERNE FOR AT UDNYTTE DE ENORME RESSOURCER, DER LIGGER I DEN ALDERSGRUPPE
 2. EN LØSNING AF PROBLEMATIKKEN FOR ALLE DE NYE FODBOLDKLUBBER, SOM STIFTES , SOM FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG RETTELIG HAR KRAV PÅ BANER. DET VAR EFTERHÅNDEN ET PROBLEM FOR DE BESTÅENDE FODBOLDKLUBBER- MEN ET SUPER GODT ARBEJDE AF FRITID & ELITEIDRÆT I SAMARBEJDE MED SIKO OG FIRMAIDRÆT ODENSE HAR SKAFFET MULIGHED OG PLADS TIL EN STOR DEL AF DISSE NYE KLUBBER PÅ DET STORE FODOLDANLÆG, SOM FIRMADRÆTTEN DISPONERER OVER
 3. E- SPORT HAR INDTAGET VORT LAND- OG MAN VEDTOG I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, AT E- SPORTS KLUBBER KUNNE SØGE UDVIKLINGSPULJEN I LIGHED MED DRAMA OG KREATIVE FAG ETC. DER ER INGEN TVIVL OM, AT E-SPORT ER KOMMET FOR AT BLIVE- OG SIKO SER MED STOR GLÆDE FLERE AF DE STØRRE IDRÆTSFORENINGER TAGE E- SPORT MED I VIFTEN AF TILBUD TIL DE UNGE. DET ER DER ET STORT FRITIDSMÆSSIGT, SOCIALT OG SUNDHEDSMÆSSIGT RATIONALE I.

4 2.1 PULJENS KRITERIER VAR – EFTER AT HAVE VÆRET UÆNDRET NOGLE ÅR- UNDER FORNYET DRØFTELSE. GRUNDLÆGGENDE ER DE 3 HOVEDKRITERIER UÆNDRET MED LIDT MODERNISERING I FORM AF ENERGIOPTIMERING. HOVEDKRITERIENE ER:

 1. MINDRE ANLÆGSPROJEKTER OM- OG UDBYGNINGER
 2. EKSTRAORDINÆRE OG PRESSERENDE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER
 3. ENERGIOPTIMERING OG NEDSÆTTELSE AF FREMTIDIDIGE DRIFTSUDGIFTER

 

DET ER AF STOR VIGTIGHED AT ALLE IDRÆTS FORENINGER, DER MÅTTE HAVE ET MINDRE PROJEKT FÅR SØGT 2:1 PULJEN. SIKO GÅR IGEN TIL DE NÆSTE BUDGETFORHANDLINGER IND FOR AT 2.1 PULJEN SKAL ØGES MED 1 MILL. KRONER FRA 4. MILL. KRONER NU TIL 5 MILL. KRONER. DET KAN FOR DEN ENKELTE FORENING VÆRE SVÆRT BELØBSMÆSSIG AT AFGRÆNSE EN ANSØGNING, SPECIELT HVAD ANGÅR VEDLIGEHOLDELSE OG MINDRE BYGGEPROJEKTER, FORDI DET ØKONOMISKE ØNSKE SOM REGEL ER BETYDELIGT STØRRE- MEN HER VIL JEG OPFORDRE ALLE VORE FORENINGER TIL AT BESØGE OG GÅ I DIALOG MED FORENINGSVÆRKSTEDET. HER KAN I VED FUNDRAISEREN(TORBEN BÜRGEL NIELSEN)- OG BENT JUHLER(ÉN INDGANG) FÅ LAGT EN SLAGPLAN FOR JERES IDEER OG ØNSKER I MINDRE ELLER STØRRE OMFANG. UDGANGSPUNKTET KUNNE VÆRE AT MØDE OP I FORENINGSVÆRKSTEDETS OFFICIELLE ÅBNINGSTID, HVER DEN FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL 17-19 PÅ BOLBRO SKOLE!

KONTAKTEN TIL VORE IDRÆTSFORENINGER

KONTAKTEN TIL SIKOS´S IDRÆTSFORENINGER ER ET SÆRDELES VIGTIGT GRUNDLAG FOR DET IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDE I SIKO. DERFOR ER SIKO KONSTANT I EN TÆT DIALOG MED IDRÆTSFORENINGERNE:

SIKO ER TIL STEDE VED EN RÆKKE FORENINGSARRANGEMENTER

SIKO HAR I SAMARBEJDE MED FRITID OG ELITEIDRÆT FORENINGSVÆRKSTEDET

VI FÅR (GENNEM BESTYRELSEN OG DIREKTE TIL SEKRETARIATET)RET MANGE HENVENDELSER OM RÅDGIVNING FRA FORENINGER, SOM HAR ET PROBLEM

ARBEJDET MED IDRÆTSPULJEN, HVOR PREBEN RASMUSSEN FRA SIKO SIDDER I SEKRETARIATET SAMMEN MED BENT JUHLER FRAFRITID & ELITEIDRÆT,GIVER UTROLIGT MANGE KONTAKTFLADER TIL VORE MEDLEMSFORENINGER

I 2018 VIL VORE MEDLEMSFORENINGER GRADVIS OPLEVE ÆNDRINGER I VOR HJEMMESIDE OG FACEBOOK, MEN SENERE KOMMER DER OGSÅ KONKRETE INVITATIONER FRA SIKO TIL MEDLEMS FORENINGER OM ET BESØG UDE I FORENINGERNE. SIKO ØNSKER AT VÆRE ENDNU MERE SYNLIG, OG LYTTENDE TIL, HVAD DER RØRER SIG UDE I VORE FORENINGER.

BESPARELSER PÅ IDRÆTSOMRÅDET I 2017:

LIDT I BAGGRUNDEN OG IKKE ALTID LIGE SYNLIGT, DUKKER DER AF OG TIL SKJULTE BESPARELSER OP FRA FRITID & ELITEIDRÆT, SOM FØRST BLIVER OFFENTLIGGJORTE, NÅR DE EGENTLIG ER VEDTAGET. SIKO KAN IKKE FÅ FRITID & ELITEIDRÆT GJORT NOK OPMÆRKSOM PÅ, AT BÅDE SIKO OG VORE  MEDLEMSFORENINGER ØNSKER AT BLIVE TAGET MED PÅ RÅD- INDEN DISSE BESPARELSER EFFEKTUERES.

HER ER HVAD DER SKETE AF BESPARELSER I 2017:

FREMSKRIVNINGEN AF TILSKUDDET TIL DE SELVEJENDE HALLER BLEV NULSTILLET FOR 2018, FORDI DER IKKE VAR PENGE TIL FREMSKRIVNINGEN: DET HJÆLPER SELVFØLGELIG PÅ DET, AT MAN FORTSÆTTER FREMSKRIVNINGEN I 2019- MEN DET HAVDE VÆRET OPLAGT AT FREMLÆGGE OG BEGRUNDE NULSTILLINGEN!

KOORDINATIONSUDVALGET FOR ODENSE

IDRÆTSPARK SOM STÅR FOR HELE ODENSE IDRÆTSPARK, INKL. IDRÆTS -OG SKØJTEHALLERNE, ODENSE CYKELBANE OG ALLE BYENS SVØMMEHALLER, ER GANG PÅ GANG BLEVET BEDT OM AT SPARE PÅ OMKOSTNINGER TIL AT DRIVE ANLÆGGENE. VI I SIKO ER TEMMELIG UFORSTÅENDE OVER FOR DE FORTSATTE KOMMUNALE BESPARELSER- ER VI FREMME VED AT VI SKAL HAVE SMADRET ET SÆRDELES VELFUNGERNEDE IDRÆTSANLÆG, SÅLEDES AT KOMMUNEN TAGER OVER MED STYRINGEN. HVIS DET ER MÅLET, SÅ KAN SIKO SIGE, AT DET KOMMER ALDRIG TIL AT SKE – SÅ ENKELT ER DET!

PÅ DET GRØNNE MØDE I 2017 OM VEDLIGEHOLDELSEN AF FODBOLDBANERNE BLEV KRIDT TILSKUDDET BESKÅRET I FORHOLD TIL 2016, PÅ GRUND AF STØRRE OMKOSTNINGER I 2016 END FORVENTET. DET ER DER FLERE AF SIKO´S MEDLEMSFORENINGER, DER HAR SVÆRT VED AT FORSTÅ- SÅ DET VIL VÆRE EN MEGET STORT ØNSKE FRA FORENINGERNE OG FRA SIKO, AT DETTE UNDGÅS FREMOVER,OG HVIS DER INGEN VEJ ER UDEN OM ,AT FÅ TALT OM DET- INDEN BESPARELSEN SKER.

BESPARELSER PÅ ÅBNE – OG LUKKEFUNKTIONEN HAR RAMT ET STORT ANTAL AF VORE IDRÆTSFORENINGER. DET ER KLART, AT NÅR FORHOLDENE FOR AT ÅBNE OG LUKKE – OVER TID- HAR FORANDRE SIG, SÅ ER DET TIDE AT RATIONALISERE. PROBLEMET ER AT FORENINGERNE HAR BUDGETTERET MED DISSE ÅBNE OG LUKKE TILSKUD, OG MÅSKE BRUGT DEM TIL AT LUKKE ANDRE HULLER I FORENINGERNES FINACIERINGS GRUNDLAG- OG SÅ TJENER DET ABSOLUT IKKE TIL NOGET SOM HELST FORMÅL- OVER EN NAT AT FJERNE TILSKUDDENE. DET SKULLE DA LIGE VÆRE FOR AT FÅ FORENINGERNE PÅ FALITTENS RAND OG SÅ MÅ DER SØGES NØDHJÆLP I FORENINGSPAKKEN-UNDERE FRITID- OG ELITEIDRÆT… NEJ LAD OS FÅ ”SVESKEN PÅ DESKEN”- TAL PÅ FORHÅND MED SIKO OG FORENINGERNE OM EN SÅDAN BESPARELSE!

IDRÆTSPULJEN

IDRÆTSPULJEN ER EN FORLÆGNST FASTSLÅET SUCCES, HELT ENESTÅENDE I DANMARK, MED DELTAGELSE FRA SAMTLIGE SKOLERE I ODENSE SAMT OP TIL 50 FORENINGER. EFTER AT PULJEN NU HAR KØRT I NOGLE ÅR, ER DET TIDEN AT EVALUERE IDRÆTSPULJENS EFFEKT ,BÅDE I RELATION TIL FORENINGERNE OG I RELATION TIL SKOLEN. ER UDBYTTET AF PULJEN SÅ STORT, SOM VI EGENTLIG GÅR OG REGNER MED OG GIVER PROJEKTERNE DET ØGEDE ANTAL MEDLEMMER SOM FORENINGERNE FORVENTER OG REGNER MED. FÅR SKOLELEVERNE DEN NØDVENDIGE MOTION I OG UDEN FOR SKOLETIDEN?

I SIKO SER VI FREM TIL AT SE UNDERSØGELSENS RESULTAT OG KONKLUSIONER, SOM KAN BLIVE ET VIGTIGT PEJLEMÆRKE FOR ANSØGNINGS-KRITERIER OG FOR DE PROJEKTER, SOM VORE IDRÆTSFORENINGER FREMOVER SKAL BYDE IND MED.

SAMARBEJDE MED DIF OG DGI

SIKO SER FREM TIL ET FORTSAT GODT SAMARBEJDE MED DIF OG DGI, IKKE MINDST OM AT FÅ BEVÆG DIG FOR LIVET TIL ODENSE I LIGHED MED HVAD DER SKER I ANDRE DANSKE STORBYER I DISSE ÅR. VI HAR I VOR SKRIFTLIGE BERETNING OG VED MØDER MED ODENSES BORGMESTER, DIF OG DGI FASTSLÅET  IGTIGHEDEN AF, AT SIKO, SOM FYNS STØRSTE IDRÆTSRÅD ER EN VIGTIG MEDSPILLER BÅDE I AT FÅ BEVÆG DIG FOR  LIVET TIL ODENSE OG I IMPLEMENTERINGEN OG DEN SUCCESFULDE VIDEREFØRELSE AF BEVÆG DIG FOR LIVET. MÅLET MED BEVÆG DIG FOR LIVET ER , AT I 2020 SKAL 75% AF BEFOLKNINGEN VÆRE IDRÆTSAKTIVE- OG 50 % VÆRE MEDLEM AF EN IDRÆTSFORENING.

SAMARBEJDET MED ERHVERSVAKADEMIET LILLEBÆLT:

SOM TIDLIGERE NÆVNT, HAVDE VI ET RIGTIGT GODT VALGMØDE 8. NOVEMBER 2017 PÅ EAL. HERUDOVER HAR VI FORTSAT SAMARBEJDET MED ANDRES KJELDSEN OG HANS IDRÆTS-STUDERENDE. EFTER EN FORELÆSNING AF PREBEN RASMUSSEN OG MIG SELV PÅ EAL FIK ELEVERNE EN OPGAVE OM SIKO. DE HAR NU VÆRET OPPE TIL EKSAMEN- OG DET HOLD, DER LAVEDE EN OPGAVE I

UNGDOMMENS ADVISORY BOARD, ER TIL STEDE HER I AFTEN OG VIL PRÆSENTERE DERES BUD PÅ ET SÅDANT ADVISORY BOARD, BÅDE HOS SIKO, MEN OGSÅ I VORE MEDLEMSFORENINGER. HERUDOVER ER DER MULIGHED FOR SIKO OG VORE MEDLEMSFORENINGER FOR AT TILKNYTTE EN PRAKTIKANT I 3 MÅNEDER I FORBINDELSE MED AT ELEVERNE SKAL SKRIVE EN STOR AFSLUTTENDE OPGAVE.

SIKO´S ØKONOMI:

SIKO´S STÆRKT ØGEDE AKTIVITETER PÅ ADSKILLIGE OMRÅDER:SEKRETARIATSARBEJDE, HJEMMESIDE,

FACEBOOK, KURSUSCENTER SIKO, ÆLDREIDRÆTTENS HUS, IDRÆTSPULJEN OG ALLE DE POLISKE KTIVITETER KRÆVER MANPOWER. SIKO´S SEKRETARIAT ER SÆRDELES HÅRDT SPÆNDT FOR, OG DER ER STÆRKT BRUG FOR AFLASTNING- MEN DET ER DER I DISSE ÅR IKKE MIDLER TIL. HERUDOVER ØNSKER SIKO AT UDVIKLE SIG TIL EN MODERNE ORGANISATION, SOM PÅ BEDST MULIG MÅDE ER SYNLIG OVER FOR SINE MEDLEMSFORENINGER-OG SAMTIDIG OPTIMALT VARETAGER SINE MEDLEMS-FORENINGERS INTERESSER. SIKO SKAL ENDELIG HAVE EN UNG PROFIL, STARTENDE MED ET UNGDOMMENS ADVISORY BOARD, HVORFRA VI MÅSKE KUNNE FÅ NOGLE UNGE BESTYRELSES-MEDLEMMER SIKO´S FINANCIERING ER DISSE ÅRS HOVEDPINE. VI BLEV I 2013 FRATAGET EN STOR DEL AF VORT TILSKUD FRA ODENSE KOMMUNE:FRA 265.000 KR. ÅRLIGT TIL 65.000 KR. ÅRLIGT. DET HAR GJORT ONDT SIDEN. BEGRUNDELSEN FOR AT FRATAGE OS EN STOR DEL AF TILSKUDDET VAR, AT VI HAR EN FOND, SOM KUNNE FINANSIERE SIKO´S AKTVITETER. DET HAR BARE ALDRIG VÆRET MENINGEN MED FONDEN. DEN SKULLE BRUGES TIL RENTEFRI LÅN TIL FORENINGER, SOM MANGLEDE EN DEL FINANCIERING, NÅR DE HAVDE ET OMBYNINGS- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPROJEKT.

DET DER SKER NU ER, AT SIKO BRUGER AF SIN FORMUE- OG DET KAN BETYDE, AT SIKO OM 5 ÅR ER EN ORGANISATION UDEN EGENKAPITAL. DET ER DER VIST IKKE NOGEN DER ØNKER.

SIKO BYDER IND PÅ OG HJÆLPER MED LØSNINGEN AF SÅ MANGE OPGAVER I SAMARBEJDE MED FRITID & ELITEIDRÆT, AT ET STÆKKET SIKO UDEN HANDLE- FRIHED, GRUNDET MANGLENDE ØKONOMI VIL KOSTE KOMMUNEN ADSKILLIGE MILLIONER KRONER, FORDI MAN SÅ SELV MÅ ANSÆTTE DE FOLK, SOM SKAL TIL FOR AT SERVICERE FORENINGERNE. HVEM KAN HAVE INTERESSE I EN SÅDAN UDVIKLING: AT BYTTE ET HAV AF FRIVILLIGE TIMER UD MED DYRE OFFENTLIGE ANSÆTTELSER-OG SÅ BLIVER DER HELLER IKKE RÅD TIL EN STÆRK POLITISK INDSATS I EN AKTIVT ARBEJDENDE BESTYRELSESFORMAND I SIKO!

SIKO´S SEKRETARIAT, PERSONALE OG BESTYRELSE

TIL SIDST SKAL JEG TAKKE SIKOS´S SEKRETARIAT, ANETTE OG PREBEN FOR ET STORT OG GODT STYKKE ARBEJDE. DET SAMME GÆLDER SIKO´S ØVRIGE PERSONALE, LÆRERERNE I KURSUSCENTER SIKO OG ÆLDREIDRÆTTENS HUS. SAMME TAK GÅR TIL HELE SIKO´S BESTYRELSE – TAK FOR JERES STORE ENGAGEMENT I RELATION TIL VORE MØDER I BESTYERLSE OG UDVALG SAMT I RELATION TIL VORT SAMARBEJDE MED MEDLEMSFORENINGERNE

MED DISSE ORD OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE BERETING SOM DENNE MUNDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2017 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Synspunkt sendt til Fyens Stiftstidende 13.03.2018

Kæmpe behov for en markant idrætspolitisk satsning

Af Henrik Schmidt, formand SIKO

 

Som interesseorganisation for de odenseanske idrætsforeninger har SIKO fingeren
på pulsen i forhold til udviklingen på idrætsområdet. Vi har en meget tæt dialog med
vores medlemsforeninger.
Samtidig arbejder vi også med de overordnede udviklingstendenser indenfor idræt,
kultur og sundhed og følger med i debatten på mange planer.
Odense Kommune har vækst på mange områder.
På idrætsområdet halter vi imidlertid langt bagefter.
De fleste af de kommunale og selvejede idrætshaller er bygget i 70 érne, flere af
dem endda før.
Indretningen og funktionaliteten blev bygget til datidens behov.
Dette er over 40 år siden.
Der er i den grad brug for en opdatering og renovering.
Faciliteterne skal være langt mere fleksible i forhold til de ændrede aktivitetsbehov.
Hvor der tidligere kun var håndbold, badminton og gymnastik i hallen skal den nu
også kunne rumme andre populære aktivitetsformer som dans, yoga, afspænding,
styrketræning,pilates, kampsport og meget andet. Desuden er der konstant et
behov for indholdsmæssig fleksibilitet.
De omkringliggende lokaler fremstår nedslidte og uhumske og opfylder ikke den
moderne idrætsudøvers behov for velvære og efterfølgende socialt samvær.

På sundhedsområdet udnytter kommunen overhovedet ikke idrætsforeningernes
forebyggende og genoprettende potentialer. Hvorfor ikke ?
Idrætsforeningerne har simpelthen ikke lokalerne til initiativer på dette område.
Hvem vil genoptrænes i et klasseværelse hvor stole og borde skal flyttes først. ? Det
er mission impossible.

På centralt niveau kan vi konstatere at de etablerede idrætsorganisationer pustes
mere og mere op med nye enorme bevillinger, der primært anvendes til
nyansættelser af konsulenter, der skal overbevise foreningerne om at der er brug
for nye initiativer, hvis fitnesscentrene ikke skal løbe med hele idrætskagen.
Samtidig sander foreningerne til i deres manglende ressourcer både på facilitets og
ledersiden.
Vores svar er: Omdiriger alle millionerne direkte ud til foreningerne så de kan
investere i nye faciliteter som kan tilvejebringes fordi foreningerne er enormt
dygtige til at få pengene til at række meget langt.

Odense Kommune har et budget på 11 milliarder. Forsvindende få af disse mange
penge anvendes til idrætsforeningerne.
Nu er det tid til at sadle om.
SIKO er klar til at deltage aktivt i en hurtig udarbejdelse af en plan, der kan
idrætsvækst.
Hvilke politikere vil være med ?