Årets Frivillige Idrætsleder 2018

Tirsdag d 20. november blev det officielt hvem der blev årets Frivillige idrætsleder i Odense og dermed går videre til afstemningen for hele Fyn, som afholdes til Fynske Bank Sportslørdag 2019 d 19. januar.

Annie Stolzenbach blev overrasket ved et bestyrelsesmøde i SAI (Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger) og det blev en meget rørt og stolt modtager som modtog følgende tale.

Kære Anie – som formand for SIKO har jeg hermed fornøjelsen at overbringe dig budskabet om, at du er kåret til Årets Frivillige Idrætsleder i Odense kommune- og samtidigt er blandt de nominerede til årets frivillige Idrætsleder på Fyn.

Annie, du er et af de sjældne mennesker, som kan benævnes som ildsjæl på livstid og en ildsjæl tæt på fuld tid. Du opfylder til fulde de to kriterier, der er opstillet, for at kunne kåres som Årets Frivillige Idrætsleder.

Man skal have ydet en ekstraordinær indsats på idrættens område over en årrække og/ eller have udvist initiativ til gavn for idrættens beståelse og fremme.

I gennem mere end 40 år har du været formand og kasserer for DAI og desuden været i hovedbestyrelsen for DAI.

I dag er du stadig i fuld sving hvor du varetager kassererposten både i Fynske Idrætsforbund (FI) og i sammenslutningen af aktive Idrætsforeninger (SAI).

Du fik også lige tid til at tage initiativ til Skovsøløbet, et motionsløb for brugere, pårørende og ansatte i dagpsykiatrien. Det er et løb med stor succes som i 2018 samlede 150 deltagere.

Der blev taget initiativ til Seniorernes Motionsdag, et arrangement med aktiviteter for ældre og ikke mindst enlige ældre, rollatorbrugere og svagt gående. Arrangementet har vist sin berettigelse med glade deltagere.

Det er godt gået og meget imponerende.

Annie Stolzenbach tillykke med titlen; Årets Frivillige Idrætsleder i Odense.

Indstillinger til Kammeratskabsprisen

Nyhedsbrev November 2018

Indstillinger til Kammeratskabsprisen
Fynske Bank har netop åbnet for indstillinger til ‘Kammeratskabs­prisen’. Fra den 1. november og frem til den 14. december kan alle indstille en ung, fynsk sportsudøver i alderen 13-18 år, der gør noget særligt for kammeratskabet, sammenholdet og kampgejsten.

Alle kan indstille en kandidat ‘Kammeratskabsprisen’ i alderen 13-18 år, og deraf nomineres i alt syv kandidater til prisen. De syv nominerede modtager hver 3.000 kr. Vinderen af Fynske Banks Kammeratskabspris får 25.000 kr., som modtageren og dennes hold kan bruge på en fællesrejse eller lignende.

‘Kammeratskabsprisen’ blev uddelt for første gang ved Fynske Bank Sportslørdag i Odense Idrætshal den 21. januar 2017. I 2019 uddeles prisen den 19. januar ved samme lejlighed.

Læs mere og indstil din kandidat på www.fynskebank.dk/kammeratskabsprisen senest 14. december.

SIKO på besøg i Frømandsklubben Neptun

Efter en henvendelse til SIKOs kontor fra Frømandsklubben Neptun og fra Dykkerklubben Narhvalen, blev det besluttet på seneste møde i medie og konsulentudvalget, at et besøg I Neptun kunne være en god måde til at belyse hvilke udfordringer og opgaver man har indenfor dykkerklubberne.

Mødet blev gennemført mandag d 8. oktober og blev for begge parter et meget oplysende og positivt møde.

Vigtigste punkt for Neptun var uddannelse af bassinvagter. Det er som bekendt et krav fra kommunen men herfra er der ikke hjælp til hverken uddannelse eller betaling af denne.

Ved Klosterbakken Svømmehal, er der indført heldøgns betalingsparkering og stansningsforbud foran svømmehallen. Det giver urimeligt mange meter at transporterer tungt dykkerudstyr.

Der var flere ting på dagsordenen med de nævnte har nok almen interesse.

Folkeoplysningsudvalgets rolle. Oplæg af Henrik Schmidt til næste FOU møde

Der er frigivet en dagsorden om det næste FOU møde 11.10.2018, hvoraf det fremgår at SIKOs formand Henrik Smidt under punkt 3. har et oplæg omkring Folkeoplysningsudvalgets rolle.

RESUMÉ

Repræsentant for Idrætten Henrik Schmidt har fremsendt følgende til dette punkt:

 

“Skal vi have et Folkeoplysningsudvalg, som et demokratisk valgt udvalg, som stort set kun er et efterretningsorgan, rådgivende men uden reel indflydelse?

-ELLER –

Skal Folkeoplysningsudvalget være proaktivt, velinformeret, medbestemmende og beslutningsdygtigt i forhold til  bl.a. nye projekter og bevillinger?

Spørgsmålet er, om man vil have, at repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget skal være:

  • Proaktive i forhold til den idrætspolitiske planlægning
  • Beslutningstagere i forhold til bevillinger
  • Informerede om udviklingen på de forskellige konti
  • Medbestemmende i forhold til anvendelsen af overskydende midler f. eks på lokaletilskudskontoen
  • Kompetente i forhold til nye projekter og bevillinger

Eller om man fortsat vil have et folkeoplysningsudvalg, der fungerer som

Et efterretningsorgan, der informeres om beslutninger efter de er truffet

  • Et rådgivende organ, som politikerne kan vælge at lytte til eller lade være
  • Et demokratisk valgt udvalg uden nogen afgørende indflydelse”

 

Henrik Schmidt vil, med udgangspunkt i ovenstående, holde et oplæg, som efterfølgende vil være til drøftelse i udvalget.

INDSTILLING: By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget fra Henrik Schmidt.

Indkaldelse: Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

  • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
  • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.

I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mail siko@siko.dk senest d. 12/10.

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense

Bredt budgetforlig i Odense :

13, 5 mio, til foreningsidrætten i Odense.

På baggrund af det netop vedtagede budgetforlig mellem samtlige partier i
Byrådet er det nu meget tilfredsstillende at der er afsat flg. beløb til fordel
for den organiserede foreningsidræt i Odense :
 6 mio til renovering af kommunale klubhuse mv.
 3 mio til nye bander i ishockeyhallen.
 3 mio til svømmehallen i Højme.
 1 mio. ekstra til 2.1 puljen.
 0,5 mio. til HCA marathon.
 Afsøgning af løsningsmulighed for ny hal på Østerbro.

I SIKO har vi arbejdet ihærdigt med disse områder siden juni, hvor vi
indledte møderne med samtlige politiske partier.
Vi er derfor meget glade for de opnåede resultater, som betyder en
væsentlig forbedring af idrætsforeningernes rammevilkår i Odense.
Desværre lykkedes det ikke at få vores driftstilskud tilbage.
Idrætspuljen mistede desværre den mio. der blev bevilget sidste år.
Vi vil stadig kæmpe for disse områder, ligesom vi fortsat vil kæmpe for
yderligere renoverings/moderniseringsmidler til foreningsfaciliteterne.
Der er stadig masser af idrætspolitiske opgaver.

Hør mere om de puljer, du kan søge, når du bor i Odense Kommune.

Kom og hør mere om de puljer,
du kan søge, når du bor i
Odense Kommune.
 
Du kan også høre mere om, hvordan du som frivillig kan
komme i gang med din idé, når du ser at ressourcer kan
være andet end penge.
 
Puljens Dag 2018 er arrangeret af Center for Civilsamfund.
Vi arbejder ud fra kommunens Civilsamfundsstrategi
Fællesskaber, der favner:
Det skal være nemt for alle at
have et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.
Nemt at være frivillig:
 
Center for Civilsamfund tilbyder én samlet indgang for frivillige og foreninger,
En kommune i øjenhøjde:
Odense Kommune har en forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening, derfor vil vi gerne møde frivillige og foreninger der, hvor de er.
 

https://www.odense.dk/centerforcivilsamfund

 

 

Vil I være med i en ”En stærk Generationspagt”?

Fra: Kristian Lindegaard Svendsen

”En stærk Generationspagt” skal medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense, og I kan være med.

Generationspagten er en del af budgetforliget for 2018, hvor der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ”En stærk Generationspagt” med udmøntning af 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019. Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget har på møde d. 19. juni 2018 besluttet temaer for udmøntning af midlerne for 2018.

I har mulighed for at byde ind og få del i midlerne inden for følgende to temaer:

Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområdet

Der er afsat i alt 700.000 kr. til initiativer der fremmer, at lokale aktører går sammen om at bruge hinandens ressourcer og faciliteter med henblik på at skabe møder og aktiviteter på tværs af generationer.

Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder

Der er afsat i alt 400.000 kr. til initiativer, der fremmer generationsmøder i familier og netværk omkring familier på tværs af generationer.

Læs mere om kriterierne og ansøgningsprocessen her: https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-generationsmoeder

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af en idébeskrivelse er d. 18. september 2018. Idébeskrivelserne vil herefter blive vurderet efter gældende kriterier.

Ansøgere, som kommer i betragtning, vil få bevilliget midler som et éngangsbeløb pr. 1. oktober 2018.

Vi håber at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Team Frivillighed

aehffrivillighed@odense.dk

 

ODENSE KOMMUNE
Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed
Ældre-og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100, lokale 2.s.17

5220 Odense SØ
www.odense.dk

Overlad driften af de kommunale idrætshaller til idrætsforeningerne

Overlad driften af de kommunale idrætshaller til idrætsforeningerne

Sendt til Fyens Stiftstidende 13. april 2018 12:13

Idrætspolitik med visioner handler om at træffe nogle valg, der har nogle brugbare og målrettede perspektiver.
I forhold til den nuværende og fremtidige vedligeholdelsesstandard på de kommunale idrætshaller i
Odense skal SIKO hermed opfordre politikerne til at træffe et valg, der betyder at idrætsforeningerne får råderet over de
kommunale idrætshaller og får et årligt beløb stillet til rådighed til at drive hallen.
Hvis man kigger ud over hallerne i Odense vil man hurtigt se at der er meget stor forskel på vedligeholdelsesniveauet og
moderniseringsgraden i hallerne. De 13 selvejende haller er i meget bedre stand end de kommunale og de er også i langt
højere grad opdateret til de nutidige udfoldelsesbehov.

De selvejende haller drives af frivillige bestyrelser, der arbejder tæt sammen med bestyrelserne for de idrætsforeninger, der
bruger hallerne. Denne model har vist sig at være særdeles brugbar i forhold til driften af hallerne. De vedligeholdes på baggrund af de frivilliges ansvarsbevidste ledelse og de opdateres på baggrund af bestyrelsernes vurdering af de aktuelle og fremtidige behov.
Hallerne får et årligt driftstilskud fra kommunen, men arbejder desuden med en massiv egenfinansiering, først og fremmest i kraft af en omfattende frivillig indsats fra lokalområdets foreninger, beboere og firmaer men også igennem øvrig fundraising.

Endelig betyder denne organisering også at hallen udnyttes langt mere effektivt end de kommunale haller, der ofte står tomme,
ikke mindst i ferieperioder, hvor fritidsbrugerne desværre ofte nægtes adgang.

De kommunale idrætshaller ledes i dag af skolerne, der ofte nedprioriterer dette område. Desværre betyder denne
nedprioritering at hallerne ikke vedligeholdes og overhovedet ikke opdateres til de aktuelle og fremtidige behov.

Derfor er der behov for et stort beløb til genopretning af disse haller. Idrætsforeningerne ønsker ikke at overtage ruiner. Derfor skal
der følge et tilfredsstillende beløb med til genopretningen. Derefter skal idrætsforeningerne i de respektive lokalområder
have mulighed for at overtage hallerne efter samme model som den der gælder for de selvejende haller.

Med denne model vil der blive skabt et grundlag for en bæredygtig fremtid for disse idrætsfaciliteter. Lokalområdets
beboere og foreninger vil bidrage til dette med en massiv frivillig indsats, der er mange millioner værd.
Hvilke politikere vil kæmpe for denne model ??

Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Referat af repræsentantskabsmøde d. 20/3 2018

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent

Henrik Schmidt(HS) foreslog Helge Pasfall, der efterfølgende blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning

Formand Henrik Schmidt aflagde mundtlig beretning.
Jørgen Bendix, OGF: Ved SIKO noget om udviklingen for bygningerne på Rømersvej ?
Henrik Schmidt henviste til Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt Odense Kommune,
der svarede :Det er en privatmand, der har købt det hele. Vi forhandler i øjeblikket
med vedkommende om en lejeaftale. Der er imidlertid ingen afklaring. Måske vil han
bruge arealet til boliger.
Claus Rasmussen, Cycling, Odense: Vil du uddybe dine bemærkninger om Odense
Idrætspark:
Henrik Schmidt : Besparelserne i Idrætsparken er ikke tilfredsstillende hverken for
personalet eller foreningerne. Vi er imod disse og vil gerne fastholde
koordinationsudvalget som et vigtigt udvalg.
Dorte Nielsen anførte at Odense Idrætspark har status som et kommunalt anlæg, der
drives og ledes af Odense Kommune.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev derefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Poul Bülow(PB) fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.

PB fremlagde budgettet for 2018 til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsens ændringsforslag om ændringen i vedtægternes pkt. 7.1 blev vedtaget.

(Bestyrelsen foreslår en ændring af teksten i vedtægterne pkt. 7.1, som nu er:

Den specificerede dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag

skal være foreningerne i hænde senest 2 uger før mødet.

Det markerede foreslås ændret til: skal være tilgængelig for foreningerne på hjemmesiden ) afsnit er tilføjet af redaktør.

 

6. Valg.

Følgende blev genvalgt uden modkandidater:

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmerne Jimmy Andersen, Pernille Egedal og Kim Jensen blev genvalgt.
Verner Engelbæk genopstillede ikke. Michael Mai blev nyvalgt.
Jacqueline Levin udtræder uden for nummer. Max Pedersen blev valgt i stedet.

Carina Andersen og Charlotte Weppler blev valgt som suppleanter for 1 år.

Reg. revisor PK Revision blev genvalgt.
Folkevalgt revisor Hanne Clemmensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Arne Christensen blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Claus Rasmussen, Cycling Odense: Kunne SIKO ikke gøre en indsats for at få
DGI og DIF til at fusionere ?
Henrik Schmidt: Vi er foreløbig med i et bredt samarbejde hvor de 2
organisationer arbejder tæt sammen, nemlig i forhold til ”Bevæg dig for livet”.
Henrik Schmidt takkede Verner Engelbæk for hans mangeårige indsats i SIKO.

Dorte Nielsen fra Fritid og Eliteidræt takkede SIKO for det gode samarbejde og
omtalte i øvrigt flg. punkter:
Tak for et konstruktivt samarbejde i fodboldbanesagen
Tak for et godt og velfungerende samarbejde i Idrætspuljen
Mange foreninger får tilskud fra Bydelspuljen
2:1 puljen blev kun forøget for et år
Valgproceduen ved valget til Folkeoplysningsudvalget skal gennemgås og fornys.
Der har været startvanskeligheder med det nye bookingsystem

Der er netop bevilget kr. 300.000 til det nye elitecollege
Vi gentager vores velbesøgte fyraftensmøder
Vi deltager i et phd-projekt om talentudvikling.

Mødet blev afsluttet med et indlæg fra 4 studerende fra EAL Lillebælt om etablering
af et ungdomsadvisory board i SIKO-regi. Samarbejdet mellem SIKO og EAL
fortsætter blandt andet med dette spor.
Ref.
Preben Rasmussen d. 22/3 2018