Spændende nyt for kvindefodbold i Odense

Spændende nyt for kvindefodbold i Odense

Odense Q sætter nu barren højt og sigter mod top 6 i dansk kvindefodbold.

Basis for det nye mål er en indgået sponsoraftale med Svane Køkken som hovedsponsor.

Dette blev præsenteret ved et stort pressemøde fredag 24. september kl.17,00. 

Dette er virkelig en kæmpe nyhed med en investor og erhvervsliv der gerne vil støtte op med at skabe og holde kvindelige talenter på Fyn. Man vil også gerne gerne bakke op om at give kvinderne samme muligheder som herrerne.

Odense Q langt fremme med talentudvikling og mental sundhed i Dual Career og der er bestemt et meget positivt samarbejde med uddannelsessteder i Odense samt et erhvervsliv som lytter og finder Odense Q’s indsats spændende. 

På den lange bane er håbet at kunne bidrage til at få events til Odense. Hvem drømmer ikke om et kvinde em til Danmark og med Odense som værtsby, eller måske en ungdomslandskamp. 

Det er et nyt anpartsselskab med navnet Odense Q Elite ApS, som fremover vil drifte Odense Q’s eliteafdeling. Bestyrelsen vil stå for en række af de tiltag der skal etablerer Odense Q som en fast del af Gjensidige Kvindeliga.

SIKO siger tillykke og ønsker alt vel fremover.

Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

September 2021-6 Synspunkt

Kæmpe behov for kursuspulje til idrætsforeningerne

I en netop fremlagt rapport om danskernes bevægelsesvaner bliver det, ganske korrekt, fremhævet at idrætsfaciliteter ikke i sig selv er en garanti for at man tiltrække et stort antal idrætsaktive i et givent lokalområde.
Andre faktorer spiller afgørende ind.                                                    
Først og fremmest peges der på det idrætsmiljø der tilbydes.
 

Her udgør lederkvalifikationer og ikke mindst instruktørkvalifikationer de helt åbenlyse faktorer for om der kan tiltrækkes et bredt udsnit af lokalbefolkningen til sunde og fællesskabsdannende aktiviteter.

Den gode træner, der har de nødvendige idrætsfaglige og ikke mindst de almene idrætspædagogiske kvalifikationer, der skal til for at alles behov i forhold til udvikling, tryghed og fællesskab,  kan realiseres.
Det er ham eller hende der skal være der for at både børn,unge, voksne og ældre kan tiltrækkes og fastholdes i et positivt idrætsmiljø.

Derfor har SIKO foreslået at der etableres en kursuspulje I Odense i forbindelse med det kommende budget.

Behovet for denne pulje er massivt. De flest foreninger råder ikke selv over de nødvendige midler til kursusudgifterne. Den enkelte instruktør får ofte ingen anden honorering end selve glæden ved det frivillige arbejde.
Behovet for kompetenceudvikling er også stort, idet idrætsudøvernes behov forandres meget hurtigt. Desuden melder der sig andre deltagergrupper under fanerne, hvis trænerne også råder over nogle almene menneskelige kvalifikationer.
Skal vi have de ressourcesvage grupper med, er der behov for en markant udvikling af idrætspædagogikken.

Vi ser derfor frem til at politikerne i Byrådet kan se fornuften i denne investering som indeholder positive effekter for trænerne, deltagerne, byen og foreningerne.

Referat fra SIKO repræsentantskabsmøde 2. september 2021

Referat af Repræsentantskabsmøde i SIKO.  2/9 2021

Mødet blev indledt med et oplæg fra Rådmand Christoffer Lilleholdt. Hovedpunkterne fra oplægget og den efterfølgende debat kan ses efter referatet.

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

 1. Valg  af dirigent. Helge Pasfall blev valgt. Mødet er lovligt og rettidigt indkaldt.

 2. Formanden aflægger Beretning. Henrik Schmidt aflagde den mundtlige Beretning. ( Kan ses på hjemmesiden) Henrik Schmidt henviste i øvrigt til den skriftlige Beretning. (Kan ses på hjemmesiden )

   

Der var flg. spørgsmål/kommentarer: Vagn Hansen, Firmaidræt Odense: Det er vigtigt at foreningerne er aktive i Velfærdens Fundament. Svar fra SIKO: Helt enig.

Vagn Hansen Firmaidræt Odense: Kan det være rigtigt at haller/foreninger pålægges at have en statsautoriseret revisor ? Svar: Selvejende haller skal og det samme gælder for foreninger med over kr. 400.000 i omsætning.

Jørgen Hansen, Odense Sportscentrum: Det bør drøftes om nye faciliteter er nok til at tiltrække nye medlemmer? Der er andre faktorer, der er mindst lige så vigtige, bl. a. kompetenceudvikling. Svar: Vi er helt enige, derfor foreslår vi også at der etableres en kursuspulje.

Claus Rasmussen, Cycling Odense: Mange små klubber mangler ledere og trænere: Hvad gør vi ?

Svar: Vi prøver hele tiden at optimere vilkårene for de frivillige bl.a igennem nye  tilskud til faciliteter og puljer.

Victor Buch blev hyldet for kåringen som Årets frivillige idrætsleder. Henrik Schmidts tale til Victor kan ses på hjemmesiden.

Derefter blev Beretningen godkendt.

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Dennis Witek fremlagde regnskabet, som derefter blev godkendt.

 1. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. Godkendt.

 2. Ingen indkomne forslag.

 3. Valg:

Næstformand Hans Ole Andersen blev valgt.

Kasserer Dennis Witek  blev valgt.

Bestyrelsesmedlemmerne Bent Juhler, Andreas Kjeldsen, Max Pedersen og Bernt Nielsen blev valgt.

Poul Bûlow og Michael Dahl Lassen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

PK Revision blev valgt.

Arne Christensen blev valgt som frivillig revisor.

 

 1. Eventuelt.

Bjarne Frimann: Hvad gør SIKO for at rekruttere nye medlemmer ?

Svar: Der bliver arbejdet med det i et af vores udvalg.

Tak til dirigenten.

Referent: Preben Rasmussen

 

Hovedpunkter fra Christoffer Lilleholdts oplæg:

 • Idrætsforeningerne har fået et godt udbytte af Velfærdens Fundament

 • Der er plads til anlægsudvidelser i det kommende budget

 • Behov for nye tiltag på Odense Stadion

 • Udvidelsen af 2.1 puljen er tiltrængt

 • Hvad gør vi med Friluftsbadet ?

 • Tak for samarbejdet med SIKO

 • Der er bred opbakning til en ny kursuspulje

Spørgsmål/ kommentarer fra salen:

Vagn Jensen , Firmaidræt Odense: Der er også et massivt behov for midler til vedligeholdelse.

 Hvad gør man i forhold til hallernes muligheder for at lånefinansiere byggeri?

Svar: Enig i det første. I forhold til det andet er kommunen i gang med at undersøge nye muligheder. Der forventes en afklaring i løbet af efteråret.

Michael Hansen, Neptun: I forhold til Friluftsbadet har vi undersøgt muligheden for en overdækning. Den vil koste 3. mio og gøre at anlægget kan bruges hele året. Desuden vil vi gerne have et højere udspringstårn og et dybere bassin så der kan holdes internationale udspringskonkurrencer.

Svar: Gode forslag som vi gerne vil se nærmere på.

Søren Aamann, Odense Bowlinghal: Kan man ikke stille krav om at der skal afsættes 1 % af byggesummen ved nybyggeri til idrætsfaciliteter ?

Svar: Ikke når der er tale om privat byggeri på privat ejendom. Der er ikke mange kommunale grunde tilbage.

Preben Rasmussen; SIKO: Kæmpe behov for en kursuspulje til idrætsforeningerne. Håber på bred politisk opbakning til dette.

Mundtlig beretning repræsentantskabsmøde 2. september 2021

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 2. SEPTEMBER 2021

VELKOMST:

. REPRÆSENTANTER. FRA SIKOS´S MEDLEMSFORENINGER
. RÅDMAND I BY- OG KULTUR, CHRISTOFFER LILLEHOLT
. CHEFKONSULENT I FRITID OG FOLKEOPLYSNING, MICHAEL JOHANSEN
. SIKO´S SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I RESTEN AF DANMARK

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2020
SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2020, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

 

COVID 19 :
TIDEN FRA SIDSTE REPRÆSENTANTSKABS MØDE, SIKO HOLDT: 17.NOVEMBER 2020 (FOR ÅR 2019) OG TIL NU,
HVOR VI HAR 2.SEPTEMBER 2021, HVOR VI HOLDER REPRÆSENTANTSKABS MØDE (FOR ÅR 2020) ER NOK DEN
MEST MÆRKELIGE TID, VI HAR OPLEVET I VORES ORGANISATION.
Vi HAR HAFT FULD BEMANDING PÅ KONTORET, MEN STORT SET AL KOMMUNIKATION HAR VÆRET AFHOLDT PR.
TLF. ELLER ELEKTRONISK. VI HAR I DEN GRAD MANGLET, FYSISK, AT KUNNE KOMME UD AT TALE MED VORE FORENINGER, OG VI ER IKKE DET MINDSTE I TVIVL OM, AT DET HER HAR VÆRET EN HELT EKSTRAORDINÆR SLEM TID I FORENINGERNE.
SELV OM DER HAR VÆRET MANGE GODE HJÆLPE PAKKER OG LANG KREDIT FRA KOMMUNENS SIDE, HAR TVIVLEN MEGET GÅET PÅ, OM NU KONTINGENT INDTÆGTERNE VILLE KOMME.

ET LANGT STYKKE HEN AD VEJEN SER DET UD TIL AT KONTINGENTER ER BLEVET BETALT TIL VORE IDRÆTSFORENINGER, SELV OM DER IKKE HAR VÆRET, ELLER KUN DELVIS HAR VÆRET AKTIVITET I DEN PERIODE, SOM KONTINGETET HAR DÆKKET. DET ER RET POSITIVT, OG VISER, AT DET GENSIDIGT FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB KAN NOGET HELT SÆRLIGT
OG BETYDER MEGET FOR MEDLEMMERNE!

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

I INDLEDNINGEN TIL DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2020 STÅR DER TIL SIDST: I DENNE BERETNING VIL VI BESKRIVE
OG VURDERE VORE HANDLINGER. DETTE SYNES VI FREMGÅR RET KLART AF DEN SKRIFTLIGE BERETNING.

VI VIL DESUDEN PERSPEKTIVERE VORES INDSATS OG SE FREMAD. 2021 BYDER PÅ NYE UDFORDRINGER FOR DEN NYE BESTYRELSE. VI GLÆDER OS TIL DISSE. DET ET DET, JEG VIL KOMME IND PÅ HER I MIN MUNDTLIGE BERETNING:

SIKO FORSØMMER IKKE NOGEN LEJLIGHED OVER FOR POLITIKERNE TIL AT ROSE VELFÆRDENS FUNDAMENT.
I BUDGET 2019 MÅTTE ALLE FORVALTNINGER, INKL. BY-OG KULTUR, HERUNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING, SOM
IDRÆTSLIVET HØRER UNDER, HOLDE FOR MED TUNGE BESPARELSER PÅ PERSONALE MED MERE FOR AT VI ALLE KUNNE SPARE OP TIL, AT DER FREMOVER KOMMER FLERE UNGE OG ÆLDRE.

EFTERFØLGENDE ER DET FANTASTISK AT KONSTATERE ,AT FOKEOPLYSNINGSOMRÅDET MED ALLE DETS FRIVILLIGE
NU ER VELFÆRD OG HERMED EN DEL AF VELFÆRDENS FUNDAMENT.
VELFÆRDENS FUNDAMENT BETYDER:
.  RENOVERING AF UDVALGTE IDRÆTSFACILITETER
ETABLERING/RENOVERING AF KUNSTGRÆSBANER.
.  FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN
.  MIDLER TIL SKOLER/ LOKALOMRÅDER, SOM OGSÅ GIVER MULIGHED FOR MODERNISERING AF IDRÆTSFACILITETER
.  ØVRIGE MIDLER TIL ÆLDREOMRÅDET OG DAGINSTITUTIONER ,SOM KAN INDEHOLDE MULIGHEDER FOR IDRÆTSFORENINGER.

PÅ DE POLITISKE MØDER HAR VI ROST POLITIKERNE FOR VELFÆRDENS FUNDAMENT OG IMPLEMENTERINGEN AF
SAMME.

DGI FYN, SIKO OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND HAR, AFLEDT AF FIBBL UNDERSØGELSEN, DER VISER AT OP TIL 40 % AF BØRN OG UNGE IKKE DELTAGER I ORGANISERET IDRÆT I ODENSE, LAVET ET NÆRMERE SAMARBEJDE OM AT FINDE ÅRSAGERNE HERTIL.
SAMARBEJDET ER OGSÅ GÅET PÅ EN SAMLET MOBILISERING AF IDRÆTSFORENINGER I LOKALOMRÅDERNE TIL
AT TAGE DEL I DE LOKALE AFTALER, SOM DER ALLEREDE ER LAVET 7 AF I LOKALOMRÅDERNE, MED SKOLERNE SOM
OMDREJNINGSPUNKT. VI MÅ SIGE, AT DET ER LYKKES RET GODT FOR IDRÆTSFORENINGERNE AT KOMME MED I DE 7
AFTALER, DER ALLEREDE ER LAVET!

ENDELIG ER DER ET SAMARBEJDE MELLEM DGI FYN, SIKO OG FI OM AT LAVE ET VALGMØDE 28.9.2021 KL. 18 PÅ
ENERGI FYN!! ALLE TOPPOLITIKERE I ODENSE BYRÅD HAR TAKKET JA TIL AT DELTAGE I VALGMØDET.

UDOVER DE 3 ORGANISATIONS MEDLEMSFORENINGER OG FORBUND INVITERES DER OGSÅ LANDSPOLITIKERE, VALGT PÅ FYN!

PÅ ANLÆGSSIDEN ER DER TÆT SAMARBEJDE MELLEM FOLKEOPLYSNINGSUDVALGT, KOORDINATIONSUDVALGET I
ODENSE IDRÆTSPARK OG SIKO OM AT TYDELIGGØRE ET ANTAL VELBESKREVNE ANSØGNINGER FRA KOMMUNENS
OG SIKO´S DATABASE, PÅ ØNSKER OM ANLÆG FRA MANGE FORSKELLIGE IDRÆTSFORENINGER RUNDT OMKRING I
ODENSE.
PÅ BASIS HERAF HAR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, I OVERENSSTEMMELSE MED KOORDINATIONSUDVALGET FOR ODENSE IDRÆTSPARK LAVET EN PRIORETET ANLÆSGPRIORITERING FOR EN DEL AF PROJEKTERNE, HVORAF NOGLE HAR  EGENFINANCIERING MED.

I SIKO HAR VI VEDTAGET, AT VI SELVFØLGELIG BAKKER OP OM FOU OG KOO´S ANLÆGSPRIORITERING, MEN VI SYNES
AT STJERNENS PROJEKT: MERE END EN HAL, OM DEN NYE SCT. JØRGENS HAL BØR HAVE 1. PRIORITET, FORDI DER I
FORVEJEN ER GIVET 15.5 MILL. KRONER TIL PROJEKTET. HEREFTER ER DER FONDSANSØGT EET ÅR PÅ PROFESSIONEL VIS, UDEN AT DET ER LYKKES AT FÅ DE MANGLENDE 25 MILL. KRONER HJEM!

SIKO HAR I FLERE ÅR STÅET BAG STJERNENS PROJEKT, FORDI ALLREDE FOR NOGLE ÅR SIDEN VAR MAN I SCT.
JØRGENS HALLEN 14000 BRUGERE OM HALLEN, HVOR MAN I ANDRE HALLER I BYEN- I GENNEMSNIT- ER 4500 OM
EN HAL

PÅ DRIFTS SIDEN -ALTSÅ PULJER, DER KAN SØGES AF SIKO´S MEDLEMSFORENINGER, HAR SIKO I ÅR 3 ØNSKER:

.  NY PULJE TIL KOMPETENCEUDVIKLING I IDRÆTSFORENINGERNE PÅ 1. MIO. KR. ÅRLIGT SOM ADMINISTRERES AF SIKO.DER ER ET MASSIVT BEHOV FOR AT VI FÅR RUSTET VORE FORENINGER BEDST MULIGT TIL AT TAGE IMOD ET STØRRE UDSNIT AF BEFOLKNINGEN, MED DE UDFORDRINGER DET GIVER. TRÆNERKURSER MED MERE HOS DIF OG DGI ER RELATIVT DYRE, OG DET KNIBER MED AT FINDE MIDLER I MANGE FORENINGER TIL AT FÅ SENDT TRÆNERE OG INSTRUKTØRER PÅ KURSUS.
.  IDRÆTSPULJEN, SOM ER ET FASTSLÅET SUCCES MED SAMARBEJDET MELLEM EN LANG RÆKKE IDRÆTSFORENINGER OG HELE DET ODENSEANSKE SKOLELIV. PULJEN HAR VÆRET LUKKET DELVIST NED UNDER COVOD 19, MEN EFTER FORENINGERNE ER LUKKET OP, VIL PULJEN, SOM P.T. ER PÅ 2 MILL. KR. ÅRLIGT , BLIVE BRUGT OP.DER SØGES OM EN
FORHØJELSE PÅ 1 MILL. KR. ÅRLIGT TIL I ALT 3 MILL. KR.
.  FOR FØRSTE GANG, EFTER AT HAVE SØGT I FLERE ÅR, FIK SIKO EN SUNDHEDSPULJE I BUDGET 2020. VI HAVDE SØGT OM 5 MILL. KR. PER ÅR.DER BLEV FRA NOGLE SUNDHEDSMIDLER FUNDET 500000 KR, MED 10 % AF BELØBET TIL ADMINISTRATION I SIKO.PULJEN KOM FØRST I GANG I STARTEN AF JUNI MED GENÅBNINGEN AF VORE IDRÆTSFORENINGER, OG DER ER INGEN TVIVL OM, AT DEN BLIVER SØGT OP I ÅR I ÅR.PULJEN KAN SØGES OG ANVENDES TIL
SUNDHEDSFREMMENDE INITIATIVER I IDRÆTSFORENINGERNE.PULJEN BØR VÆRE PÅ 1 MILL. KR PER. ÅR

.  TIL AT ADMINSTRERE BÅDE SUNDHEDSPULJE OG KOMPETENCEPULJE FORSLÅR SIKO, AT VI SOM ORGANISATION FÅR 10 % AF PULJEBELØBET. HERMED BLIVER DER MULIGHED FOR AT HENTE NOGET AF TABTE TILSKUD TILBAGE EFTER DEVISEN: ”NOGET FOR NOGET ”
. DET ER IKKE NOGEN HEMMELIGHED, AT SIKO, EFTER FLERE ÅRS UNDERSKUD PÅ 2-300000 KR. PR. ÅR, ER I EN STRUKTURERET PROCES OM AT FINDE EN FREMTIDIG FASTERE FINANSIERING AF VORE AKTIVITETER. VI HAR AFHOLDT EN SÆRDELES KREATIV BESTYRELSEKONFERENCE, OG INTERNT HAR VI TIL STADIGHED KIG PÅ NYE INDTÆTSMULIGHEDER OG
STRAMNINGER I UDGIFTER. I DEN FORBINDELSE HAR VI BESLUTTET AT FORHØJE KONTINGENTET MED 200 KR. PR. ÅR FOR ALLE VORE MEDLEMSKLUBBER.

FORENINGSIDRÆT ER DET BEDSTE MIDDEL TIL ØGET TRIVSEL OG SUNDHED. VI HAR NETOP ANALYSERET DE SENESTE FORSKINGSRESULTATER I FORHOLD TIL FORENINGSIDRÆT, TRIVSEL OG SUNDHED.
PÅ EN RÆKKE PARAMETRE ER DET DOKUMENTERET, AT FORENINGSIDRÆT HAR SÆRDELES POSITIVE FØLGEVIRKNINGER:

. BØRN MED EKSTRA IDRÆTSUNDERVISNING HAR NEDSAT RISIKO FOR DIABETES OG HJERTEKARSYGDOMME.
.  EKSTRA IDRÆTSUNDERVISNING KAN HALVERE UDFORDRINGEN MED OVERVÆGT
.  BØRN MED DÅRLIG KONDITION HAR 15 GANGE HØJERE RISKO FOR HJERTEKARSYGDOMME
. BØRN, DER ER AKTIVE I FORENINGSIDRÆT, HAR BEDRE HJERTEFUNKTIONER OG MUSKEL/KNOGLE SUNDHED END DE IKKE FORENINGSAKTIVE
.  FORENINGSAKTIVE VOKSNE OG ÆLDRE HAR EN MINDRE SYGELIGHED OG DØDELIGHED END DE IKKE FORENINGSAKTIVE
.  FORENINGSAKTIVE ER I LANGT BEDRE TILSTAND I FORHOLD TIL HJERTE/KAR, OSTEOPOROSE, DEMENS, PROSTATA-, TESTIKEL -, LUNGE- OG BRYSTKRAFT END IKKE FORENINGSAKTIVE
.  SUND LEVESTIL MED IDRÆLT OG SUND KOST KAN FORLÆNGE LEVETIDEN MED 14 ÅR
.  FYSISK INAKTIVITET ER DEN FJERDESTØRSTE RISIKO FAKTOR I FORHOLD TIL GLOBALT HELBRED
.  FORENINGSAKTIVE VOKSNE OG ÆLDRE HAR EN MARKANT STØRRE TRIVSEL END IKKE FORENINGSAKTIVE
SOM DET FREMGÅR AF DISSE STATEMENTS, ER DET AT VÆRE AKTIV I FORENINGSIDRÆT DET BEDSTE MIDDEL OVERHOVEDET I FORHOLD TIL FYSISK OG MENTAL SUNDHED. DERFOR ER DER BRUG FOR EN LANGT STØRRE PRIORITERING AF RAMMEVILKÅRENE FOR FORENINGSIDRÆT.ODENSE KOMMUNE HAR NETOP NU MULIGHEDEN FOR AT TAGE FØRERTRØJEN PÅ DETTE OMRÅDE!

DET ER IKKE ALENE MULIGT- DET ER FAKTISK NØDVENDIGT, AT ODENSE KOMMUNE OPPRIORITERER IDRÆTSFORENINGERNES RAMMEVILKÅR I DET KOMMENDE BUDGET FORLIG!

DER ER ET ØKONOMISK RÅDERUM, DER KAN ANVENDES TIL NYE FACILITETER OG NYE TILSKUDSPULJER TIL FORENINGSIDRÆTTEN, SÅ ODENSE KOMMER I DEN GULE FØRERTRØJE PÅ IDRÆTSOMRÅDET !!

FOR SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE HAR 2021 SOM SAGT VÆRET EN PRØVELSE FOR OS ALLE.
DET ER EN MEGET STOR GLÆDE AT HELE VORES SEKRETARIAT OG KURSUS CENTER HAR VÆRET I GANG I HELE COVID 19 PERIODEN UNDER PROFESSIONEL LEDELSE AF ANETTE OG PREBEN SAMT ALLE VORE DYGTIGE LÆRERE

ENDELIG SKAL DER LYDE EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE , DET HAR VÆRET EN FORNØJELSE AT SE JERES
ENGAGEMENT I FORBINDELSE MED SIKO´S ØKNOMI, SAMT IKKE MINDST I VORES KONTAKT MED VORE
FORNINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

AFSLUTNING
HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE
SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING FOR SIKOS´S
VIRKE I 2022 TIL REPRÆSENTANTSKABETS
GODKENDELSE

Victor Buch hædret ved repræsentantskabsmødet 2. september 2021

I forlængelse af den mundtlige beretning

Hædring af Victor Buch – Årets frivillige idrætsleder i Odense 2020.

MINE DAMER OG HERRER .VI SKAL I DAG HÆDRE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER 2020. VICTOR BUCH
FORMAND FOR DHV ,ODENSE VOLLEY.

I NATTENS MULM OG MØRKE SIDST PÅ ÅRET I 2020 VAR VI EN LILLE FLOK AF FOLK TÆT PÅ VIKTOR
SAMT MAX PEDERSEN OG MIG, DER SATTE HINANDEN STÆVNE PÅ VIKTOR OG HANS KÆRESTES
ADRESSE I GODTHÅBSGADE.

DER ER VIST INGEN TVIVL OM, AT KÅRINGEN SOM ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER KOM BAG PÅ
VIKTOR, SOM VED SAMME LEJLIGHED MODTOG EN CHECK PÅ 6000 KR. OG HÆDERSBEVISET, MED LOVNING PÅ, AT NÅR VI HOLDT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I SIKO, JA SÅ VAR VI LIGE LIDT FLERE ,DER MEGET GERNE VILLE SIGE TIL
LYKKE !

VIKTOR, DU HAR PÅ FÅ ÅR SOM FORMAND FORMÅET AT FÅ UDVIKLET KLUBBEN PÅ EN POSITIV MÅDE, DER NU TÆLLER OVER 200 AKTIVE MEDLEMMER MED EN SUND ØKONOMI. DU HAR GENNEM DIT ARBEJDE FORMÅET AT TILTRÆKKE MANGE GODE FRIVILLIGE TIL KLUBBEN.
DET HAR SKABT EN FANTASTISK STEMNING PÅ ALLE KLUBBENS HOLD, HVOR MAN FØLER SIG TRÆNET PÅ BEDSTE VIS
FÆLLESSKABET ER VOKSET MED TIDEN, HVOR ALLE MEDLEMMER FØLER SIG SOM EN DEL AF DHV.

DU HAR EN HELT SÆRLIG EVNE TIL AT SAMLE MEDLEMMERNE OG NETOP DENNE EGENSKAB HAR GJORT,AT ALLE VIL ARBEJDE FOR OG MED DIG MED MINIMUM 17 HOLD TIL TRÆNING HAR DET KRÆVET, OG KRÆVER DET TIL STADIGHED ENEKSTRA INDSATS FRA DIG I FORHOLD TIL SAMARARBEJDET MED DE ØVRIGE FORENINGER I FORHOLD TIL HALTIDER I DALUMHALLEN.

UDADTIL ER DU ALTID ÅBEN FOR DIALOG MED BÅDE FORBUND OG KREDS, NÅR DET DREJER SIG OM UDVIKLING. DIN POSITIVE TILGANG TIL NYE TILTAG GØR, AT DHV ALTID VIL VÆRE EN KLUB SOM MAN NYDER AT SAMARBEJDE MED.
JEG VIL MEGET GERNE HER FREMHÆVE DET, DU HAR FOKUS PÅ I DIN KLUB, FORDI DET ER ET SUPER FORBILLEDE FOR, HVAD MAN KAN GØRE FOR AT FÅ DEN SUCCES FOR KLUBBEN, SOM DU HAR SKABT:

DU HAR FOKUS PÅ:
. AT VOLLEYBALL I DHV SKAL VÆRE ET SAMLINGSPUNKT I LIVET, HVOR MØDET MELLEM MENNESKER SKABER SELVUDVIKLIMG OG UDVIKLING AF HINANDEN
. UDVIKLING AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF ALLE SPILLERE, TRÆNERE OG FRIVILLIGE. DET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, HVOR DU STILLER DIG SELV TIL RÅDIGHED OG ER TIL INSPIRATION FOR MANGE
. AT FÆLLESSKABET I DHV SKAL VÆRE BÅRET AF TILLID OG TRYGHED
. AT INSPIRERE OG INDDRAGE DEN YNGRE DEL AF KLUBBENS MEDLEMMER TIL AT INDGÅ I BESTYRELSES-OG UDVALGSARBEJDE, TRÆNERGERNINGER OG FÆLLES AKTIVITETER I OG UDEN FOR BANEN
. UDVIKLING AF KLUBMILJØET
. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF SPILLERE TRÆNER OG FRIVILLIGE
.UDVIKLING AF SPILLERE- BÅDE SPORTSLIGT OG PERSONLIGT
. AT SKABE EN FÆLLES RETNING FOR DHV MED MISSION, VISION OG VÆRDIER
. AT KLUBBEN INDEN FOR EN KORTERE ÅRRÆKKE FÅR BÅDE ELITE- OG BREDDEHOLD DET HER ER I SANDHED EN DREJEBOG FOR, HVORDAN MAN UDVIKLER EN KLUB TIL AT VÆRE NOGET SÆRLIGT AT KOMME I OG VÆRE MEDLEM AF

ENDNU ENGANG TIL LYKKE MED TITLEN ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE- OG RIGTIG GOD VIND FREMOVER TIL DIG.
JEG SYNES, AT VI ALLE HER SKAL RÅBE 3 LANGE OG 3 KORTE HURRA FOR VIKTOR!

DARTCENTER FYN Stiftende repræsentantskabsmøde

Spændende nyt initiativ for idrætten

DARTCENTER FYN Stiftende repræsentantskabsmøde

Dart Odense og Odins Dart Club har nu gennem længere tid, arbejdet på et projekt der vil bringe dartsporten i Odense op på et meget højt niveau.

Det startede med at begge foreninger havde behov for mere plads og at det føltes svært at mobilisere den frivillige arbejdskraft.

Nu var der fundet et kælderlokale på 1000 m2 og tanken om at samle dartklubber under samme tag, da klubberne lå indenfor 600 m fra hinanden, var nærliggende.

Dartcenter Fyn er således et helt nyt tiltag, der har til formål at samle foreninger under ét tag og på den måde bidrage til sunde og ressourcestærke foreninger.

Dartcenter Fyn har ydermere til formål, at understøtte foreningerne og disses medlemmer i at dyrke dart. Derudover vil centret understøtte foreningernes arbejde i at udbrede dartsport til en bredere målgruppe gennem samarbejder med relevante organisationer.

Idégrundlaget er blandt andet paradart, sårbare grupper i samfundet, børn og unge, ældre dart, elite dart og ikke mindst bredden.  I fremtiden må idébanken gerne udvikle sig.

Der blev vist en grafisk model af de nye lokaler, hvor der er plads til alle former for dart. Der vil også være mulighed for landsholds dart samt dart for handikappede.

Udlejer, har hjulpet med indhentning af tilbud hos håndværkere til projektet.

Der er lavet et budget der lyder på 1.3 million kr. og til inventar regnes med yderligere 300.000 kr.

Det er for nuværende ikke tænkt at medlemmerne skal deltage i renoveringen.

Det er Dart Odense og Odins Dart Club som med ligelig repræsentation danner bestyrelsen i den nye forening, som skal drive Dartcenter Fyn.

Formand – Morten Jørgensen

Næstformand – Anita Faros

Økonomiansvarlig -Mikkel Skovlund

Bestyrelsesmedlem – Palle Madsen

Suppleant – Jeanette Dinesen

Suppleant – Frank T Le Fêvre

Uvildig bestyrelsesmedlem – René Pedersen

Gæster til mødet var:

SIKO .Max Pedersen

Fyens Idrætsforbund: Leif Rasmussen

DDU: Henrik Vesbo

Indkaldelse af kandidater til Årets frivillige idrætsleder 2021

September 2021

Det er nu tid til at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

 • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller

 • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.

Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om Klub og den indstillede kandidat.

Navn – For og Efternavn-Alder- telefonnummer og mail.
Billede (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt 
Idrætsklub/funktion

Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.

Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.

Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.

Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail  til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest 8/10 -2021.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger Årets
frivillige idrætsleder.

Vedkommende modtager et kontant beløb på kr.5000

og bliver indstillet til kåringen af Årets frivillige idrætsleder på Fyn.

Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar 2022.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års rep. møde.
Vi glæder os til at modtage et stort antal indstillinger.

Beretning – Regnskab – Dagsorden for SIKO repræsentantskabsmøde 2. sep. 2021

I forbindelse med afholdelse af SIKOs repræsentantskabsmøde udsendes herunder

beretning og regnskabssammendrag samt dagsorden. (tryk på billederne)

Mødet afholdes torsdag 2. september kl. 19.00 i Pucken Møllemarksvej 75. 5200 Odense V.

Grundet corona, er det nødvendigt med tilmelding til mødet.

Sidste frist for tilmelding er fredag d 26. august.

   

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00

Vi indkalder hermed til repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes:

 Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00   Sted: Pucken Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

 Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på rep. møde
skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 5/8 2021.
Mail: siko@siko.dk

Den endelige dagsorden, beretning, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden senest torsdag d. 19/8.

Med sportslig hilsen

SIKO

Friluftsbadet i Odense er nu åben

I strålende sol blev Odense Friluftsbad åbnet med maner af vor Rådmand
Christoffer Lilleholt lørdag 29.5.2021 kl. 10 !

I vandet efter morgenmaden var rådmand Christoffer Lilleholt og direktør i
By-og Kultur, Martin Petersen

Det ser rigtigt fint ud derude, men som vi alle ved trænger den gamle dame
til en hovedreparation. Det skal der tages stilling til i nær fremtid ! En
by af Odenses størrelse kan ikke undvære et friluftsbad!


En dejlig nyhed er ,at Dykkerklubben Neptun har fået klubhus i Odense
Friluftsbad. Det giver rigtigt meget mening at en Dykkerklub kan bruge
Friluftsbadet uden for åbningstiderne!

Henrik Schmidt
SIKO
Formand