Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Budgetforliget betyder flere penge til idrætten

Torsdag d. 21/9 blev der opnået enighed om et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Forliget indeholder en række positive elementer for den organiserede foreningsidræt:

 • En forhøjelse af 2:1-puljen med 1. mio. kr.
 • En forhøjelse af Idrætspuljen med 1 mio. kr.
 • 4,5 mio. kr. til renovering af svømmehallen i Højme
 • Midler til supercykelsti ved Sanderum Boldklub
 • 2,2 mio. kr. til aktive lokalområders borgerstyrede budgettering
 • 15,2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i folkeskoler og dagtilbud.
 • Kommunal medfinansiering til etablering af et nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi holder imidlertid stadig den idrætspolitiske fane højt!

Derfor indkalder vi til Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Onsdag d 8/11 kl. 18.00 hos Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Vi satser på, at alle partiers spidskandidater deltager, og har allerede tilsagn fra Jane Jegind, Anders W. Berthelsen og Brian Skov Nielsen.

Afsæt allerede nu denne aften til et spændende valgmøde.

Yderligere info udsendes snarest.

Med venlig hilsen
SIKO

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Kandidater til Årets frivillige idrætsleder

Vi skal hermed anmode om, at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

 • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller
 • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.
I kan anvende dette indstillingsskema. Vi skal have indstillingen på mailsenest d. 28/10.

Fradrag for at være frivillig

Odense Kommune har muligheden for at være first mover i bestræbelserne på at tiltrække flere frivillige.

Synspunkt
Af Henrik Schmidt, formand SIKO
Sendt til Fyens Stiftstidende 31.08.17

Det odenseanske foreningsliv blomstrer.
Ligesom efteråret er kendetegnet ved en imponerende farverigdom, er det også kendetegnende for de utallige aktivitetsformer i idrætsforeningerne.
De frivillige ledere arbejder hårdt for at imødekomme de forskellige målgruppers varierede behov, der både er kendetegnet ved ønsket om en opretholdelse af de traditionelle idrætsgrene og ved et her og nu-behov for nye foreningsbaserede aktiviteter, f.eks. det helt aktuelle e-sport.
De frivillige ledere og undervisere får rigtig meget igen i form af deltagernes glæde og oplevelsen af et reelt fællesskab.
På alle områder er foreningen en unik, positiv størrelse, der både kulturelt og socialt indtager en særstilling i det moderne individualiserede samfund.

Odense Kommunes lidet flatterende placering som nr. 83 på ranglisten i forhold til tilskuddene til idrætsforeningerne er ikke tilfredsstillende.
Der er et kæmpe behov for nytænkning.

SIKO foreslår derfor, at Odense Kommune etablerer en fradragsordning for de frivillige ledere i foreningslivet.
Selv om det er særdeles meningsfuldt at være frivillig leder, er der også en iboende risiko for, at disse ihærdige ledere brænder ud alt for tidligt. Abejdsmængden bliver ofte for omfattende, og den ene opgave tager den anden. Pludselig bliver opgaverne ikke løst som aftalt, og så kommer konflikterne mellem lederne. Hvor det tidligere var lysten der drev værket, er det nu sure pligter, der hober sig op.
I mange foreninger er mængden af frivillige ikke proportional med opgavemængden. Der er for få hoveder og for få hænder. Det bliver de samme, der igen og igen skal løse opgaverne.
Hvis forslaget om, at man kan trække et vist antal frivillige arbejdstimer fra, bliver effektueret, vil der være en ekstra motivationsfaktor for at deltage aktivt i foreningsopgaverne. Det vil blive meget nemmere at tiltrække bestyrelsesmedlemmer, men også i forhold til involveringen af ad hoc-frivillige til specifikke og kortfristede opgaver vil der opstå nye muligheder.

Fradragsordningen skal selvfølgelig baseres på systemets tillid til, at foreningerne og den enkelte frivillige kan dokumentere antallet af timer. Det er ikke anderledes end i det eksisterede tilskudssystem.

Vi vil hermed give bolden videre til politikerne i Byrådet.
Vi ser frem til, at de griber dette forslag.
Hvem støtter dette?
Vi stiller os gerne til rådighed for en arbejdsgruppe, der kan gennemarbejde dette forslag.

På med de idrætspolitiske arbejdshandsker!

Så er sommerferien slut og vi er i fuld gang med møderne med alle politiske partier i Odense.

Vi arbejder med flg. prioriterede ønsker til det kommende budget:
 • Afsættelse af de nødvendige midler til renovering/opdatering af idrætsfaciliteterne i Odense.
 • Ekstra midler til 2:1-puljen.
 • 1 mio. mere til Idrætspuljen.
Udover disse møder vil vi arbejde med flg. idrætspolitiske virkemidler:
Vi skal hermed opfordre alle foreninger til at tage aktivt del i idrætsdebatten.

Indvielse af renoveret kunstgræsbane i Hjallese

Allerede 19.juli stod Hjallese kunstgræsbane klar til brug og 8. august blev banen så indviet af rådmand Jane Jegind. Der var taler fra formanden for Hockeyklubben Odin, Michael Sandstød Nielsen, Jane Jegind og skoleinspektør på Hjallese skolen Louise Hjortebjerg Theil.
Hvor er det godt, at vi endelig fik renoveret Odenses første kunstgræsbane – oven i købet indviet på en solbeskinnet sommerdag omgivet af en stor flok unge mennesker på sommer hockey akademi!

Henrik Schmidt
SIKO
Formand

Jane Jeginds noter til repræsentantskabsmødet 2017

Jane Jegind havde et godt indlæg i forbindelse med SIKOs repræsentantskabsmøde. Herunder er noterne til indlæget.

 

Indledning og tak

Tak for invitationen. Det er altid en fornøjelse at komme på SIKO’s repræsentantskabsmøde og møde jer frivillige ledere.

En stor ros til SIKO for det konstruktive samarbejde vi har med udvikling af idrætten i Odense. Vi sætter pris på jeres bidrag og engagement. Det er jo også lykkes jer, midt i en sparetid, at overbevise os politikere om nødvendigheden af at sætte midler af til Åben Skole samarbejde og til 2:1 ordningen. Det er dygtigt gjort.

I året der er gået har vi sammen med jer også fejret nogle begivenheder:

Flotte OL-medaljer til Victor Akselsen, Lasse Norman, Rikke Møller Pedersen og Stinna Tange Kaastrup, der alle har rødder I Odense. Sportscentrum vandt Danskernes Idrætspris i 2016 foran en række andre gode initiativer og i år var Børnebasket Fonden tæt på. Børnebasketfonden har været meget aktiv i Odense omkring den Åbne Skole og har oprettet flere satellit basketballklubber.

Fritidspolitikken.

Vi arbejder videre med Fritidspolitikken, hvor der er en række initiativer i gang i forhold til vores 3 fokusområder:

 Kobling mellem skole og fritid

 Optimering af faciliteter og anlæg

 Aktive og inspirerende byrum

Kobling mellem skole og fritid

Idrætspuljen har været i gang i 2 år og er en forrygende succes. Vi er i den grad rendt over ende af gode initiativer fra  foreninger, der tilbyder eleverne en mere inspirerende skoledag og et godt link til fritidsaktiviteter. Efterspørgslen er langt højere, end de midler vi har til rådighed. Så for at sikre den bedste kvalitet og de bedste undervisningsforløb, der leder til øget fritidsdeltagelse har vi strammet en smule op.

Det skal fortsat være nemt at søge, men nu bliver der to faste ansøgningsfrister for puljen, så de foreninger, der vil lave aktiviteter i efteråret, skal søge inden 1. maj. Vi melder en tilsvarende ansøgningsfrist ud i efteråret for de foreninger der byder ind med forårsaktiviteter.

Det er en fornøjelse at se den initiativrighed og den bredde, der er i jeres undervisningstilbud. Vi er ude på alle skoler med rigtig mange foreningstilbud og det glæder mig, at der er mange af de ”skæve” og måske normalt ukendte fritidsaktiviteter, der via Idrætspuljen får et vindue, hvor de kan blive synlige i lokalsamfundet og rekruttere nye medlemmer.

Og så kan jeg afsløre, at vi snart lægger en sag frem for folkeoplysningsudvalget, hvor vi foreslår, at en del af udviklingspuljen reserveres til, at andre folkeoplysende aktiviteter end idræt kan søge til skolesamarbejder på samme vilkår som idrætten.

Optimering af faciliteter og anlæg

Vi har snuden i sporet i forhold til den store facilitetsanalyse i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og SDU. Vi er ved at være færdige med tællinger i udvalgte idrætsanlæg med endog rigtig stor hjælp fra Odense Sportsfisker Klub, der står for optællingerne. Vi har efter lang tids tilløb sat fokus på en facilitetsstrategi og lavet en aftale med Dansk Idræts Forbund om processtøtte. Her er SIKO selvfølgelig en vigtig samarbejdspartner.

Vores 360 graders eftersyn af de selvejende haller er ligeledes godt i gang. Vi har lavet aftaler med flere haller, som vi venter os meget af.

Der har hos flere af boldklubberne og i pressen været stor fokus på de 16 mio.kr., der i sidste budgetforlig blev afsat til nye boldbaner, med fokus på optimering af OB’s spredte faciliteter, baner til kvindefodbolden og renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Her nærmer vi os en afslutning og i løbet af april og maj udløser det sig i en politisk beslutning.

Vores fællesprojekt med ”En indgang” i forbindelse med anlægsbyggerier og fast kontortid i foreningsværkstedet første tirsdag i måneden har ikke givet mange kunder. Men jeg fornemmer, at det alligevel er en god investering i forhold til de foreninger, der gør brug af tilbuddet. Man skal naturligvis ikke vente på, at foreningsværkstedet er åbent, hvis man har et projekt, men rette henvendelse til Fritid og Eliteidræt i alle tilfælde.

Aktive og inspirerende byrum

Fritid og Eliteidræt byder sig med, når der skal etableres byrum og laves planer og strategier for nye bydele. Vi har været med omkring havneplanen og er med omkring ”Gartnerbyen” der har fokus på Bolbro og hvad vi gør, når GASA flytter ud. Afdelingerne i By- og Kultur koordinerer arbejdet fint og vi er forhåbentlig snart klar med et skateranlæg ved havnen og andre tiltag i dette område.

I Tarup Davinde er der igangsat en proces om et nyt mødested for de mange nuværende og fremtidige brugere af området. Jeg håber og tror, at processen ender i et sted hvor såvel de organiserede, de selvorganiserede, skoler, institutioner, gæster og turister kan finde et holdepunkt i dette fantastiske område. Der er allerede etableret Mountainbike spor, ridestier og hundeskov, lige som lystfiskerne har fået adgang til en fiskesø til undervisning af skoleelever.

Afslutning

Som I kan fornemme, så er der gang i den og mere kommer til at ske.

Bydelsmøder

Her i 2017 har By- og Kulturforvaltningen igangsat en række bydelsmøder under overskriften ”Det gode liv”. Vi kommer rundt i 12 forskellige bydele. Formålet med bydelsmøderne er at understøtte det gode liv. Det gør vi bl.a. ved

 en fortælling om forvaltningens arbejde i bydelen(e) – både den fysiske og den mentale transformation,

 at sætte særlig fokus på ”det gode liv” og åbne op for, at borgerne kan blive klogere på mulighederne i lokalområdet(-områderne)

 at italesætte bydelen som en del af byen med en unik fortælling og identitet. Ved alle bydelsmøder er de forskellige kontorer i By- og Kulturforvaltningen repræsenteret, og de lokale foreninger og kulturaktører indbydes til at komme og ”vise sig frem”.

Vi har nu været i 3 områder – Bellinge/Dyrup/Højme, Munkebjerg/Hunderup/Centrum og i sidste uge var det Højby/Hjallese/Lindved/Skt. Klemens. Og indtil nu må jeg sige, at borgeren har taget rigtig godt i mod både forvaltningen og de foreninger, der har stillet op til bydelsmøderne.

 

Forstadspuljen

Forstadspuljen bliver fortsat søgt af mange foreninger, der lykkes med at få tilskud til anlæg, der bredt kommer lokalområdet til gode. En del bliver også afvist fordi projekterne ikke er brede nok i forhold til indragelse af lokalområdet. Hvis I går rundt med projekttanker, kan det være en god idé at besøge foreningsværkstedet, der er åbent den første tirsdag hver måned. Her vil I kunne få rådgivning om anlægsprojekter og fundraising med videre.

Fra næste år bliver puljen bydækkende. Det vil sige, at lokalområder i bymidten nu også får mulighed for at søge puljen. Det håber jeg, I vil gøre brug af.

Det er valgår i år og det bliver spændende at se, hvordan det nye byråd griber fritidsområdet an. Jeg håber, at et samlet Byråd fortsat holder snuden i sporet og sikrer gode rammer og vilkår for aktiviteter og udvikling af hele fritidsområdet.

Henrik Schmidts mundtlige beretning 2017

Her er Henrik Smidts noter til den mundtlige beretning ved repræsentantskabsmøde 21.03.2017.

 VELKOMST:

 1. REPRÆS. FOR SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
 2. RÅDMAND JANE JEGIND
 3. ANSATTE I KULTUR OG FRITID
 4. SIKO´S SAMARBEJDS PARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I HELE DANMARK
 5. PRESSEN

 HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE

BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2016

DET ER MIT HÅB, AT SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING VIL DANNE GRUNDLAG FOR EN GOD DEBAT OM DE AKTUELLE EMNER, DER RØRER SIG I DEN ODENSEANSKE IDRÆT NU OG I FREMTIDEN

 IDRÆTS POLITIK I 2016 OG 2017:

 TRE STORE RESULTATER I 2016/ BUDGET 2017:

 1. FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN MED 900.000 KR. PR. ÅR FRA 2.1 MILL. KRONER TIL 3 MILL. KRONER PER ÅR
 2. BEVARELSE AF AKTIVITETS TILSKUDDET TIL DE + 65 ÅRIGE
 3. 16 MILL. KR. TIL NYE FODBOLDBANER I ODENSE I 2017/2018
 4. ALT DETTE ER OPNÅET VIA: MØDER MED SAMTLIGE PARTIER I BYRÅDET, BASERET PÅ SKRIFTLIGE UDREDNINGER OM IDRÆTTENS ØNSKER TIL BUDGETSAMT OPFØLGENDE KONTAKTER TIL POLITIKERNE OG SYNLIGGØRELSE I AVISEN I SAMARBEJDE MED VORE MEDLEMSFORENINGER!

 VI SER FREMAD I SIKO:

 1. SIKO ER MED I ARBEJDSGRUPPEN HOS KULTUR OG FRITID OM EN ANLÆGS STRATEGI FOR RENOVERINGOG OPGRADERING AF BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER VI SKAL OP I HELIKOPTEREN OG SE PÅ FACILITETSDÆKNING PER OMRÅDE- MED SUNDHED SOM OMDREJNINGSPUNKTET (FEDE BØRN:3 UD AF 10 I INDSKOLINGEN ER OVERVÆGTIGE)
 1. SIKO STÅR BAG 2 PROJEKTER MED STORT POTENTIALEFOR LOKALOMRÅDERNE: STJERNENS ANNEKSHAL(40) OG EN ERHVERVELSE AF PÆDAGOG SEMINARIET OG HALLEN PÅ RØMERSVEJ(25)

SIKO´S ØKONOMI:

 1. SIKO BLEV I 2013 FRATAGET EN STOR DEL AF SIT DRIFTS TILSKUD( FRA 265.000 KR. TIL 65.000 KR. PR. ÅR)- DET SKETE ÅRET EFTER AT HELE FOLKEOPLYSNINGEN  FIK EN BESPARELSE PÅ 10 % AF DEN SAMLEDE RAMME, SOM SÅ BEVIRKEDE AT ODENSE RØG NED SOM NR 85 UD AF 102 I DIF´S KOMMUNEUNDERSØGELSE
 1. I SIKO TOG VI ARBEJDSHANDSKERNE PÅ , ØGEDE VORTKONTINGENT MED 50 %,INDFØRTE ET SPORTSLOTTERI OG ARBEJDEDE I ØVRIGT TÆT SAMMEN MED KULTUR-OG FRITIDOM DE UDFORDRINGER,SOM IDRÆTSLIVET BLEV MØDT MED- MEN ALLIGEVEL HALTER ØKONOMIEN: DER ER FOR MANGELOTTERIER-OG VORE MEDLEMSFORENINGER HAR IKKETAGET GODT MOD LOTTERIET- SÅ DET OPGIVER VI NU.
 2. SIKO ER REPRÆSENTERET I ET STORT ANTALUDVALG(CA.12), SOM ER LINET OP I DE SKRIFTLIGEBERETNING PÅ SIDE 3. HERUDOVER ARBEJDES DERTÆT SAMMEN MED POLITIKERNE I ALLE BYRÅDETSPARTIER OM AT SKAFFE DE BEDST MULIGE FORHOLDFOR DEN ODENSEANSKE BREDDEIDRÆTSIKO´S FORMAND OG BESTYRELSESMEDLEMMERARBEJDER PÅ FRIVILLIG BASIS MED PROBLEMATIKKER I MEDLEMSFORENINGER(RÅDGIVNING/JURIDISKEKONFLIKTER/KONFLIKTMÆGLING)- I ALT 5720 TIMER.
 3. SIKO´S FORMAND OG BESTYRELSESMEDLEMMER ARBEJDER PÅ FRIVILLIG BASIS MED PROBLEMATIKKER IMEDLEMSFORENINGER(RÅDGIVNING/JURIDISKE KONFLIKTER/KONFLIKTMÆGLING)- I ALT 5720 TIMERKØRSEL, REJSER, KURSER, MØDER, EDB-UDSTYR, TELEFONI,FORSIKRINGER,HUSLEJE OG REVISION. ALENE FOR AT DÆKKE DISSE OMKOSTNINGER SKAL DER BRUGES ET TILSKUD PÅ 200000 KR.
 1. SPORTS LØRDAG: 30000 /FORENINGSVÆRKSTEDET 40000/SPORT OM DAGEN 10000- I ALT 80000 GIVER SIKO DIREKTE TIL ODENSE KOMMUNE- OG SIKO FÅR 65000 I TILSKUD.DET VILLE VÆRE SÆRDELES ÆRGELIGT ,OM SIKO SKULLE OPGIVE AT VÆRE EN DEL AF DISSE 4 RIGTIGT GODE TILTAG
 1. MEN SIKO´S FORMUE, SOM SKULLE VÆRE RESERVERET RENTEFRIE LÅN TIL MEDLEMSFORENINGER SKRUMPERI DISSE ÅR, FORDI SIKO I SINE FREMTIDS-PLANER HAVDE REGNET MED, AT HAVE DET TILSKUD FRA ODENSE KOMMUNE, SOM MAN ALTID HAR HAFT. DET GIVER SIKO SÆRDELES STORE UDFORDRINGER. VI ER DYBT AFHÆNGIGE AF, AT VÆRDI PAPIRERNE GIVER ET STORT AFKAST- OG SÅDAN GÅR DET SOM BEKENDT IKKE ALTID.
 1. SIKO VIL GÅ BENHÅRDT FOR AT BLIVE ANERKENDT SOM DET STORE IDRÆTSRÅD, DET ER, MED CA. 220MEDLEMSFORENINGER OG 60- 70000 IDRÆTSUDØVERE I ODENSE.SKAL SIKO FORTSAT VÆRE ÉN OVERORDNET ORGANISATION, DER HAR ET SAMLET OVERBLIK OVER IDRÆTSFORENINGERNES VILKÅR OG UDVIKLINGSMULIGHEDER? SÅ ER DET NØDVENDIGT AT OPRETHOLDE AKTIVITETSNIVEAUET I BESTYRELSEN
 1. ET ØKONOMISK STÆKKET SIKO VIL VÆRE TIL STOR SKADE FOR VORE MEDLEMSFORENINGER OG VIL KRÆVE YDERLIGERE ANSÆTTELSER I KULTUR OG FRITID.

IDRÆTSRÅD UNDER DIF-ARBEJDSGRUPPE

 1. 3 MØDER MED DIF´S NÆSTFORMAND THOMAS BACH FOR BORDENDEN.
 1. REP FRA IDRÆTSRÅDENE: FORMÆND/SEKRETARIATSCHEFER/REGIONSREPRÆSENTANTER
 2. REP FRA ET PAR FORBUND OG IDRÆTSAMBASSADØRER
 3. VIRKER DIF´S DECENTRALE STRUKTUR: STEMMERET/DIREKTE KONTAKT DIF-KOMMUNENUDEN OM IDRÆTSRÅDENE/AMBASSADØRROLLEN

 SYNLIGGØRELSE AF SIKO´S INDSATSER:

 1. REDESIGNET HJEMMESIDE (PRAKTIKANT:DAWIDWOLF)
 2. SYNLIGGØRELSE PÅ FACEBOOK
 3. 2017: ENDNU MERE FOKUS PÅ SYNLIGGØRELSE -FORTÆLLING AF DEN GODE HISTORIE

 SYNLIGHED OVER FOR SIKO´S MEDLEMSFORENINGER OG HVORDAN HJÆLPER VI SOM  SPARRINGSPARTNER VORE MEDLEMSFORENINGER BEDST

 1. DRUKNER INFORMATIONSSTRØMMEN UD TIL FORENINGERNE(HVAD GØR SIKO?)
 1. HVORDAN HJÆLPER VI VORE MEDLEMSFORENINGER BEDST? MØDER I 10 UDVALGTE FORENINGER-HVADER DE STØRSTE UDFORDRINGER- UDOVER KASSERER POSTEN

 IDRÆTSPULJEN:

 1. INDSATSEN ER AF SEKRETARIATET BESKREVET MEGET FYLDIGT I DEN SKRIFTLIGE BERETNING.UDOVER ALT DET ADMINISTRATIVE, SOM FOREGÅR HURTIGT EFFEKTIVT OG ENKELT FOREGÅR DER ET STORT ARBEJDE UDE I PROJEKTERE, HVOR BENT JUHLER OG PREBEN RASMUSSEN VARETAGER UDVIKLING, EVALUERING OG DIREKTE SUPERVISION
 1. SAMTLIGE KOMMUNALE OG SAMTLIGE PRIVATE SKOLER ER MED I ODENSE
 1. IDRÆTSPULJENS SUCCES ER HELT UNIK- FOR ODENSE-TIL POLITIKERNE: LAD NU VÆRE MED AT PILLE VED BEMANDINGEN AF SEKRETARIATET FOR PULJEN- SÅ FORSVINDER SUCCESEN OG KVALITETEN I PROJEKTERNE

 SIKO I UDVIKLING:

 1. HVORDAN SKAL SIKO SE UD I FREMTIDEN FOR AT MATCHE DE NYE GENERATIONER (ØNSKER/INFO)
 1. GENERATIONSSKIFTET SÅ SMÅT PÅ VEJ I SIKO´S BESTYRELSE- GENNEMSNITSALDEREN ER SÆNKET
 1. 3 UD AF 13 MEDLEMMER ER KVINDER:DET ER POSITIVT OG GIVER EN MERE NUANCERET DEBAT I BESTYRELSEN. PERNILLE EGEDAL,FJORDAGER AFLØSTE CARINA ANDERSEN-OG SENEST ER ANJA MØRK RASMUSSEN INDTRÅDT I SIKO´S BESTYRELSE, UDPEGET AF FIRMAIDRÆTTEN SOM EFTERFØLGER FOR FORMAND HANS JØRGEN ANDERSEN. VORT 3 . KVINDELIGE BESTYRELSESMEDLEM ER JACQUELINE LEVIN, NÆSTFORMAND I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

 TAK TIL BESTYRELSE, SEKRETARIATSCHEF, BOGHOLDER OG ØVRIGE ANSATTE

Referat af repræsentantskabsmøde 21/3 2017

Nyhedsbrev 3 – marts 2017

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Henrik Schmidt (HS) foreslog Helge Pasfall, der efterfølgende blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning.
Formand Henrik Schmidt aflagde mundtlig beretning.
Jørgen Bendix, OGF: I forhold til DIF har du anført, at organisationen mener, der sker for lidt. Hvad synes de, der sker for lidt af?
Henrik Schmidt: DIF vil gerne markere sig her Odense i form af øget synlighed og initiativer.
Både den skriftlige og mundtlige beretning blev derefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Poul Bülow (PB) fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
PB fremlagde budgettet for 2017 til godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsens ændringsforslag om, at der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen, blev vedtaget.
Valg af 2 suppleanter til FU udgår.

6. Valg.
Flg. blev genvalgt uden modkandidater: Næstformand Hans Ole Andersen, Kasserer Poul Bülow, Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Frimann, Dennis Witek, Jacqueline Levin og Bernt Nielsen.
Reg. revisor PK Revision blev genvalgt.
Folkevalgt revisor Yrsa Larsen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Arne Christensen blev genvalgt.
Bestyrelsen får mandat til at vælge de 2 nye suppleanter til bestyrelsen.

7) Eventuelt.

Helge Brix, Højby SG: Det er skræmmende at høre, at der er så mange foreninger, der ikke betaler kontingent. Hvad gør I ved det?
HS svarede: Vi prøver at følge op med dialog og henvendelser, og det lykkes også i en del tilfælde. Desværre er der også nogle, hvor vi må give op, især har en del rideklubber givet problemer.
Helge Brix: Hvordan kan man undgå aflysninger af haltider, der ikke er meddelt? Her er der altså tale om, at en underviser står med et stort antal deltagere, og der er ikke givet besked om at tiden er aflyst.
HS henviste til Fritidsafdelingen. Dorte Nielsen lovede at undersøge sagen og vende tilbage til Højby med et hurtigt svar.
Hans Ole Andersen takkede for valget som næstformand for de næste 2 år.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref. Preben Rasmussen

Årets idrætsleder 2017

Tillykke til Bent Pedersen

Bent Pedersen blev kåret som årets idrætsleder 2017  ved SIKOs repræsentantskabsmøde afholdt tirsdag d 21-03-2017.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 21/3 kl. 19.00
i Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.